ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hydrologi och hydrogeologi, VMT031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-07-16 - 2009-09-11
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Thomas Pettersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 29%

Genomsnitt: 2.58

- Kommer inte ihag malen» (Jag har inte sett/läst målen)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 40%
Ja, i hög grad»9 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Som alltid det är omöjligt att kolla om man har uppnåt alla mål men jag tyckte att examinationen var bra.» (I viss utsträckning)

4. Hur tycker du att Du uppnått det specifika målet: "Kunna beskriva det hydrologiska kretsloppet och deltagande hydrologiska processer och förstå den fysikaliska innebörden av processerna"?

Svara utifrån din egen uppfattning om målet (som anges i kurs-PM).

17 svarande

Inte alls»0 0%
Till viss del»6 35%
I hög grad»10 58%
I mycket hög grad»1 5%

Genomsnitt: 2.7

- Jag det att det specifika målet är en riktig floskel.» (I hög grad)

5. Hur tycker du att Du uppnått det specifika målet: "Kunna använda grundläggande hydrologiska modeller för urban och rural avrinning"

Svara utifrån din egen uppfattning om målet (som anges i kurs-PM).

16 svarande

Inte alls»1 6%
Till viss del»4 25%
I hög grad»7 43%
I mycket hög grad»4 25%

Genomsnitt: 2.87

- Lugnt.» (I mycket hög grad)

6. Hur tycker du att Du uppnått det specifika målet: "Kunna beskriva grundläggande hydrogeologiska förhållanden i jord"

Svara utifrån din egen uppfattning om målet (som anges i kurs-PM).

17 svarande

Inte alls»0 0%
Till viss del»5 29%
I hög grad»7 41%
I mycket hög grad»5 29%

Genomsnitt: 3

7. Hur tycker du att Du uppnått det specifika målet: "Kunna utvärdera och modellera lokala grundvattenrelaterade frågeställningar"

Svara utifrån din egen uppfattning om målet (som anges i kurs-PM).

17 svarande

Inte alls»0 0%
Till viss del»6 35%
I hög grad»8 47%
I mycket hög grad»3 17%

Genomsnitt: 2.82

8. Hur tycker du att Du uppnått det specifika målet: "Kunna ta fram/beräkna för samhällsbyggandet relevanta värden på nederbörd, avrinning etc. inklusive deras variation"

Svara utifrån din egen uppfattning om målet (som anges i kurs-PM).

17 svarande

Inte alls»0 0%
Till viss del»7 41%
I hög grad»9 52%
I mycket hög grad»1 5%

Genomsnitt: 2.64

- Hade gärna sett fler övningar på detta temat.» (I hög grad)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»7 41%

Genomsnitt: 3.17

- Jag tyckte det var för många personer inblandade i kursen, det blev spretigt.» (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.82

- De inbundna kompendierna var svårlästa och hade ett otydligt upplägg.» (Ganska liten)
- Jag tycker att kursboken är rörig och ganska svårläst p.g.a. maskinskiften men texten är dock lättförståelig. Det enda som var riktigt bra i boken var formlerna och några bilder. » (Ganska liten)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 3.41

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»2 11%
Låg»2 11%
Lagom»9 52%
Hög»4 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Grupparbetet tog mycket tid och det var svårt att komma igång med räkningen i tid.» (Hög)
- Lite dumt att arbetet och kandidatarbetets inlammningsvecka sammanfaller. Det gar inte att gora klart arbetet heller da allting inte hunnits ga igenom pa forelasningarna forens sista veckan. » (Hög)
- Hög men inte för hög.» (Hög)


Lärare

13. Hur tycker du Thomas Petterssons insats varit i kursen?

17 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»2 14%
bra»4 28%
mycket bra»8 57%
Ingen åsikt/ej närvarande»3

Genomsnitt: 3.42

14. Hur tycker du Åsa Franssons insats varit i kursen?

17 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»3 20%
bra»5 33%
mycket bra»7 46%
Ingen åsikt/ej närvarande»2

Genomsnitt: 3.26

- Jag tycker föreläsningarna om akviferanalys inte gav särskilt mycket. Långa härledningar är svåra att följa när man inte är insatt i ämnet. Men duktig på att förklara i mindre grupper.» (tillfredsställande)
- Inledande förläsningar om brunnsekvationer svåra att följa med då de var långa och i powerpoint. Hade blivit tydligare i kortare pass och på tavla.» (bra)

15. Hur tycker duSteffen Häggströms insats varit i kursen?

17 svarande

svag»4 30%
tillfredsställande»3 23%
bra»3 23%
mycket bra»3 23%
Ingen åsikt/ej närvarande»4

Genomsnitt: 2.38

- Det han gick igenom var rätt svårt och tempot var högt vissa stunder så det blev lätt rörigt.» (svag)
- Stefffen är som alltid lysande, han är engagerande att lyssna på då det är uppenbart att han tycker att det han undervisar i är roligt.» (mycket bra)

16. Hur tycker du Johan Åströms insats varit i kursen?

17 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»3 23%
bra»6 46%
mycket bra»4 30%
Ingen åsikt/ej närvarande»4

Genomsnitt: 3.07

- Vi hade väl inte honom så mycket så det är lite svårt att säga.» (bra)

17. Hur tycker du Gunnar Gustafsons insats varit i kursen?

17 svarande

svag»1 8%
tillfredsställande»6 50%
bra»2 16%
mycket bra»3 25%
Ingen åsikt/ej närvarande»5

Genomsnitt: 2.58

- Lektionen han hade kändes väldigt ointressant och inte så givande, nästan sövande. » (svag)
- Tempot var ganska högt vid genomgång av modelleringen och det var svårt att hinna få hjälp.» (tillfredsställande)


Arbetsklimat

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Tillfallen fanns alltid att fraga men om man skulle fa svar pa fragan sa behodes en viss larare som kanske inte var dar det tillfallet. I och med alla olika omraden med olika larare kan det bli svart att fa "ratt" hjalp ibland» (Ganska bra)
- När man frågade om inlämningsuppgiften kändes det som man fick olika svar varje gång och att alla grupper också fick olika svar. Då blir det lite svårt att veta vilken instruktion man ska följa.» (Mycket bra)

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»14 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

20. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»9 52%
Hög»5 29%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.41

- Låg i början, hög mot slutet.» (Lagom)


Önskade åtgärder

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Exkursionen i Varnum, konstruktionsuppgiften»
- Studieresan var bra och intressant!»
- Georesan»
- Generellt ett mycket bra upplägg på kursen. Det som var lite mindre bra var i början av kursen när härledningar för beräkning av olika grundvattenmagasin gicks igenom på tavlan. Det var mycket svårt att hänga med på dom föreläsningarna. Till stor del pågrund av att det var fyra timmars föreläsnignar med härledningar. Det hade varit bra att dela upp det passet. »
- Steffen, resan, arbetet»
- Konstruktionsuppgiften»
- resan»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Schemalagda räknestugor bör finnas.»
- Tydligare framgå vad som faktiskt bör tas med i rapporten. Även om det inte finns rätt eller fel finns det saker som bör vara med och detta framgår inte särskilt tydligt.»
- inget»
- inte så mycket i slutet»


Övriga kommentarer

23. Övriga kommentarer

- Rolig kurs! hade vart battre att skicka ut denna utvardering i juni nagon vecka efter kursslut. Nu har mycket glomts bort!»
- Bra och intressant kurs.»
- Bra kurs, trevliga och engagerade lärare,»
- Vissa delar av inlämningsuppgiften var mycket oklara och gav inget för inlärandet, men andra delar var mycket bra. »


Kursutvärderingssystem från