ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Nutida arkitektur, teori och historia HT09, ARK061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-14 - 2010-02-07
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Sten Gromark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Kursens huvudmål är att ge fördjupad kunskap om idérörelser och viktiga arkitekturverk. Hur väl tycker du att detta kursmål uppnåtts?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 70%
Mycket bra»7 29%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.29

- Lite svårt att hinna få grepp om allt. Hade underlättat med en mer grundläggande genomgång i början av kursen för att få en bättre överblick. Lite om vilka perioder som var när, vad hände för övrigt då osv, för att sedan gå in på mer specifika exempel. » (Ganska bra)

2. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

24 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Bra»7 29%
Mycket bra»8 33%
Mycket angelägen»9 37%

Genomsnitt: 4.08

- Kompletterar arkitekturhistoriakursen i ettan med lite mer nutida inriktning. Bra att äntligen få en större skrivuppgift. » (Mycket bra)

3. Kursens mål är att öva och skärpa förmågan till analys och kritisk reflektion kring samtida arkitektur genom övningsmoment i skriftlig, muntlig och visuell framställning. Hur väl har detta mål uppfyll

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 78%
Mycket bra»5 21%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.21

- Mer diskution, mindre genomgång av texter!!!!!» (Ganska bra)
- Muntlig och visuell framställning?» (Ganska bra)
- Skriftlig ja, men ej muntlig o visuell. Det hade dessutom underlättat med en genomgång av hur man faktiskt skriver den här typen av uppsats. Många har inte skrivit något liknande tidigare.» (Ganska bra)
- Övningsmoment i visuell framställning var det väl inte?» (Ganska bra)
- visuell framställning? sådant övningsmoment vet jag inte om vi haft?» (Ganska bra)

4. Hur väl har ditt skrivarbete underlättats med den stegvisa processen från ämnesval, synopsis, mellankritik och slutkritik?

24 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»11 45%

Genomsnitt: 4.33

- jag tycker jag fått värdefull feedback vid samtal om synopsis» (Ganska bra)
- bra att ha hållpunkter för ett kontinuerligt skrivande. däremot borde organisationen för mellankritiken göras om. Mer lik slutkritiken- diskussion i mindre grupper» (Ganska bra)
- När jullovet väl kom så var det väldigt skönt att redan har gjort den mesta delen av uppsatsen till mittkritiken.» (Ganska bra)
- Annars hade det nog varit lätt att skjuta det på framtiden. Bra att få lite respons det man redan skrivit innan slutinlämning.» (Mycket bra)

5. Kursen innehåller en serie av föreläsningar och gästföreläsningar. Hur väl tycker du att de bidragit till att infria kursmålet?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»9 39%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.3

6. Kursen har innehållit tre litteraturseminarier. Hur väl tycker du att de bidragit till att infria kursmålet?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 17%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»9 39%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.13

- Då jag inte är van att läsa den här typen av texter har det varit tungt. Det har dessutom inte funnits någon avsatt tid för detta läsande. Lite väl mycket text i förhållande till den tid som finns. Vi har haft mycket i parallella kurser samtidigt. » (Ganska dåligt)
- det var krångliga texter, och på litt.sem. flöt ämnena ut i helt andra frågor, vilket gjorde att det kändes lite meningslöst ibland. hade gärna ägnat seminarierna åt att bättre förstå texterna.» (Ganska dåligt)
- intressant med seminarieformen men diskussionen har varit mycket fri och hade i princip blivit lika bra/dålig utan de texter vi förmodades läsa inför respektive seminarie» (Ganska dåligt)
- jag uppskattar litteraturseminarierna men jag kände att diskussionen i vår grupp svävade iväg. Vilket å ena sidan leder till en engagerad diskussion men jag fick ingen bättre förståelse för en del av texterna än jag hade innan seminariet.» (Ganska bra)
- Textseminarierna har varit den största behållningen, det som har gett nya tankar och ökad kunskap om arkitektur» (Mycket bra)
- Det är väldigt bra att få specifika texter och läsa dem så pass bra att man kan diskutera kring dem. Man hinner inte diskutera så mycket med sina klasskompisar om arkitektur som man borde utanför skoltid. Bra när alla har läst samma texter ocskå.» (Mycket bra)

7. Kursen har innehållit ett övningsmoment i att skriva en uppsats, med slutgenomgång och kritik. Hur väl tycker du att detta moment bidragit till att kursmålet uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»15 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.62

- Kritiken kändes inte tillräckligt givande. Få kommentarer och det känns inte som man vet hur man skulle gå vidare. » (Ganska bra)
- Har varit en bra uppvärmning till att skriva och uttrycka sig i text. Dock var det svårt att läsa brett och skriva smalt, diskussionerna och textomfånget har kännts främmande gentemot varandra.» (Ganska bra)
- bra med ett skrivmoment men frustrerande med så lite handledning. skulle kunna handla om skriftlig handledning» (Ganska bra)
- Det har varit väldigt nyttigt att skriva om en byggnad, att våga tycka om den, och att gå in mer på djupet. Att läsa omkring den och verkligen försöka analysera den har gett mycket. Och verkligen att läsa de andra i klassens uppsatser eftersom vi ligger på samma nivå och lätt tar till oss det som någon annan i klassen har skrivit. Under kritiken hade jag gärna fått ett exemplar av min uppsats med kommentarer ifrån kritikern också. Stavfel, ordval osv. är alltid bra att få extra synpunkter på. Annars tyckte jag att Johan Linton var väldigt bra kritiker.» (Mycket bra)

8. Kursen har innehållit en studieresa till Köpenhamn och Utställningen i Louisiana. Hur väl tycker du att den underbyggde kursmålen?

24 svarande

Vet ej»5 20%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»13 54%

Genomsnitt: 3.87

- Bra studieresa i sin helhet. Dock väldigt ostrukturerat innan. Dessutom kändes det genomstressat när vi väl var på Louisiana, ett av huvudargumenten för att vi överhuvudtaget åkte till Köpenhamn. » (Ganska bra)
- särskilt morten lunds dag» (Ganska bra)
- Det var en mycket intressant resa med relevanta och moderna projekt.» (Mycket bra)
- Intressant arkitektur och kul med studieresor.» (Mycket bra)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

24 svarande

Vet ej»0 0%
Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2.91

- Med reservation för skrivarkunskaperna. Hade underlättat med en föreläsning som behandlade detta. » (Ja, målen verkar rimliga)
- jag kände mig ringrostig inför skrivande men uppskattar verkligen inslaget» (Ja, målen verkar rimliga)

10. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

24 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»23 95%
För stort omfång i förhållande till poäng»1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.04

- det tar väldigt mycket tid att läsa in seminarietexterna och alla gjorde heller inte det. Varför då ha så stor textmassa, bättre att ha liten mängd obligatorisk och fler texter för de som vill förkovra sig mer» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»13 54%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 3.75

- föreläsningarna har varit bättre än litteraturn» (Ganska liten)

12. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

24 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»13 54%
Mycket bra»6 25%

Genomsnitt: 4

- Många ändringar i sista sekund. » (Mycket dåligt)
- Mycket information (framför allt instuderingsfrågor till seminarier) kom ut för sent, och vissa saker mailades bara, bäst om allt ligger på studieportalen.» (Ganska dåligt)
- Vi fick instuderingsfrågorna alldels för tätt inpå seminarierna.» (Ganska dåligt)
- otydlig organisation. exempelvis genomgång av synopsis, skulle vara bra om textuppgiften formulerades i text, sent utskickade seminariefrågor bl a.» (Ganska dåligt)
- krångligt med tusen olika grupper» (Ganska bra)
- Allt bör finnas på studieportalen särskilt nu när någon nöt har bytt till outlook som inte är det enklaste att nå hemifrån.» (Ganska bra)
- Dumt att studieportalens filinlämning öppnade såpass sent. I övrigt bra. » (Ganska bra)
- tveksamt/pinsamt dåligt att ha med allas personnummer på lista som gick runt i klassen» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Vet ej»1 4%
Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»8 33%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 4.29

- Det var för stora grupper vid diskussion kring utkast och synopsis.» (Vet ej)
- det var få lärare att tillgå.» (Ganska dåligt)
- jag upplever ett öppet klimat till lärarna men den schemalagda handledningen var i princip icke-existerande» (Ganska dåligt)
- Svårt att få tag i ansvariga lärare, både på mejl och personligen.» (Ganska bra)
- dåligt organiserade tillfällen att få hjälp utifrån synopsis. Bättre att få svar via mejl om man hade t ex just bara litteraturfråga» (Ganska bra)
- Jag har uppfattat ett ett stöd har funnits om det behövts hjälp» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt samarbete»3 12%

Genomsnitt: 4.62

- jag har väl inte skött min del av inläsning allt för bra.» (Ganska bra)
- Hade önskat mer läsgrupper.» (Ganska bra)
- fast vad har vi samarbetat i?» (Ganska bra)
- i textuppgiften» (Har ej sökt samarbete)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Vej ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 25%
Gott»13 54%
Mycket gott»5 20%

Genomsnitt: 4.95

- Litteraturseminarierna bör utökas, kanske så ofta som ett i veckan i smaband med föreläsningarna? alternativt ha frivilliga seminarier.» (Gott)
- En av de bästa kurserna på grundutbildningen hittills.» (Mycket gott)
- jag skulle uppskatta fler sådana här inslag tidigare i utbildningen. kursen bidrar till diskussion kring arkitektur och större trygghet i vad arkitektur egentligen kan vara.» (Mycket gott)
- Intressanta föreläsningar, bra studieresa, bra att skriva uppsats.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Seminarier, de små grupperna, studieresa»
- Litteraturseminarier och slutseminarier kring uppsatsen. Och alla fantastiska föreläsningar såklart.»
- Skrivuppgiften. Känns relevant inför den större skrivuppgiften. »
- Det mesta har varit bra.»
- jag tror man kan ändra på ganska många av texterna.»
- Seminarier och studieresa»
- intressanta föreläsningar särskilt, catharina törn (?). studieresan.»
- Studieresan och uppsatsen i dess nuvarande format.»
- textseminarierna»
- Allt :)»
- Studieresan!»
- resan var fantastiskt nyttig och givande, och det var bra att får en bredd av oilka förhållningssätt genom föreläsningar»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer diskutionstillfällen, ang arkitektur»
- Lästiden bör vara mer utspridd över hela terminen, samt tydligt angiven att det inte är tid för andra kurser. Mittkritiken var långdragen, kan göras om till mer frivillig mitthandledning.»
- Ett lite större fokus på informationshämtning»
- Jag tycker inte att något bör förändras.»
- Ta ett beslut utan att blanda in studenter och håll fast vid det. Ändra inte på redan utskickad information. »
- Föreläsningarna. De känns ryckta ur sitt sammanhang. Vill ha mer struktur och kontinuitet. Ev. hade en introföreläsning med övergripande grepp underlättat.»
- Mittkritiken. Mindre grupper där man läser in sig på allas material vore önskvärt.»
- Gruppstorlek vid genomgångar. Slutgenomgångarna hade bra storlek.»
- utkastgenomgången»
- Föreläsningarna kunde varit bättre. Vilka som inte var bra kommer jag inte ihåg.»
- planera bättre»
- Gärna lite skriftlig kritik till uppsatsen.»
- En mer koncentrerad skrivprocess, tidsmässigt, så att den inte äts upp av andra mer giriga kurser»
- det kändes väldigt omständigt och onödigt att alla i gruppen skulle vara med vid genomgången av utkasten.»

18. Övriga kommentarer

- Ha det gott»
- Claes och Sten-den dynamiska duon. Bra med olika ståndpunkter/syn på arkitektur.»


Kursutvärderingssystem från