ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvantfysik, FUF075, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»5 38%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 15%

Genomsnitt: 2.61

- Inte alltid så effektiv.» (Cirka 20 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tar mycket tid, så enkelt är det (dock trevligt att man slipper tenta på slutet, ändra inte)» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 30%
100%»9 69%

Genomsnitt: 4.69


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 2.15

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2

- svårt med de komplexa underrummen och med tensorerna» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 44%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 2.66

- Skulle nog testat bättre med en dugga likt diagnosprovet.» (I viss utsträckning)
- God inlärning via inlämningsuppgifterna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»7 53%

Genomsnitt: 3.46

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.23

- Bra bok, kunde ibland velat att den gav ett nytt perspektiv från föreläsningen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.38


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 4.07

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 15%
Lagom»8 61%
Hög»3 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Varierande svårighet på inlämningsuppgifterna. Kunde kanske göras mera enhälligt. Gärna mera beräkna-uppgifter än visa-att-uppgifter.» (Låg)
- Tempot kunde vara mycket högre. » (Lagom)
- På gränsen (alltså bara nästan) till att vara "För hög" belastning» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 30%
Lagom»7 53%
Hög»1 7%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 2.92

- Trodde kvanten skulle ta mer tid.» (Låg)
- Läste ej SAT, utan masterskurs, vilket resulterade i en högre belastning än annars normalt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»6 46%
Mycket gott»6 46%

Genomsnitt: 4.38

- Ett annorlunda sätt att lära sig kvantfysik på. Tror att grunderna sitter bättre än vad de hade gjort vid en "klassisk" kvantkurs. Men tillämpningarna kanske är lite sämre?» (Gott)
- Perfekt introduktionskurs, men absolut inte för lätt. Inlämningsuppgifterna var i rätt svårighetsgrad för att man skulle förstå och samtidigt få en utmaning. Extrakursen i vektoranalys var verkligen behövlig, men man önskar att det kommit tidigare..» (Mycket gott)
- Grym lärare» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren!»
- Måns och Fredrik»
- Kf"s övningsledare!»
- Examinationssättet (dvs. inlämningsuppgifter, ingen tenta)»
- Upplägget var jättebra, man såg att man verkligen lärt sig något på det diagnostiska provet. Jag har förstått att arbetsbördan varit alldeles för hög tidigare år, och jag tror man behöver lite tid för att arbeta med uppgifterna och verkligen låta det sjunka in.»
- Mycket bra föreläsningar.»
- Måns»
- Upplägget är nog bättre än det traditionella. Behåll det även nästa år i alla fall, nu när den har gått igenom sina barnsjukdomar!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske en liten extra genomgång för oss sa man förstår de ingående beteckningarna.»
- lite mer lite lättare övningsuppgiter att öva på innan man börjar med inlämningarna»
- Mera balanserade inlämningsuppgifter.»

16. Övriga kommentarer

- Jag uppskattade kursen jätte mycket. En av de bästa hitills.»


Kursutvärderingssystem från