ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4 Arbetsmiljö och säkerhet, SJO710

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-22 - 2012-06-15
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»9 42%
Cirka 20 timmar»4 19%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.14

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»21 100%

Genomsnitt: 5

- hade inte gått på föreläsningar om det inte var för att det var obligatorisk närvaro» (100%)
- Allt har ju varit obligatoriskt så det är svårt att låta bli.» (100%)
- Obligatorisk närvaro...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 19%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 38%

Genomsnitt: 2.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- det är skillnad i verkligheten.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 45%
Ja, i hög grad»7 35%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 2.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 3.04

- Blir ganska svårt att betygssätta detta som en kurs när det i själva verket varit tre olika.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»10 47%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.52

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»9 42%

Genomsnitt: 3.38


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt hjälp»4 19%

Genomsnitt: 4.14

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 14%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.95

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»15 71%
Hög»4 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- för poängtalet var inlämningsuppgifterna för stora. inte den enda kursen som hade stora uppgifter just då.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»13 61%
Hög»5 23%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.38

- om man ser till poängen på kursen» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 23%
Gott»11 52%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cecilas delar/ Hr-mäniskan ifrån Chalmers »
- totalt meningslös kurs som inte har någon som helst praktisk betydelse i det verkliga livet, den kändes enbart som en utfyllnads kurs.»
- Allt»
- De två praktiska dagarna ute på Karholmen i AFF delen va kanon!»
- många och intressanta gästföreläsare»
- Cecilia är en bra föreläsare och gör det intressant att lyssna. hon har även mycket bra att säga. »
- Gästföreläsarna, det är bra att få lite verklighets perspektiv när man läser såna här kurser.»
- Cecilia och hennes powerpoints!:)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De inbjudna ifrån rederierna, Låg nivå. Bör vara mer arbetsmiljö/lag pålästa.»
- Dela upp kursen, cecilias del borde ge mer poäng.»
- De två teoretiska dagarna på AFF delen va faktiskt riktigt dåliga. Föreläsaren ifrån räddningstjänsten va vare sig förberedd eller påläst om bränder ombord. Har vi RITS i Göteborg, varför inte skicka en av dom killarna som kan detta. »
- lite mindre inlämningsuppgifter. »
- Inlämningsuppgifterna var lite hårda för en poäng, så man fick lite smått panik innan man förstod hur inlämningsupgiften skulle skrivas.»

16. Övriga kommentarer

- kursen har varit bra och gett en god inblick i arbetsmiljöarbetet och var man hittar föreskrifterna och att de ska följas. känns som man nu har något att stötta sig emot om tex chiefen vägrar ge ut riktig skyddsutrustning till en, eller ge ut handskar när de man har är slut mm. »
- det var en väldigt liten kurs, kunde varit större»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.61

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.61
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från