ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Matematisk fysik, FTF131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-11 - 2010-12-30
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

10 svarande

1 (inte alls)»1 10%
2 20%
2 20%
3 30%
5 (över förväntan)»2 20%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa delar var intressanta matematiska synvinklar på fysik men andra var bara långdragna repetitioner från andra kurser.» (3)
- trodde den skulle innehålla finita element-metoden» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

10 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 20%
0 0%
4 40%
5 (mycket relevant)»4 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

10 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
6 60%
0 0%
5 (Mycket bra avvägt)»4 40%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Vad tycker du är en lämplig examinationsform?

Kommentera gärna hur många inlämningsuppgifter etc.

10 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Tenta»1 10%
Munta»4 40%
Inlämningsuppgift»8 80%
Projekt»1 10%
Som det var i kursen»2 20%

- Jag tyckte det var onödigt med ett projekt för betyg 5 i och med att inlämningsuppgifterna var så svåra och tog en hel del tid!» (Tenta, Inlämningsuppgift)
- Man lär sig alltid mest genom att (tvingas) göra inlämningsuppgifter.» (Inlämningsuppgift, Som det var i kursen)
- Varför ha tenta? Inlämningsuppgifter är bättre, och båda är för mycket.» (Inlämningsuppgift)
- Med tanke på hur många inlämningsuppgifter det var kanske det är hårt med tenta. Om man jämför med spec rel t.ex hade vi tre inlämningsuppgifter och munta.» (Munta, Inlämningsuppgift)
- 3 inlämningar och munta. Eller tenta och ingen inlämning.» (Munta, Inlämningsuppgift)
- För en kurs med det här antalet högskolepoäng var det alldeles för många inlämningsuppgifter och dessutom en tenta. 3 st inlämningsuppgifter (istället för 5) och en munta allt efter-samtal vore mer än tillräckligt och om läraren tvekar mellan 4 och 5 kan ett projekt läggas till » (Munta, Inlämningsuppgift)

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

10 svarande

<25%»1 10%
25-50%»0 0%
50-75%»1 10%
>75%»8 80%

Genomsnitt: 3.6

- Bortsett från frågor som kom på inlämningsuppgifterna från föreläsningarna så tycker jag inte att föreläsningarna gav så mycket! » (>75%)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

10 svarande

1 (inte alls bra)»1 10%
1 10%
4 40%
1 10%
5 (mycket bra)»3 30%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag fann det svårt att hänga med med allt läraren sa och samtidigt anteckna. På sista föreläsningen hade han med sig sina egna anteckningar som var uppkopierare och jag bara skrev i marginalen (förmodligen den bästa föreläsningen av alla)» (3)
- Kunde behöva mer struktur.» (3)
- Henrik stod ofta i vägen när man försökte anteckna. Brukade också bli lite si och så med rasterna» (4)
- Mycket inspirerande och bra!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

10 svarande

1 (inte alls bra)»2 22%
3 33%
3 33%
1 11%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- var bara på en räkneövning men den var inget bra så jag gick inte igen» (2)
- Han sa inget utan skrev upp lite grejer, ostrukturerat.» (2)
- Svårt att följa en röd tråd genom hans lösningar. Inte alltid så bra synkat med föreläsningar.» (3)
- De var för få! En av de fick vi hoppa över p.g.a. att vi låg efter med föreläsningarna och läraren tog en av räkneövningstiderna för att kunna hinna med alla moment i kursen.» (4)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

1 (Mycket liten)»1 10%
0 0%
6 60%
2 20%
5 (Mycket stor)»1 10%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var inlämningarna som man lärde sig nåt på. Det som inte var på inlämningarna kan jag inte. Kanske bättre utan inlämningar och många små rekommenderade uppgifter?» (3)
- Ungefär lika mycket som självstudierna. » (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.22


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

10 svarande

Ja»0 0%
Nej»10 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
0 0%
4 40%
5 (För hög)»6 60%

Genomsnitt: 4.6

- Väldigt hög med tanke på att det är 4.5 hp. Läsperioden blev mycket tung tillslut, med alla inlämningsuppgifter och projekt i alla kurser. Däremot kändes det värt det (speciellt nu i efterhand) eftersom innehållet i kursen känns så viktig, och man lärde sig så fruktansvärt mycket!» (4)
- Det här var bara en 4,5 poängskurs och ändå så satsade jag 90% av min tid på det! Föreläsningarna var inte så bra så man fick läsa i annat litteratur och på nätet för att kunna förstå alla moment. Ibland lyckades man och ibland inte!» (5 (För hög))
- Väldigt hög jämfört med de andra 4.5 hp-kurserna. Men man lärde sig ju mycket så det är ju bra.» (5 (För hög))
- 5 inlämningar, tenta och projekt på 4,5 poäng!? Motsvarar nog 7 poäng ist...» (5 (För hög))
- Antalet högskolepoäng en kurs ger ska motsvara antalet timmar studenten behöver lägga ned. De 5 inlämningsuppgifterna tillsammans med pluggande inför tentan krävde nästan dubbelt så mycket.» (5 (För hög))
- Jag upplevde att det var orimligt mycket att göra periodvis, men det var mycket på grund av att kvanten hade inlämningar på samma dagar. » (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»3 30%
Har ej sökt samarbete»1 10%

Genomsnitt: 3.3

- Hade man ingen att diskutera inlämningarna med blev det svårt...» (Ganska dåligt)
- På många frågor var jag helt ställd innan jag konsulterade andra studenter» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»2 22%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.33

- När man ställde "snälla" och enkla frågor kunde han svara annars så sa han (Henrik) vid ett tillfälle "fråga bara enkla frågor som jag kan svara på". Men för det mesta när han inte kunde svaret så brukade han komma tillbaka med svar vid nästa tillfälle. Men jag fick den uppfattningen att han var rädd för att folk skulle ställa frågor och han inte kunde svara!» (?)
- På grund av arbetsbelastningen från den här kursen och de andra jag läser var det svårt att hinna börja på uppgifter som ska in på fredag innan lektionen på tisdag och de gånger jag gick till lärarens kontor var han inte där» (Ganska dåliga)
- Bara att maila» (Ganska bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

10 svarande

1 (ej prisvärd)»1 10%
2 20%
1 10%
2 20%
5 (mycket prisvärd)»4 40%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 3.6

- boken var dyyyr» (2)
- Lite dyr men mkt för pengarna.» (3)
- A&W var en bra bok men saknade vissa saker så jag köpte den rekomenderade brevidläsningen av Byron & Fuller ("Den gula boken")» (4)
- Boken är bra som referensliteratur, och det är lätt att hitta i den. » (5 (mycket prisvärd))

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

1 (Mycket liten)»1 10%
2 20%
2 20%
4 40%
5 (Mycket stor)»1 10%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursboken förklarade inte olika moment så bra! Speciellt vissa avsnitt som Henrik gick genom var väldigt dåligt formulerad i boken. Jag brukade läsa ur Jaris anteckningar som jag hade kopierat från veckobladeriet för att kunna förstå olika moment! De var mycket bra förresten!» (1 (Mycket liten))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

10 svarande

Ja»7 70%
Nej»3 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.3

- Hemsidan kunde ha varit ett bättre informationskälla. Exempelvis så hade man ingen aning vad och vilka frågor räkneövningsledaren kommer och ta upp på övningarna! Folk frågade Henrik vid flera tillfällen om inte han kunde lägga ut de frågorna men han gjorde aldrig det! Det enda som komupp på kurshemsidan i tid var inlämningsuppgifterna men det var nog för att han kopierade förra årets inlämningsuppgifter!» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Själva kursen! För det är ett ämne som man kommer och behöva vid framtida studier(oavsett vad man kommer och läsa)!»
- Föreläsarens inspirerande föreläsningar!»
- Inlämingsuppgifter»
- Tunneln genom jorden :P»
- Inlämningsuppifterna, även om de innebar väldigt mycket jobb. »

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Läraren förstås! Kan man inte ha Jari som examinator igen?»
- Arbetsbelastningen var väldigt hög. Kanske borde den sänkas något.»
- Vikta poängen på inlämningsuppgifter mycket mer än poängen för tentan, ty de är en mycket större del av arbetsbelastningen»
- Innehållet (mindre kvant och mer "ny" fysik) Examinationsformen (alldeles för mkt att göra och svåra uppgifter)»
- Färre inlämningar (3 istället för 5), bort med tentan och ha munta/efter-samtal istället. Om läraren skulle vilja scanna in sina anteckningar och lägga upp dem på kurshemsidan vore det bra.»

18. Övriga kommentarer

- Hilbertavsnittet var lite långt och tråkigt, och inte synkat med kvanten (repetition). Har Henrik koll på vad vi redan lärt oss?»
- Det känns som det behövs lite mer kommunikation mellan Henrik och Juan om vad det förväntas att vi ska göra på inlämningsuppgifterna.»
- Om han som ska rätta inlämningsuppgifterna inte pratar svenska SÄG DET DÅ före första inlämningsomgången (över hälften av kursdeltagarna lämnade tillbaka den eftersom många poängavdrag var utan förklaring och det som han sökte fanns i den svenska texten)»


Inlämningsuppgifter

19. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgifterna var?

10 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
0 0%
8 80%
5 (för svår)»2 20%

Genomsnitt: 4.2

- De var utmanande men inte omöjliga.» (4)
- Vissa uppgifter var för svåra, känndes inte som att alla uppgifter var genomarbetade» (4)
- Det var väldigt varierande nivå. Vissa av uppgifterna hann jag inte med att göra alls för att de krävde så mycket jobb. » (4)

20. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgifterna?

10 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 10%
3 30%
2 20%
5 (högt inlärningsvärde)»4 40%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var bra att man verkligen satte sig in i problemet och faktiskt lärde sig ganska mycket. » (5 (högt inlärningsvärde))

21. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgifterna?

10 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 20%
1 10%
5 50%
2 20%
5 (mycket nöjd)»0 0%

Genomsnitt: 2.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick vi någon handledning? Körde jag fast så brukade jag fråga mina kurskamrater!» (2)
- sökte ej handledning» (3)
- Jag fick svar på de flesta av mina frågor och speciellt Juan var till mycket hjälp.» (4)

22. Hur mycket tid lade du i genomsnitt ner på varje inlämningsomgång?

10 svarande

<5 h»0 0%
5 - 10 h»1 10%
10 - 15 h»5 50%
15 - 20 h»1 10%
>20 h»3 30%

Genomsnitt: 3.6

- Satt hela torsdagsnatten till 5-6 på morgonen tre gånger för att bli klara men så får det vara :)» (10 - 15 h)
- ALLDELES FÖR MYCKET» (>20 h)
- Vissa mindre och vissa mer» (>20 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.3


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.24
Beräknat jämförelseindex: 0.56


Kursutvärderingssystem från