ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik, KVM090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-28 - 2008-11-12
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»1 2%
Cirka 20 timmar»14 30%
Cirka 25 timmar»13 28%
Cirka 30 timmar»10 21%
Minst 35 timmar»8 17%

Genomsnitt: 3.21

- lite svår uppskattning eftersom vissa veckor blev det nästan inget o hc andra väldigt mkt» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»0 0%
25%»4 8%
50%»4 8%
75%»13 28%
100%»25 54%

Genomsnitt: 4.28

- Föreläsningar men ej räkneövningar.» (50%)
- Alla föreläsningar och obligatoriska moment men inga räkneövningar.» (75%)
- Missade en del undervisning när jag arrangerade nollningen» (75%)
- Samtliga föreläsningar, drygt hälften av övningarna» (75%)
- En stor anledning att jag inte närvarat vid alla föreläsningar har varit att jag inte tycker vamlings föreläsningar ger mig så mycket.» (75%)
- Samtliga föreläsningar, men inga övningar» (75%)
- Samtliga föreläsningar och laborationer, och det stora flertalet övningstillfällen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 34%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 36%

Genomsnitt: 2.65

- Inte läst men sett» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 83%
Nej, målen är för högt ställda»6 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»23 52%
Ja, i hög grad»17 38%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.43

- Då tentan var alldeles för tidskrävande. Fanns inte möjlighet att hinna göra alla uppgifter. » (Nej, inte alls)
- Det var väldigt svårt» (I viss utsträckning)
- Önödigt krånliga frågor som inte motsvarde den nivå som undervisningen eller övningar hållit» (I viss utsträckning)
- Dock välldigt svåra frågor...» (I viss utsträckning)
- tentan visade vad jag hann med inte vad jag kunde (ont om tid)» (I viss utsträckning)
- Stressig och svår tenta, svårare än tidigare...» (Ja, i hög grad)
- Examinationen var väldigt mycket svårare än vad som av mig uppfattats som kraven för 3a i kursen.» (Ja, i hög grad)
- men en ganska svår tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»28 60%
Mycket stor»13 28%

Genomsnitt: 3.13

- Vamlings föreläsningar var ofta röriga och svåra att följa med i. Kändes inte ordentligt förberedda och mycket stickspår och rörig tavelteknik skapade irritationsmoment. Nikolas föreläsningar mycket tydliga och bra.» (Ganska stor)
- Nikolas sammanfattningar var guld värda. Vamlings föreläsningar var ofta väldigt ostrukturerade och gav emellanåt inget alls» (Ganska stor)
- Övningarna var jättebra efter att jag hittat en övningsledare som passade mig.» (Ganska stor)
- Den egna inlärningen är i högre grad beroende av egna studier.» (Ganska stor)
- Väldigt bra räkneövningar och duktiga ledare. Labbarna var väldigt bra och hade tydliga kopplingar till kursen. » (Mycket stor)
- Bra föreläsare, båda två» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»19 41%
Mycket stor»26 56%

Genomsnitt: 3.54

- Boken är lite rörig och svår att hitta i, men med lite träning går det bra.» (Ganska stor)
- Bra och välskrivna sammanfattningar, vore trevligt med något motsvarande för den tekniska delen av kursen. » (Ganska stor)
- Bra sammanfattningar» (Mycket stor)
- nicolas sammanfattningar var väldigt bra. kan man få de från lennarts del också?» (Mycket stor)
- Väldigt bra räknehäfte och sammanfattningar. Kursbok bra. » (Mycket stor)
- Jättebra att få ut allt första föreläsningen» (Mycket stor)
- Bra med hela lösningar till övningsuppgifter, det gör det lättare att komma igång med räknandet.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 28%
Mycket bra»31 68%

Genomsnitt: 3.66

- Grymmt bra att allt ligger ute på internet så fort och i så stor mängd.» (Mycket bra)
- Förutom att studieportaeln låg nere dagen innan tentan...» (Mycket bra)
- Bra med sammafattningar» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»15 32%
Mycket bra»21 45%
Har ej sökt hjälp»9 19%

Genomsnitt: 3.82

- doktoranderna hjälpte inte så mycket med uppgifterna utan hänvisade hela tiden till boken..» (Ganska dåliga)
- Goda möjligheter att ställe frågor. Övningsledarna var hjälpsamma och om de inte kunde svara med en gång så återkom de.» (Ganska bra)
- Inte sökt utanför lektionstid» (Mycket bra)
- Bra övningsledare, hade Kärnbrat» (Mycket bra)
- Men har fått uppfattningen att stora möjligheter att erhålla hjälp ändå fanns.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 32%
Mycket bra»28 60%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.67

- Även om stora möjligheter till gott samarbete tycks ha existerat.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 37%
Hög»17 37%
För hög»10 22%

Genomsnitt: 3.8

- var med i nollK och har därför missat de första veckorna så efter det blev det mycket stor belastning. det är dock mitt eget fel. » (Hög)
- många cykler att räkna på» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 15%
Hög»22 47%
För hög»17 36%

Genomsnitt: 4.21

- Komplexen var tung och tog mycket tid» (Hög)
- Detta gjorde att jag inte hann arbete så mycket med termon som jag hade velat.» (För hög)
- Om man ser det som en kurs som ska läsas paralellt med en annan kurs.» (För hög)
- komplex och termodynamik var väldigt mycket på båda. tungt, tvungen att välja och prioritera en av dem lite mer, annars skulle tiden inte räcka» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 4%
Godkänt»16 34%
Gott»24 52%
Mycket gott»4 8%

Genomsnitt: 3.65

- Som jag sa tidigare så var tentan för tidskrävande. Fanns ingen tid att faktiskt klura på uppgifterna. Annars får kursen ett gott betyg.» (Dåligt)
- Bättre delar väger upp sämre delar men det finns kalrt utrymme till förbättringar.» (Godkänt)
- intressant kurs» (Godkänt)
- Svår men rolig kurs» (Gott)
- Tentan var väldigt svår jämfört med tidigare tentor. Jag fick tidsbrist» (Gott)
- Mkt intressant kurs! » (Gott)
- Jag själv finner mer teoretiska ämnen intressantare.» (Gott)
- Väldigt välplanerat och organiserat. » (Mycket gott)
- Mycket genomtänkt kurs» (Mycket gott)
- Dock var de sista kapitlen svårbegripliga i Elliot/Lira. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Nikolas sammanfattningar och upplägget på kursen som var bra»
- labbarna, jag tyckte laborationerna var bra för att få mer förståelse för kursen.»
- jag tycker det mesta var bra!»
- Nikolas sammanfattningar»
- Räknehäftet, sammanfattningarna. »
- Allt, »
- Labbarna! De var mycket lärorika, kul och intressanta!»
- Det andra upplägget var bra, jag gillade särskilt laborationerna.»
- Upplägget var bra, bra med att börja labbarna vecka 3, när man har fått lite på fötterna. Övningshäftet var väldigt bra, då frågorna i e/l ofta var svåra att förstå. »
- labbarna»
- Upplägget på övningarna, de fungerade mycket bra och var till stor hjälp.»
- planeringen av övningar samt föreläsningar, mkt bra!»
- laborationerna var givande och lärorika (beräknikarna och tankegång)»
- sammanfattnigarna, att projektet lämnades in redan LV4»
- Samtliga delar ansågs lärorika och nyttiga att ta del av. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre sammanhang mellan de olika delarna, tydligare och bättre föreläsningar av Vamling. »
- Tentalokal, att sitta i en föreläsningssal var värdelöst.»
- De första tre frågorna på tentan var taskiga. Kändes som att de bara tog lång tid och eg inte testade något. Gjorde man lite fel i början var det svårt att hinna med.»
- vet inte»
- Vamlings föreläsningar måste bli mera strukturerade . Just nu känns de röriga och han krånglar till det mer än nödvändigt. Försök med att först gå igenom teori och sedan ett exempel. Inte blanda för mycket.»
- Lättare tenta, eller mer tid iallafall»
- Lite lättare tenta!»
- Tentan.»
- Om det råkar finnas någon annan bok, som inte är lika rörig hade det varit att föredra, men inget byte av bok om man istället måste ha två böcker. »
- längre tid på tentan »
- ändra så att inlämningen av projektet inte sammanfaller med matteinlämningen.»
- tydligare genomgång av cyklerna»
- Tentamen var svår att hinna färdigställa på 4 timmar. Negativt att tentamen skrevs i hörsalar på hörsalsvägen. Det var trångt att slå i böcker och få platts att skriva på de små bänkarna»
- Införa någon dugga med bonuspoäng»
- Det skulle vara fördelaktigt om förteckningen över behandlade kapitel kunde kompletteras med kommentarer vilka örtydligaer vilka avsnitt som kommer ingå i examinationen och vilka som endast behöver vara mål för lättare genomläsning.»

16. Övriga kommentarer

- Tentan var svår (antar att det är som vanligt) men uppgift 1 och 4 tycker jag var mycket relevanta och bra. Innan tentan kände jag att jag hade koll på större delen av kursen, men framförallt uppgift två, som kändes lite tagen ur luften. Vad jag kan minnas har vi inte gjort något liknande innan i kursen. Även uppgift 3 tycker jag var lite väl svår, inte någon vanlig ottocykel utan en modifierad ottocykel, är det meningen att det ska vara så tillkrånglat? Sen tyckte jag det var lite synd på sista uppgiften där man skulle stoppa in en massa siffror i en formel, det är så lätt att man räknar fel. Jag tycker inte att det är våran förmåga att knappa in siffror i räknaren som ska testas. I övrigt en mycket bra kurs!»
- Tycker att det blev lite rörigt med olika tecken på saker ibland, när boken, föreläsare och övningsledare använder olika. Skulle det gå att vara mer konsekvent vore det bra.»
- Bra kurs!!»
- något för många komplext modifierade uppgifter på tentan, endast ett fåtal "typuppgifter"»
- För svår tenta! »


Kursutvärderingssystem från