ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ergonomi 08/09, MMT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-10-28
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»3 14%
Cirka 20 timmar»2 9%
Cirka 25 timmar»7 33%
Cirka 30 timmar»7 33%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 3.14

- Ojämn fördelning på arbetet så det är svårt att svara. Det allra mesta av arbete kom i slutet av kursen.» (Högst 15 timmar)
- Det är stor skillnad från början av kursen till nu i slutet. Nu i slutet har jag lagt ner runt 8 timmar om dagen...» (Cirka 25 timmar)
- Genomsnitt..» (Cirka 25 timmar)
- » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 14%
100%»18 85%

Genomsnitt: 4.85

- New York lite mer än en vecka» (75%)
- Dålig närvarokontroll» (100%)
- De flesta lektionerna var bra, men lars ola behöver ta å prata lite långsammare. » (100%)
- Endast missat någon lektion» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 19%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 38%

Genomsnitt: 2.9

- Det är lätt att förstå hur många poäng som behövs. Men det är svårt att förstå vad som ger poäng.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»11 64%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»12 57%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 3.14

- Projekten har varit bra, lektionerna mindre tillfredsställande» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»8 38%

Genomsnitt: 3.14

- Skitdåligt att den kom ut så sent!» (Ganska liten)
- Var riktigt irriterande att kurslitteraturen inte kom ut i tid och när den väl kom ut bara någon vecka innan examination så hade vi fått alla utom ett kapitel utskrivet. Tråkigt! Också irriterande att vår lärare ser till att cremona får in sin beställning men har ingen tanke på att skynda på för chalmersbiblioteket. Hade dock underlättat för oss studenter.» (Ganska stor)
- Speciellt OH bilderna har varit till stor hjälp.» (Mycket stor)
- Synd att boken kom så sent. Stor nytta av oh-föreläsningar!» (Mycket stor)
- Föreläsningsanteckningarna har varit jättebra. Synd att boken kom ut så sent som två veckor innan kursens slut. Kändes inte ok att vi skulle "tvingas" köpa en bok då. » (Mycket stor)
- Mest användning har jag haft för de powerpointpresentationer som använts på föreläsningarna. Dåligt att kursboken inte var tillgänglig förrän i slutet av kursen och att det då antogs att man ville köpa en bok när det var två veckor kvar på kursen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»9 42%

Genomsnitt: 3.28

- Läroboken fanns inte i tryckt form förrän läsveckan 4 eller 5» (Mycket dåligt)
- Tycker det är dåligt att det inte gick att köpta kursboken innan läsvecka sex men vill poängtera att informationen fungerade väl på hemsidan etc.» (Ganska bra)
- Det största problemet var litteraturen, som inte var tryckt när kursen startade. Jag tycker det var dåligt när boken var tryckt, så var vi på dagen tvugna att köpa den om vi ville få bra på kursen. Jag tycker att en kursbok ska finnas på biblioteket när kursen startar inte när den är slut. Att få bra på en kurs ska inte vara en ekonomisk fråga.» (Ganska bra)
- Hade varit mycket positiv om alla föreläsnings powerpoint hade kommit ut innan föreläsning.» (Ganska bra)
- Ja vi fick ju ut det mesta på hemsidan. Bara tråkigt att så mycket printerkvota gick åt till att skriva ut material. Det är inte speciellt trevligt att läsa 80 sidor text på dator...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 14%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»8 38%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Det gick bra att fråga lars-ola men anna-lisa var mestadels upptagen med annat. » (Ganska dåliga)
- Var svårt att få hjälp på något annat sätt än över mail.» (Ganska dåliga)
- Det stod på schemat att vi skulle kunna boka in handledning de två sista veckorna, men när det väl gällde så var Anna-Lisa antingen bortrest eller upptagen. Lars-Ola var däremot bra, fick dock bara en kvarts handledning...» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 23%
Hög»13 61%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.9

- Hög eftersom man inte riktigt har fått koll på exakt hur mycket tid det krävs till de olika projekten. Vi har inte fått några bra riktlinjer, så man har inte riktigt vetat hur bla inlämningsuppgifterna ska vara. » (Hög)
- Det var sagt att de skulle vara mycke att göra i början och bli mindre på slutet för de var då som BD2 skulle ta mer tid. Men de var ganska mycket i början och blev nästan mer på slutet» (Hög)
- Skulle vilja kryssa lagom/hög» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 42%
Hög»9 42%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.71

- Ganska hög. Men bra ändå, har lärt sig mkt. » (Hög)
- Skulle vilja kryssa lagom/hög» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 14%
Godkänt»8 38%
Gott»7 33%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.47

- Den kunde ha varit bra men det fungerade inte speciellt bra den här gången. Mycket beroende på kurslitteraturen inte kom ut i tid. Men även beroende på brist i respons om hur det gått på inlämningsuppgifter. Vi visste inte över huvud taget hur saker och ting bedömdes inför vårt sista projekt.» (Dåligt)
- Många föreläsningar med mycket info...lite för mycket teori och lite för lite praktisk tillämpning.» (Dåligt)
- Att mitt betyg endast blir godkänt är för att jag tycker att det funnits brister. Vi har tex inte under kursen fått några resultat av något vi gjort, duggor eller inlämningsuppgifter. Anledningen har sagts vara att examinatorn har en annan kurs parallellt och inte haft tid att rätta. Vi har då inte haft någon chans att få veta om vi missuppfattat något inom kursen som viktiga begrepp och liknande. När man ska skriva en rapport i slutet av kursen vill man gärna veta så man förstått allt rätt.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggor, det är bra för att förstå!»
- grundläggande struktur.»
- de olika föreläsarna. »
- inlämningar och projekt. »
- Bra med föreläsningsanteckningar på hemsidan. »
- Föreläsningar och projekt.»
- Kurshemsidan, projektarbetet»
- Projektet, det var väldigt lärorikt »
- Projekten»
- inlämningsuppgifterna»
- Det var bra att få applicera kunskaperna på ett objekt, i projektet.»
- Pdf:er till duggorna fungerade bra»
- Det gicks igenom mycket som var nyttigt»
- Inlärningsmetoderna, duggor, hemuppgifter och projekt. Bra kombination som man lär sig mycket av.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite bättre förklaring av hur metoderna går till, inte massa faka utan mer praktiskt som tydligare kopplas till de vi ska göra i projekten senare. Man kan göra REBA, RULA, HE osv på sin produkt under lektionen.»
- Kursbok ska finnas vid kursstarten!»
- Alltför många sätt att redovisa samma kunskap, både inlämning och projekt och duggor med överlappande kunskapeskrav. »
- Kanske inte lika många delexaminationer, vilket är ganska tyngande för läraren. 2 duggor, 6 inlämningsuppgifter och ett projekt per elev x 30 betyder att det kommer att ta en stund att rätta. »
- duggor kan skippas. Anna-Lisa bör också ge tillbaka inlämningarna innan nästa inlämning ska påbörjas så man vet hur man ligger till. »
- Vill gärna ha ut svar på duggor o inlämningsuppgifter innan kursen är slut. Nu har vi gjort en hel kurs med massor med uppgifter utan att egentligen veta om vi har fattat rätt.»
- Upplägget på hemtentorna. Det var omöjligt att veta vad som krävdes för att få ett bra resultat på dessa. Eftersom vi inte heller fick reda på hur det hade gått på de tidigare uppgifterna, så kunde vi inte heller förbättra oss under kursen.»
- Kraven, att få reda på dugga resultat och arbeten innan den slutgiltiga redovisningen.»
- inget särskilt»
- Duggorna väger tungt men säger inte så mycket.»
- duggorna och projektet. Mer fokus på projektet och mindre på duggorna gör att man faktiskt funderar lite på vad man lärt istället för att bara plugga in massa fakta»
- Inte så många moment som testar samma saker - dugga, inlämningsuppgifter och projekt. »
- Ha inte en bok som kurslitteratur om den inte kommit ut! Se till att ge respons om arbete under pågående kurs så att eleverna vet vilket typ av resonemang som ska föras i t ex inlämningsuppgifter.»
- Upplägget »
- Beroende på hur mycket tid alla har lagt ner på kursen, anpassa mängden inlämningsuppgifter så det blir lagom»
- Kanske ha delmoment där man är tvungen att ha gjort en vis del av slutprojektet för att ha någon sorts redovisning.»

16. Övriga kommentarer

- Anna-Lisa är mycket kompetent, sympatisk och pedagogisk! Lars-Ola också mycket trevlig!»
- Tack!»
- Kursbok ska finnas vid kursstarten. Förra årets kursbok kunde ha använts. Att lägga ut alla kapitel som behövdes utom 1/2 är inte ok. När man lagt ut flera undra printerquota (jag vet att kapitlen delades ut men det var långt efter de föreläsningar som berörde samma sak och det är i samband med dessa man vill ha dem)är det inte roligt att lägga ut hundratals kronor på en bok bara för ett halvt kapitel. Så får det inte gå till.»
- Utan dialog lär man sig betydligt mycket mindre... »
- Att man skall få tillbaks första duggan innan man gör nästa det samma gäller för inlämningsuppgifterna»
- Det är högst orimligt att använda en kursbok, som ej trycktes förrän tre veckor in på kursen. Vidare är det mycket dåligt att kursens hemsida byter kursbok på söndag kväll innan kursstart, detta ställer till problem om man köper kursboken innan kursstart. Systemet där delar av kursboken fanns ute på internet i pdf-form, då kursboken var helt otillgänglig, var delvis bra, men då man tvingas köpa kursboken, när den äntligen trycktes, för att ett halvt kapitel saknas på internet blir det högst onödiga utgifter för denna kurs. Tryckta exemplar av de elektroniska filerna lämnades ut gratis, men detta skedde alltför sent - ett par dagar innnan inlämningsuppgifterna skulle in. Att tvingas betala ca 200kr i utskrifter för att sen köpa en bok, med samma text, för 400 kr är högst onödigt. Allt detta hanterades mycket oprofessionellt.»


Kursutvärderingssystem från