ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Matematisk analys i flera variabler VT-12 (MVE115)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-29 - 2012-03-18
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

17 svarande

Nej, det framgick inte alls»1 5%
Ganska dåligt»4 23%
Ja, det framgick ganska bra»8 47%
Bra»3 17%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.94

- Lärandemålen på hemsidan är väldigt luddiga, och vi fick inga ytterligare indikationer på hur mycket och vad som ingick i kursen. Det fick vi lista ut själva genom rekommenderade uppgifter och en tentakravlista (den senare dök upp ett par veckor innan tentan, inte tidigare).» (Ganska dåligt)
- Vi fick veta vad vi skulle kunna till tentan och inte, men inte något djupare än så.» (Ja, det framgick ganska bra)
- Bra information på kurshemsidan» (Bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att redogöra för innebörden hos den matematiska flervariabelanalysens och den numeriska analysens grundläggande begrepp

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

17 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»5 29%
Ganska bra»6 35%
Bra»4 23%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 3.17

- Det har varit svårt att genom föreläsningarna uppfylla något av lärandemålen» (Ganska dåligt)
- Jag har svårt att svara på detta eftersom jag inte har någon aning om vilka dessa grundläggande begrepp skulle vara. Se ovan.» (Ganska dåligt)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att förstå och redogöra för sambanden mellan de olika begreppen.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

17 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»7 41%
Ganska bra»5 29%
Bra»4 23%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.94

- Det har varit svårt att genom föreläsningarna uppfylla något av lärandemålen» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

17 svarande

Inte alls»1 5%
Ganska dåligt»6 35%
Ganska bra»4 23%
Bra»6 35%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Det har varit svårt att genom föreläsningarna uppfylla något av lärandemålen» (Ganska dåligt)
- Matlab har hjälpt för detta» (Bra)

5. Upplevde du kursen som lätt eller svår?

17 svarande

Lätt»0 0%
Lagom»5 29%
Svår»12 70%

Genomsnitt: 2.7

- Jag upplevde kursen som ganska lätt, men tentan kändes inte alls särskilt kopplad till den nivå vi fått träningsuppgifter/föreläsningar på.» (Lagom)
- På grund av bristningar i föreläsningarna har hela kursen i stort sett fått pluggas in på egen hand. Detta innebär stora komplikationer då inte heller övningsledare fanns att tillgå. Jag anser därför att kursen har varit mycket svår.» (Svår)
- Detta beror främst på föreläsarens ambition om att vi skulle "få kännedom om" massor av tillämpningar som det inte alls var tydligt om i behövde kunna eller inte. Detta ledde till stress och till att jag hade svårt att plugga på rätt saker. Det hade varit önskvärt med tydligare lärandemål.» (Svår)
- Övningsuppgifterna vi fick var lagom svåra, men tentan var för svår.» (Svår)
- Det är en svår kurs och att de är det beror inte på undervisningen det beror på kursen i sig.» (Svår)
- Svår på så sätt att man inte visste vad man förväntades kunna.» (Svår)

6. Hade du tillräckliga förkunskaper för kursen?

17 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej, det fattades mig mycket»1 5%
Det fattades något»3 17%
Jag behöver repetera mycket»2 11%
Jag hade i stort sett koll på läget»9 52%
Jag var väl förberedd»4 23%

- Jag var så väl förberedd jag kunde bli, men eftersom vi inte fick några övningstentor (och inte kunde använda oss av de gamla) så var jag inte alls förberedd på att tentan skulle kunna bli så svår.» (Jag var väl förberedd)
- Inte tillräckligt goda kunskaper i Matlab inför kursen, på grund av för lite undervisning tidigare. » (Det fattades något)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Kursplanen ar som sagt oklar. Likasa Jaquces ambitioner.»
- Den kändes relevant och lagom.»
- Vi låg ofta lite lägre i ambitionsnivå än vad jag personligen var förberedd på, men vi hann ändå gå igenom nästan alla moment som kursplanen tar upp.»
- Kursens och lärarens ambitionsnivå var nog för hög både för oss, kursplanen och honom själv eftersom vi inte hann med hela kursen under föreläsningarna. Kravnivån på tentan tycker jag var bättre.»
- Ambitionsnivån sätter man själv. Lärarens nivå verkade bra.»
- Bra ambitions- och kravnivå. »
- Kändes som det var ganska låga ambitioner och förväntningar under hela kursen. Något högre i Matlab. Ambitions- och kravnivån till tentan motsvarade inte vad som tidigare getts sken av.»

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbet etc) ditt eget sätt att studera?

16 svarande

Mycket dåligt»3 18%
Ganska dåligt»7 43%
Ganska bra»2 12%
Bra»3 18%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.5

- Föreläsningarna har varit under all kritik. Powerpointpresentationerna gör att man inte har möjlighet att skriva av anteckningarna (något som jag tycker gör att man får mycket mer förståelse för vad man gör etc.) Även om powerpointen fanns upplaggd på nätet var dessa väldigt svåra att följa. Föreläsningarna hade inte tillräckligt med exempel för att man skulle få förståelse för vad man gjorde (de exempel som var tagna från boken, och kunde likaväl följas där). Fel fokus las på föreläsningara, mycket tid gick åt att titta på avancerade kurvor gjorda i matlab. Överlag väldigt mycket fokus på matlab under föreläsningarna. Det största problemet tycker jag vara att läraren ofta la föreläsningarna på en högre nivå än vad vi var. Begrepp/matlabb-termer användes ofta som vi inte var bekanta med. Att vi inte hade övningslektioner gjorde att vi i stort sett inte hade någon chans att få hjälp med problem. » (Mycket dåligt)
- Räkneövningar saknades» (Ganska dåligt)
- För långt med en hel förmiddag föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- Övningar fanns ju inte. » (Ganska dåligt)
- Övningar saknas och komplicerar egenstudierna mycket. Att labarna inte har mer att göra med exeminationen är också dåligt eftersom det gör att man stressar igenom dem utan att tänka på vad de egentligen ger för ens matematikutbildning. » (Ganska dåligt)
- Om föreläsningarna hade varit bättre hade det nog fungerat bra för mig.» (Ganska bra)
- Planeringen var ganska dålig—,vi låg ofta över en vecka efter den preliminära föreläsningsplanen, och detta åtgärdades inte förrän precis i slutet av kursen då mycket hastades genom istället.» (Bra)

9. Hur stor del av föreläsningarna gick du på?

16 svarande

över 80%»11 68%
50-80%»3 18%
under 50%»2 12%

Genomsnitt: 1.43

- de är inaktiva och man blir därför väldigt trött på dem och får inte ut så mycket av dem. Att ha fyratimmars föreläsningar hjälper inte på den fronten heller.» (över 80%)
- Samtliga föreläsningar och repetitionstillfällen o.d. » (över 80%)
- Efter att ha närvarat på föreläsningarna de första veckorna beslutade jag mig för att sluta gå. Dem gav mig ingenting, och jag ansåg att jag kunde disponera min tid bättre om jag pluggade på egen hand. MHA bok etc.» (under 50%)

10. Hade du nytta av föreläsningarna när du förberedde dig för tentamen?

17 svarande

Ja, definitvt.»4 23%
Ja, något.»5 29%
Kanske....»2 11%
Nej, praktiskt taget inte.»5 29%
Jag gick inte på föreläsningarna.»1 5%

Genomsnitt: 2.64

- Jag lär mig bäst när jag räknar kommande kapitel på egen hand och sedan går på föreläsningarna för att få reda på vad jag egentligen räknat på, så jag hade definitivt mycket nytta av föreläsningarna.» (Ja, definitvt.)
- Egentligen hade jag kunnat läsa in allt på egen hand, eftersom han inte gick igenom så mycket annat än pdf-filerna. Höll mig till föreläsningarna för att inte tappa tempot i kursen. Hade jag litat på att jag hade läst allt själv i tid, hade jag antagligen inte känt att jag behövt vara där.» (Kanske....)
- Jag slutade gå på föreläsningarna i slutet av kursen eftersom fokus låg på fel saker och allt väsentligt ändå stod på det upplagda föreläsningsmaterialet.» (Nej, praktiskt taget inte.)
- Vi borde ha haft mer exempeluppgifter på tavlan. Mycket onödig repetition. I slutet av kursen var det knappt några elever som gick på föreläsningarna längre.» (Nej, praktiskt taget inte.)
- Man tog sig genom kursen på egen hand trotts att man gick på föreläsningar, de gav otroligt lite och var otroligt dåligt genomarbetade.» (Nej, praktiskt taget inte.)

11. Hade du nytta av räkneövningarna när du förberedde dig för tentamen?

15 svarande

Ja, definitivt.»2 13%
Ja, något.»3 20%
Kanske....»2 13%
Nej, praktiskt taget inte.»4 26%
Jag gick inte på räkneövningarna.»4 26%

Genomsnitt: 3.33

- Vi hade inga räkneövningar» (?)
- Dock absolut inte i den utsträckning som läraren hade markerat att de skulle ha betydelse för tentan. » (Ja, något.)
- Nivån på räkneuppgifterna var så låg jämfört med vad som kom på tentan att det inte hjälpte nämnvärt att öva på dem. Vi hade dessutom inga övningstentor el. dyl. att öva på, så uppgifterna var det enda man kunde räkna på (vi fick instruktioner om att inte använda gamla tentor/andra uppgifter), och det blir extremt fruktlöst när man räknar om dem för tredje gången.» (Kanske....)
- Vi hade inga räkneövingar» (Kanske....)
- Vi fick inte en övningsledare förrän i slutet av kursen och då hade de flesta klarat av alla uppgifter och behövde inte någon hjälp.» (Nej, praktiskt taget inte.)
- Övningar fanns ju inte.» (Nej, praktiskt taget inte.)
- Vi hade tre räkneövningar ledda av en äldre at-elev och de gav mig inte speciellt mycket.» (Nej, praktiskt taget inte.)
- Totalt två räkneövningar på hela kursen, med en elev i årskursen högre (som förvisso är väldigt duktig), kändes inte som tillräckligt. » (Nej, praktiskt taget inte.)
- Hade inga räkneövningar» (Jag gick inte på räkneövningarna.)
- Vi hade inga räkneövningar utan bara egen räknetid.» (Jag gick inte på räkneövningarna.)

12. Har du någon kommentar om undervisningen för övrigt?

- Jacques satt att lara ut med powerpoint-slides som klickas fram och tillbaka i rask takt kanns oerhort opedagogiskt. Hans orsak: "Vi har sa fa veckor pa oss, sa for att hinna med hela kursen kan jag inte skriva pa tavlan". Som kommentar till det skulle jag vilja hanvisa till exempelvis de MIT-forelasningar man kan se pa internet. 36 stycken 50-minuterslektioner och den forelasaren hann med hela calculuskursen plus repetition. Vi har haft 42 stycken 45-minuters pass. Alltsa kanns hans anledning till att kora med powerpoints lite som ett svepskal fran hans sida. Jag hade onskat manga fler raknade exempel pa tavlan. Jag hade onskat mer engagemang fran Jacques sida. Istallet kandes jag ofta krankt och illa till mods nar jag fragade om nagot jag inte forstod, pa grund av hans oengagerade, ogivande svar, sa jag larde mig att slutade fraga relativt snabbt.»
- Att gå hem från matlab-övningen när alla elever behöver hjälp/ligger efter, bara för att man är trött/haft föreläsningar hela dagen är inte OK. Om vi förväntas klara tentan, förväntas föreläsaren finnas till hands på utsatt tid. Detta hände vid upprepade tillfällen.»
- Jag tyckte att lärarens sätt att undervisa tydde på att vi skulle ha något hum om hur saker fungerade i förväg, mycket viktiga punkter togs ibland upp i förbifarten, och om man inte läst på egen hand i förväg är det svårt att identifiera sådana saker. Vi fick tjata för att åtminstone kunna få tillgång till föreläsningspresentationerna i förväg, vilket hjälpte lite.»
- Alldeles för mycket fokus på saker som inte ens ingick i kursen (tillämpningar som vi inte ska kunna). Tempot var för lågt på lätta saker som vi hade grunder för från envariabelanalysen (tangentplan, partiella derivator) och för högt på svårare delar (dubbel- och trippelintegraler, variabelbyte).»
- Jag tycker större delen av undervisningen borde ha skett på tavlan och inte med powerpoint.»
- Om man ska ha så mycket matlabundervisning borde inte labbarna vara så svåra och matlab borde vara men större del av examinationen.»
- Engagerad lärare»
- Generellt väldigt dåligt planerad kurs och läraren gav en känsla om att han varit väldigt oerfaren i just denna kurs och förklaringen man fått under kursens gång har varit att det saknats resurser. »

13. Hur stor nytta hade du av kurslitteraturen?

17 svarande

Jag har inte läst den»0 0%
Ingen alls»0 0%
Ganska liten»1 5%
Rätt så stor»12 70%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 4.17

- Framforallt har jag haft nytta av internetmaterial, sasom MIT-forelasningar och Patrick JMT.» (Rätt så stor)
- ett bra stöd» (Rätt så stor)

14. Motsvarande tentamen dina förväntningar?

- Ja»
- Nej, den var mycket svårare än vad räkneövningar, föreläsningar, lärare, och dugga tidigare indikerat.»
- Ja, i princip.»
- Nej. Väldigt onödigt krångliga uppgifter där man kunde teorin men gjorde fel p.g.a långa uträkningar. Vi fick information om att det skulle komma en liten matlab-fråga, sen visar den sig vara på 6 poäng. Även fast man hade repeterat de övningsuppgifter vi hade fått kändes många tentafrågor främmande.»
- ja»
- Absolut inte. Läraren erbjöd oss inga tentor som han tidigare gjort och gav oss rådet att inte titta på andra lärares gamla tentor och att vi istället skulle titta extra på övningsuppgifterna, dock motsvarade inte tentauppgifterna de övningsuppgifter vi tränat på. »
- Nej, inte alls. Inte i närheten av vad det getts sken av innan. »

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»3 17%
Dåligt»5 29%
Godkänt»4 23%
Gott»5 29%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- Lektionerna gick segt fram, det tog ofta en kvart innan vi startade lektionen. Vi repeterade samma saker, som sedan inte var så värdefulla på tentan. Det måste finnas någon övningstenta man kan träna på. Även om detta var första året med de nya läromålen borde jacques gjort en övningstenta och lagt ut på nätet. » (Dåligt)
- Jag tyckte att kursen var OK, men det kanske bara var för att jag räknade så extremt mycket på egen hand att jag inte hade så svårt att hänga med på föreläsningarna, många klasskamrater har uttryckt sitt missnöje över hur föreläsninarna lades upp. Jag tycker också att Matlab-momenten borde försöka vara mer synkroniserade med vad vi faktiskt går genom i kursen, nu fick vi stundtals ha små bitar av föreläsningarna ägnade åt ett helt annat område därför att vi skulle fokusera på det under Matlab-övningarna, när man istället skulle kunna strukturera om föreläsningsplaneringen så att datorövningarna blir relevanta till den matematik vi f.nv. går genom på föreläsningarna.» (Godkänt)
- svår kurs, dåligt upplägg utan räkneövningar och med 4h föreläsningar, men har ändå tagit med mig mycket kunskap från den» (Gott)

16. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Kursen bör tänkas över/göras om»
- Datalabbarna, bra med materialet på hemsidan.»
- Se ovan...»
- Det fanns mycket bra information på kurshemsidan»
- matlab ska vara kvar och integreras mer med undervisning och examination,»
- Lärarens engagemang.»
- Det är viktigt att behålla att vi haft mer matlab, dock tycker jag att man ska hålla isär matlab från en tentamenskrivning.»

17. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Lägg till övningstillfälle byt föreläsare alt. en stor förbättring i undervisningen »
- Lägga till räkneövningar»
- Det absolut viktigaste är att förtydliga lärandemålen för att studenterna ska veta vad som egentligen förväntas av dem. Som de står nu skulle kursen kunna innehålla precis vad som helst.»
- Lägg mer pengar på kursen så vi slipper ha enbart powerpoint lektioner, och så vi kan ha en övningsledare från början. »
- Övningstillfällen bör finnas. Labbarna var för många och för svåra. Man bör också se över hur mycket tid som ska gå åt vad.»
- räkneövningar bör införas och kortare föreläsningspass med mer aktivitet hos åhörarna är viktigt, mer grundundervisning i matlab hade också varit bra så man inte känner sig så obekväm med programmet»
- Räkneövningar skulle vara bra »
- Det är viktigt att förändra väldigt mycket i kursen så att föreläsningarna blir bättre och mer intressanta så att de inte längre är som powerpoint presentationer. Det är viktigt att införa övningstimmar med handledning av riktiga lärare. Det är dessa som krävs för att vi ska kunna lära oss tillräckligt och att det även ska finna utrymme för de som satsar på de högre betygen.»
- Om Matlab-momenten ska vara kvar (vilket jag absolut tycker) bör mer kunskap ges innan. Mindre Pdf-baserade föreläsningar, mer skriva på tavlan. Mer övningsexempel som tydligare visar vad som förväntas till tentan. Ex-tentor och övningstentor!»Kursutvärderingssystem från