ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Metabolism och teknisk mikrobiologi, KMB040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-22 - 2008-09-08
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»17 54%
Cirka 20 timmar»9 29%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.64

- mer i slutet» (Högst 15 timmar)
- kandidatarbete har varit prioriterat» (Högst 15 timmar)
- ~3föreläsningar per vecka = 6 h Eget arbete ~1h /föreläsning = 3h => 9 h /vecka» (Högst 15 timmar)
- Eftersom kursen sträcker sig över två läsperioder faller det sig naturligt att arbetsbördan till en början är ganska liten. Kursen är dessutom enbart en läskurs, vilket gör att inte så mkt tid behöver läggas ner utöver föreläsningar.» (Högst 15 timmar)
- det blev tyvärr så att man inte ägnade så mycket tid åt kursen under första läsperioden utan fick trycka in allt under den andra. Hade varit bra med gruppövn. redan i första perioden kanske så man kommer igång med pluggandet tidigare.» (Cirka 20 timmar)
- Svårt at uppskatta, vet inte om detta stämmer.» (Cirka 20 timmar)
- Inte alls så många timmar under första läsperioden (lp3), men desto fler under lp4.» (Cirka 25 timmar)
- Många begrepp och dåliga förklaringar samt en hel del frågetecken under föreläsningen» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»3 9%
75%»9 29%
100%»18 58%

Genomsnitt: 4.41

- Föreläsningarna gav inte jättemycket. » (50%)
- kandidat o en till kurs har tagit tid..» (75%)
- Gärna en kursbok eller en kompendium som han har gjort själv istället för föreläsningsant. så att man kan förbereda sig» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 54%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 19%

Genomsnitt: 2.06

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»9 45%
Vet ej/har inte examinerats än»9 45%

Genomsnitt: 3.35

- Stort matrial = svårt att täcka allt på en tenta» (Ja, i hög grad)
- Tyckte det var en bra tenta som täckte det som vi lärt oss i kursen!» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta med övergripande frågor och inte för mycket detaljfrågor. Den visade om man förstått sammanhanget eller inte.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»10 32%
Mycket stor»14 45%

Genomsnitt: 3.16

- De mest enformiga föreläsningarna någonsin.» (Mycket liten)
- Det kändes som att det enbart rabblades fakta på föresläsningarna utan sammanhang. Saknades bilder, förklarande och sammanbindande information.» (Ganska liten)
- Anteckningar bra, men undervisning i form av föreläsning har inte hjälpt särskilt mycket» (Ganska liten)
- Positivt med en föreläsare som antecknar flitigt på tavlan, vilket gör det lätt att följa med samt att förstå i stort vad i kursen som är relevant. Anteckningarna hade dock gärna fått vara lite mer strukturerade och sammanhängande.» (Ganska stor)
- Christer var tydlig med att det viktigaste i kursen var det han tog upp. » (Mycket stor)
- Jättebra föreläsningar som är helt klart mycket givande!» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar som innehåller allt viktigt» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»7 22%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.45

- Biochemistry är en bok full av överflödig text. Köpte inte Brock» (Mycket liten)
- Behövs kurslitteraturen ens här? Jag är tveksam då examinatorn ändå bara examinerar det som tagits upp på föreläsningar och det som tas upp där är så pass extensivt. » (Mycket liten)
- Bra om han ger svar på räkneuppgifterna på den gamla tentan som han gav ut. Gärna svar på instuderingsfrågorna» (Ganska liten)
- Fokus har varit på framförallt föreläsningsanteckningar där det väsentligaste har tagits upp, vilket har kunnat kompletteras med att läsa i böckerna. Positivt, det minskar arbetsbördan.» (Ganska liten)
- Måste bli bättre på att referera till boken! I nuläget används material från spridda delar av de båda kursböckerna och det är mycket svårt att veta var föreläsaren har fått informationen, måste spendera lång tid på att hitta informationen. jätteviktigt!» (Ganska stor)
- Biochemistry har mycket bra bilder av de olika förloppen. Kontrollera Calvin-cykeln. Den är ritad med olika grad av komplexitet i Brock och Biochemistry, det blir förvirrande! Markera detta vid genomgång.» (Ganska stor)
- Biochemistry är riktigt bra medan Brooks är lite sämre» (Ganska stor)
- Har endast använt föreläsningsanteckningar men de har i stort sett varit mycket bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»19 61%
Mycket bra»8 25%

Genomsnitt: 3.12

- Använde knappt kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Har knappt använt det.» (Ganska bra)
- Bra att programhemsidan kom upp, men det är bra om den finns uppe redan några veckor före kursstart så man kan köpa böcker på internet. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»15 48%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.7

- Svårt att få tag på Christer. Dåligt att vi inte fick maila frågor under tentaveckan. » (Ganska dåliga)
- Jobbigt när föreläsaren sitter på GU om man vill ställa frågor direkt, vilket oftast är lättast.» (Ganska bra)
- Lite struligt med föreläsare som ej har arbetsrum på Chalmers, eftersom möjligheterna att gå och fråga då genast blir mindre.» (Ganska bra)
- Hade varit lättare om Christer satt på skolan så man kunde söka upp honom direkt men han flyttar ju dit nu så det blir bättre till nästa år.» (Ganska bra)
- Mycket trevligt bemötande då man hade frågor, och att man verkligen fick svar på dom!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»25 80%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.87

- Inte haft lika mkt samarbete i denna kursen, men det som vart har varit bra» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»23 74%
Hög»5 16%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.25

- För kursen som helhet över de två perioder den löpt har belastningen varit minimal, med sett till den sista delen av lp4 gick nog belastning över till hög.» (Låg)
- Labbarna tar en del tid.» (Lagom)
- Det som gås igenom, exv. glykolys, tar mycket längre att lära in... gås igenom på 10 min men man måste spendera nästan en hel dag för att lära sig» (Hög)
- Det blev mer att göra i lp4 då det är mycket fakta som ska förstås och kommas ihåg. Under lp3 kände man sig tvungen att koncentrera sig mer på de andra två kurserna för att hinna med dem.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 50%
Hög»12 40%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.6

- hade behövt något som tvingade en att läsa första halvan efter LP3. Kanske ngn slags inlämnings upggift» (Lagom)
- Förra läsperioden var bra. Kan inte uttala mig om denna» (Lagom)
- Bara jobbigt i lv 7-8 och tentaveckan när man hade 3 tentor att plugga till på samma gång» (Lagom)
- Tre tentor på en period är för mycket. Tråkigt när man inte orkar lägga ner så mycket kraft som behövs bara för att det är så mycket att göra och så lite tid. » (För hög)
- 3 läsa kurser (inkl el) för mycket detaljfrågor! Hade varit bättre om det är som cellen då man behöver förstå helheten och mekanismen. » (För hög)
- Jobbigt att läsa in en kurs som gått över två läsperioder när det är två tentor till i tentaveckan. Inget bra upplägg.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»7 24%
Gott»14 48%
Mycket gott»6 20%

Genomsnitt: 3.79

- För mycket utantillkunskap utan att man såg vart det ledde. Jag upplevde iaf inget samanhang i kursen utan var mest massa små faktadetaljer att lära sig utantill till tentan» (Dåligt)
- Laborationerna var bra, föreläsningarna tråkiga men anteckningarna användbara.» (Godkänt)
- Bra föreläsare och bra laborationshandledare.» (Gott)
- Biokemidelen var mycket bra. Upprabblingen av bakterier var tråkig och kändes som irrelevant uttantillkunskap. » (Gott)
- Intressant kurs med relevant koppling till det program vi läser.» (Gott)
- väldigt intressant kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med föreläsningar med tavlan, skriver mycket info.»
- det mesta»
- laborationer och gruppövningen»
- fortsätta med att ge studenterna innehållsrika föreläsningar med bra anteckningar»
- Kursens innehåll»
- Föreläsare»
- Det sista övningstillfället då vi diskuterade olika frågor. Gärna att fler sådana has längs med kursen så man hänger med hela tiden.»
- Innhåll, laborationer»
- bra tempo på föreläsningen, relevanta laborationer och superbra laborationshandledare! Bra med gruppövning, gärna fler och tidigare i kursen..»
- Roligt med många laborationer»
- Laborationshandledarna var duktiga och hjälpsamma. Även föreläsaren var mycket bra men se kommentar nedan.»
- Biokemidelen»
- Upplägget på föreläsningarna med mycket antecknande, samt tydlighet i vad som är viktigt att kunna.»
- Laborationerna var roliga och gav en hel del för förståelsen»
- Innehåll i kursen»
- Föreläsningarna med lika bra anteckningar, labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite för mycket detaljer, speciellt alla olika bakteriesorter och sånt. Ha inte om bakterier både i början och slutet av kursen!»
- Något som tvingar folk att lära sig första halvan i LP3»
- föreläsningarnas struktur»
- skulle gärna få köra metabolismdelen allt på samma gång och mikrobiologin i helhet, så blir sammanhangen klarare från start»
- Föreläsningsteknik Fler gruppövningar»
- Fler bilder på föreläsningarna, fler kemiska förklaringar.»
- ...»
- Föreläsningsstrukturen kan ändras något för att tyligare visa vad som tillhör metabolismdelen och vad som är teknisk mikrobiologi. Detta år var det lite rörigt.»
- Bättre överblick över vad man egentligen gick igenom. Svårt att förstå hur alla begrepp och cykler hängde ihop. Fler gruppövningar och tidigare i kursen. »
- skaffa en kursbok eller material så att man hinner förbereda sig inför föreläsningen»
- Tydligare kopplingar till kapitel/avsnitt i läroböckerna. Även tydligare uppskrifter på tavla»
- Lite bättre struktur på föreläsningarna med rubriker och dylikt, så att man lättare kan koppla ihop olika saker med varandra när man läser igenom anteckningarna. Vore bra om man också kunde dela upp kursen i olika delar, t.ex. ha alla föreläsningar om metabolism först och därefter alla föreläsningar om teknisk mikrobiologi, vilket skulle ge ännu bättre föreläsningsanteckningar inför tentan! :)»
- Fler bilder på powerpoint för att komplettera det som står på tavlan. Ev. lägg upp en powerpointfil med bilder till föreläsningen på nätet så man kan skriva ut dem. »
- Framförallt till laborationerna i lp3 är det nödvändigt att ha två laborationshandledare, eftersom det är omöjligt för alla grupper att hinna med. Båda labhandledarna gjorde ett bra jobb, men det hjälper inte när de är för få för gruppen.»
- Inget som jag kan komma på»
- Laborationerna»
- Vissa detaljer skulle kunna tas bort från föreläsningarna, bättre tavelteknik-kan ibland avra svårta att förstå hur allt hänger ihop.»
- Labbarna var ibland svåra att förstå i labbhandledningen men när man väl kom till labben var dom bra»

16. Övriga kommentarer

- Mycket trevlig och hjälpsam föreläsare om frågor eller problem uppstod!»
- skojig kurs med väldigt bra labhandledare, har gett en god inblick i en intressant del av biotekniken»
- Föreläsaren måste ha en viss inlevelse för att man skall förstå, att läsa innantill kan jag göra själv. (För att klara kursen måste man ha anteckninar, vilket gör att man inte kan läsa in den själv.) Kursen är intressant egentligen, men känns tyvärr ointressant p.g.a. tråkiga föreläsningar. Gärna några inledande meningar om vad vi går igenom, bilder etc. Som student är man inte så insatt i vad ex "glukoneogenes" är utan en förklaring behövs innan detaljerna gås igenom.»
- Bra genomförd kurs. Ibland lite svårt att veta på vilken nivå man ska ligga - om det är övergripande eller specifika reaktioner t.ex.»
- Det känns som om nu, två år in i programmet till civilingenjör i bioteknik, borde man börja få en viss aning/ankytning till verkligheten. Hela programmet har fram tills nu varit relativt abstrakt och inte mycket har knutits till hur "verkligheten" ser ut eller företag som är verksamma inom området. Jag känner att man vill veta mer, nu när man har lite kött på benen brinner man verkligen för att få mer information om branschen man valt att studera inom. Kanske är det möjligt för denna kurs att anknyta mer till "verkligheten" med t.ex. exempel från lite större verksamheter av detta slag (gjordes delvis med jästbolaget och vinägerproduktion, men det måste väl finnas mer?)»


Kursutvärderingssystem från