ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt11 Matematisk analys, LMA222

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-23
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»11 23%
Cirka 20 timmar»12 25%
Cirka 25 timmar»10 21%
Cirka 30 timmar»7 14%
Minst 35 timmar»7 14%

Genomsnitt: 2.72

- Har inte hunnit mer än 15h/vecka fast jag skulle behövt. Den andra kursen krävde för mycket.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»3 6%
75%»10 21%
100%»33 70%

Genomsnitt: 4.57

- läser om kursen så jag behövde inte gå på allt.» (50%)
- Matematisk Analys Del A hade en föreläsare som inte gick igenom kursen på ett pedagogiskt vis, utan oftast förstod man inte vad som gicks igenom. När man ville ha hjälp vid övningstillfällena var hjälpen bristfällig (mest "du ska göra såhär") och ingen pedagogisk vägledning. Detta gjorde att det kändes, tyvärr, mindre nödvändigt att gå på föreläsningarna. Matematisk Analys Del B var dock betydligt bättre.» (50%)
- Runt 85%» (75%)
- Mestadels övningstillfällen jag inte varit på.» (75%)
- 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 70%

Genomsnitt: 3.44

- Matematisk Analys Del A var oklar, medan Del B var bättre» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- rakt på sak, enkelt» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 86%
Nej, målen är för högt ställda»6 13%

Genomsnitt: 2.13

- med tanke på att vi läst en inledningskurs till denna (analys a) så är man väl förbered» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med tanke på bristfällig undervisning i Matematisk Analys Del A känns målen vara alltför höga. Det känns bättre i Del B» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 8%
Ja, i hög grad»20 43%
Vet ej/har inte examinerats än»22 47%

Genomsnitt: 3.39

- Tentan var dock för svår, den var mycket svårare än de gamla tentor som fanns att ladda ned via kurshemsidan. » (Ja, i hög grad)
- Tentan i Matematisk Analys Del A var orimligt rättad och hade orimliga krav pga ovannämnda, vet ej med Del B ännu.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»13 27%
Mycket stor»29 61%

Genomsnitt: 3.46

- Håkan Blomqvists föreläsningar har hjälpt oerhört, medan Lars Westerlunds gav ingenting.» (Ganska liten)
- Mycket bra föreläsningar med god struktur och pedagogik» (Mycket stor)
- Ej Lars Westerlund dock» (Mycket stor)
- Håkans föreläsningar är magnifika!» (Mycket stor)
- Håkan är den bästa pedagog jag mött under mina 16 år i skolor.» (Mycket stor)
- Det beror på, har man varit på Lars föreläsningar har hjälpen inte vart i närheten lika stor som under Håkans föreläsningar.» (Mycket stor)
- Håkan och Lasse har båda varit bra i undervisningen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»13 27%
Ganska stor»20 42%
Mycket stor»10 21%

Genomsnitt: 2.76

- Tyckte inte boken var särskilt bra.» (Mycket liten)
- Anteckningarna från lektionerna hjälpte mer än boken faktiskt.» (Ganska liten)
- Bra bok, men jag har använt mest anteckningar vid självstudier» (Ganska stor)
- Dock i viss mån otillfredställande stöd från litteratur (för få exempel, innehåll ej helt i enlighet med föreläsningar etc.) varför övrig litteratur har varit nödvändig som komplement (Calculus av R A Adams och C Essex).» (Ganska stor)
- Boken haltade något mot Håkans undervisning, men det gick bra ändå.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»29 61%

Genomsnitt: 3.48

- Håkan gör som vanligt ett utmärkt jobb, till skillnad från Lars som varken orkade göra i ordning material eller ha övningstillfällen med oss då dessa ställdes in.» (Ganska bra)
- Lasse la inte ut något över huvud taget, Håkan la ut allt vi behövde.» (Ganska bra)
- Förutom Lars Westerlund» (Mycket bra)
- Klockrent, gamla duggor och gamla tentor bl a kommer upp i god tid som vanligt när man har Håkan» (Mycket bra)
- Igen, Lars webbsidor och utdelade material var antingen inte tillgängliga utan man fick vända sig till föregående års kurswebbsidor. Håkan däremot, "top notch" som vanligt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»14 29%
Mycket bra»24 51%
Har ej sökt hjälp»5 10%

Genomsnitt: 3.59

- Omöjligt att ställa frågor under övningarna eftersom det saknas kösystem och det är omöjligt för läraren att hålla koll på vilka som räckt upp handen i vilken ordning.» (Mycket dåliga)
- Övningar blev inställda flera gånger» (Ganska dåliga)
- Håkan var toppen, Lars ställde in övningstillfällen pga bristfälligt med elever på dem. Detta var enbart pga den "hjälp" som tillgavs var bristfällig.» (Ganska bra)
- Bra övningsledare som gav god hjälp» (Mycket bra)
- Dock ej hos Lars Westerlund» (Mycket bra)
- Övningstillfällena för DAI blev inställda för få deltagande, jag var en av de få och fick vända mig till EIs föreläsningar istället när det gäller Lars del av kursen. Håkans tillfällen var många och lätta att ta del av.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»28 59%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.76

- Har inte sökt så mycket samarbete» (Ganska bra)
- Det var enbart genom hjälp ifrån alla andra som det kunde gå någonstans i del A, medan samarbete har motiverat mer inlärning i del B.» (Mycket bra)
- Mest inlärning med hjälp av kurskamrater nästan.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 34%
Hög»24 51%
För hög»7 14%

Genomsnitt: 3.8

- Den blev väldigt hög, just för att kursen Bärkrafatig Resursanvändning gick samtidigt och den krävde en hel del tid med svåra inlämingsuppgifter osv. Hade analysen gått samtidigt som någon annan kurs, vilken som helst, förutom BRA hade nog belastningen inte känts lika hög.» (Hög)
- Största belastningen låg första veckan vilket gjorde lite svårt att komma in i kursen.» (Hög)
- speciellt andra halvan av våren» (Hög)
- Det var nog mest den bristfälliga undervisningen i del A som är boven för detta, medan det höga kravet i Bärkraftig resursanvändning är anledningen i del B.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»15 31%
Hög»20 42%
För hög»11 23%

Genomsnitt: 3.85

- Ökad studietakt i form av bredare innehåll i kurser efterfrågas av mig personligen.» (För låg)
- Samma som ovanstående.» (Hög)
- Det var tungt att läsa en kurs parallellt med analysen.. blev att man prioriterade den andra kursen..» (För hög)
- Det var INTE optimalt att ha Bärkraftig resursanvändning samtidigt som Matematisk Analys del B då båda kurserna kräver väldigt mycket, den förstnämnda alltför mycket.» (För hög)
- På grund av hållbar resursanvändning» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»2 4%
Godkänt»10 21%
Gott»15 31%
Mycket gott»18 38%

Genomsnitt: 3.95

- Hade man hängt med så hade det nog varit en rba kurs.» (Godkänt)
- Hade vi haft en bra föreläsare och examinator i Del A hade jag haft ett gott intryck av kursen. Tyvärr drog Lars Westerlund ner intrycket ofantligt.» (Godkänt)
- Lars del gav ett mycket dåligt intryck medans Håkans del gav ett mycket gott intryck så därför blir Godkänt slutvalet.» (Godkänt)
- Ej Lars Westerlunds del» (Gott)
- Det är Håkans förtjänst. Han är helt fenomenal lärare. Bästa jag har haft» (Mycket gott)
- Håkan radar upp oss på led och manar till att jobba på med duggor och liknande. Lasse har haft en betydligt mer loj inställning till elevernas prestationer. På gott och ont. Det ska ju inte behövas men resultatet var nedslående för tredje lp.» (Mycket gott)
- Håkan Blomqvist har en förmåga att motivera inlärande samt en oöverskridlig kunskapsnivå och ambition för att lära ut. Bättre föreläsare får man leta länge efter.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Håkan Blomqvist»
- många duggor»
- Håkans pedagogik!»
- Håkan Blomqvist»
- Håkan!»
- Håkan.»
- Fortsätta med att dela in analysen i en förberedande kurs, hjälper väldigt mycket»
- Håkan...»
- Allt.»
- Hela konceptetet med duggor med bonuspoäng och undervisningen som Håkan Blomqvist kör med. Han är helt klart outstanding som matematiklärare.»
- Håkan som examinator»
- Håkan!»
- Håkan.»
- Håkan Blomqvist»
- Håkan Blomkvist»
- Duggorna, det är väldigt bra med duggor, om inte för bonuspoängen så för att hänga med i kursen. Håkan, mycket pedagogisk lärare. »
- Håkan Blomqvist»
- Håkan Blomqvist»
- Håkan blomkvist»
- Håkans engagemang»
- Håkan Blomqvist.»
- Mer tillämpnings uppgifter»
- Föreläsaren!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lars Westerlunds pedagogik»
- SI hade uppskattats»
- Mindre anarki på övningarna. Det är fullständigt omöjligt att kunna fokusera på mattematik eftersom det är alldeles för mycket tjatter och o-liv.»
- Samma lärare på båda delarna av kursen»
- Bort med Lars Westerlund»
- Se till att tentan på den förberedande kursen matchar undervisningens nivå. Tentan var mycket svår. Jag har gått basåret och tyckte att kursen var lätt med klarade med nöd och näppe en fyra.»
- duggor till del A, inte bra att skippa»
- ingenting nämnvärt»
- Ingenting»
- Inget alls.»
- Del 1 av kursen där vi hade Lasse, om Håkan har tid borde han ta den med, för han är mycket bättre.»
- Håkan som examinator i introkursen också»
- Lasse!»
- Låt Håkan Blomkvist skriva en ny bok istället för den vi har haft nu.»
- Lars Westerlund»
- Mängden bonuspoäng man får från duggorna innebär att om man inte gör bra ifrån sig på duggorna får man det betydligt svårare på tentan. En minskning av antalet bonuspoäng man får från duggorna hade varit uppskattad.»
- Lars Westerlund»
- Lars Westerlund»
- Låta Håkan skriva kurslitteraturen»
- Lasses brist på engagemang. Vi elever får ta mer eget ansvar i någon annan, lättare kurs, är mitt förslag.»
- Litteraturen, gärna till Calculus - A complete course (Adams, Essex), som används bland civilingenjörsutbildningar.»
- Duggor»
- I del1 skulle uppgifterna som vi går igenom under kursen blir på samma nivån som tentamens uppgifter. Kolla på statistiken.»

16. Övriga kommentarer

- Lars Westerlund är en usel pedagog i detta ämne»
- Håkan är bäst.»
- Bra kurs (DEL 2), mycket bra lärare(Håkan)»
- nej»
- Med tanke på den höga andelen underkända av Lars Westerlund i Matematisk Analys i jämförelse med Håkan Blomqvist (Lars Westerlund fick 80% U i Matematisk Analys del B för mekatronik) bör han kanske få ett annat ämne? Helt klart ska inte han fortsätta hålla i mattekurser.»
- Jag tror att det ska vara mer bättre om ni skickar kursenkänt ´,för båda del1 och del2 och inte bara en för båda.»


Kursutvärderingssystem från