ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Bryggtjänst, SJO315

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-06
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»4 44%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Eftersom kurslitteraturen var väldigt tunn och kursen bygger på föreläsningar och simulator så var det svårt att använda mer tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»9 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 77%

Genomsnitt: 3.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»1 11%
I viss utsträckning»4 44%
Ja, i hög grad»1 11%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 2.66

- har inte gjort någon examination» (Nej, inte alls)
- Målet att "kunna: -Hantera situationer där viktig utrustning visar fel eller är ur funktion" tycker jag föll bort. I simulatorn testades aldrig detta.» (I viss utsträckning)
- det är ingen tenta, utan uppkörning och obligatoriska lektioner, det fungerar bra tycker jag, men det blir inte samma sak som en tenta.» (I viss utsträckning)
- Vi har inte examinerats ännu, och det kommer att bli en uppkörning som efter vad jag har hört ska vara väldigt bra!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.77

- lektionerna med MRM var väldigt ostrukturerade, dessutom tvingade läraren oss att köpa en bok som vi knappt använde, kanske 1,5h. Den kostade 150kr helt i onödan, sidorna som användes kunde kopierats eller så kunde det hoppats över då läraren ändå visade samma frågor på projektorn.» (Mycket liten)
- Mycket av föreläsningarna var repetition av Säk B samt Human Factors.» (Ganska liten)
- Bra lärare och mycket bra simulatorövningar där man har lärt sig massvis!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»7 77%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.22

- Den arbetsbok som man tvingades köpa har nog varit öppen 1 kanske 2 gånger och i min mening totalt värdelös. (mrm föreläsningarna)» (Mycket liten)
- Var tvingade att köpa ett häfte som vi knappt använde, inte axeptabelt.» (Mycket liten)
- vi hade inget annat kursmaterial.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.22

- pingpong verkar bra, tyvärr kan inte alla lärare det än, men i denna kursen funkade det bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»3 33%

Genomsnitt: 4.11

- Med Nils Borre så blev det mest att han kom in och tog över i simulatorn medans med Lars så blev det mera att man fick reda ut sina situationer själv, vilket var betydligt bättre!» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»1 11%
Låg»3 33%
Lagom»5 55%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- På grund av att examinationsformen bara var närvaro så tog jag mig inte tid att plugga extra. Visserligen tog ju ex-jobbet upp all annan tid, men det skedde på bekostnad av mycket som man kunde ha lärt sig på denna kurs.» (För låg)
- Mer simulatorpass!» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 33%
Lagom»4 44%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- då vi kom igång ganska sent med examensarbete så blev den totala arbetsbelastning låg, tycker att man kunde haft något mindre prov för att bli godkänd, t.ex som uppkörning vi kommer att göra nu, men att den blir en obligatorisk del.» (Låg)
- Eftersom vi har ex-jobb sammtidigt finns det alltid saker att göra.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 22%
Gott»5 55%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 4

- Jag tycker det var en bra kukrs där jag lärde mig massvis!» (Gott)
- Var mycket bra att få köra simulator. mer sånt!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatorkörningarna. Praktiska körningar i skärgården.»
- Sim körningarna! De extra också, ett mycket bra initiativ!»
- Simulatorkörningarna»
- simulatorkörningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Någon form av skriftlig examination skulle förmodligen befästa kunskaperna bättre.»
- Fler körningar. Jag lärde mig mycket av att kör och skulle vilja göra det mycket mer i den nya simulatorn.»
- Mrm föreläsningsboken, värdelös!»
- Att man inte behöver köpa häftet i MRM kursen som man bara använder i tre lektioner. Hade räckt med att varje grupp fått ett papper med frågorna på.»
- kurslitteraturen bör tas bort och de elever som tvingades att köpa kurslitteraturen bör ersättas.»

16. Övriga kommentarer

- gärna ännu fler simulatorkörningar med mindre grupper. alltså färre folk vid varje körning.»


Kursutvärderingssystem från