ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik TMA682 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-01
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»6 12%
Cirka 20 timmar»10 20%
Cirka 25 timmar»12 25%
Cirka 30 timmar»14 29%
Minst 35 timmar»6 12%

Genomsnitt: 3.08

- Jag har varit sjuk en stor del av läsperioden och har inte prioriterat kursen. » (Cirka 20 timmar)
- Varierat mycket över läsperioden. Lågt den första delen, mycket högt mot slutet för att ta ikapp.» (Cirka 25 timmar)
- Mycket tidskrävande» (Minst 35 timmar)
- Väldigt mycket mer än så» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»7 14%
75%»13 27%
100%»27 56%

Genomsnitt: 4.37

- Föreläsningarna gav inget mer än skrivkramp i handen. Övningarna med annan lärare var bättre» (50%)
- De flesta övningarna och ett antal föreläsningar.» (50%)
- föreläsningarna visade sig jättedåliga, hörde ej vad föreläsaren sade.» (75%)
- Mådde dåligt stundvis av att gå på föreläsningarna då det var så svårt.. » (75%)
- Enstaka föreläsningar missade. Men då räknade vi matte istället.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 58%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 12%

Genomsnitt: 1.89

- Bör kanske lägga ut kursmålen så att man lätt hittar dem på kurshemsidan? Letade där, men kunde inte hitta dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har svårt att se hur bevis kan klassas som tillämpning» (Målen är svåra att förstå)
- Kurskraven ser ut att innefatta ett års heltidsstudier. Specificera konkret!!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 78%
Nej, målen är för högt ställda»5 21%

Genomsnitt: 2.21

- Majoriteten av föreläsningarna kan kännas totalt främmande, men det är möjligt att det är pedagogiken som brister.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»7 21%
Ja, i hög grad»10 30%
Vet ej/har inte examinerats än»14 42%

Genomsnitt: 3.09

- Den poängfördelning som tentamen skulle ha var felaktigt angiven på kurshemsidan. Exempelvis så bestod tentamen av 14 poäng teori istället för de 5 som var angivna på kurshemsidan. Detta ledde för min del till helt fel fokus och detta var en bidragande faktor till att tentamen inte gick som planerat.» (Nej, inte alls)
- Hade hoppats på lite finita element och frågor på andra bevis» (I viss utsträckning)
- Svårare tenta detta året än föregående kom inte heller 2 bevis direkt från de som vi skulle lära oss utan bara ett!» (I viss utsträckning)
- Men tycker det var för mycket teoretiska frågor. Trodde det skulle komma en teorifråga på 5 poäng, men det var betydligt fler "teoripoäng".» (Ja, i hög grad)
- kommer bli extremt svårt att tentera denna kurs, det enda som varit bra är övningarna! föreläsningarna gav absolut ingenting, slöseri med tid som hade kunnat användas bättre! » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»9 18%
Ganska liten»20 41%
Ganska stor»17 35%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.25

- Det går för fort, det är för många koncept samtidigt och är för otydligt. Jag tror Mohammad gör sig mycket bättre på engelska, så jag tycker undervisningen ska ske på det språket istället. Det är bara klargöra att han kan svenska, så kan frågor och så vidare ställas på svenska.» (Mycket liten)
- Det var väldigt svårt att hänga med under Mohammads föreläsningar, tyckte aldrig att det framgick vad han gick igenom vid varje tillfälle.» (Mycket liten)
- Hade varit mycket bättre om vi hade konsultationstid. Och övningsledaren var inte så pedagogisk. Han var inte så tydlig och går igenom för mycket på en gång, bättre att vara kort och konsist.» (Mycket liten)
- Svårt att hänga med, en snabb introduktion skulle vara trevligt, kanske förklara lite moment som ska vara förkunskaper när de dyker upp. Övningstillfällena har varit riktigt bra.» (Ganska liten)
- svårt att hänga med på föreläsningar, det var först på övningstillfällerna som man förstod tillämpningen och ibland även vad det var man pratade om.» (Ganska liten)
- Det vore bra om föreläsningarna började med en förklaring om vad dagens lektion ska handla om istället för att bara börja skriva på tavlan och ingen förstår vad det är de gör utan bara skriver av.» (Ganska liten)
- Fick ut mer av räkneövningarna då man såg hur det man lärt sig tillämpats i praktiken än av föreläsningrana.» (Ganska liten)
- föreläsningarna har inte hjälpt så mycket, vore bra att kanske försöka ha mer lösta exempel med tal och inte bara generellt. tycker även att det gås igenom för mycket bevis.. övningarna har varit mycket bra, lugnt och metodiskt har uppgifterna gåtts igenom. » (Ganska liten)
- Jag hade svårt för att ta till mig det som behandlades under föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har oftast vart mer förvirrande än att man lärt sig något. Men det man inte förstod under föreläsningen förstod man oftast efter nästa övning.» (Ganska liten)
- Övningslektionerna har get endel men föreläsningarna har varit svåra att hänga med på, mycket nya uttryck och termer som antas att man ska förstå. Matlab projektet var det jag lärde mig mest på.» (Ganska liten)
- Jag hade svårt att hänga med på föreläsningarna. Hade önskat tydligare förklaringar om vad vi håller gör, varför vi gör det, hur det passar in i sammanhanget etc på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit bra, men föreläsaren är ganska tystlåten och ibland kan det vara svårt att förstå vad det är vi ska gå igenom. Bättre förklaring av problemen innan man går igenom problemen hade varit bra!» (Ganska liten)
- Det känndes som att större delen av undervisningen gick ut på att gå i genom bevis. Jag hade tyckt att det vore bättre om man pluggat lite mer teori själv och kunnat haft någon form av konsultationstid då man kunde få hjälp med räkneuppgifter. » (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar var riktigt bra medan andra var helt otroligt oförståliga, så det är varierande. » (Ganska liten)
- Övningarna gav mest i början. Föreläsningarna var svåra att förstå i början men blev lättare att förstå när man kommit in i tänket.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit väl mastiga med mycket information att ta in under kort tid. Kvalitén på dessa har varierat mellan dålig och bra. Övningstillfällena har hjälpt till att öka förståelsen samt bättrat på min förmåga att räkna på de uppgifter som givits i kursmaterialet.» (Ganska stor)
- På vissa föreläsningarna var det som gicks igenom exakt det som står i kurslitteraturen. Hade varit bra med lite variation. » (Ganska stor)
- Övningarna har varit jättebra» (Ganska stor)
- Anteckningar från räkneövningar var väldigt användbara.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»12 25%
Ganska stor»22 45%
Mycket stor»9 18%

Genomsnitt: 2.72

- "Lecture Notes"-materialet är bra, "An introduction..."-materialet är fruktansvärt dåligt och extremt svårt att ta till sig.» (Ganska liten)
- litteraturen är rörig! det behövs mer förklarande texter, fler illustrationer och bättre förklaring till alla variabler i formlerna» (Ganska liten)
- boken har ofta känts rörig och svår att få grepp om» (Ganska liten)
- mycket papper att hålla reda på och man hoppar mellan de olika så man blir nästan snurrig ibland, men texten är ganska lättförstådd. » (Ganska liten)
- Bra och välskrivet kursmaterial.» (Ganska stor)
- Jag har använt kursmaterialet till att räkna uppgifter, knappt läst ngn teori i det» (Ganska stor)
- Bra kompendium som man kunde skriva ut. Skulle jag kunna tänka mig att köpa på Cremona.» (Ganska stor)
- allt har hängt på litteraturen och övningarna.» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen var bra, men vissa uppgifter saknade facit. Samt att det inte var helt lätt att hitta facit till de uppgifter som inte facit upplagd separat. » (Mycket stor)
- Kursmaterialet var bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»11 22%
Ganska bra»23 47%
Mycket bra»11 22%

Genomsnitt: 2.87

- Informationen om vilka bevis som skulle inkluderas i kursen ändrade så sent som i läsvecka 6. Felaktig information om poängfördelningen mellan bevis och räkning.» (Mycket dåligt)
- kurshemsidan måste rensas upp! alla dokument som behövs i kursen kan väl samlas på ett ställe så att man inte behöver leta igenom allt?» (Ganska dåligt)
- materialet kändes inte riktat till kurstagarna. » (Ganska dåligt)
- Luddig i upplägget på vad man skulle ha när.» (Ganska dåligt)
- Det utdelade materialet hade alldeles för få exempeluppgifter när man ser den som den enda kurslitteraturen som fanns att tillgå. Dessutom var själva litteraturen alltför teoretiskt inriktad, den gick in väldigt mycket på djupet och återkopplade aldrig till tidigare saker samt saknade ofta motivering till varför man gjorde som man gjorde.» (Ganska dåligt)
- har inte alltid framgått vilka sidor som skall gås igenom, därmed varit svårt att förbereda sig innan. » (Ganska bra)
- Kursdagboken var ett bra inslag på hemsidan.» (Ganska bra)
- Gillar kursdagboken» (Ganska bra)
- Inget att klaga på!» (Ganska bra)
- det borde finnas mer ett mer utförligt facit till uppgifterna, särskilt till uppgifterna som handlar om stabilitet eftersom det känns som de flesta hade mycket svårigheter med det.» (Ganska bra)
- Jag tycker det blev för många sidor att skriva ut allt som jag hade velat haft.» (Ganska bra)
- Det var lite svårt att veta vilka "Lecture Notes" man skulle använda sig av. Då det skiljde mellan dem och hänvisningarna inte stämde för den ena. » (Ganska bra)
- Lite rörigt, bättre sidhänvisning behövs» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»6 12%
Ganska dåliga»10 20%
Ganska bra»23 47%
Mycket bra»9 18%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Väldigt dåligt. Man ska ha möjlighet att fråga mer än bara vid rasterna..» (Mycket dåliga)
- Det finns inga traditionella övningstillfällen med räknestugor, vilket är väldigt dåligt. Det hade gjort stor skillnad för resultaten om man hade räknestugor med en annan lärare som går igenom lite, där man kan ställa frågor. » (Mycket dåliga)
- Det är inte alls bra att bara ha övningar i föreläsningssalar där läraren räknar och alla skriver av, mycket bättre med övningar i klassrum där alla kan sitta och räkna själva och få hjälp med det man behöver. Inte heller bra att övningsledaren bara mumlar något snabbt och sedan fortsätter att sudda tavlor då man försöker fråga något i pausen, eller att övningsledaren är så upptagen så han inte har tid att träffas och svara på frågor när man mailar honom.» (Mycket dåliga)
- Man räknade aldrig med lärare som hjälpte till vid problem» (Ganska dåliga)
- De gånger som man sökte upp Jaques så hade han aldrig tid att förklara något som man undrade över. När man ställde frågor under hans övningar så fick man ganska korta svar som inte förklarade närmare.» (Ganska dåliga)
- hade ingen direkt konsultationstid. Vill man fråga något får man göra det under rasten, men då är det många som ställer frågor. Annars måste man leta upp läraren.» (Ganska dåliga)
- Räkneövningarna var mer som extra föreläsningar som gick lite långsammare, svårt att få enskild hjälp när man stötte på ett problem när man räknade själv» (Ganska dåliga)
- Borde finnas "räknestugor" en gång i veckan.» (Ganska dåliga)
- Eftersom det inte fanns någon konsultation var det svårt att kunna få hjälp då man kört fast på någon uppgift och kunde enbart få hjälp i föreläsningspausen. Ofta hanns alla frågor inte med.» (Ganska dåliga)
- man har alltid kunnat ställa frågor men jag tycker inte alltid att responsen har varit så bra, stressade och har svårt för att förklara det enkelt, gäller både övningar och föreläsningar » (Ganska bra)
- Saknande räkneövningar i klassrum där det blev tid över för att räkna själv. Nu ville inte jag fråga när vi hade räkneövningar i föreläsningssalen.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra med tillfällen då man kan ställa frågor. » (Ganska bra)
- Mohammed var väldigt hjälpsam när man kom och ställde frågor. » (Mycket bra)
- Trevligt bemötande även när man kommer med frågor utanför lektionstid» (Mycket bra)
- Föreläsaren fanns alltid till hands!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 23%
Mycket bra»35 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Det var ju den enda hjälp man kunde få.» (Mycket bra)
- Vi har hjälpt och lärt varandra jättemycket.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 16%
Hög»33 68%
För hög»7 14%

Genomsnitt: 3.97

- Det var väldigt många områden som skulle täckas in av kursen, och jag kände att det var svårt att få en överblick över kursens innehåll i början.» (Hög)
- Kursen jag läste parallellt fick lida å tillmatens vägnar» (Hög)
- Pga att man förstod lite av vad som gicks igenom under föreläsningarna så var det mer man fick lära sig efter skoltid.» (Hög)
- svårt att helt och hållet läsa in en sådan kurs på engelska och utan pedagogik.» (För hög)
- Det tar väldigt lång tid att göra ett matlab program helt från grunden när man inte har fått någon hjälp med hur man ska göra.» (För hög)
- Den här kursen har i särklass varit den mest svåra och jobbigaste jag läst. Man blir dränkt i teori medan den praktiska räkningen i princip uteblev.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 19%
Hög»30 63%
För hög»8 17%

Genomsnitt: 3.97

- Det har varit många inlämningsuppgifter och labbrapporter. Något jag uppskattade var schemat, vilket tillät en hel del självstudier under dagtid.» (Hög)
- Den tentaperiod jag pluggat mest på hittills.» (Hög)
- Jättehög» (Hög)
- Svårt att ta till sig allt på 7 veckor. Pluggade väldigt mycket ett par veckor fram till tentaveckan.» (Hög)
- som ovan^^» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»8 16%
Godkänt»29 60%
Gott»6 12%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 2.91

- byt föreläsare.» (Mycket dåligt)
- Föreläsningar som inte gav mycket, en föreläsare som verkar tro att alla redan kan allt om kursen då skriver ner tal och hänvisningar i rasande fart utan att egentligen klargöra varför och hur tal löses.» (Dåligt)
- Förstår inte riktigt meningen i att läsa en kurs där övningsledaren säger rakt ut att det inte är någon mening att man försöker förstå vad han gör, det är bäst att bara skriva av och lära sig utantill hur man gör utan att förstå poängen med det.» (Dåligt)
- För mycket teori, för lite praktik. Kurslitteraturen måste revideras.» (Dåligt)
- Det var svårt att få ett samlat intryck av kursens innehåll och syfte i början. Jag har även haft svårt att ta till mig föreläsningarna, vilka jag tycker har gått lite för fort och varit svåra att hänga med i.» (Godkänt)
- Kunde vara lite tydligare vilket material som skulle användas. » (Godkänt)
- Spännande när det väl föll på plats» (Gott)
- Har blivit mkt bättre än föregående år!» (Gott)
- Läste om kursen nu efter 3 år på Chalmers. Till skillnad från när man läste den i tvåan känns kursen mer relevant nu när man fått erfarenhet av hur vanligt det är att stöta på differentialekvationer» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bonusuppgiften, med förslag på fler bonusuppgifter. »
- Bonuspoäng»
- Bra upplägg»
- Mycket bra med räkneövningerna som ger stor hjälp.»
- övningarna.»
- Kursmaterielen.»
- Inlämningsuppgiften. Den var väldigt lärorik.»
- Inte mycket, det var dock bra att man inte behövde köpa en dyr bok utan att man kunde skriva ut materialet som behövdes.»
- Antalet föreläsningar kändes lagom. Inlämningsuppgiften.»
- Kursupplägget med att ha det i ordningen Laplace, FEM och Fourier, och inte ha FEM sist som tidigare år. »
- Utdelning av gamla tentor.»
- övningarnas struktur. »
- Övningarna har varit väldigt givande.»
- Fourierhäfter och Mohammad»
- Övningarna! De var guld värda!»
- Matlabuppgiften, utan den hade jag aldrig förstått finitelementmetoden.»
- matlab projektet»
- Övningarna var oumbärliga»
- Upplägget på kursen var bra. »
- Jaques (fransmannen)»
- Det var bra att det bara var ett projekt då projektet tog upp väldigt stor del av tiden man i vanlig fall brukar hinna plugga på. »
- Upplägget på kursen relevanta exempel»
- Bra övningar»
- Muhammad! »
- övningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bevisen bör tas bort, det känns inte motiverat att lära sig bevis i en kurs med namnet tillämpad matematik»
- Föreläsningarna. Mohammad är bra och vill väl, det märker man tydligt. Men under föreläsningarn var det väldigt svårt att följa med då jag tror han är med van att föreläsa för matematiker som kan alla beteckningar o.s.v. Så det han behöver ändra att sitt sätt föreläsa för att andra program än matematik. Fler räkneövningar eftersom räkneövningsledaren hann ju inte med alla uppgifter som skulle göras varje vecka. »
- Gärna övningstillfällen i mindre grupper»
- Tenta och laborationsdel borde vara oberoende av varandra. Mohammad borde prata engelska. Han är trevlig, och en duktig matematiker, men allmän konsensus är att hans pedagogik brister på svenska. Istället för att referera till att man inte har tid, så ta bort de moment vi aldrig kommer ha användning av, och aldrig kommer återanvända i andra kurser, och lägg istället in räknestugor eller gå åtminstone in på det relevanta materialet i en mer lagom takt.»
- Se till att det står rätt i häftena.»
- övningar i mindre grupper, så man har möjlighet att ställa frågor. vore bra om föreläsaren kunde vara lite mer strukturerad och berätta vad det är han går igenom. Han förklarar väldigt bra då man kommer och frågar utanför föreläsningarna, förklara så även under föreläsningarna!»
- Det mesta.»
- Förklaring (av föreläsaren) vad som skall gås igenom, översiktlig beskrivning av metodik, användningsområde, symboler som ej tidigare används, alltså ett upplägg som krävs av en student på en muntlig tentamen är väl det minsta man kan kräva?»
- Ta det lugnare på föreläsningarna. Det är kanske bättre att dra tempot lite, så att alla (de flesta) hänger med istället för att stressa och sedan behöva besvara frågor i tio minuter.»
- Korrekt information på kurshemsidan om tentamens poängfördelning (mellan teori och räkning) är ett måste och brister i detta är för mig oacceptabelt.»
- tydligare introduktioner till föreläsningar om vad vi pratar om och gärna någon tillämpning. Gärna va lite bättre fas med övningarna eftersom det är först då man förstår, lätt att hamna en vecka efter annars.»
- Strukturen på både föreläsningar och övningar, borde även vara mer information om när man borde börja med saker som t.ex matlab programmet och inte bara säga att nu ska det lämnas in om två dagar. Och det har inte nämnts överhuvudtaget tidigare under kursen.»
- Det skulle vara bra om det fanns konsultationstimmar där man kan räkna utan att någon räknar på tavlan. På föreläsningar och övningar skulle det vara bra om föreläsaren förtydligar vad det är som gås igenom innan han börjar och sedan tydligt visar när momentet är färdigt. Det blir då mycket lättare att hänga med. Även vara tydlig när man går igenom "extra teori" i mitten av ränkeuppgifter på övningar. Inlämningsuppgiften borde ha haft en tydligare beskrivning av hur man skulle göra. Nu känns det som om man fick olika mycket poäng beroende på hur man hade tolkat att rapporten skulle se ut. På studiotimmarna skulle det även vara bra om man fick någon sorts genomgång i början av timman, för i mitt klassrum var det i alla fall så att övningsledaren stannade jättelänge hos en grupp om de behövde hjälp så man hann kanske få hjälp totalt en gång under de två timmarna även om det inte var jättemånga grupper som ville ha hjälp. En genomgång i början av timman skulle kanske hjälpa till så att fler kan göra mer själva. »
- Att föreläsaren mer förklarar vad det är han går igenom på tavlan så att man är med på det från början. Har varit lite otydligt om han går igenom exempel, bevis eller gamla tentor. Om man inte är med från början är det väldigt lätt att tappa bort sig senare. Att föreläsaren ska vara tydlig i början av kursen och säga åt eleverna att verkligen läsa i kurslitteraturen. Kursen blir väldigt mycket lättare om man har läst på innan föreläsningarna.»
- Borde finnas en samlad kursbok. Jobbigt med för mycket papper, svårt att få översikt. På föreläsningarna borde vara tydligare problemställning. »
- gå igenom färre bevis på föreläsningarna och ge sidhänvisningar till föreläsningarna »
- Mohammad borde förbättra sin föreläsningsteknik och bli mer pedagogisk. Jaques borde ha mer tid för att förklara saker man undrade över.»
- ordna konsultationstid»
- "Finita element"-häftet kan bli pedagogiskare»
- Hänvisningar till kursmaterialet på föreläsningar. det går ganska snabbt och är vårt att både skriva och förstå.»
- Tydligare struktur under föreläsningarna. Oftast så känns det som att man ser på föreläsaren som räknar för eget huvud än att föreläsaren lär ut hur man ska göra. Många mellansteg som skippas som han tror att vi kan medans vi i själva verket sitter som frågetecken.»
- Kurslitteraturen»
- vad som ska vara med i matlab projektes rapporten bör specificeras, väldigt vaga beskrivningar och sedan fick man avdrag för att man inte tagit med vissa saker. Antingen ta bort Stabilitet och feluppskattningar, för jag vet ingen som förstod det, eller ta det väldigt långsamt och förklara varje steg, man vet inte ens när man ska använda det och vad det är bra till...färre bevis på tentan»
- Tid för frågor»
- Det måste bli ett mer strukturerat upplägg, ofta visste vi inte riktigt vad det var föreläsningarna/övningarna handlade om utan räknade bara på det.»
- Föreläsningarna får gärna bli mer tydliga.»
- Mer information om arbetet som görs med matlab. Det ska vara tydligare vad som ska besvaras i rapporten. Jag missade att svara utförligt på en del frågoställningar( jag hade svaren men valde att vara kortfattad i rapporten) och fick då ett sämre betyg, detta berodde på dålig information och inte kunskap.»
- Ha ordentlig litteratur och övningar där man får räkna själv. »
- Räkneövningar i klassrum. Mer räknetal på tentan, mindre teorifrågor.»
- Fler tentarelevanta exempel»
- Det var svårt att förstå vad som skulle vara med i projektet och rapporten. Tentan innehöll många bevisfrågor vilket examinatorn sagt att den inte skulle göra. »
- Några tillfällen då man kan fråga på uppgifter. »
- bättre sidhänsvisning både till föreläsningar och bevis»

16. Övriga kommentarer

- Jag anser att kursen är undermålig och att den inte hjälper mina vidare studier. Det hade vart kul med matematiska tillämpningar på det man faktiskt ska läsa mer om senare.»
- föreläsningarna blev mycket bättre när de stycken som skulle läsas blev kända innan föreläsningen»
- föreläsaren är jättetrevlig, men helt oanvändbar till att föreläsa på svenska. Mumlande på bruten svenska är jättesvårt att förstå!»
- Föreläsaren var väldigt snäll och trevlig, men han borde tänka på att detta är helt nytt för oss, att det faktiskt är första gången vi hör talas som vissa saker och inte ta för givet att vi kan en sak bara för att han har gått igenom det en gång.»
- Ett plus att det har varit lätt att gå och få hjälp utöver föreläsningar och övningar!»
- klart godkänt :)»
- Mer övningar vore bra.»
- lösningsförslagen till gamla tentor innehöll en hel del slarvfel, men man blev väldigt osäker på om man själv räknat rätt eller om man förstått allting fel.»
- Föreläsningarna och övningarna kan vara tydligare genom att läraren berättar tydligt vad det är som gås igenom och vad som ska gås igenom innan varje genomgång. »
- Inför Matte SI»
- Det var ofta svårt att förstå vad föreläsaren sa och man fick sitta nära för att höra och kunna se vas som skrivits. »


Kursutvärderingssystem från