ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Driftsoptimering del B, C, LNB870

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

10 svarande

Högst 5 timmar»2 20%
Cirka 10 timmar»1 10%
Cirka 15 timmar»4 40%
Cirka 20 timmar»3 30%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»2 20%
50%»0 0%
75%»1 10%
100%»7 70%

Genomsnitt: 4.3

- Värdelös under visning. Och då syftar jag stort på Dan Zackariasson som närvarat marginellt. Dans nivå på hans undervisning ligger under grundskolenivå. Gör en Rundfrågning så visar det sig ganska snart. Katastrof att kompetenta lärare som t.ex Anders Bergenheim skall behöva sammarbeta med så oseriösa lärare som Dan. Anders har för övrigt öppet visat sin besvikelse och den obefintliga hjälp Dan har bidragit till kursen. Trots att han får betalt för 100% är han mest hemma.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»5 50%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 20%

Genomsnitt: 2.5

- Framgår av resp. kurs-pm» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2.12

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 40%
Ja, i hög grad»3 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 30%

Genomsnitt: 2.9

- Uppkörning i Op-sim enl. stcw. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»5 50%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Det har varit ganska mycket eget arbete i form av projektarbete. Vissa externa föreläsare har dock underlättat inlärningen t,ex cityvarvet och DNV.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»6 66%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.44

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»3 33%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 2.33

- vet ej» (?)
- Förutsättningarna för projektet (kompendie)behöver genomarbetas en aning. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»2 20%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»3 30%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.1

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»10 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Vi har jobbat i par med projektet och det har fungerat bra. Man lär av varandra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»5 50%
Hög»4 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Det blir givetvis vad man gör det till men om man siktar på överbetyg så innebär det mycket jobb. Särskilt med varvsspecen men även andra moment. Bra att övriga kurser i perioden inte är jättetunga.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 30%
Lagom»4 40%
Hög»3 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Dåligt»4 40%
Godkänt»3 30%
Gott»1 10%
Mycket gott»1 10%

Genomsnitt: 2.7

- Alldeles för svårbegripliga uppgifter/mål. » (Dåligt)
- Anders gör ett jättejobb för att hålla ihop projektet. Lite mer engagemang från övriga lektorer. Saknar bra handledning i AMOS. kanske en utmaning för någon på sektionen att lära sig AMOS annars köp kursen av spectec. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet som koncept.»
- Projektformen är bra. »
- Ingenting»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skriv om hela projektbeskrivningen. Skriv mer lättöverskådligt. Utveckla ett system för att kunna ge eleverna feedback på arbetet.»
- fler lärare»
- Lite bättre framförhållning gällande bokning av externa föreläsare. synd att inte wärtsilä kunde komma.. Kanske kan underhållstekniken brytas ur projektet. Jag tycker bara det blir rörigt. Hellre en fristående kurs med en bättre koppling mellan Klassen, E0, CMS, PMS. »
- Lärar styrkan. Anders Bergenhem är riktigt duktig och kompetent men får ingen hjälp eller uppbackning av andra lärare. Ska vara 3 lärare i detta moment men vi hade endast Anders till förfogande i princip»
- Ta bort Dan Zakariassons del»

16. Övriga kommentarer

- Mer körningar i OP-sim under hela programmet tror jag ger en bättre kontinuitet och en större trygghet under uppkörningen.»
- Man får se till värdet av det man lär sig. Många kursen med sjöinriktning verkar endast gå ut på att ta upp tillräckligt med tid för att ge poäng.»
- Uppsnäppning av hela sjöingenjörsutbildningen krävs annars kan ni lägga ner hela skiten»


Kursutvärderingssystem från