ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4- Produktsemiotik 09/10, MPP071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-08-31
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»2 14%
Cirka 20 timmar»3 21%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»4 28%
Minst 35 timmar»3 21%

Genomsnitt: 3.21

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 7%
100%»13 92%

Genomsnitt: 4.92


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 42%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 28%

Genomsnitt: 2.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»5 45%
Vet ej/har inte examinerats än»3 27%

Genomsnitt: 3

- Litteraturseminariet hade mått bra av att ha varit en bokcirkel i stället.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 3

- Läraren kan förklara bättre kanske genom fler exempel.» (Ganska liten)
- Inte ha fyra timmars föreläsningar, man tar inte in något på slutet.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Vi fick t.ex. inte någon möjlighet att lära oss photoshop som uppenbarligen är nödvändigt för att klara sig igenom kursen. Det är tydlgen en förkunskap man måste ha....» (Ganska liten)
- Litteraturseminarieböckerna kunde ha getts ut mycket tidigare.» (Ganska liten)
- Lite mer referenser till bra litteratur och helst ha detta på TD:s Bibliotek» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»10 71%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3

- Lägg upp allt och i en bra och pedagogisk ordning» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Man var tvungen att ringa Li om man ville fråga något, hon borde vara mer tillgänglig på schemalagda projekt tider.» (Ganska dåliga)
- Skjut alias-handledningen åt det håll där den behövs, dvs senare.» (Ganska bra)
- Fler handledningstilfällen i slutet av kursen, från andra studenter.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 64%
Hög»5 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Att lägga Litteratur seminariet mycket tidigare, så kan man bl a använda den kunskapen man lär sig. Nu har man nästan gjort klart formen på radion då litteratur seminariet ägde rum.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»9 64%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.92

- Matten är mycket tung så bättre anpassning av litteratur seminariet» (Hög)
- Pedagogiska matteföreläsare..» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 28%
Gott»7 50%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 3.92

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- radio projektet»
- Radioprojektet»
- Designprojektet»
- Upplägget med teori som sedan får appliceras i ett större projekt. Enskild handledning.»
- Projektet var riktigt bra och roligt! Man lärde sig alla möjliga saker i ett och samma projekt. Upplägget och förarbetet var lärorikt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tiden på litt. sem.»
- inget»

16. Övriga kommentarer

- Det hade varit bra att få en planering över hela kursen i början, så att man vet när alla grupparbeten och redovisningar sker.»
- Exainatorn behöver vara tydligare med vissa praktiska saker, som må vara uppenbara för examinatorn men som verkligen inte är det för oss övrigt. Exempel usb vid presentationer.»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- nej»
- nej»
- nope»
- nej»
- nej»
- nej»
- kanske men det som saknas kommer förhoppningsvis upp på utvärderingsamtalen med examinatorn.»
-
- Ingen»
- nej»
- Nej»
- Nej.»
- nej»
- nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från