ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDSL vt13 - Designmetodik, LMU622

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»1 9%
Cirka 20 timmar»3 27%
Cirka 25 timmar»4 36%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.9

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 18%
75%»1 9%
100%»8 72%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 27%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 63%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.36

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»4 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»9 81%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det var under själva projektarbetet man först förstod själva PU-processen och vad den är bra för. Föreläsningarna var otydliga.» (Ganska liten)
- lektionerna kunde vara tydligare i form av ihopsättning av lektionen i sig. inga tydliga direktiv och ingen feedback i slutet av projektet eftersom examinatorn var "stressad", skulle vara roligt och intressant att få feedback så att man lär sig vart man har tänkt fel och vad som kanske skulle kunna ha gjorts bättre» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»7 63%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.27

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 36%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 2.72

- material och uppgifter förblev ogranskade» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»3 27%
Ganska dåliga»6 54%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»1 9%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2

- Dock en eloge till handledarna under projektet (Fredrik och Jesper)» (Ganska dåliga)
- svårt att få tag i läraren, men under projektet hade vi kontakt med ssrs vilket var bra» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 50%
Hög»4 40%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.6

- För hög sista halvan av kursen, projektdelen började alldeles för sent. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 54%
Hög»5 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.45


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 36%
Godkänt»5 45%
Gott»2 18%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- dålig kvalité på lektionerna och kändes ostrukturerat och att man inte fick någon feedback på projektet kändes oseriöst» (Dåligt)
- Thomas Nyström har inte varit den mest pedagogiska i sin undervisning. Han har också varit dålig med att ge respons på inlämnade delarbeten vilket är smått förbryllande. Duggan som var "fanns inget direkt facit" på enl. Thomas vilket gjorde att man inte fick reda på vad det var som inte var korrekt utan att göra en överklagan och sitta i ett möte för att diskutera provet...(vilket kunde kännas överskattat då jag ändå var godkänd). Jag anser mig vara väldigt ambitiös i mitt studerande vilket också synts på mina betyg i övriga ämnen. Trots att man här, hos Nyström, studerat in utdelat material och stämt av med andra studenter deras tolkningar av frågeställningar osv skiljer sig provresultaten markant, trots samma svar på duggorna. Hur detta är möjligt är för mig en gåta...» (Godkänt)
- Själva projektet var jättebra!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledning ute hos företag. Det är synd att inte alla grupper fick komma ut till ett företag och ha sin handledning där. Det var en nyttig erfarenhet.»
- Kul med ett projekt utanför Chalmers »
- Ett projekt som är så verkligt som det vi hade var jättebra!»
- Projektdelen»
- projektedelen med ett företag»
- Chansen att få genomgå en praktisk produktutvecklingsprocess»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tid till projektet!»
- Undervisningen i första delen av kursen. »
- Intressantare föreläsningar»
- Att projektet ska vara under en längre tid. Det var kort tid att komma på en lösning så man skulle hinna skriva en lång rapport. Vi hade 3 veckor av övningar först som vi sen gjorde om under projektet. Man hade förstått processerna bättre från början om de sattes in i projektet först.»
- Starta projektet tidigare och applicera designmetodiken under projektets gång istället för teori innan. »
- en seriösare lärare»
- Undervisningen samt responsen från läraren. Bör vara 100 gånger mer konkret.»
- Bättre handledning, bättre uppföljning av redovisning (feedbacken var näst intill obefintlig)»

16. Övriga kommentarer

- Det praktiska arbetet vägde upp det teoretiska i denna kurs, vilket gjorde att jag valde "godkänt" ovan. Utan den praktiska delen där andra varit inblandade än Nyström hade betyget legat mellan mycket dåligt och dåligt. Förhoppningsvis får kommande studenter det bättre då Thomas valt att sluta. Vill avsluta med att säga att Thomas har varit väldigt duktig inom ämnet och "kunnat sin sak". Dock har han inte passat som lärare då han har haft ytterst dålig pedagogik.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.81

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.81
Beräknat jämförelseindex: 0.45


Kursutvärderingssystem från