ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp4åk2: IAR072 - Produktionsledning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-25
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete (praktikfall, redovisning etc.). Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden (uppskatta en genomsnittid/vecka).

37 svarande

Högst 15 timmar/vecka»20 54%
Cirka 20 timmar/vecka»13 35%
Cirka 25 timmar/vecka»3 8%
Cirka 30 timmar/vecka»0 0%
Minst 35 timmar/vecka»1 2%

Genomsnitt: 1.62

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

2 5%
25%»2 5%
50%»3 8%
75%»11 29%
100%»19 51%

Genomsnitt: 4.16

3. Ungefär hur mycket tid har du lagt på caseövningarna

Uppskatta tidsåtgången inklusive förberedelse, genomförande och redovisning etc.

37 svarande

7 18%
mer än 10 timmar»21 56%
mer än 15 timmar»7 18%
mer än 20 timmar»1 2%
mer än 25 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.13


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Målen är svåra att förstå»9 31%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 13%
Vet ej»8

Genomsnitt: 1.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 18%
Ja, målen verkar rimliga»21 77%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»7 21%
I viss utsträckning»22 68%
Ja, i hög grad»3 9%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.85


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

mycket liten»5 14%
ganska liten»8 22%
neutral»3 8%
ganska stor»18 51%
mycket stor»1 2%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

mycket liten»6 16%
ganska liten»9 24%
till viss hjälp»10 27%
ganska stor»9 24%
mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Hur bedömer du föreläsningarna om Lean Production?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»4 11%
OK»10 28%
Bra»17 48%
Mycket bra»4 11%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.6

10. Hur bedömer du föreläsningen om Operations Strategy?

37 svarande

Mycket dålig»1 3%
Dålig»4 12%
OK»18 54%
Bra»9 27%
Mycket bra»1 3%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.15

11. Hur bedömer du föreläsningen om produktutveckling?

37 svarande

Mycket dålig»2 5%
Dålig»1 2%
OK»9 26%
Bra»15 44%
Mycket bra»7 20%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.7

12. Hur bedömer du föreläsningen om Sustainability?

37 svarande

Mycket dåliga»4 15%
Dåliga»11 42%
OK»6 23%
Bra»3 11%
Mycket bra»2 7%
Vet ej»11

Genomsnitt: 2.53

13. Hur bedömer du föreläsningen om Tillämpad produktionsstrategi?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»5 16%
OK»19 63%
Bra»6 20%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.03

14. Hur bedömer du föreläsningen om Kvalitet?

36 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Dåliga»4 12%
OK»15 46%
Bra»9 28%
Mycket bra»3 9%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.28

15. Hur bedömer du föreläsningen i Process Technology/ Planering och kontroll?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»4 13%
OK»15 50%
Bra»10 33%
Mycket bra»1 3%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.26

16. Hur bedömer du föreläsningen i Supply Network Management?

36 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Dåliga»4 13%
OK»11 36%
Bra»9 30%
Mycket bra»5 16%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.43

17. Hur bedömer du gästföreläsningen från Sahlgrenska, Ledarskap på strategisk/operativ nivå?

37 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Dåliga»3 8%
OK»13 38%
Bra»9 26%
Mycket bra»8 23%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.58

18. Förslag till förbättring av föreläsningarna

- Alla föreläsare kom in och körde sin sak, vilket de nog gjorde bra. Problemet var bara att allt kändes som om det handlade om helt osammanhängande saker. Fanns ingen föreläsare som kändes som huvudlärare, hade varit skönt att ha en och samma som alltid fanns med och hjälpte till och styrde upp allt så kursen känns med hopsatt. Lite besviken på kursen, jag brukar gilla att gå på föreläsningar men denna kursen var så luddig, och föreläsarna pladdrade på om massa saker, vilket gjorde det omöjligt för oss att hänga med. Mycket av det vi fick höra om och om igen hade vi i förra kursen. »
- Det var en del upprepningar av den förra kursen, beror säkert på att man fortfarande jobbar på att omforma den. Det hade varit bättre om föreläsningarna var mer koncisa, att man tog upp det som är viktigt för kursen och inte så mycket runt omkring.»
- Ta inte med frågor på tentan som är omöjliga att besvara bara för att man inte gått på en föreläsning. Kursen ska gå att klara utan att man varit på samtliga föreläsningar och om ni tycker just sahlgrenska är viktigt för kursens förståelse bör ni ha gett ut en text på vad som gicks igenom under föreläsningen»
- Lean Production: Jag tycker allmänt sett att föreläsningspowerpointen kunde ha varit mer tydlig och i mer logisk ordning. Svår att överblicka när man går tillbaks. Var också lite irriterande ibland att det var 15 minuter genomgång på vad vi skulle prata om innan föreläsningen "kom igång" Hade också varit bra med lite andra exempel än lean i sjukvård. Intressant men hade vart bra med exempel från fler branscher. Sustainbility: Jag tycker att antingen ska det vara ett vettigt hållbarhetsmoment som täcker in lite. Att bara ha en föreläsning i en kurs känns lite lamt. Föreläsning i sig var inte så dålig, men för att ge något behöver man ju mer "kött på benen". Föreläsningen om tilllämpad prodstrategi var bra eftersom man fick inblick i hur ett företag arbetar på riktigt, vad jag itne gillade var att det kändes som en reklamkampanj för att arbeta på volvo! Kvalitet har jag inget att säga förutom att det var ganska mycket upprepning från förra kursen, Processtechnology föreläsningen var bra, men kändes som mats bara hastade igenom slidesen, kanske hade vart bättre att lägga 2 föreläsningar på den då. Supply network var den bästa föreläsningen. Bra exempel, bra upplägg! Gästföreläsarna från sahlgrenska var också väldigt bra!»
- Jag tycker genomgående det känns som om somliga föreläsare ej ansträngt sig för att vilja få budskapet att nå studenterna. Många föreläsningar innebar lösryckta slides som saknade röd tråd. Att se sammanhanget var ofta onödigt svårt! Detta gäller speciellt: Process Technology/ Planering och kontroll, Operations Strategy och Process Technology/ Planering och kontroll. Man får uppfattnigen att studenter ur årskursen över klagat på att kursen var för lätt, och att det är något slags mål att fler ska misslyckas. Mer tid behöver läggas på överblick! Vi bad om en sammanfattningsföreläsninge men fick ingen med motiveringen: Det är studentens ansvar att skaffa sig en överblick över kursen. Ja, sant, men varför inte hjälpa till som i alla andra kurser? Allmäna känslan var att "Nu måste vi ordna så att färre får femma på tentan". Tråkigt!»
- Det känns inte som om det fanns en röd tråd mellan de olika föreläsningarna. Kändes mer som ett smörgåsbord om olika delar. Hade varit bättre om föreläsarna varit mer pålästa om vad de andra föreläste om eller att det var mer specificerat vad de skulle ta upp. »
- Vissa föreläsningar var givande, men allt för många blev för abstrakta, flummiga och repeterande.»
- Saknades en uppsummering av kursen, då det var många olika föreläsare var det svårt att veta vilken kunskap som skulle läggas fokus på.»
- Som det var i år fanns det ingen helhet i kursen. DEn röda tråden saknades, det kändes som att det vara flera olika kurser vi läste. Skulle rekommendera att inte ha så många olika föreläsare, för då vet Mats inte riktigt vad de har fokuserat på. Känns som man lärde sig lite här och där, men man visst egentligen inte vad själva kursen gick ut på. Vissa föreläsningar speciellt Mats hade extremt många slides så det blev bara att han bläddrade igenom dom, utan att han han berätta om dem egentligen. Fokusera mer på kvalite i kursen och sammanhang.»
- Göra det tydligt vad som ingår i denna till skillnad på verksamhetsutvecklingen.»
- Hållbarhetsföreläsningen tyckte inte jag var så bra. Denna tycker jag man borde förbättra om man ska fortsätta med den. Ta mer från artiklarna kanske. Kändes som om man inte lärde sig någonting på den föreläsningen.»
- Koppla samman dem med så man får en överblick var i kursinnehållet varje försäläsning kommer in. Alla föreläsare verkar bara jobba på sin sak och kommunikationen för kursens bästa mellan föreläsarna verkar inte fungera.»
- Leanföreläsningarna kunde ha varit mer strukturerade. Det var svårt att hänga med. Dessutom bör slides som finns tillgängliga efteråt, handlande om sjukvård vara bättre. Svårt att läsa in detta efteråt!»
- Struktur, ha koll på vad andra föreläsare redan sagt. Rullstolscaset skulle passa bättre i denna kursen när man lärt sig kran. »
- Känns som att vissa lektioner inom Lean framför allt har väldigt lång introduktion, samt genomgång av vad som kommer framöver. Detta är bra att informationen gås igenom i början av föreläsningen men borde gås igenom mkt fortare. Vissa föreläsningar kändes också som att det var lite väl mkt prat runt ämnet och inte konkret vad det verkligen är.»
- Föreläsarna kan prata lite mer med varandra och se vad som redan tagits upp»
- Ta bort supply föreläsningen också. Tycker inte alls att den kändes relevant för kursen» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

19. Hur bedömer du räkneövningarna?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»4 11%
OK»4 11%
Bra»17 47%
Mycket bra»11 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.97

20. Hur bedömer du caseövningen om Pressure Vessel Inc?

37 svarande

Mycket dålig»1 2%
Dålig»1 2%
OK»9 25%
Bra»9 25%
Mycket bra»15 42%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.02

21. Hur bedömer du caseövningen om Warwickshire Hospital?

36 svarande

Mycket dålig»2 5%
Dålig»4 11%
OK»11 32%
Bra»13 38%
Mycket bra»4 11%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.38

22. Hur bedömer du caseövningen i Just-In-Time?

35 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
OK»2 6%
Bra»13 40%
Mycket bra»17 53%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.46

23. Till hur stor hjälp har övningar varit för din inlärning?

36 svarande

mycket liten»1 2%
ganska liten»2 5%
till viss hjälp»10 28%
ganska stor»14 40%
mycket stor»8 22%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

24. Förslag till förbättring av övningarna

- Det mesta handlade om sånt vi hade i förra kursen.»
- Bra med räkning! »
- Warwickshire-övningen var substanslös. mycket stating the obvious.»
- Asså ärligt, jag gillar egentligen torbjörn, men förklara hur man räknar det kan han inte! De andra case övningarna tyckte jag var ganska bra och lärorika.»
- Räkneövningarna borde ge ut mer exempel som man kan öva på, att ha sett 2 lätta exempel innan tentan som var svårare hjälpte inte jättemycket.»
- Warwickshire Hospital vart mer som än föreläsning än ett case. Hade varit kul att få delta genom övningar som med Pressure Vessel Inc.»
- Jag tyckte att första delen av sjukvårdsövningen var bra, men andra som utgick från warwickshire v ar lite svårare att få ut något av. Kändes inte som att vi lärde oss att analysera siffror etc, dvs det som man vill kunna. Hade kunnat lägga många timmar på endast warwickshirecaset. istället hastades det igenom och gav inte särskilt mkt. Om det ska göras på det sättet då inga siffror gicks igenom och hur de ska analyseras kan det lika gärna tas bort!!»
- Övningarna var det enda bra med kursen! Mer räkning önskas, det är tillämpbart och intressant! Dock kom räkneuppgifter på tentan som inte hade något att göra mad vad vi lärt oss i kursen. Visst att man kan vara smart och förstå dem ändå, men personligen tycker jag tentan ska pröva sådant man fått reda på under kursens gång.»
- Med tanke på hur tentan såg ut var räkneövningen alldeles för lätt. Skulle behövas mer exempel att räkna på och mer genomomgång om hur man ska tänka vid olika situationer. »
- Bra inlärningssätt»
- Räkneövningarna vad bra för då lära dig man sig någonting. Men återigen känns det som det bara var lite ströföreläsningar/övningar man kunde inte se helheten i det. Helt plötsligt var det en räkneövning om linjebalansering, sedan något helt annat, inget bra upplägg så man förstod hur det hängde samman med andra övningar och föreläsningar.»
- Övningarna borde vara precis det, övningar med uppgifter, inte föreläsningar!»
- Toppen! Ha kvar dem, det är det som satte sig mest på hela kursen. Bra med två övningsledare så man får mer levande inlärning.»
- Sjukhusövningen var ingen övning utan bara föreläsning... Räkneövningarna var bra, men på tentan var det 5 p på frågan om det vi lärt oss på övningen, och 10(!) på räkneuopgiften ingen av övningsledarna nämn något om. (fråga 6)»

25. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

mycket dåligt»4 11%
ganska dåligt»4 11%
OK»7 19%
ganska bra»11 30%
mycket bra»10 27%

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.28


Arbetsklimat

26. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»5 16%
neutral»8 26%
ganska bra»7 23%
mycket bra»10 33%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

27. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
neutral»5 14%
ganska bra»9 25%
mycket bra»21 60%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.45

28. Hur upplevde du kursen med avseende på arbetsbelastning?

35 svarande

alldeles för låg»5 14%
för låg»5 14%
lagom»23 65%
för hög»2 5%
alldeles för hög»0 0%

Genomsnitt: 2.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.13


Föreläsare/Övnings- och handledare

29. Vad är din helhetbedömning av Mats Winroths insats i kursen?

Examinator/föreläsare

36 svarande

mycket dåligt»1 3%
ganska dåligt»5 17%
ok»6 21%
ganska bra»13 46%
mycket bra»3 10%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

30. Vad är din helhetbedömning av Torbjörn Jacobssons insats i kursen?

Föreläsare Gruppteknologi, Linjebalansering samt caseledare

36 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»2 6%
ok»11 35%
ganska bra»13 41%
mycket bra»5 16%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

31. Vad är din helhetbedömning av Björn Söderbergs insats i kursen?

Caseledare

36 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»1 4%
ok»4 16%
ganska bra»9 36%
mycket bra»11 44%
Vet ej»11

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

32. Vad är din helhetbedömning av Ludvig Alfredsons insats i kursen?

Föreläsare, caseledare och kursassistent

36 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ok»3 9%
ganska bra»8 25%
mycket bra»21 65%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.97


Sammanfattande frågor

33. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

mycket dåligt»3 8%
ganska dåligt»14 38%
ok»11 30%
ganska bra»8 22%
mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

34. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna, och jag gillade lean men kursens föreläsare måste organiseras av EN föreläsare som kan hålla koll på alla, och så det inte blir förra kursen om igen.»
- Studiebesöket!, JIT-övningen, kandidatarbetsgruppen, Slack.»
- Ludvig Alfredson»
- Ludvig och Torbjörn har ett bra driv. Dom tycker det här är kul och dom ska vara kvar. Lean sköttes bra! »
- Övningstillfällena»
- Övningarna, som t.ex. Pull och push övningen.»
- Övningarna»
- Torbjörn och Lean production-focus.»
- Volvobesöket. Men kan utvecklas runt föreläsningar»
- Gästföreläsarna!»
- Övningarna!»
- Det är bra att man berör Lean Production så mycket som man idag gör och det tycker jag man ska hålla på. Även föreläsningarna om Supply Chain var intressanta men kunde varit mer innehållsrika.»
- Räkneövningarna»
- Övningarna var roliga och givande. Intressant innehåll i kursen, dock lite spretig och svår att få ett grepp om.»
- Det mest bör ändras»
- Övningarna»
- Lean»
- övningarna borde bevaras. Dessa tyckte jag var till stor hjälp!»
- Bra slides. »
- Övningrna, den första gästföreläsaren om Lean i sjukvård, Björn och Ludvig.»
- Ludvig!»
- Case övningarna»
- Övningarna i kombination med föreläsningar var bra. »
- Just in time övningen var väldigt bra!»

35. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Miljömomentet hade kunnat vara bättre, roligare och mer fokuserat tex på leverantörskedjor eller liknande. »
- Tentamensinnehållet.»
- Jag förstår att Chalmers har miljöprofilerat sig men jag förstår inte vad miljömomenten ska tillföra.»
- och 2 värdelösa artiklar!»
- Har man en fråga om hållbarhet som är avgörande huruvida du kan få godkänt eller ej bör det framgå tydligt. Vidare är det inte rimligt att en enskild fråga skall viktas så pass mycket när det är ett delmoment.»
- Kursen borde innehålla ett case till nästa år så att man får möjlighet att reflektera över kurslitteraturen.»
- Mer strukturerade föreläsningar och mycket mer struktur på hemsidan. Mer kontinuerligt upplägg av pdf material, gärna numrerade efter föreläsning, och inte som iår där det kom upp en bunt lite sporadiskt då och då... Tentans utformning bör också förändras, den speglade i mitt tycke inte hela kursen och kan inte heller bestå utav 7 st analysfrågor, inte om man bara har 4 timmar på sig...(Skulle kanske funkat om man hade ett exjobb på sig...).»
- Fler räkneövningar.»
- Inte fullt så stort fokus på sjukvård. Samt att ha 10% av tentapoängen som en direkt fråga från en föreläsning tycker jag är lite väl skevt.»
- Miljömomenten! Idag känns det som att slängs in bara för att kursen ska miljömärkas. Varför inte baka in det i alla föreläsningar om det är så viktigt? Hade varit utmärkt att baka in miljön tillsammans med lean production eftersom lean i mångt och mycket är miljövänligt. Jag tror miljödelen måste genomsyra alla delar istället för att läggas separat som det gör i dagsläget. »
- Tentan frågor som "Som random nisse sa på en föreläsning för 6 veckor sedan..."»
- Det mesta! Kursen behöver verkligen få en bättre röd tråd!! Just nu känns det mycket som lite begrepp dit, lite räknande hit. Det skulle behöva arbetas ihop till en helhet ock kanske ha nån slags indelning, lite mer som verksamhetsutv. kursen. Och hållbarhetsmomentet måste få ett uppsving. Att ha det som obligatoriskt moment efter en föreläsning som inte gav särskilt mycket känns inte ok!!!»
- Kursen kunde varit så intressant! Men det finns så många problem att jag inte vet var jag ska börja. Föreläsarna har inte pratat ihop sig. Alltför många föreläsningsslides saknar röd tråd. De behöver arbetas på mer! Trots att alla vill det vägrar samtliga att lägga upp slidesen innan föreläsningen. Varför? Det är INTE mer pedagogiskt, det gör det enbart mycket svårare att antecka och relatera till slides! När man tog upp dem innan tentan visste man ju inte vad någon sagt om några bilder. Verkligen fruktansvärt dåligt! Lyssna på studenterna!»
- Innehållet i stort, hur många olika delar ska ingå i kursen.»
- Tentamen! Speglade inte alls kursen innehåll. Allt för lite tid och för många och för breda frågor. Katastrof!»
- Skapa tydlighet! Svårt att ordentligt bena ur var kursens fokus låg och den tangerar mycket på föregående kurs, Industriell Verksamhetsutveckling. Miljömomentet bör ses över, miljö är en viktig del att ta hänsyn till men nu var den delen lite "flummig" och det var väldigt svårt att veta vad man egentligen skulle kunna. Jag hade lärt mig många modeller, begrepp etc ur artiklarna. Sedan kommer "Björns aspekter" på tentan.»
- Strukturen och upplägget. Man behöver få en helt i kursen. Mats behöver bli mer engagerad i kursen och verkligen vilja lära ut och inte bara köra sitt race. Fokusera på helhet i kursen, gå in på djupet på något. Det enda man förstod bra i denna kursen var Lean, kanske för att man gick in lite på djupet på det och förstod hur det hängde samman, försök göra så med alla delar i kursen. Skippa alla externa föreläsningar med och gör dem själva för att trycka på det viktiga och kunna koppla ihop saker från olika föreläsningar.»
- Kanske se till att tentan speglar kursen lite mer. Det var mycket sjukhus och moment som vi inte gått in på så mycket. Dessutom var näst sista räkneuppgiften svår eftersom vi inte hade gjort något liknande innan. Ont om tid!»
- Tentamen! Det var för mycket fokus på en mycket liten del av kursmålen. Det var två stora frågor om sjukhus vilket endast varit ett exempel på verksamheter där man kan använda det vi lärt i kursen. Detta medan föreläsningen om kvalitetsarbete inte hade någon fråga på tentan. Övriga frågor var otydliga och vissa hade jag svårt att koppla till kursens innehåll. Sidobegränsningen har jag svårt att se något syfte med, det är väl ändå innehållet i våra svar som ska ligga till grund för bedömningen huruvida vi uppfyller kursmålen eller ej och inte på hur få ord vi kan bevisa att vi kan svaret. Frågan om biltvätten var katastrofalt rörig och otydlig och den skulle ha kunnat utformas på så många andra bättre sätt för att testa oss på den kunskapen. »
- det ska vara tygligare vad kursen handlar om och vad som är relevant»
- Mer tydligt om vad som ingår i denna jämfört med verksamhetsutveckling. Jag tycker att turbostolscaset kan vara i samma kurs som räkneövningarna då det hör mer ihop med vad vi gjorde då.»
- Se till att bena ut vad man faktiskt ska lära sig i kursen. Just nu är den alldeles för spretig och vissa saker bör tas bort medan annat borde tas in. Kursinnehållet måste kopplas mer till just produktion, även miljömomentet. Vi vet vad hållbarhet är (som i denna kurs kallas uthållighet av någon anledning, vilket ju är hur länge man orkar göra en viss sak - felsyftning), vi vill istället veta hur man ska tänka miljö i produktionsledningssammanhang!»
- Hållbarhetsföreläsningen»
- Mindre rörigt får det gärna vara. Å andra sidan svårt då ämnet spänner över mycket. Miljöaspekten kändes lite påtvingad, den skulle kunna integereras mer.»
- Få tentan att handla om det kursen handlar om, förtyydliga vad innehållet i kursen är. Nu "ingår" Slack, men på tentan testas man på föreläsarnas egna "metoder". Alla slides stämmer inte ens öäverens med Slack. Antingen får man invlovera slackboken mer eller så får man ta bort det som inte hör till kursen, min uppfattning nu var att slack beskrev sdaker på annat sätt än föreläsaren och mycket mer än vad som ingick i kursen. Kursen är spretig och jag fattade inte vilken som var examinatorn först. Hade så många olika föreläsare att det blev snurrigt. På vissa föreläsningar bara radades slidesen upp enn efter en itsället för att förklara begrepp och metoder mer ingående.»
- Måste vara tydligare vad vi ska kunna till examination. Det fanns inga som helst riktlinjer i år, eftersom kursen till stora delar var omgjord från föregående år. Jag tycker att case är ett väldigt bra sätt att lära sig på, det borde finnas i denna kurs också. Varför var en så stor del av kursen utformad efter sjukvårdens förutsättningar och möjlighet till utveckling? Detta är en mycket speciell bransch, som jag tvivlar att merparten kommer jobba inom sedan. Är det inte bättre att ta upp "mer normala" fall där man applicerar Lean och Operations strategy (etc), det borde vara mer relevant för oss i framtiden.»
- Sammarbetet mellan föreläsare, en sammanfattning, man kan inte stå framme vid tavlan och sägs "vad som helst kan komma på tentan" och tro att det kommer få oss att hetsplugga på allt. Effekten blev snarare tvärt om ...»
- Kursupplägget, man borde ha ett högra arbetstempo i början och sänka tempot i slutet. Sedan så var tentamen alldeles för sor för att kunna hinnas med på den angivna tiden. Bra med analyserande frågor på tentamen men inte att man skall dra paralleller på varje fråga! Sist skall man ändra en tentamen skall den nya tentans upplägg vara satt innan kursen börjar alldeles för sent att säga hur den skall vara uppbyggd en vecka tidigare.»
- Tentan. Galet mycket som skulle skrivas på kort tid. Frågorna hade underliga formuleringar som var svåra att förstå. »
- Jag tycker det kändes som att man detta år till stor del fokuserade på att inte lika många skulle få femma i kursen och därför försökte göra den svårare istället för bättre. Detta ledde till att saker som sammanfattande föreläsning, chans till bonuspoäng och annat som hade vart bra skippades. Detta drog ner det sammanlagda intrycket av kursen för mig. Kursen var fortfarande i vissa fall liknande verksamhetsutvecklingen men jag tror att det i det avseendet var bättre iår än förra året iaf. »
- Ha en kurssummering där lärarna går igenom vad som förväntas och om man ska ändra en tenta på det sättet som de gjorde så MÅSTE man orka palla med att fixa en någorlunda lik övningstenta! Skärpning där!Det var verkligen så otydligt vad som skulle komma och det var kass, visste lixom inte hur mkt modeller som skulle komma till exempel. Och miljömomentet måste även gås igenom mer grundligt om det nu ska bedömas så hårt och vara 20% av tentan. Seriöst, vi hade en föreläsning och 2 värdelösa artiklar!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

36. Skulle du rekommendera kursen i sin nuvarande form till nästa års studenter? om inte, vänligen motivera

om inte, vänligen motivera

36 svarande

Ja»12 33%
Nej»24 66%

Genomsnitt: 1.66

37. Kommentarer

- Bör skilja sig mer från förra terminens kurs.»
- Bättre ordning bland dokumenten -inte särskilt lean att inte ha några mappar och ingen bra datummärkning på föreläsningsanteckningarna. Hade varit underbart om ni hade kunnat lägga upp dem ensidigt också, blir lättare att printa ut flera på en sida då :)»
- Hade varit bra om man haft färre delämnen där man hade gått djupare»
- Tydliggör målen, fixa övningstentor och väv ihop kursen bättre. Den var väldigt spretig och saker liknades inte alls ihop så bra som i verksamhetsutveckling! Ha åtminstonde en kurssummering, ta bort mats, supplygubben - det kommer ju ändå i logistik kursen, ha kvar ludvig och torbjörn - ändra vikten av mijömomentet»
- Casemoment (i grupper) saknas då det är en stor faktor till inlärning. Hållbarhetsmomentet är som vanligt bara en belastning och inte speciellt utbildande (när kommer det en hel kurs om miljö och hållbarhet?). Speciellt inte när kursmålen känns otydliga. Vad skulle vi lära oss eg? Hur hänger allt samman? Hur tillämpas det? Kursen känns överlag väldigt spridd och alldeles för teoretisk, det blir helt enkelt ointressant att lyssna.»
- Kursen är väldigt spretig, utifrån sammanfattningar från förra året så verkade den mycket mer sammanhängande då. Nu förstod man knappt vad kursen handlade om. Det känns också som att lean passar bättre att ha i verksamhetsutvecklingen. »
- Tycker fortfarande att den påminner alldeles för mycket om verksamhetsutvecklingen. Intressanta ämnen men då man inte har något riktigt att arbeta med blir det inte att man lägger ner tid på det! In med ett case eller slå ihop med verksamhetsutveckling till en 15p kurs.»
- Det kändes svårt att få "grepp" om kursen. Tror det försvårades av att det var många olika föreläsare och avsaknad av kurssammanfattning.»
- Kanske tydligare vad som var specifikt med denna kursen och vad som var specifikt med verksamhetsutvecklingen... Visserligen fokus på lean i denna men var mycket svårbegripligt vad det egentligen var man skulle kunna....»
- Nej det var oklart vad målen innebar och hår de skulle uppnås. Tentan överensstämde inte med målen.»
- Slå ihop med förra kursen»
- Jag tycker att kursen var alldeles för inriktad på sjukhus. En kurs i produktionsledning borde inte till så stor del handla om vårdproduktion, då detta inte är den största typen av produktion. Jag tycker även att det är oschysst att ha tentapliktiga gästföreläsningar, då man missar dessa inte har någon chans att få samma information från någon annan källa. Alla föreläsningar med källor till Slack tycker jag var bra!!»
- Kursen kändes som en halvdan fortsättning på verksamhetsutvecklingen. I dagsläget hade de kunnat slås ihop till en kurs!»
- Överlag tråkigt intryck. Kursen kunde varit superintressant men hade som nämnt ovan många brister. Miljöfrågan på tentan var väldigt snopen. Den byggde på en enda miljöföreläsning som låg dagen innan påsklovet när många redan åkt hem. Det gick inte att uppfatta vad som var viktigt på slidesen mer än de tre dimensionerna. Artiklarna gav inte mycket alls. En fråga på tentan var ungefär "nämn de tre dimensionerna". Fick höra att man även skulle förklara dem för att få poäng. Det är fel. Man gör det som står i uppgiften, inte mer! Det måste framgå vad man ska göra.»
- Man bör nog se över hela kursen och ta sig en funderare på vad man faktiskt vill att studenterna ska få ut av kursen. Kursen kändes väldigt rörig och flummig, vilket gjorde det svårt att känna att man kunde få ut något konkret av kursen. Kanske bör man minska bredden på kursen och enbart behandla exempelvis Lean Production och Six Sigma (vilket inte ingick i denna kurs). »
- Leandelen är den enda delen av kursen som känns värd att lära sig. Oerhört flummig och mycket repetition från IVUn. För stort fokus på sjukvård.»
- Dock tycker jag tentan la mycket fokus på små delar av kursen»
- Det är en viktigt kurs som har en stark anknytning till programmet. Struktur och upplägg bör jobbas på. Saknade delen då man "knör ihop säcken" och fick en helhetsbild. Många bra frågor på tentan, men alldeles för omfattande för tiden på 4 timmar. »
- Nej absolut inte. Detta var den mest irrelevanta kursen hittills. Repetition förekom från tidigare kurser och det saknade verkligen en helhet, se svar ovan. Jag har inte lärt mig mycket i denna kursen, trots att jag har varit på alla föreläsningar och gjort tentan och verkligen tentatpluggat. Det känns som jag har lärt mig lite punkter från slidesen, vilket jag inte gillar. Vill få en helhelts förståelse så att man kan applicera det på verklilgheten. Det måste vara en tydligare kurs så man vet vad man ska få ut av den och att lärarna ser till att lära ut det.»
- Det är viktiga kunskaper man kan skaffa sig under den här kursen och många av föreläsarna är mycket duktiga och roliga att lyssna på och förtjänar all respekt de kan få. MEN tentan sänker mitt betyg ordentligt!»
- det ska vara tygligare vad kursen handlar om och vad som är relevant»
- Luddigt vad kursen egentligen innehåller. Några veckor innan tentan kändes det fortfarande oklart även om kursen är intressant.»
- Mycket kan vi sedan IVU - fortfarande! Resten är för spretigt och oklart och för många föreläsare med helt olika intressen!»
- Läs under fråga 35, förändringar för kursen till nästa år.»
- Överlag ganska rörigt intryck, dålig sammanhållning mellan de olika delarna.»
- Det sämsta upplägget på en kurs sen jag började på Chalmers. 19 olika föreläsare som pratar på om allt möjligt utan att vi får en chans till någon slags koppling eller sammanfattning.»
- Känns inte som att de riktigt har koll på vad kursen innefattar och vissa delar exempelvis linjebalansering och klustering borde kunna beröras i föregående kurs då det passar in mkt bättre med CASET.»
- Allt för "bred" kurs. Var väldigt splittrat och svårt att förstå vad man skulle lära sig. »
- Samma som ovan.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.66

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.11
Beräknat jämförelseindex: 0.56


Kursutvärderingssystem från