ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnad och klimat VT10, ARK 205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-17
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Kajsa Crona»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

1. Lärandemål 1

Kursens huvudmål är att utforska växelspel mellan byggnadsutformning, inomhusklimat och energihushållning vid gestaltning av en
markbostad. Hur väl tycker du att detta kursmål
uppnåtts?

17 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»10 58%

Genomsnitt: 4.58

- väldigt bra med tydlig koppling mellan den här kursen och byggnadsfysiken. » (Ganska bra)
- Väldigt bra koppling mellan denna kurs och byggnadsfysiken!» (Mycket bra)

2. lärandemål 2

Kursens huvudmål är att ge praktiskt användbar arkitektkunskap om bostadens funktioner och att träna arkitektonisk gestaltning av
bostäder med hänsyn till rumsgestaltning och rumssammanhang. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

17 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»6 35%
mycket bra»11 64%

Genomsnitt: 4.64

- Dagsskisserna gav mycket.» (mycket bra)

3. Lärandemål 3

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna beskriva bostadens funktioner utifrån människans mått och behov och
arkitektoniskt gestalta en bostad utifrån funktion, rumsgestaltning och rumssamband Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

17 svarande

vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska Bra»9 52%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 4.47

4. Lärandemål 4

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs genom samverkan med parallella kurser i byggfysik och materiallära skall kunna
förklara och använda begrepp inom inomhusmiljöns klimatklasser, tekniska systemlösningar samt byggnadens energihushållning (bl
a lågenergihus och passivhus). Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

17 svarande

vet ej»1 5%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 23%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»5 29%

Genomsnitt: 3.88

5. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

17 svarande

vet ej»1 5%
mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
bra»12 70%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 4.05

- väldigt höga krav. kursen pågår så lång tid och innehåller så väldigt mycket. Det verkar inte alltid som att lärarna förstår att vi har mycket annat att göra samtidigt. Det känns inte som den schemalagda tiden räcker ens i närheten för att kunna göra ett förslag som innehåller allt det som efterfrågas. Efter mittkritiken var det bara sex dagars arbete kvar enligt schemat. Jag tror att väldigt stor del av klassen kommer ha svårt att klara byggfysiktentan för att man har prioriterat bort det och arbetat med projektet istället. Det blir svårt att komma in i projektet ordentligt när man bara har en dag i veckan och då kanske bara en halv dag att jobba, som det var ibland i början. » (vet ej)
- höga krav är bra, men inte för höga, man vill få kritik utefter ens egen nivå och hur man tar projektet vidare. ibland har bemötandet varit hårt.» (bra)
- En väldigt bra progression i utbildningen. Nu börjar det kännas som om vi gör något riktigt. » (Mycket bra)

6. Hur väl tycker du att ditt gestaltningsarbete underlättats genom den stegvisa processen som presenterades genom dagskisserna: Rum, Rumsorganisation och Bostadskroki?

17 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dålig»0 0%
dåligt»2 11%
Bra»5 29%
Mycket bra»10 58%

Genomsnitt: 4.47

- Jag tror dagsskisserna var viktiga för att komma in i bostadstänket efetrsom det är första gången vi ritar bostäder.» (Bra)
- Väldigt bra upplägg då man fick undersöka bostaden inifrån och ut. » (Mycket bra)

7. Kursen innehöll en workshop om obstruktioner. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

17 svarande

vet ej»4 23%
Mycket dåligt»0 0%
dåligt»2 11%
Bra»7 41%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 3.41

- vilken workshop var det? jag minns inget av den just nu...» (vet ej)
- Vad är detta?» (vet ej)

8. Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

17 svarande

vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Bra»15 88%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 4

- Jag tycker nog att det blev för många tillslut. Jag kände en brist av projekteringstid och var under vissa av föreläsningarna lite frustrerad av att inte kunna jobba. Men det var bra föreläsningar, det är inte det.» (Bra)
- Funktionshinderexperten kom in för sent.» (Bra)

9. Kursen innehöll ett seminarium. Hur väl tycker du att seminariet bidragit till att infria kursmålet?

17 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 11%
Bra»11 64%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 3.94

- Texterna vi läste var inspirerande. Låta eleverna skriva ett referat över dem istället. Seminariet i sig känns överflödigt. Dessutom så bör inte en lärare hänga ut en student inför hela gruppen om läraren misstänker att studenten inte har läst på seminariet.» (Dåligt)
- tyvärr gled samtalet in på ett alltför personligt plan, istället för att diskutera sakfrågor. Starkare styrning från seminarieledaren ombedes.» (Bra)
- Det blev lite konstiga diskussioner men nyttig läsning. » (Bra)
- Jag tycker att seminariet var ett bra inslag i kursen. Däremot tycker jag inte att man som lärare ska gå in på personangrepp för att vissa människor inte verkat läst på litterturen lika noga som andra. Man ska inte säga till någon under seminariet att de inte verkar vara tillräckligt pålästa utan göra det i så fall efteråt istället för att peka ut honom inför hela gruppen. Väldigt dåligt uppförande av en lärare och väldigt dålig pedagogik.» (Bra)
- Väldigt intressant att få fundera och diskutera kring boende på en större, samhällelig nivå.» (Mycket bra)

10. Kursen innehöll en övningsuppgift –,,,, att gestalta ett passivhus i Bískopsgården. Hur väl tycker du att den bidragit till att

17 svarande

Vet ej»4 23%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»1 5%
Mycket bra»12 70%

Genomsnitt: 4

- Uppfattades av mig som kursen själv, ej som ett separat moment.» (Mycket bra)
- Uppgiften var visserligen inte "... att gestalta ett passivhus... ". Men uppgiften att gestalta ett energisnålt hus var bra vald.» (Mycket bra)

11. I kursen gjordes en studieresa i och omkring Göteborg. Hur väl tycker du att den underbyggde kursmålen?

17 svarande

Vet ej»3 17%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»2 11%
Mycket bra»12 70%

Genomsnitt: 4.17

- Jag hade inte möjlighet att delta.» (Vet ej)
- mest intressant och kul att se vad som är på gång.» (Bra)
- Väldigt intressanta besöksmål. Trevlig dag!» (Mycket bra)
- Mycket välplanerad resa och mycket lärorik.» (Mycket bra)

12. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper?

17 svarande

Vet ej»0 0%
Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3

13. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

17 svarande

Vet ej»0 0%
För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»7 41%
För stort omfång i förhållande till poäng»10 58%

Genomsnitt: 3.58

- Kursen innehåller väldigt mycket, det ska bli ett bra bostadshus, energisnålt, man ska planera området, man ska lära sig skriva, lärs sig diskutera ,diskutera hur man ska diskutera, få kritik, kritisera, få kritik på kritiken man ger o.s.v o.s.v. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Liksom andra projektkurser är arbetsbördan hög och antalet schemalagda timmar för få. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Höga krav ställs på oss och kursen pågår under en lång period gör det väldigt lätt att överarbeta projekten.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- det har varit otroligt många moment i denna kurs, intressanta och bra moment, men tillsammanss med övriga kurser har denna terminen varit enomt påfrestande» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»10 58%
Mýcket stor»1 5%

Genomsnitt: 3.7

- Det viktigaste har varit diskussionerna i gruppen, men föreläsningarna har också varit väldigt viktiga.» (Ganska liten)
- ej haft tid att läsa mycket dock» (Ganska stor)

15. Hur väl har kursadministrationen fungerat med avseende på kursprogram, anvisningar, besked om ändringar etc?

17 svarande

Vet ej»1 5%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 17%
Ganska bra»9 52%
Maycket bra»4 23%

Genomsnitt: 3.88

- en hel del oklara och varierande instruktioner, dels från olika personer och dels från olika utskick» (Ganska dåligt)
- I alla fall mot slutet kändes mycket oplanerat, t.ex upphängningen (som sedan löstes på ett bra sätt) och avslutningen på kritikdagarna.» (Ganska dåligt)
- Schemat var otydligt. Dessutom så var det en stor besvikelse när vi fick beskedet att våra projekt inte skulle hängas ut i ljusgården. Det var dock mycket bra att det gick att lösa så snabbt.» (Ganska dåligt)

16. I kursen har handledarna en central roll. Hur väl tycker du att de bidragit till att kursmålet uppfyllts?

17 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 4.41

- bättre handledning i Byggnadsfysik vore bra.» (Ganska bra)
- Man hade nog egentligen behövt mer handledning i början och mot slutet. Efter mittkritiken tyckte jag det blev bättre. » (Ganska bra)
- Handledarna har dock inte funnits på plats då man har behövt dem. De första veckorna behövde vi dem inte men då fanns det gott om tider. Under veckan innan mellankritiken fanns det ingen handledare. Då var behovet enormt.» (Ganska bra)
- handledarna är otroligt duktiga och kunniga, att de ställer stora krav på oss, är smickrande, men ibland har det saknats förståelse för hur hårt vi arbetar, både i denna kurs och i andra» (Ganska bra)
- mycket bra handledare och kritiker!» (Mycket bra)
- Bra handledare som inspirerat och hjälp oss framåt. » (Mycket bra)

17. Hur väl anser du att samordning mellan ARK205, VBF018 och Fackspråk fungerat?

17 svarande

Vet ej»4 23%
Dåligt»3 17%
Bra»10 58%

Genomsnitt: 2.35

- Bra mellan ARK205 och VBF018, sämre med Fackspråk. Frågan är om det ger så mycket att ha gemensam kritik? Hade det inte räckt med konstruktionsuppgiften i VBF018 och kritiken i ARK205? Kritiken i fackspråk tyckte jag inte gav något, däremot var diskussionerna i kursen, innan kritiken, givande.» (Vet ej)
- OK» (Vet ej)
- Jag tycker inte att samspelet fungerade under kritiken. Det jag tycker inte fungerade var fackspråk som kändes som att den inte gav så mycket. Det kändes som det Ann-Marie stälde konstiga frågor som "Hur skulle projektet sett ut om ni gick arkitekturprogrammet istället?" och även inte särskilt tillförande kommentarer om presentationen.» (Dåligt)
- förutom de varierande instruktionerna och oklarheter i vad som ska vad med när och var osv.» (Bra)
- Mellan denna kurs och byggnadsfysiken har det fungerat väldigt bra men med fackspråk känns det lite krystat. Många konstiga små skrivuppgifter och väldigt lite fokus på texten på planschen i slutkritiken. Nu blev det mer kritik på den muntliga redovisningen. » (Bra)
- Det ska absolut behållas.» (Bra)
- När projektet sträcker sig över en så lång tid så blir det mycket svårt för studenterna att kunna hålla samman hela projektet. Det var bra att fackspråkdelen fick oss att börja med texterna tidigt i projektet. Sedan var den fackspråkliga delen fullkomligt överflödig - speciellt under kritiken!» (Bra)


Arbetsklimat

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 4.47

- tidvis dåligt studieklimat på ritsalen. Svårt att koncentrera sig bland stressade kamrater som pratar om just stress.» (Ganska bra)
- upp och ned» (Ganska bra)
- Bra att jobba i grupper, man lär sig mycket av varandra. Bra också att man inte fick välja grupper själv, det lär man sig mycket på. Samtidigt blir det en extra svårighet i en redan väldigt omfattande kurs.» (Mycket bra)

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 4.06

- handledningstillfällena låg, många gånger, vid fel tidpunkt i förhållande till vilket skede kursen var i.» (Ganska dåligt)
- Det fanns tillgång till handledare i början när man inte behövde dem, men inte innan mittkritiken då manverkligen behövde fråga. Annan planering av handledartillfällen hade önskats.» (Ganska bra)
- Veckan innan mellankritiken så fanns det inte tillgång till någon handledare. Det var dåligt.» (Ganska bra)
- Lärarna har varit på plats mycket och det har varit lätt att kunna ställa frågor. » (Mycket bra)

20. Kritiktillfällena är centrala inslag i kursen. Hur väl tycker du att dessa bidragit till att kursmålet uppfyllts?

17 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 4.41

- Kritiken generellt var ganska bra men det fanns en väldigt dålig "diskussion" av arkitekten från MA arkitekter. När hon gick igenom våra projekt på det viset hon gjorde inför de andra gästerna blev det bara pinsamt. Hon gjorde nästan narr av våra projekt när hon bara slängde sig igenom dem och inget som kändes bidragande till kursen. Även hennes så kallade diskussion efter det dåliga genomförandet av våra projekt var bara en ensidig monolog från hennes sida. Väldigt oprofessionellt att hon säger att hon är oförberedd till diskussionen och att hon inte vet vart den ska leda. Tråkigt att de andra gästerna inte fick säga särskilt mycket med tanke på att de enda ljusa stunderna i diskussionen var när de fick prata. » (Mycket dåligt)
- Mittkritik är ett bra inslag. Bra att öva sig på att läsa in sig ordentligt på ett projekt och kritisera på ett bra sätt. Tråkigt bara att flera studentkritiker blev avbrutna innan de var klara. Det ger en signal att deras kritik inte är lika viktig som lärarnas, vilket jag tycker är fel. Och som sagt, fackspråkskritiken gav inget. Många frågor kändes irrelevanta, och det kändes konstigt att få kritik på sin kritik. Var det en del av kursen? Hade i så fall varit bra att veta det innan.» (Ganska bra)
- viss kritik är befogad, annan inte, i vissa fall för hård, i vissa fall för snäll, i vissa fall ej utvecklande utan bara konstaterande.» (Ganska bra)
- Bra upplägg på kritiken men diskussionen efteråt var konstig och behandlade inte våra projekt så som jag förväntat mig. » (Mycket bra)
- Väldigt bra styrning av kritiken av alla projekt, Dock var just Kias två timmar något ovärda. Det var ju trevligt att hon försökte (och lyckades) plocka fram positiva saker i alla projekt och resonera kring bostadsbyggande utifrån dem. Tyvärr var dock den efterföljande diskussionen nästan helt ointressant. Sammanfattningen lyfte eftermiddagen, men jag vet inte. Kanske var det fel sal, och kanske var vi trötta efter all intensiv kritik, och kanske ville vi mest lämna projektet bakom oss och gå vidare, eller så kanske inte Kia var den bästa för jobbet, eller så kanske en fri diskussion är lite för svår att lyfta så. Jag tycker det är svårt, men blir samtidigt lite modfälld, för jag saknade en diskussion kring boendeformer och hur vi som är upphov till dem kan bidra till ett bättre samhälle. Kanske att en mer renodlad paneldiskussion med möjlighet till frågor vore bättre nästa år. Förmodligen vore det bra att få byta miljö och sal och formation också.» (Mycket bra)
- Mellankritiken fungerade inte speciellt bra, mer än att den fick en att producera material. Slutkritiken däremot var fantastisk. Dock så är den fackspråkliga delen bara ett irritationsmoment som sänker den annars så goda kritiken. Dessutom så var den avslutande diskussionen kränkande mot våra projekt som vi lagt ner så mycket tid på och där igenom mot oss. Det gjorde dessutom dålig reklam för AT då de inbjudna byggherrarna fick ett dåligt intryck av våra projekt. Jag lämnade föreläsningssalen i protest!» (Mycket bra)


Fackspråkligt inslag

21. Till vilken grad har din fackspråkliga och kommunikativa medvetenhet utvecklats under våren:

17 svarande

väldigt mycket»0 0%
mycket»2 11%
lite»10 58%
väldigt lite»4 23%
vet ej»1 5%

Genomsnitt: 3.23

- Fackspråk har känts lite som undervisning på högstadienivå. Vilket gjort att det känns som vi tvingats att skriva. » (lite)
- Svårt att säga, faktiskt. Kanske egentligen mer än "lite", men inte riktigt "mycket". Sen funderar jag om det kan vara så att det är ett svårare område att snabbt öka sin medvetenhet i, språk har vi, till skillnad från många andra ämnen, sysslat med väldigt aktivt hela livet.» (lite)
- jag önskar att vi hade fått mer tid till dettta, de fackspråkliga inslagen är bra, men den bristande tiden gör att man inte har kunna ta till sig all information» (lite)
- Det var bra att vi blev "tvingade" att börja jobba med texterna tidigt. » (väldigt lite)
- Jag har utvecklats då jag genomförde alla skrivna delar till projektet. Övningarna som vi hade i fackspråk kändes meningslösa och man blev mest frustrerad över att våra pengar spenderas på något så meningslöst. Vi vill hellre ha respons på våra texter än läsa fiktiva texter och göra övningar på det. Fackspråket under kritiken fungerade relativt bra den första dagen. Andra dagen så fungerade fackspråk under kritiken mycket dåligt och man kände sig mest irriterad över att det drog ut på tiden. Det kändes heller inte som om fackspråk kunde finna något som var bra. Fackspråk finner bara fel.» (vet ej)

22. Vilka förändringar i ditt eget språkbruk och kommunikativ medvetenhet har du noterat?

- i princip ingen skillnad sedan tidigare, anser mig visserligen haft ganska god uppfattning i just denna aspekt sedan tidigare»
- Inga»
- Vi har fått en del bra tips men den sista delen i kritiken då vi skulle skriva vad en bra bostad var gav ingeting. Tråkigt att den sista uppgiften hamnade sist på tisdagen när alla var trötta och många ganska nere efter den dåliga diskussionen.»
- Jag har verkligen börjat tänka efter hur andra upplever text och layout. Det är lätt att man upplever saker på ett visst sätt just för att man är väldigt insatt i det man håller på med medan andra upplever det helt anorlunda»
- Jag har lite bättre koll på just hur precist man måste uttrycka sig i en teknisk rapport såsom konstruktionsuppgiften, men det är nog mest det.»
- Inga.»
- jag har blivit mer uppmärksam på hur jag skriver en text, och hur man kan presentera ett arbete»

23. Till vilken grad tycker du, generellt sett, att dina kursares fackspråkliga och kommunikativa medvetenhet utvecklats under våren:

17 svarande

vet ej»5 29%
väldigt mycket»0 0%
mycket»1 5%
lite»11 64%
väldigt lite»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Oerhört svårt att säga.» (vet ej)
- SVårt att veta, men jag tyckte nog att de flesta hade planerat sina presentationer bättre än tidigare, och att plancherna var mer lättlästa, både grafiskt och textmässigt. » (lite)
- mycket i förhållande till migsjälv, små steg i förhållande till hur mycket de skulle kunnat utvecklats om vi hade haft mer tid » (lite)

24. Vilka förändringar (i fråga om fackspråklig och kommunikativ kompetens) tycker du att du ser hos de andra?

- tycker man kan se en viss förbättring i vad som skrivs på tex planscher och vad som är relevant att lyfta fram vid muntlig presentation»
- Inga»
- Mer medvetenhet kring textens budskap och syfte»
- Inga alls, tyvärr, men jag kan verkligen inte heller säga att jag inte tror att de har lärt sig något.»


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Gott»8 47%
Mycket gott»8 47%

Genomsnitt: 4.41

- För många moment gör det svårt att fokusera, grupparbete, energi, fackspråk, konstruktionsuppgift, arkitektur, muntlig redovisning, planscher, digital redovisning.. för mycket i en kurs! alla moment är viktiga och intressanta, men det är jätte svårt att få ihop allt. » (Dåligt)
- anledningen till att inte sätta "Mycket gott" är endast de anledningar jag kommenterat ovan» (Gott)
- Bra upplägg och bra ambitioner hos lärarna, även om inte allt blev så lyckat. Bra att Cajsa direkt tog till sig kritiken av upphängningen och löste det på ett bra sätt! Jag tror ambitionen med avslutningen var bra, väldigt tråkigt bara att någon som blir inbjuden inte bryr sig om att förbereda sig, och dessutom framställer våra projekt för inbjudna gäster på ett ganska negativt sätt. Inte givande för oss, ingen bra reklam för AT, och kan inte ha varit särskilt givande för gästerna heller. Som sagt, säkert bra tanke bakom, men misslyckat. Hade varit bättre att ha den diskussionen som påbörjades sista 20 minuterna hela eftermiddagen istället, och kanske också ge plats för diskussioner om bostadspolitik, miljöfrågor och annat som är relevant för kursen. » (Gott)
- Mycket bra kurs förutom den sista diskussionen i slutet av kritikdagen.» (Gott)
- Det är en bra och rolig kurs. Mycket vettig!» (Mycket gott)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bostadens rum, seminarium, kontorsbesök, »
- kursupplägget i stort»
- Det var bra att fackspråksdelen var med, men den borde ha tvingat fram mer skrivande om det arkitektoniska i projektet tidigare.. nu blev det mest tecter kring konstruktionsuppgiften som diskuterades. »
- goda ambitioner, bra föreläsningar, mittkritik, studiebesök. »
- inledande småprojekt i form av dagsskisser»
- Studieresa, dagsskisser»
- Upplägget med dagskisser och studieresa. Kritiktillfällenas struktur. »
- Det mesta.»
- samarbetet med byggfysik och fackspråk! workshop, studieresa»
- Bostadskrokier och workshops.»
- Kursens stomme, projektets syfte. Lärargruppen är bra, »
- Övningsuppgiften, samarbete med byggnadsfysik, de olika workshops som vi gjorde (speciellt den med Björn Gross) och att vi hade studentkritik.»
- Studiebesök, handledning och kritiktillfällen, dagsskisser»

27. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- ta bort: inget förändra: utveckla: samspelet mellan kurserna. framförallt måste samtliga parter som håller i kurserna vara införstådda i vad som sker i de andra kurserna. instruktioner vad gäller format, vad som ska redovisas när och hur bör förbättras.»
- Ta bort fackspråkskritiken, men behåll diskussionerna fram till kritikdagen. Lärarna behöver förstå att vi läser tre kurser samtidigt, vi har egentligen lika lång tid som A-studenterna, bara att det är mer utspritt. Alla har lagt ner otroligt mycket tid, energi, arbete på detta, säkert tre gånger så mkt som är schemalagt. Kanske borde vissa krav minskas.»
- Fackspråks inverkan behöver utvecklas så att vi får lite utmaning. Fokus behöver ligga på texten på planschen och konstruktionsuppgiftens innehåll. »
- Ta bort diskussionen i som var med i slutet av kritikdagen.»
- Vet inte riktigt vad det beror på men det känns hela tiden som att vi inte duger och som att det vi gör inte är tillräckligt bra. Har nog lite med formuleringar och undertoner att göra, kanske kan vara värt att tänka på i alla fall:-)»
- Den fackspråkliga biten hade kunnat bli mer effektiv.»
- Jag saknade ren projekteringstid innan det blev dags att börja kommunicera och visualisera resultaten. Den avslutande diskussionen går att utveckla.»
- *Ta bort allt som är oplanerat, så som diskussionen med byggherrarna efter kritiken. *Fackspråksdelen måste göras om från grunden. Det är bra att vi börjar skriva tidigt i projektet. Men det är onödigt att vi gör tidskrävande övningar när vi kan lägga tiden på att skriva istället. Vi vill ha mycket mindre kritik på det fackspråkliga under kritiken. Vi vill dessutom ha både positiv och negativ kritik, och inte bara negativ som i år. *Det är viktigt att vi får en bra plats att hänga upp projekten på. *Kursen bor de löpa över en kortare period, så att man inte kunde överarbeta den så mycket. För exempel så skulle man ha tentan i byggnadsfysik en, till en och en halv månad innan avslutning för att man sedan skulle kunna börja med projektet och konstruktionsuppgiften parallellt under en mycket kortare period men då man lade ner all sin tid på det istället.»
- mer intensiva projektperioder, dvs inte för utspridda projekteringstimmar, alla moment är otroligt bra, kan man lägga större respektive mindre fokus på något moment i kursen ? »

28. Hur beskriver du en bra byggnad?

- vacker plan»
- hållbar, effektiv, estetiskt tilltalande»
- Rumssekvenser, ljus, komfort, tillgänglighet och flexibilitet bidrar till en bra byggnad.»
- Där det finns liv.»
- En byggnad där det estetiska samspelar med funktion och hållbarhet. En byggnad som har lång livslängd både rumsligt och materialmässigt. En byggnad där de boendes upplevelser i vardagen har stått i fokus vid skapandet. En byggnad som är funktionell men ändå har något som gör att de boende känner att de bor i ett hus som har något speciellt.»
- En byggnad som uppfyller brukarens behov och gör den glad..»
- Oj. Det orkar jag nog inte riktigt börja resonera så mycket kring nu. Maximal nytta till minimal kostnad och påverkan.»
- En dörr in och en dörr ut.»
- en bra byggnad är en byggnad som skapats med glädje, med lycka, med någon som bryr sig, där fokus ligger på processen,och inte på resultatet. Ett objekt är meningslöst, relationer är riktiga. »

29. Övriga kommentarer

- Hur skall man orka besvara en sådan här enkät uppriktigt och med vettiga synpunkter då man knappt hinner med skolarbetet?»
- Väldigt rolig kurs, men samtidigt väldigt jobbig. Alla behöver lov nu.»
- *Lärarna är mycket bra på att ta kritik och göra det bästa av situationen. *Lärare bör inte var otrevliga mot studenter. *Lärare bör inte hänga ut studenter inför andra studenter. T.ex. så har lärare hängt ut studenter för att läraren trodde att studenten inte hade läst inför seminariet. *Lärare bör inte skriva otrevliga inlägg på kurshemsidan, så som " [...] Det är obligatorisk närvaro. Till de som har svårt att vakna på morgonen föreslår jag att ni inhandlar minst tre väckarklockor. Fundera ut när ni behöver gå upp och ta en halvtimme tidigare än det som marginal. Dörrarna kommer låsas kl 8.00." *De ansvariga bör se till så att schemat stämmer och så att vi får hänga ut våra planscher där de syns. *Upphängning av planscherna bör vara möjlig att göra då det är schematlagt. De som hängde upp i tid under denna kurs var tvungna att ta ner dem igen. *Inläsning av andra studenters projekt bör också ske under schemalagd tid. *Lärarna bör känna till någon form av pedagogik. *Det är oförskämt att det kommer en utomstående arkitekt och klankar ner på våra projekt inför en grupp byggherrar och oss själva. Det är en mycket ovärdig avslutning på ett mycket lärorik projekt. *Det finns för få datorer för att det skall räcka till alla studenter.»
- Tack för en bra kurs! jag har uppskattat allas engagemang, alla lärare har varit otroligt kompetena och inspirerande, jag hoppas ni fortsätter så, och uppmuntrar och jobbar lika mycket för oss som vi försöker jobba för er.»


Kursutvärderingssystem från