ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Handelsrätt, SJO150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-15
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»4 19%
Cirka 20 timmar»8 38%
Cirka 25 timmar»4 19%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»4 19%

Genomsnitt: 2.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 19%
75%»5 23%
100%»12 57%

Genomsnitt: 4.38

- VIssa lektioner överlappade med annat ämne.» (75%)
- Har endast missat 2 lektioner.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 9%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 61%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 19%

Genomsnitt: 2.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 42%
Ja, i hög grad»11 52%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.61

- De frågorna som var mer "förklara detta" borde kanske gett mer poäng och varit lite fler. Essäfrågorna hade lite för mycket poäng, borde varit mer förklarat innan, typ du får 2 poäng om du ritar upp situationen och 2 poäng om du ger hänvisningar etc.» (I viss utsträckning)
- Lite enkel tenta, testade enbart de mest grundläggande kunskaperna. Borde vara svårare så det blir större spridning på betygen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»9 42%

Genomsnitt: 3.33

- Roberts lektioner var till stor hjälp. Men i dom delarna vi inte hade Robert så gick vi i princip bara igenom paragraf för paragraf vilket gör det väldigt enformigt och man tappar lätt fokus för att det blir för monotont.» (Ganska liten)
- Utan att gå på lektionerna hade jag inte kunnat tenta av kursen och klara mig, hoppas jag klarat mig nu!!» (Mycket stor)
- Walter har varit bra, liksom Robert» (Mycket stor)
- Väldigt bra av Walter att jobba med exempel på fall, som vi fick lösa på föreläsningar.» (Mycket stor)
- Jättebra med både Walter och Robert. Walter gillade dock att gotta ner sig i paragrafer ibland så robert är lite lättare att hänga med!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 2.8

- Lagtexten var ju väldigt hjälpande eftersom att vi fick ha med en massa hjälp på tentan. Övningsuppgifterna (exemplen) på pingpong var det allra bästa, får då kunde man testa sig själv. Själva kurslitt. som avtalsboken etc. var inte till så stor nytta...» (Ganska liten)
- Mycket bra kurslitteratur. » (Mycket stor)
- Bra böcker! men lättare att läsa dem mot slutet av kursen. Dock blev det ont om tid då vi hade mkt som skulle göras.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»5 23%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 2.76

- Skaffa ett standardiserat system för hur man använder pingpong och lägg upp all information i tid. Lägg tid på att "inhyrda" lektorer blir insatta i systemet så att missförstånd minimeras.» (Ganska dåligt)
- Föreläsarna borde lägga ut pp på pingpong före föreläsningarna så att man kan föra anteckningar på dessa under föreläsningarna» (Ganska dåligt)
- Väldigt många dokument som låg lite huller om buller i pingpong.» (Ganska dåligt)
- Viss kurslitteratur kom upp på pingpong veckan innan tentamen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.8

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 14%
Lagom»13 61%
Hög»4 19%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.14

- Det är mycket att lära in och förstå!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»15 71%
Hög»3 14%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.14

- Är genomgående låg niva på SoL. Borde höja intagningskraven och höja takten/svårighetsgraden på utbildningen. Som det är idag skulle utbildningen kunna löpa över 2 år, men då blir det inte en 180hp-utbildning...» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 23%
Gott»12 57%
Mycket gott»4 19%

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ibland lite för svårt men både Robert och Walter var lätta att fråga och man fick bra svar.» (Gott)
- Intressant kurs med utrymme för reflektion och diskussion. Lätt att återkoppla till situationer man själv varit med om. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen som helhet var bra och bör i största mån behållas som den är.»
- Tyckte det var väldigt bra att gå igenom övningar/fall på föreläsningarna. Att vi fick diskutera och sedan gå igenom svaret högt i klassen. Detta är super inför tentan och väl förberedande. »
- Kursens innehåll, känner att jag har lärt mig väldigt mycket nytt. Känner att jag kommert få nytta av det i både arbetslivet och privatlivet som konsument :)»
- Walter Sköldstam.»
- Walter kan hålla nästa kurs också, han gjorde det bra»
- Walter Sköldstam»
- Det var i allmänhet en bra och lärorik kurs som gav grundläggande kunskaper i ämnet. Kursen känns väsentlig för programmet.»
- Walter Sköldenstam! »
- Litteraturen»
- Walter! »
- Tycker att upplägget var bra!»
- Kurslitteraturen»
- Walter som föreläsare.»
- Dom beskrivande delarna med exempel och underlättande mallar man kan följa.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skaffa ett standardiserat system för hur man använder pingpong och lägg upp all information i tid. Lägg tid på att "inhyrda" lektorer blir insatta i systemet så att missförstånd minimeras.»
- Jag tyckte kursen var väldigt stor, omöjligt att få in alt.»
- Kanske en mer omfattande uppgift en den vi hade, eller jag menar: att den ger lite mer. Inte bara några jättelånga rättsfall. Kanske kortare och mer specifikt som man kan få användning av.»
- Fler invecklade instuderingsfall. Tentafallen var mer komplicerade än de fall vi löst innan.»
- Någon mer gruppuppgift som man ska lämna in. För att få en mer förståelse för hur man ska tänka i ett rättsscenario, »
- Det blir ofta långtråkiga föreläsningar med en massa slides i power point. Lite mer övningar och annat så att man inte somnar. Väldigt ofta såg man folk som hade tappat fokus och gjorde annat, jag en av dom.»
- Ha lite mer tid för att lösa fall tillsammans, en gång är för lite då tentan i princip går ut på att lösa fall.»
- Tydligare riktlinjer på vad vi skall kunna.»
- Administration av information över nätet. »
- Delar av innehållet känns mindre relevant. Eus konstitution och arbetsrätt kommer jag nog sällan att röra igen»
- Ej ha konsultlärare. Ibland trist jargong från lärarna»
- Försöka hitta sätt att göra paragrafgenomgångarna mer målande med fler exempel och hur man ska tänka när man läser dom olika lagarna. Också mer övningar där man måste slå i lagtexterna för att hitta specifika saker för att tvinga studenterna leta i lagarna.»

16. Övriga kommentarer

- Iövrigt får kursen godkänt betyg. Bra lärare.»
- Mycket bra!»
- Walter och Severin var bra»
- Bra kurs, både Robert och Walter gjorde kursen rolig. Dock rörigt på Ping-Pong.»
- Bra lärare. både walter och robert.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.95

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.95
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från