ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt13 - Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, MVE355

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»11 35%
Cirka 20 timmar»9 29%
Cirka 25 timmar»9 29%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.09

- Arbetade nästan enbart under schemalagd tid, det hände att jag jobbade hemma (då främst med labbar), men det var ytterst sällan och aldrig mer än några timmar.» (Högst 15 timmar)
- Tiden avser föreläsningar samt arbete med laborationerna. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»4 12%
100%»23 74%

Genomsnitt: 4.54

- Läst Matlab innan så jag kände inte att jag behövde delta på alla föreläsningar/labbar. » (50%)
- var på alla lektioner men sov/halvsov alltid den sista 20 minutrarna!! så mörkt i salen och tidigt på morgonen gjorde det omöjligt att hålla sig vaken!!» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 22%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 45%

Genomsnitt: 2.93

- Målen fanns inte tillgängliga på nätet.» (Jag har inte sett/läst målen)
- De flesta kursmålen är formulerade så att endast personer med högst akademiska språkkunskaper kan förstå dessa helt och hållet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- De mål som läraren satte upp verkar vara rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»23 85%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Tycker det är lite fel att göra datorlabbar under 8 veckor för att sedan skriva en skriftlig tentamen. Det är väldigt stor skillnad på att programmera på en dator och på ett papper. Förstår inte varför man inte kan lösa detta, på andra kurser har man haft examination vid en dator.» (I viss utsträckning)
- väldigt svårt att veta hur proven ska rättas och vad som krävs för att få betyg !! » (I viss utsträckning)
- Var dock svårt att visa sin fulla kapacitet » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»14 45%

Genomsnitt: 3.29

- Föreläsningarna var bra ! Man fick gå igenom det man skulle göra innan man gjorde det, och läraren visade exempel på hur man kunde lösa detta. Mycket bra och det är så det skall vara !» (Ganska stor)
- Väldigt mycket lättare att göra labbarna om man gått på föreläsningarna och tagit anteckningar! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»6 19%
Ganska liten»12 38%
Ganska stor»8 25%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.38

- Kurslitteraturen borde integrerats mer i kursen, eller tagits bort helt. Köpte en bok för 300-400 kronor som jag endast öppnat vid ett par tillfällen.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var nästintill onödig.» (Mycket liten)
- Kursboken ytterst lite, känns ganska onödigt att ha betalat runt 500 spänn när den inte har behövts användas särskilt mycket. Men det kan man ju inte veta innan... » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»21 67%

Genomsnitt: 3.64

- Jag tycker att det var dumt att blanda ren text med pdf dokument, en hemsida i hemsidefönstret på ping-pong, det verkar som man inte orkat göra det ordentligt. Sedan var det inte konsekvent att matlabexemplen från föreläsningarna delades ut. Varför ? De hjälpte en hel del när man skulle lösa uppgifter.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»13 41%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.41

- Behövs fler labbassistenter! Man kunde vänta på hjälp i en timme. Sedan var det en av assistenterna som hade en tendens att "fastna" hos elever i uppemot en halvtimme - då är det inte konstigt att det blir stockning! Värt att tänka på... » (Mycket dåliga)
- Strukturera upp kösystemet under labbtillfällena.» (Ganska bra)
- Fler handledare behövs» (Ganska bra)
- Har haft problem med en hjälplärare på labtillfällena som ej tycks förstå hur man lär ut på ett vettigt sätt.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»26 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»20 64%
Hög»7 22%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.29

- Det som behövdes göras hanns med under lektionstid (i 90% av fallen), räcker inte det för ett godkänt i kursen borde tydligare instruktioner kring vad som bör läsas hemma delas ut.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»17 54%
Hög»10 32%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.29

- Det blev mycket stressigt på slutet då det uppstod en del oklarheter om hur många labbtillfällen man hade på sig att redovisa.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»9 29%
Gott»15 48%
Mycket gott»5 16%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En handledare vid namn Tom Bailey som vi hade vid labbtillfällena var inte bara opedagogisk utan också fruktansvärt otrevlig och borde enligt min mening inte få arbeta med människor, kände mig vid vissa tillfällen kränkt av denna personens uttalande och hans beetende.» (Dåligt)
- Bra föreläsningar, nyttig kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Laborationerna»
- Dan Dolonius är superbra! »
- Laborationstillfällen och roliga undervisningar! ,) »
- Labbsystemet, men det måste struktureras mer, uppgifterna är bra i sin grund, men de måste bli tydligare och lättare att följa.»
- Laborationerna»
- Bra med många lärare på övningstillfällena. Att hon lägger ut dagens föreläsning på nätet var bra. »
- Läraren Katarina blom är en pärla»
- Labbarna var överlag bra, lagom utmanande. Bra med några mer programmeringsorienterade labbar och några mer matematiskt orienterade så att det blir lite variation. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Något lägre nivå på labbarna så att man inte faller i fällan att "kopierar kod" utan gör mer själv och där med får bättre förståelse.»
- Mer sammanhängande med boken. »
- Fler handledare vid labbtillfällena, gärna med genomgång i labbsal»
- Övningsledaren i hatt med amerikansk(?) brytning kan vara aggresiv ibland och man vill helst inte fråga honom om hjälp. Han kanske borde upplysas om detta. »
- Kanske skulle det vara en tanke att varje elev får göra tenta på en dator? Vilken självfallet skulle vara en dator som är begränsad till endast användning av MatLab. Detta tycker jag skulle bli en mer rättvis examination då man kan prova sig fram. Det handlar ju ändå om att kunna LÖSA uppgiften man blir tilldelad, snarare än att vara duktig på att memorera kommandon. Hoppas fler än har skrivit samma sak, för detta är något jag upplevt diskuterats mycket! »
- Utvärdera användandet av kurslitteraturen.»
- Standarden för labbarna måste förändras. Som det var nu hade olika lärare olika standard på vad som var ett OK program. Det måste lärarna vara överens om innan kursens början, för en lärare kunde tycka det var godkänt, medan den andra tyckte att det inte var godkänt. Jag tycker att lektorns mål om att program skall fungera hellre än se snyggt ut är ett vettigt mål, och att man skall fokusera på programmets funktion mer än estetik, det gör att man lär sig hur saker funkar. Estetiken kommer sen när man gör större program själv.»
- Fler handledare alt mer tid»
- Det tog ofta alldeles för lång tid att få hjälp på lektionerna trots att de var många lärare. En lärare var ofta arg och sur och sa att allt var fel.»
- Hjälpläraren med ordentlig brytning bör antingen ges en ordentlig kurs i utlärande eller inte delta som hjäkplärare. Sedan bör det eventuellt sättas in extra tillfällen för redovisning av labbar i slutet av läsperioden och ge tydligare information när dessa äger rum.»
- Hjälp/redovisningslistan i labbsalarna bör bevaras till nästa labbtillfälle tycker jag. Alltså när dagens labbtillfälle är slut så skriver labbassistenterna ner den befintliga listan som står på tavlan och skriver upp den (i samma ordning) "first thing" nästa labbtillfälle. Det är inte särskilt schysst att sitta och vänta på att redovisa en timme och så hinner man inte få hjälp ändå och sedan nästa labbtillfälle så kanske man får vänta en timme till fast att man kanske var nästan först på listan förra labbtillfället. Denna problematik bidrar också till att det blir någon slags stress att vara på labbtillfället tidigare för att skriva upp sig först, detta tycker jag inte är okej! Och det kan väl inte vara så himla svårt att ta tag i detta problem heller så det bör man se över. »

16. Övriga kommentarer

- Bra föreläsare! »
- Lämna gärna respons på vad ni anser om förslaget ovan om det finns möjlighet. /David (1439234179) »
- Den amerikanske läraren behöver nog gå några pedagogikkurser. Hans sätt att lära ut är direkt förolämpande mot elever. Sitter man i en och en halv timma och försöker lösa ett problem, och inte lyckas, ber om hjälp, ja då skall man försöka få ordentligt med hjälp, istället för kritik över alla fel man gjorde tidigare och mästrande. Man kan faktiskt begära att läraren leder en tillbaka på rätt spår så att man hamnar rätt. Behöver inte avslöja svaret ! Tentamen: Jag vill rikta allvarlig kritik mot den person som tog beslutet att kopiera tentamen, kvalitén på kopiorna var så dålig att det inte gick att utläsa linjer på figurerna!!!! De finns ju där av en anledning ! Texten var svårläst också på grund av att den var blek ! Skärpning! Sedan var det formelsamlingen, jättedumt att det låg på samma blad som tentan, man var tvungen att bläddra fram och tillbaka, så tappade man bort sig och fick börja om. Det får inte snålas så här ! Det skapar bara missnöje och sämre resultat då misstagen blir fler!»
- Gruppuppgiften vi gjorde i hålfen var mer matlab en hålf, borde kanske varit medräknad i matlab kursen?»
- Svår tenta. Ha lättare omtenta eftersom ingen hjälp kan ges innan omtentaperioden! Detta måste man ta hänsyn till! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.74

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.74
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från