ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Engelska - mekatronikprojekt, FSP016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 78%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»10 90%
Cirka 20 timmar»1 9%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.09

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»2 18%
50%»0 0%
75%»2 18%
100%»7 63%

Genomsnitt: 4.27


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.72

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2

- Något höga om man ser till de poäng vi får.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mycket övningar och mycket hemuppgifter i förhållande till poängen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»4 36%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»4 36%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.18


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.36

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»5 45%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.81

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»6 54%

Genomsnitt: 3.54


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.72

- Vissa schemalagda labbar var inte ens handledare på plats. Vissa gånger kunde det vara svårt att få hjälp med andra ord.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.45

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 27%
Lagom»4 36%
Hög»3 27%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.18

- Ganska hög med avseende på antal poäng. en inlämning per föreläsning och ibland mer är lite för mycket.» (Hög)
- hög i förhållande till antal poäng» (Hög)
- hur mycket övningar som helst, mycket hemuppgifter» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 18%
Lagom»4 36%
Hög»5 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 27%
Godkänt»5 45%
Gott»2 18%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.09

- Väldigt bra med ansökningashandlingar.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Muntlig pressentation.»
- De relevanta momenten (cv, personligt brev m.m.)»
- Läraren!!!»
- Vet ej»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler muntliga pressentationer.»
- Snabbar inlärningskurva, mer moment»
- ta bort vissa uppfigter då de var alldeless för många»
- Datorerna!! Jag tror utan att överdriva att vi spenderat 5-7 timmar bara på att vänta på datorn som hängt sig. Väldigt frustrerande!!»
- Det mesta»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra och pedagogisk lärare!!»
- Jag tycker man skall lägga ner alla 1-poängskurser i engelska och satsa på en rejäl 5-poängskurs eller nåt i den stilen. Sedan kan delar av examination i kursen ske genom att man redovisar muntligt och skriftligt i andra kurser så som styrprojekt och mekatronikprojekt.»


Kursutvärderingssystem från