ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Last- och maskinsystem, del B Kyla och ventilation, LNB 7030207

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-27
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»5 41%
Cirka 20 timmar»5 41%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 25%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»2 16%
Vet ej/har inte examinerats än»9 75%

Genomsnitt: 3.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»6 50%

Genomsnitt: 3.33

- Fanns inte mycket till kursliteratur med än föreläsningasanteckningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»8 66%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.91

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»10 83%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.83

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 58%
Hög»5 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 41%
Gott»6 50%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.66

- Labben var ett skämt. Sakerna fungerade inte men alla blev ändå godkända. Har kan läraren veta vad vi kan om labutrustningen inte fungerar.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta.»
- Upplägg på kursen. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett till labbtillfälle.»
- Laga labutrustningen.»

16. Övriga kommentarer

17. Laborationer - utrustningen

Hur upplevdes kvaliteten på laborationsutrustningen?

12 svarande

Dåligt»4 33%
Mindra bra»4 33%
Bra»4 33%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

- Två av två anläggningar fungerade ej vid labbtillfället.» (Dåligt)
- Labbutrustningen funbgerade inte då vi skulle ha labb så det slutade med att vi inte kunde göra något på 4h. sen gick vi hem.» (Dåligt)
- En anläggning var sönder.» (Mindra bra)
- en rigg var sönder» (Mindra bra)

18. Laborationer - handledning

Hur upplevdes handledningen under laborationerna?

12 svarande

Dåligt»1 8%
Mindra bra»3 25%
Bra»7 58%
Mycket bra»1 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.66

- Handledaren var dåligt förberedd och okunnig på kyltekniken.» (Dåligt)
- Oengagerad handledare.» (Mindra bra)Kursutvärderingssystem från