ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hydraulik med va-teknik, VVB012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-10 - 2010-05-10
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Thomas Pettersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

0 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 0

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

0 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»0 0%

Genomsnitt: 0


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

0 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 0

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

0 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»0 0%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 0

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

0 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»0 0%
Har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 0


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0

8. Är det önskvärt att införa moment med "SI-undervisning/möten" i kursenför att öka förståelsen?*

Anser du att denna typ av kursmoment skulle kunna ge en ökad och fördjupad förståelse för kursens olika moment?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

9. Hur stor hjälp har inlärningstentamen varit för inlärningen?*

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0


Kurslitteratur

10. Hur stor hjälp har kursboken (Häggström 2009) varit för din inlärning?

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

11. Hur är tillgängligheten av det nya va-kompendiet (är den lättläst eller inte)?*

(besvara denna fråga fristrående från din värdering av kursen)

0 svarande

Dålig»0 0%
Mindre bra»0 0%
Godkänd»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0

12. Vad tycker Du om faktanivån på va-kompendiet?*

0 svarande

Lätt»0 0%
Lagom»0 0%
Svår»0 0%
Vet ej!»0 0%

Genomsnitt: 0

13. Vad tycker Du om strukturen på va-kompendiet?*

(besvara denna fråga fristrående från din värdering av kursen)

0 svarande

Otydlig»0 0%
Tydlig»0 0%
Mycket tydlig»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 0

14. Tror Du att du kan använda va-kompendiet i ett framtida arbetsliv (förutsatt att du arbetar med VA-frågor)?*

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 0

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 0

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

0 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 0

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

0 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 0


Sammanfattande frågor

19. Hur tycker du föreläsarnas insats varit i kursen?

0 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»0 0%
bra»0 0%
mycket bra»0 0%
Ingen åsikt/ej närvarande»0

Genomsnitt: 0

20. Hur tycker du gästföreläsarnas insats varit i kursen?

0 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»0 0%
bra»0 0%
mycket bra»0 0%
Ingen åsikt/ej närvarande»0

Genomsnitt: 0

21. Hur tycker du övningsledarnas insats vid räknestugorna varit i kursen?

0 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»0 0%
bra»0 0%
mycket bra»0 0%
Ingen åsikt/ej närvarande»0

Genomsnitt: 0

22. Hur tycker du övningsledarnas insats vid laborationerna har varit i kursen?

0 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»0 0%
bra»0 0%
mycket bra»0 0%
Ingen åsikt/ej närvarande»0

Genomsnitt: 0

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 0

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?*

25. Vad bör främst förändras till nästa år?*

26. Övriga kommentarer


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från