ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-2 Maskinorienterad programmering IT, DAT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-11 - 2008-01-27
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»3 10%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»9 32%
Cirka 30 timmar»7 25%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.82

- Det var lätt att fastna på onödiga saker i labbarna. Enkla missförstånd, krånglande utrustning, ovana vid simuleringsverktyg, krånglande simuleringsverktyg etc etc» (Cirka 30 timmar)
- lade ner galet mkt tid på det här!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»4 14%
75%»9 32%
100%»13 46%

Genomsnitt: 4.17

- I princip endast assemblerdelen.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 50%

Genomsnitt: 2.92

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- dock svårt som attan! » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen har många moment. Känns som detta är en kurs som kanske borde vara på 10p istället för 5, så kan man gå mer djupt in på alla delar.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»4 16%
Ja, i hög grad»11 45%
Vet ej/har inte examinerats än»8 33%

Genomsnitt: 3.08

- Tråkig och svår tenta. Många av uppgifterna handlade om att kunna en massa ord (som man aldrig trodde man skulle behöva lägga på minnet).» (Nej, inte alls)
- Blev ganska besviken på tentan då jag tyckte att fråga 1 och 5 var helt tokiga. Jag anser mig vara relativt duktig på adressavkodning eftersom jag klarade av de gamla tentorna utan problem. Uppgiften som vi gavs nu var för krånglig och innehöll på tok för många "specialmoment". Gällande fråga 5 känns det helt galet att ge en jättestor fråga på realtidskärnan. Vad som hade varit mer lämpligt vore att ge en större och kanske lite mer komplicerad fråga som knyter an till labbarna.» (I viss utsträckning)
- Mycket var olikt tidigare tentor och typuppgifterna var således något vilseledande.» (I viss utsträckning)
- jodå» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»17 60%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 3.07

- Kunde mycket innan kursens början.» (Ganska liten)
- Föreläsningar: Ganska liten Laborationer: Mycket stor» (Ganska stor)
- jans skansholms föreläsningar gav inte lika mkt som rolfs.» (Ganska stor)
- Undervisningen har nästan gjort laborationer och litteraturen överflödiga» (Mycket stor)
- labbarna är otroligt givande.» (Mycket stor)
- Rolf och Skansholm är bra föreläsare. Björn Liljeqvist var fantastiskt bra. Han borde handleda alla kurser på chalmers» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»10 35%
Ganska stor»11 39%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.35

- Det viktigaste har varit OH bilderna som förberedelse och repetition. Resten blev överflödigt tack vare » (Mycket liten)
- C ex. kunnde jag innan, köpte aldrig ens boken vägen till C» (Ganska liten)
- kurslitteraturen är bra bortsett från att många labPM måste ses över då de innehåller många fel och oklarheter.» (Ganska stor)
- dig o dat boken var vettig. den var en livsnödvändighet.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»11 39%

Genomsnitt: 3.28

- Rolf skötte sin del, men resten var skit.» (Ganska dåligt)
- det mesta finns där vilket är bra. man kunde önska sig lite mer struktur men det är inte ett måste.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»15 55%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.66

- handledarna har varit duktiga» (Ganska bra)
- Laborationshandledarna var ofta upptagna.» (Ganska bra)
- vissa labbhandledare var bra. andra sämre.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»17 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Jag vill göra labbarna själv. Man lär sig mycket mer då!» (Ganska dåligt)
- Svårt att kombinera två starka viljor om båda kan C, men har olika åsikter om var optimeringarna bör ligga» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 60%
Hög»9 32%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.46

- Mycket jobb med labbarna...» (Hög)
- Förberedelserna till och labbarna i sig krävde mycket tid, vilket ledde till att mindre tid blev över till att göra andra uppgifter. Nästan all tid på övningarna gick till labbförberedelser, vilket jag ser som en nackdel.» (Hög)
- kan man inte innan är detta en jättesvår kurs.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 32%
Hög»14 50%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 3.85

- Laborationer och inlämningar i bägge kurserna, men det är bra, då är man sysselsatt med ämnet.» (Hög)
- Kombinationen med labbar i MOP och inlämningsuppgifter i Matematisk Statistik gjorde att arbetsbördan vissa veckor blev väldigt hög - kanske inte för hög, men märkbart ansträngande.» (Hög)
- Väldigt omfattande laborationer i båda kurserna under denna läsperiod. För mycket.» (För hög)
- Läste tyvärr tre kurser samtidigt» (För hög)
- svår matte plus svår mop = galet svårt. orimligt. inses lätt!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»4 14%
Gott»16 57%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 4.03

- kursens syfte är bra. sen var den hysteriskt svår också.» (Gott)
- Jag gillade vad man fick lära sig i kursen!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samtliga lärare och assistenter var ytterst kompetenta och inspirerande, och bör bevaras till nästa år. Dessutom var laborationerna väldigt väl genomtänkta och precis lagom svåra.»
- Föreläsarna, det gjorde sitt jobb på ett bra och pedagogiskt sätt.»
- upplägget med labbar o sim.pass. Självklart bör både jan o rolf bevaras.»
- Upplägget. Börja med Ass, sen C och till slut ass + c.»
- Rolf! Någon bättre förläsare är svårt att hitta. Skansholms små berättetelser om hur C blev som det blev. Väldigt kul med lite historia bakom. Det ökar intresset.»
- Lärarna/Handledarna, dom har varit jättebra ^^ »
- Laborationerna»
- Rolf»
- rolf.»
- Labbarna. De tar mycket tid men ger också mycket tillbaka.»
- Labbarna...de representerar i princip hela kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mindre omfattande laborationer»
- Gör kursen attraktiv för studentrepresentanter, det gamla utvärderingssystemet var bättre på denna punkten.»
- Kanske lite mindre c. Var man nybörjare på språket var det mycket att lära in på kort tid. »
- Labb PM MÅSTE vara tydligare. Mycket oklarheter och tom en del fel.»
- de flesta labPM! Det är ohållbart att hela tiden behöva kontrolläsa både arbetsbok och labbar»
- Overheadbilderna är ofta ganska svåra att förstå när man tittar på dem utan förklaring. Alltså, de funkar bra på föreläsningar, men mindre bra vid självstudier. Det betyder att om man missar en föreläsning blir det ganska jobbigt.»
- Föreläsare i C-delen av kursen.»
- Jan»
- jan och den äldste av labbhandledarna.»
- Övningarna behövs göras om. "Förbjud" labbförberedelser på vissa tider och avsätt den tiden till att lösa exempeluppgifter på tavlan. Mer C-exempel på övningarna!»
- XCC c-kompilator»

16. Övriga kommentarer

- Enkäter av den här typen ska utföras på ett anonymt vis, vilket inte är fallet här. Till varje enkät får man ett nummer som unikt identifierar vilken e-postadress man fick inbjudan till. Dess utom lagras information om tidpunkt för svar samt IP-adress vilken helt uppenbart går att använda för att identifiera samma person mellan två enkäter och även ta reda på vilken internetleverantör som används och var i landet man befinner sig. Använder man en dator på Chalmers kan IP-adressen lätt spåras till exakt vilken person som är inloggad på datorn eller nätet. Jag kan så klart inte fylla i denna enkät med gott samvete, och så ska inte heller någon annan göra. Enkäter ska göras manuellt på papper. Att ni sedan förvirrar genom att ge ett dubbelt budskap gör inte saken bättre. Det står uttryckligen först att man är anonym och sedan att man ändå inte är det.»
- Delar av kursen kändes orelevanta till ämnet och en stor del av ämnet kändes orelevant helt och hållet.»
- En sak som är dåligt i kursen (som även var dåligt i DOD) är att ingen av de som undervisar försöker att knyta samman det till verkligheten. Adressavkodning, visst... Men var kommer detta in i en PC som vi använder idag????»
- nej.»


Kursutvärderingssystem från