ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp3åk2: IAR087 Industriell Verksamhetsutveckling, IAR087

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-16 - 2011-04-04
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Magnus Persson (Teknikens ekon»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

70 svarande

Högst 15 timmar»18 25%
Cirka 20 timmar»27 38%
Cirka 25 timmar»14 20%
Cirka 30 timmar»8 11%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.3

- Frånvarande en hel del mitt i kursen av personliga skäl.» (Högst 15 timmar)
- Den absolut mesta av tiden las på caset» (Högst 15 timmar)
- Mycket arbete med caset, mycket mindre inför tentan» (Cirka 20 timmar)
- Den mesta delen av arbetet har varit grupparbetet. Där har förutsatts att man har koll på litteraturen, men annars har jag inte lagt ned speciellt mycket tid på att läsa boken.» (Cirka 20 timmar)
- Liten börda i början av kursen, samtidigt som det blev väldigt mycket att göra i slutet, då caset skulle in. Ett förslag är att "bränna" av föreläsningarna snabbt och ha tentan redan i fjärde/femte veckan. » (Cirka 25 timmar)
- Givetvis mer innan caset skulle in» (Cirka 25 timmar)
- Med ett case som det tog ganska lång tid att komma tillrätta med och en hel del kursmaterial har det varit fullt ös medvetslös hela kursen mer eller mindre.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

70 svarande

0%»0 0%
25%»6 8%
50%»9 12%
75%»22 31%
100%»33 47%

Genomsnitt: 4.17

- Läser två program och tyvärr har föreläsningarna krockat med andra föreläsningar.» (50%)
- Undervisningen kändes lite meningslös ibland. » (50%)
- Jag var bortrest v.7, men jag tog del av PP och föreläsningsanteckningar den veckan.» (75%)
- Missat några föreläsningar på grund av föreningsaktiviteter.» (75%)
- Var på skidresa en vecka!» (75%)
- Jag anser att föreläsningarna saknade djup och inte gav jätte mycket tyvärr. Föreläsningar bör vara intressanta och skapa bredd på kurslitteraturen och inte bara ta upp exakt samma saker. » (75%)
- nästan 100 %, jag gick inte på Jan Lindérs föreläsningar på slutet för att han var otrevlig och väldigt elak!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»32 45%

Genomsnitt: 2.91

- Jag jobbade under de första föreläsningarna då dessa ev visades» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte använt mig av dem så mycket men dem fanns med på föreläsnings slidesen vilket gav lite ledning om vad man skulle kunna från varje föreläsning. Dock är dem ändå ganska flummiga ibland.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursens PM är utförligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

58 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»11 18%
Ja, målen verkar rimliga»47 81%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- möjligen underkant» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Praktikfallet reflekterade väl kursens målsättningar

63 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»0 0%
Instämmer bra delvis»15 23%
Instämmer helt»48 76%

Genomsnitt: 3.76

- Ett rätt svårt case dock, men utmanande! Det var roligt!» (Instämmer bra delvis)
- Tycker det borde vara 50/50 när det gäller praktikfall och tenta.» (Instämmer helt)
- Praktikfallet var mycket bra. » (Instämmer helt)
- Mycket bra praktikfall. » (Instämmer helt)
- Mycket bra praktikfall, där man själv fick analysera utifrån kurslitteraturen.» (Instämmer helt)
- Tycker att praktikfalletvar väl förberedande inför tentan, och gav mycket kunskap.» (Instämmer helt)
- Praktikfallet var mycket givande, det var kul att få en inblick i ett "riktigt" praktikfall.» (Instämmer helt)
- Praktikfallet lyfter hela kursen.» (Instämmer helt)
- Detta var det bästa caset vi läst. Det gav verkligen en bra förståelse för vad man skulle kunna och kändes som det var på "riktigt".» (Instämmer helt)
- roligt case, kul med lite teori i "praktiken" för en gångs skull» (Instämmer helt)
- Praktikfallet blev segt på slutet men var ändå kursens huvudsakliga behållning.» (Instämmer helt)
- riktigt intressant case, roligast men svårast hittills» (Instämmer helt)
- Mycket bra case som krävde att man la ner tid.» (Instämmer helt)
- Jag tycker att praktikfallet är det som man lärt sig bäst på. Man fick verkligen använda kurslitteraturen och det som gåtts igenom på föreläsningarna.» (Instämmer helt)
- Kul och bra case där jag lärt mig mycket !» (Instämmer helt)
- roligt case, med jättebra handledning!» (Instämmer helt)
- Praktikfallet var mycket lärorikt!» (Instämmer helt)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

66 svarande

Nej, inte alls»21 31%
I viss utsträckning»21 31%
Ja, i hög grad»22 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.07

- Tentamen handlade i det närmaste helt om att lista faktakunskaper. Att få in liter mer "case-liknande" frågor hade inte varit någon större ansträngning för tentamensförfattaren» (Nej, inte alls)
- Tentamen var riktigt dålig. Den testade studentens korttidsminne och inte studentens förståelse för Industriell verksamhetsutveckling. Det räckte att memorera ett antal listor med punkter och kort kommentera dessa för att få högsta betyg, vilket är alldeles för lågt ställda förväntningar. Tentan var alldeles för enkel.» (Nej, inte alls)
- För lätt och typad examination» (Nej, inte alls)
- Bara rabblande av principer, ingen analys eller användning av kunskaperna alls.» (Nej, inte alls)
- Tentan var värdelös. Väldigt låg nivå på tentan. Mera möjligheter att resonera.» (Nej, inte alls)
- Extremt typad tenta. I princip bara att punkta upp och skriva, utan att behöva tänka det minsta.» (Nej, inte alls)
- Denna examination var under all kritik. Någon typ av analys hade utlovats men det enda som testades var mer eller mindre gloskunskap. Man fick ett antal frågor där man behövde memorera några listor med koncept och sen bara rapa upp hela alltet. Ingen egen reflektion, ingen egen analys.» (Nej, inte alls)
- Saknade totalt prov på analytisk förmåga. Kändes som man återigen gick på högstadiet. Kanske borde bli en dugga istället, som i tidigare ekonomikurs.» (Nej, inte alls)
- Tentan var alldeles för enkel i min mening.» (Nej, inte alls)
- Det är dumt att påpeka att en tenta är för enkel före man har fått tillbaka svaren men jag tyckte inte att centrala delar i kursen togs upp. Ett enkel exempel är produktprocessmatrisen som man hade kunnat visa och på så sätt även få in att det är marknads- och teknisk dimension som avgör val av layout. När frågan är formulerad som den var blir dt lite "högstadiekunskap". Sedan tyckte jag överlag att det saknades frågor av analytisk karaktär. En bra fråga hade varit att exempelvis jämföra Scientific Management och Lean och argumentera för olika. En annan typ av bra fråga hade även varit att man hade fått ett minicase men en företagsbeskrivning och att man exempelvis skulle identifiera layout, och koppla det till effekter och slutligen komma med förslag till förändring. Blir svårare att rätta men det testar kunskap mycket bättre» (Nej, inte alls)
- Fanns inte en enda uppgift som testade någon form av analytisk förmåga. Det enda som behövdes var att memorera ett antal listor till tentan.» (Nej, inte alls)
- Tentamen var ett stort SKÄMT! Är det meningen att man ska kunna tentera en hel kurs, på Chalmers, bara genom att lära sig ett antal punktlistor och sedan lista dem samt ge korta förklaringar. Tentamen lämnade inget som helst utrymme för egen analys eller visa att man förstått någonting. På varje fråga kunde jag bara lista de punkter jag visste efterfrågades (eftersom alla frågor funnits på gamla tentor i princip) och sedan fylla ut med lite förklaringar. Varför inte lägga upp tentamen som ett minicase där man får analysera en situation och sedan argumentera för en lösning baserat på det man lärt sig?» (Nej, inte alls)
- Caser var bra eftersom man där fick tillämpa kunskaperna på verkligheten. Tentamen var alldeles för enkel. Jag blev faktiskt besviken då jag kände mig väl förberedd och hade bra koll på i stort sett hela kursen och sedan får enkla, och framförallt liknande frågor som senaste tentamena. Jag vet att de flesta i klassen enbart pluggade in "listor" som de sedan rapade upp som svar på tentan. Då ingen uppgift krävde förståelse, som att sätta in kunskapen i ett sammanhang, var detta tillräckligt för att få 5a på tentan. Det tycker jag är tråkigt och gör dessutom att kursens anseende minskar till kommande år. » (Nej, inte alls)
- Om det med eximination menas tentan tycker jag att den var alldeles för lätt! Ser precis ut som gamla tentor och man behöver inte alls tänka och utveckla idéer kring verksamhetsutveckling utan det räcker att lära sig ett visst antal punkter utantill om tex Lean. Tycker verkligen att tentan behöver utvecklas! » (I viss utsträckning)
- Tentan handlade om att komma ihåg allt, det krävdes ingen analys eller djupare förståelse någonstans. Kändes som en tenta för att få 3a.» (I viss utsträckning)
- Otroligt mycket utantillkunskap och brist på analys och jämförelser.. Varför fråga om en specifik författares syn på psykosocial arbetsmiljö? Tror också att essä-frågor kring de moderna produktionssystemens framväxt testat kunskaper bättre än att lista SM-principer» (I viss utsträckning)
- att rpa upp punktlistor känns inte helt som väl avvägt inom en analytisk kurs. case-frågan är ju trots allt bara en förtäckt fråga med samma svarsomfång som ovan. » (I viss utsträckning)
- Det kändes som en ganska lätt tenta...» (I viss utsträckning)
- VÄLDIGT typad tenta, snällt mot eleverna, men att bara träna på samma frågor känns inte som att man lär för livet. » (I viss utsträckning)
- Jag tycker att examinationen testade det som vi gått igenom i kursen. Det sas dock innan att det skulle vara ett mer tillämpning på tentan men det var lite tunnt. Frågorna var mer ställda så att man skulle rada upp principer m.m. men det kanske var mening, vi hade ju tillämpat kunskaperna i caset som är en ganska stor del av kursen.» (I viss utsträckning)
- Väldigt tråkig tenta. Väldigt mycket som bara skulle kommas ihåg och väldigt lite analys och reflektionn. Saknade mer minicase uppgifter där man fick använda sin kunskap. » (I viss utsträckning)
- Saknade en mer analyserande nivå på tentan. På tentan kändes det som det enbart gynnades om man hade ett bra minne, då väldigt många frågor byggde på att stapla upp ord och "listor"..» (I viss utsträckning)
- TYPTENTA» (I viss utsträckning)
- Tentamen var alldeles för enkel och typad. Samma frågor som de senaste fyra åren vilket inte är okej. Detta går att göra mycket bättre! Lite exempel på tentamensfrågor som är av mer reflekterande karaktär: - Jämför Rubenowitz och Hackman/oldman avseende motivation/motivationsparametrar. - Jämför Taylors principer med svenska sociotekniska grupper. Hur har utvecklingen gått framåt? Ta hjälp av kunskaper inom Scientific management och Human Relations. - Reflektera kring Taylors syn på spill och jämför med synen som finns inom Lean Production. Koppla detta till aktuell teori kring kvalitet som tagits upp i kursen. - Ge ett exempel på förändringsarbete. Hur skulle du arbetat med att leda detta förändringsprojekt? Ta hjälp av principer du lärt dig i kursen. Hur bemöter du eventuellt motstånd? - Ge exempel på ett företag med "fel typ av layout" map deras process och tillverkning, hur vill du att denna utvecklas? » (I viss utsträckning)
- Den var inte speciellt stimulerande ur ett analytiskt perspektiv, testade i stort sett bara faktafrågor» (I viss utsträckning)
- Tentan var dock alldeles för lätt.» (Ja, i hög grad)

7. Postersessionen var ett bra sätt att redovisa praktikfallsarbetet

70 svarande

Håller inte alls med»9 12%
Håller inte med delvis»15 21%
Instämmer bra delvis»28 40%
Instämmer helt»18 25%

Genomsnitt: 2.78

- Känns konstigt att ge betyg i hur väl man gör en poster, eftersom det inte är någonting som undervisas i. Att arbete med layout etc. var det många som tyckte var svårt. Sälv hade jag tur som hade en i gruppen som är intresserad av den typen av grejer. Dessutom tycker jag att 8p för poster+redovisning är för mycket i förhållande till resten av caset, inte rättvisande mot hur mycket jobb man lägger ner eller mot vad som är relevant i kursen.» (Håller inte alls med)
- Tycker inte att det var en så lämplig redovisningsform då alla arbetat med samma företag och alla hade därmed väldigt liknande lösning. » (Håller inte alls med)
- Det formatet förstörde ett annars mycket intresseväckande och lärorikt praktikfall. Vi fick väldigt lite ledning kring hur postern skulle vara uppbyggd och se ut, det var rentav ett famlande i ett totalt mörker. » (Håller inte alls med)
- Det hade varit bättre och lättare att redovisa med powerpoints, postern kändes överflödig och tog bara en massa tid. » (Håller inte alls med)
- Själva idén med poster är jag negativt inställd till. Visst kan det vara bra att lära sig att göra en poster, men en poster är inte mediet man skall använda när man vill kommunicera något till en stor grupp sittande åhörare. Om postern skall finnas kvar bör också redovisningsformen förändras, kanske att man gör en utställning eller något i den stilen med alla (vilket iofs verkar svårt med plats)» (Håller inte med delvis)
- Ett kul moment, men » (Håller inte med delvis)
- Tycker det var onödigt att skriva ut postrarna utan man kunde sparat papper och istället visat dem m.h.a Power Point.» (Håller inte med delvis)
- Begränsade snarare än möjliggjorde» (Håller inte med delvis)
- jag ser inte skillnaden mellan detta och en normal muntlig dragning av rapport. arbetet med poster var förvisso främjande, men sessionen upplevde jag som konstlad.» (Håller inte med delvis)
- Alltför många pekade på postern under redovisningen men man såg ingenting för att de skrivit i typsnitt 2 för att få med allt. » (Håller inte med delvis)
- Syftet med postersessionen borde varit tydligare, fanns viss oklarhet med det föreställda scenariot och tänkt publik vid framförandet.» (Håller inte med delvis)
- Det var något annorlunda, men jag tycker inte att presentationsförhållanderna lämpade sig till användandet av en poster. » (Håller inte med delvis)
- Jag tycker bara postern tog tid att göra. Visst är det roligt och lärorikt att testa på nya sätt att redovisa men vi fick alldeles för lite information om i vilket program och hur man skulle skriva ut med mera. Ska man kräva att postern ska va genomtänkt och snyggt gjord skulle vi ha haft föreläsningar i hur man använder exempelvis indesign eller liknande program så att man hade förutsättningarna att göra det snyggt.» (Håller inte med delvis)
- Det var ganska oklart kring vad som innebar med postersessionen och vilka man skulle se som "mottagare": klassen eller företagets styrelse.» (Håller inte med delvis)
- Kul eftersom det var nytt, frågan är när man kommer ha nytta av att kunna göra posters.» (Instämmer bra delvis)
- Det är bra att vi får öva på att redovisa, men det blev i stort sett samma sak som en vanlig redovisning, bara att man hade en poster istället för en powerpoint.» (Instämmer bra delvis)
- Hade varit roligare med mer seminarieliknande, nu var det en vanlig presentation med en poster istället för powerpoint, tappade hela meningen när det inte avsattes tid till att granska "konkurrenternas" posters.» (Instämmer bra delvis)
- Tycker att redovisningen var bra, och trots att vi hade samma case var inte redovisningarna allt för lika. Tycker dock att en poster är för tidskrävande att göra inför redovisningen, och det kräver mer förkunskaper än vad vi har. » (Instämmer bra delvis)
- Kändes som en powerpointredovisning, fast med en slide.. Ganska lätt överskådat grupperna sinsemellan var dock positivt.» (Instämmer bra delvis)
- Postersessionen var i och för sig ett ganska intressant inslag men det hade blivit mycket bättre om det hade varit mer som en vernissage där man fick gå runt och inspektera och diskutera, lämpligen medelst någon typ av alkoholhaltig dryck.» (Instämmer bra delvis)
- Delvis en bra ide men redovisningen va ju precis som en vanlig redovisning. Hade vart trevligare med en mer vanlig postersession så man verkligen fick visa sin poster» (Instämmer bra delvis)
- Det är ett roligt inslag men vi har fått alldeles för dålig hjälp. Fia måste ge mer konkreta råd » (Instämmer bra delvis)
- Ganska svårt att särskilja sig från de andra då alla hade samma uppgift. Men postern gjorde det hela mer intressant. » (Instämmer bra delvis)
- Tycker det var kul men en ny typ av presentation men så som det var upplagt med att alla skulle sitta och inte gå fram och kolla så kändes det som att vi hade en poster för att det promt skulle vara en postersession men att det hade passat bättre med en powerpoint. Är kul med postersession men kör på det fullt ut i så fall.» (Instämmer bra delvis)
- Det var roligt att få göra något skilt från powerpoint gällande redovisningen. Däremot krävs det goda förkunskaper för att kunna göra en sådan poster som efterfrågades. Om postersessionen ska vara kvar bör man ha en mer ingående utbildning om hur man gör en poster! Jag hade en som tidigare har jobbat mycket med poster i min grupp, så det gick bra för oss. Vet inte vad jag hade gjort i annat fall!» (Instämmer bra delvis)
- Tror att ni underskattade vilken kompetens som krävdes för att faktiskt göra en snygg och bra poster, samt hur mycket tid vi fick lägga ner på den.» (Instämmer bra delvis)
- Varje grupp bör tilldelas printerquota så att en person slipper bli av med halva sin quota...» (Instämmer bra delvis)
- Kanske inte helt lätt att använda en poster i ett sånt här case, svårt att använda sig av postern i presentationen.» (Instämmer bra delvis)
- Kan slipas på.» (Instämmer helt)
- Mycket roligare än jag föreställt mig, alla grupper redovisade olika lösningar så det blev intressant att lyssna» (Instämmer helt)
- Det var ett bra sätt att verkligen få med det som gruppen tyckte var viktigast! Dock tycker jag att det kunde vara en mer utförlig föreläsning om HUR en BRA poster ser ut. Vad för slags färger/tema/stil som är bra att tänka på. » (Instämmer helt)
- Över förväntan faktiskt, bra upplägg också med frågor osv» (Instämmer helt)

8. Bedömningskriterierna för postern och presentationen av denna var tydliga

70 svarande

Håller inte alls med»9 12%
Håller inte med delvis»20 28%
Instämmer bra delvis»28 40%
Instämmer helt»13 18%

Genomsnitt: 2.64

- Man var nästan tvungen att vara synsk för att kunna tyda bedömningskriterierna. » (Håller inte alls med)
- När fia hade sin genomgång av poster så sa hon inte ett dugg konkret» (Håller inte alls med)
- Tyckte vi inte fick så bra vägledning för hur en poster ska se ut och hur den ska användas...» (Håller inte alls med)
- Väldigt subjektiv bedömning av posterlayout.» (Håller inte med delvis)
- det var väldigt luddigt, men det gjorde att man fick fria händer, har dock inte sett betygen som delades ut för den än...» (Håller inte med delvis)
- Det var oklart om man skulle göra en presentation av hela sitt case, eller en presentation av sina lösningar.» (Håller inte med delvis)
- Oklart hur man skulle utforma presentationen. Det var mycket prat om postern och hur den skulle se ut men inte mycket hur presentationen skulle utformas rent konkret, exempelvis hur djupt man skulle gå in på lösningarna, problem och liknande.» (Håller inte med delvis)
- Det var för stor del, det borde ha bedömts mindre, speciellt då det rekommenderades att bara en eller två personer skulle redovisa men då gruppen bestod av sex personer innebär det att 4-5 personer får betyg på något de själva inte kunde påverka i någon större utsträckning» (Håller inte med delvis)
- Delvis, men har fort. inte fått bedömningen än.» (Instämmer bra delvis)
- MÅLGRUPP OTYDLIG! Helt plötsligt skall man prata till en företagsledning. Viktigt att nämna målgrupp så att man kan anpassa material och presentation till denna.» (Instämmer bra delvis)
- Mycket tydligt, vilket var skönt för oss som redovisade.» (Instämmer helt)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»9 12%
Ganska liten»31 44%
Ganska stor»24 34%
Mycket stor»6 8%

Genomsnitt: 2.38

- Kvalitetsföreläsningen var mycket bra. Annars har det varit sämre klass på dem. Det är det ända negativa för kursen. Fokusera på bättre föreläsare och kursen hade varit optimal!» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gick bort till språk, poster, Skanska, caseintro etc. På hela taget hade vi mycket få föreläsningar om vad vi skulle lära oss, och de var bitvis mycket röriga och man fick lära sig allt själv i slutändan ändå.» (Mycket liten)
- Hade uppskattats om man på föreläsningarna kunde gått djupare än vad kurslitteraturen gjorde.» (Mycket liten)
- Caset hade mer att göra med vad jag lärde mig..» (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar bra, andra som i stor utsträckning repeterar kurslitteraturen i PP-format hade man kunnat vara utan. Den presenterade idén med föreläsningarna - att vidga vyer, ge fördjupande exempel och andra perspektiv uppnåddes inte i min mening.» (Ganska liten)
- Använde mer ppt-dokumenten från föreläsningarna än vad jag faktiskt lyssnade.» (Ganska liten)
- Praktikfallet gav mer.» (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar var mer eller mindre 1 timma och 45 minuter luft.» (Ganska liten)
- Jag tycker överlag att föreläsningarna bara har sagt det som stått i artiklarna eller litteraturen som man skulle läsa inför föreläsningen. Jag hade velat ha mer substans, exempel från fabriker. Kanske någon som varit inne och gjort någon förändring på en fabrik som kunde komma med sina erfarenheter. Ex vad som var problemet, deras lösning och sedan utfallet, hur gick det? vad fungerade bra, vad inte? Men också mer småfall under föreläsningarna. » (Ganska liten)
- vi har ju knapp haft några lektioner» (Ganska liten)
- Mycket kunde man läsa in på egen hand.» (Ganska liten)
- Det som tagits upp på föreläsningarna har varit väldigt likt det som kurslitterturen också tar upp. Jag menar inte att de skulle vara skilda men kanske ta upp lite olika exempel och inte samma både i littertur och föreläsning. Kändes nästan lite onödigt att gå på föreläsningarna om man hade läst litterturen innan. » (Ganska stor)
- pdf-filerna var bra till tentan. » (Ganska stor)
- Om man läst bok och kompendie har föreläsningarna ibland varit lite för grundläggande, skulle gärna se mer exempel från verkligheten för att få en ännu bredare kunskap.» (Ganska stor)
- bra slides, fast känns som att ett flertal föreläsningar var direkt tagna ur boken, det är alltid intressantare när föreläsarna tar ut svängarna lite och pratar om andra saker också.» (Ganska stor)
- En del föreläsningar kändes som en resumé av litteraturen. Hade varit mer värdefullt om det är som ett komplement till litteraturen, som utvecklar, diskuterar och exemplifierar.» (Ganska stor)
- Intressanta föreläsningar och bra power-points. Lärorikt med företagsspelet i början av läsperioden!» (Mycket stor)

10. Magnus Persson gjorde ett bra jobb

69 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»12 17%
Instämmer bra delvis»36 52%
Instämmer helt»20 28%

Genomsnitt: 3.08

- Tycker att Magnus borde utveckla sina föreläsningar till att inte bara ta upp saker som står ordagrant i kompendiet, det skulle vara bra med fler ingående exempel och utvecklingar. Lite mer engegemang! » (Håller inte med delvis)
- Bra föreläsningar, men tentamen var dålig. » (Håller inte med delvis)
- Kursledning ok, allför grundläggande föreläsningar.» (Håller inte med delvis)
- Jag vet inte vad som gjorts av vem men jag tycker att kursen håller för låg nivå. Jag vill lära mig mer och ha större utmaning i kursen.» (Håller inte med delvis)
- Undervisningen motsvarade exakt kurslitteraturen på Magnus föreläsningar. Frågor om saker runt om powerpointen som man utgick ifrån kunde ofta inte besvaras. Tiden som fanns för föreläsningar uttnyttjades inte alltid.» (Håller inte med delvis)
- Ganska lite engagemang från Magnus sida. Verkade inte direkt tycka att det var så kul att ha hand om denna kurs.» (Håller inte med delvis)
- Magnus verkade väldigt oengagerad..» (Håller inte med delvis)
- Kunde ha hunnit med att lära ut mer. Fanns tid över för fördjupning.» (Instämmer bra delvis)
- var ju inte på så många lektioner men detta får bli min uppfattning av de lilla jag sett och vad jag hört allmänt» (Instämmer bra delvis)
- Även här var innehållet i Magnus föreläsningar väldigt likt litterturen, kanske kan ta upp andra exempel?» (Instämmer bra delvis)
- Lite mer inlevelse hade inte skadat.» (Instämmer bra delvis)
- Hade varit bra om han hade relaterat mer till verkligheten och tagit upp fler exempel.» (Instämmer bra delvis)
- kunde tagit ut svängarna lite mer» (Instämmer bra delvis)
- Magnus kan tänka på att uttrycka lite mer passion för det han pratar om under föreläsningarna. Då blir allt med en gång roligare.» (Instämmer bra delvis)
- Jag tycker kursen är intressant men att föreläsningarna var lite platta. Mer utöver litteraturen, sådant som man inte kan läsa sig till så att föreläsningarna blir mer givande för praktikfallet också. Kursen hade blivit så mycket mer intressant då och verkligen förberett en på verkligheten.» (Instämmer bra delvis)
- han hade bra o tydliga power-point presentationer och höll sig till kursmaterialet men inte särskilt spännnande föreläsningar. hade gärna sett lite mer engagemang och verkliga kopplingar på föreläsningar..» (Instämmer bra delvis)
- sista sammanfattnings lektionen skulle kunna varit bättre» (Instämmer bra delvis)
- Skulle behöva lite mer "kringsaker" som berättas på föreläsningar för att det ska bli roligt att gå och lyssna. Läsa punkter från en slide kan man göra hemma.» (Instämmer bra delvis)
- Han höll ihop kursen på ett bra sätt. Kunde verka lika oengagerad under föreläsningarna, men gav tydliga och distinkta instruktioner om kursen i stort.» (Instämmer bra delvis)
- Kunde briljera lite mer i föreläsningarna, vara mer intresseväckande och kanske plocka fram exempel från case som han stött på.» (Instämmer bra delvis)
- Mycket bra sammanställd kurs i helhet! TOPPEN!» (Instämmer helt)
- Magnus Persson gjorde ett bra jobb men nivån på föreläsningarna höll ett alltför lågt tempo. » (Instämmer helt)
- Perssons föreläsningar höll god kvalitet och var ordnade och strukturerade. Inga klagomål.» (Instämmer helt)

11. Företagspelet - Magnus Persson m.fl. gjorde ett bra jobb

70 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»0 0%
Instämmer bra delvis»14 20%
Instämmer helt»56 80%

Genomsnitt: 3.8

- Bra övning att börja kursen med!» (Instämmer bra delvis)
- helt ok moment.» (Instämmer bra delvis)
- Hade kunnat hållas en vecka eller två senare, nu visste man knappt vad kursen handlade om.» (Instämmer bra delvis)
- Väldigt roligt och lärorikt även om Magnus inte gjorde så mycket under själva spelet, vilket heller inte behövdes.» (Instämmer bra delvis)
- Det var roligt och intressant, men med tanke på att vi knappt hade några vanliga lektioner hade jag hellre haft en vanlig lektion » (Instämmer bra delvis)
- Det var ett bra sätt att få en första inblick i hur det går till» (Instämmer bra delvis)
- Fick en bra överblick över kursen.» (Instämmer helt)
- Företagsspelet var jättebra och lärorikt!» (Instämmer helt)
- Väldigt roligt sätt att introduceras till vad kursen går ut på.» (Instämmer helt)
- Det var jättebra!!» (Instämmer helt)
- var ett jättebra sätt att få en bild av det hela, bör verkligen vara kvar.» (Instämmer helt)
- Kul sett att se på kursen.» (Instämmer helt)
- Väldigt intressant och tankeväckande. Kändes lite som när man hade lagbaserade tävlingar på idrotten som liten fast i vuxen tappning.» (Instämmer helt)
- riktigt kul!» (Instämmer helt)
- Roligaste under min chalmerstid!» (Instämmer helt)
- Lite rörigt kanske men annars ett bra intro till kursen!» (Instämmer helt)
- Troligen det mest lärorika på kursen, ser gärna dock en bättre återkoppling till detta i föreläsningsserien» (Instämmer helt)
- Riktigt roligt, samtidigt som man fick lite insikt i hur flöden, layout, informationsflöde mm spelar in i verksamheten. » (Instämmer helt)
- roligt och bra!» (Instämmer helt)
- Mycket bra!» (Instämmer helt)
- Deltog inte. Men beskrivningen för kompletteringsuppgiften var lite difus.» (Instämmer helt)
- Var väldigt roligt!» (Instämmer helt)
- Väldigt genomtänkt, spelet följe med mig genom hela kursen och jag kunde relatera tillbaka många gånger till det!» (Instämmer helt)
- Lärorikt och gav en fin start på kursen» (Instämmer helt)

12. Henrik Eriksson gjorde ett bra jobb (föreläsning om Kvalitetsutveckling)

67 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»1 1%
Instämmer bra delvis»26 38%
Instämmer helt»39 58%

Genomsnitt: 3.53

- var inte där» (Håller inte alls med)
- Denna föreläsning blev aldrig av? Lämnade inget intryck?» (Håller inte med delvis)
- Kunde ha läst sig till nästan allt han sa, för likt litterturen» (Instämmer bra delvis)
- Avsnittet kändes avsklijt från övriga kursen.» (Instämmer bra delvis)
- Bra engagemang och innehåll» (Instämmer helt)
- Han var jättebra!» (Instämmer helt)
- Han var mycket bra. » (Instämmer helt)
- Bra med diskussioner.» (Instämmer helt)
- mycket bra föreläsning, bästa av de alla» (Instämmer helt)
- En av de bästa föreläsningarna, bra med koppling till verkliga arbetslivet.» (Instämmer helt)
- Bra föreläsning med bra exempel från verkligheten. » (Instämmer helt)
- Jättebra, det var roligt att han var så entusiastisk och engagerad » (Instämmer helt)
- mkt bra» (Instämmer helt)
- Henrik var jätteengagerad och intresseväckande» (Instämmer helt)

13. Torbjörn Jacobsson gjorde ett bra jobb (föreläsning om Lean Production)

62 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»4 6%
Instämmer bra delvis»15 24%
Instämmer helt»42 67%

Genomsnitt: 3.58

- Den bästa föreläsningen hittills i alla ekonomikurser vi haft. » (?)
- jag missade den föreläsningen » (?)
- var inte där» (Håller inte alls med)
- Att inte lägga ut power point-slides i förväg är inte det minsta pedagogiskt eftersom det är mycket lättare att hänga med i föreläsningen när man ser helhelheten och bara kan göra korta noteringar bredvid varje slide istället för att först behöva skriva av sliden (för att kunna veta till vilken slide anteckningen hör). Föreläsningen kändes rörig.» (Håller inte med delvis)
- Hade varit roligare med någon som hade mer erfarenhet från industrin. Ta in någon från http://www.produktionslyftet.se/ istället. » (Instämmer bra delvis)
- Sträckte sig lite utöver litteraturen» (Instämmer bra delvis)
- Bra föreläsning! Engegerad föreläsare! » (Instämmer helt)
- Mycket bra! » (Instämmer helt)
- Bästa föreläsningen, mycket engagerad» (Instämmer helt)
- Tobbe äger!» (Instämmer helt)
- Bra med andra perspektiv under flsg. LÄsa litteratur kan vi göra själva.» (Instämmer helt)
- Mycket bra. Men önskar att vi hade haft fler föreläsningar om Lean. » (Instämmer helt)
- Mycket bra föreläsning!» (Instämmer helt)
- Tillsammans med Persson de två riktigt bra föreläsarna i kursen. Väldigt bra material för studier efter föreläsningen.» (Instämmer helt)
- kul och effektiv kille!» (Instämmer helt)
- Kul och inspirerande! Dock hade jag gärna sett lite fler exempel från inte bara sjukvården. Men det var även intressant att få inblick i hur Lean tillämpas i annat än fabriker!» (Instämmer helt)
- Bra föreläsare och tog upp fall knutna till verkligheten!» (Instämmer helt)
- mkt bra» (Instämmer helt)
- SUVERÄN!» (Instämmer helt)
- Bästa föreläsningen!» (Instämmer helt)
- Mycket intressant, sammanfattade LP mycket bra!» (Instämmer helt)

14. Jan Lindér gjorde ett bra jobb (föreläsningar om Arbetsmotivation, Team och Förändringsledning)

63 svarande

Håller inte alls med»12 19%
Håller inte med delvis»17 26%
Instämmer bra delvis»22 34%
Instämmer helt»12 19%

Genomsnitt: 2.53

- Var inte där» (?)
- Var inte där» (?)
- Påhopp på eleverna. Var roligt att se att alla elever, som ALLTID suttit längs fram, satta sig längs bak i klassrummet pga påhoppen men frågor och kommentarer från Jan. » (Håller inte alls med)
- Han var riktigt elak, snäste åt studenterna när de försökte svara på en fråga som han hade ställt. » (Håller inte alls med)
- Det ironiska är att det handlade om motivation för det var så dödligt tråkigt att det nästan kan konkurrera med Skanska föreläsningen, men bara nästan.» (Håller inte alls med)
- Valde att inte gå på Jan Lindérs sista föreläsning av skäl som redan tagits upp under kursen. Jag tycker att han har en attityd som inte alls borde få förekomma på föreläsningar på Chalmers. Jag hoppas verkligen att någon annan sätts in istället för honom eller att han radikalt förändrar sin attityd. Inga studenter ska känna sig förnedrade under föreläsningar. Detta borde verkligen tas seriöst.» (Håller inte alls med)
- Föreläsningarna saknade struktur, det var otydligt vad som var tanken att vi egentligen skulle lära oss. Begrepp slängdes hit och dit, väldigt rörigt och lätt att blanda ihop saker och ting. Dessutom verkar Jan Lindér plocka lite från Rubenowitz och lite från Hackmann & Oldman och lite från eget huvud och skapa lite egen vetenskap som ibland motsäger litteraturen. Sist av allt upplevde jag ibland att stämningen på föreläsningarna var dåliga. Föreläsaren ställde frågor som snarare var retoriska eller "kuggiga" och förväntade sig aktivt engagemang från studenterna. När han inte var nöjd med responsen yppades ibland nedlåtande kommentarer riktade mot individer i klassrummet. Oartigt och oproffsigt!» (Håller inte alls med)
- Han var mycket arrogant och otrevlig. "Vill inte kommentera hur unga kvinnor arbetar", vad var det? Han ville ha en diskussion i klassen, men dumförklarade oss när vi inte svarade exakt som han ville.» (Håller inte alls med)
- För mycket anekdoter om annat och onödiga kommentarer,som gjorde att man kände sig obekväm i föreläsningsalen. » (Håller inte alls med)
- Han gjorde bra texter han la upp om grupper och motivation. Däremot gav föreläsningarna ingenting, ryckigt, han gjorde klassen ganska obekväm.» (Håller inte med delvis)
- Blev lite otydligt med t.ex. arbetsgenskapsmodellen och det var lättare att förstå det genom att läsa i boken.» (Håller inte med delvis)
- Hans föreläsningsstil var otrevlig.» (Håller inte med delvis)
- tråkiga föreläsningar» (Håller inte med delvis)
- Mycket babbel och ostrukturerat» (Håller inte med delvis)
- Jan Lindér lade en del onödiga kommentarer som tydde på att han har en något snedvriden kvinnosyn. Detta var väldigt opassande då många manliga studenter på I redan anser att män gör bättre jobb än kvinnor. Det är mycket opassande att en föreläsare skämtar om sådant då det spär på fördomar ytterligare. » (Håller inte med delvis)
- han borde tagga ner. Låt de som vill svara på frågor göra det och inte låt resten vara» (Håller inte med delvis)
- Har säkert mycket bra att säga men behöver jobba på att göra mer lättförståeliga bilder. Sen funkar det inte att försöka tvinga fram frågor utan det är något som måste komma som en följd av att man är intresserad. Personliga påhopp på studenter som inte varit på först delen av en föreläsning är inte heller omtyckte från min sida. » (Håller inte med delvis)
- Det var lite rörigt när han skulle förklara!» (Håller inte med delvis)
- Alla föreläsningarna kändes likadana och väldigt utdragna, uppenbara saker behöver inte förklaras överdrivet genomgående utan kan gås igenom lite mer snabbare. Det kändes i allmänhet som att det gjordes en stor sak av något litet. » (Håller inte med delvis)
- Lite ostrukturerade slides.» (Instämmer bra delvis)
- Lite mer ödmjukhet hade varit trevligt.» (Instämmer bra delvis)
- Delvis bra, en del är dock inte så relevant för kursen. » (Instämmer bra delvis)
- Jan var lite väl dramatisk» (Instämmer bra delvis)
- I min smak, bra föreläsningar och ok texter i efterhand. Dock är klassens sammanvägda uppfattning att han bör modernisera sin approach till studenter markant.» (Instämmer helt)

15. Peter Samuelsson gjorde ett bra jobb (gästföreläsning från Skanska)

67 svarande

Håller inte alls med»20 29%
Håller inte med delvis»19 28%
Instämmer bra delvis»21 31%
Instämmer helt»7 10%

Genomsnitt: 2.22

- Förstår inte vad för syfte den redovisningen hade!» (?)
- Lyckades inte alls skapa intresse» (Håller inte alls med)
- Pratade mest om Skanska. Orelevant för kursen.» (Håller inte alls med)
- Inte hans fel egentligen, för det han praatade om hade inte med verksamhetsutveckling att göra, utan om marknadsföring. Jättekonstigt inslag, och konstigt att det var obligatoriskt. Tråkigt att Chalmers tar undervisningstid till sånt, känns som att man struntar i hur bra undervisningen är om skanska betalar för att komma och göra reklam.» (Håller inte alls med)
- Tyvärr likt många liknande gästföreläsningar blev den något av ett sömnpiller. Mer konkret var det svårt att sålla ut relevant information för kursen.» (Håller inte alls med)
- bortslängd tid» (Håller inte alls med)
- Det var ju ren reklam från skanskas sida, högst ointressant.» (Håller inte alls med)
- Det var ju i och för sig inte Samuelssons fel, han kan säkert vara en jättebra föreläsare. Men Skanska lyckas ju som vanligt producera ett material som är så ointressant att det inducerar narkolepsi hos samtliga närvarande.» (Håller inte alls med)
- Jätte tråkig föreläsning!» (Håller inte alls med)
- Jag antar att Skanska betalt för att få hålla den föreläsningen eller "lilla reklamkampanjen"och därför vad den tvungen att vara obligatorisk. Den gav inte ett skit utan vi bara satt av tiden» (Håller inte alls med)
- blev bara prat om Skanska..» (Håller inte alls med)
- Väldigt irrelevant att se siffror från Skanska. Tråkigt. Varför tvinga oss (göra till ett obligatorium) när den inte ALLS berör kursen?» (Håller inte alls med)
- Helt onödigt moment i kursen! Är inte intresserade av detaljer om Skanska.» (Håller inte alls med)
- Kändes bara som reklam för skanska och inget relevant för kursen.» (Håller inte alls med)
- Han gjorde väl ett bra jobb men det var svårt att förstå hur vi skulle kunna koppla detta till vår kurs då föreläsningen var för ingående om Skanska.» (Håller inte med delvis)
- För mycket om Skanska, kunde ha varit mer fokus på hur » (Håller inte med delvis)
- Kändes inte så relevant för kursen...» (Håller inte med delvis)
- Tråkig föreläsning.» (Håller inte med delvis)
- Var helt fokuserat på Skanska, ej till kursen över huvudtaget. Den borde därför inte ha varit obligatorisk, även om jag förstår att kursansvarige ville att vi skulle vara där nu när det kom en gästföreläsare från ett företag.» (Håller inte med delvis)
- För detaljerat, gav inget som man kunde ta med sig i caset» (Håller inte med delvis)
- Tyvärr för tråkig! Denna föreläsning kunde man verkligen gjort intressant, men stora excelfiler och bara diagram gjorde den till ett sömnpiller.» (Håller inte med delvis)
- Tråkig, kändes som att det var för mycket skanska-reklam» (Håller inte med delvis)
- Kunde varit intressant med en föreläsning som behandlade företagsstrategi innan gästföreläsningen.» (Instämmer bra delvis)
- Lite för mycket om Skanska, lite för lite koppling till kursen.» (Instämmer bra delvis)
- Lite väl mycket Skanska fakta och siffror i andra halvan av föreläsningen. Jag hade hellre sett ett avslut där det kopplades mer till kursinnehållet så att man fick en brygga mellan hur det sker i verkligheten jämfört med teorin.» (Instämmer bra delvis)
- Duktig men hade kanske kunnat koppla något mer till kursen vi läser» (Instämmer bra delvis)
- Han gjorde ett bra jobb, men tyckte inte det var relevant för kursen» (Instämmer bra delvis)
- Bra jobb, med en meningslös uppgift. vad får kursen betalt för Skanskas medverkan?» (Instämmer helt)

16. Fia Börjesson gjorde ett bra jobb (föreläsning om Argumentation)

65 svarande

Håller inte alls med»10 15%
Håller inte med delvis»24 36%
Instämmer bra delvis»24 36%
Instämmer helt»7 10%

Genomsnitt: 2.43

- var inte där» (?)
- Jag lärde mig absolut ingenting, helt värdelös föreläsning! Vidare var vår grupp på båda handledningarna med Fia och hon var dålig på att svara på frågor och komma med exempel och tips!» (Håller inte alls med)
- Mycket grundläggande nivå, och för allmänt. Vi behöver inte höra om vad ett argument är eller om gamla filosofer. Vi vill ha konkreta tips, och det var det mycket lite av.» (Håller inte alls med)
- bortslängd tid» (Håller inte alls med)
- Hon borde sammanfatta sina föreläsningar i ett dokument och inte ha föreläsningar. Hennes språkhandledning är det hon bör satsa på.» (Håller inte alls med)
- jättebra tanke men måste hålla en mycket högre nivå, alla vet vad ett argument är» (Håller inte alls med)
- Språkmomentet kändes inte motiverat. » (Håller inte alls med)
- Fia lägger sina föreläsningar på en brutalt låg nivå. Hon fångar inget intresse eftersom det känns som hon går igenom saker som vi ser som en självklarhet!» (Håller inte alls med)
- Ingen bra koppling till caset och verksamhetsutveckling.» (Håller inte med delvis)
- Man har hört grejerna innan och det är ganska abstrakt och godtyckligt allt som sägs.» (Håller inte med delvis)
- Tycker att nivån är för låg, ingen ny kunskap och det känns som slöseri med tid.» (Håller inte med delvis)
- repetition från årskurs 1» (Håller inte med delvis)
- Tråkig och ovärd. » (Håller inte med delvis)
- Hela detta inslaget i kursen är överflödigt i dess nuvarande utformning. Alla på I vet hur man skriver en argumenterande text, det mpste vara mer utmanande och relevanta exempel för att detta ska ge någonting. Mer konkret, dra exempel från före detta praktikfall.» (Håller inte med delvis)
- Lägg det på en svårare och djupare nivå!» (Håller inte med delvis)
- Vissa saker var bra men allt kunde gåtts igenom på mycket kortare tid. Höj nivån!» (Håller inte med delvis)
- Föreläsningen bör vara mer inriktad på vårt specifika case och hur man ska tänka på att argumentera där. Det kändes som om Fia knappt visste vad vårt case handlade om hur föreläste allmänt om argumentation i text vilket inte gav särskilt mycket när man skrev caset. Ett förslag skulle vara att Fia tar exempel från föregående års case, både exempel på bra texter som är rätt skrivna (både problemidentifikations- och lösningsdelen) och typiska fel många ofta gör.» (Håller inte med delvis)
- Vi kan redan det där» (Håller inte med delvis)
- Bra innehåll. Sämre engagemang. » (Instämmer bra delvis)
- Föreläsningen innehöll något för mycket övergripande teori. Hade varit bättre om fokus istället legat på konkreta tips om hur våra egna rapporter kan förbättras. » (Instämmer bra delvis)
- hon gör väl ett bra jobb, men momentet är helt värdelös. det är helt onödigt att gå dit» (Instämmer bra delvis)
- underkant, kunde ges mer djup, blir lätt för grundläggande och "högstadieaktigt"» (Instämmer bra delvis)
- Föreläsningen och Börjessons material är i och för sig intressant men ibland kan jag tycka att det blir lite för lite... Handfasta tips och lite för mycket prat runtomkring.» (Instämmer bra delvis)
- Sådär, har en tendens att ha för låg nivå. Mycket av det som sägs är relativt självklart» (Instämmer bra delvis)
- missade » (Instämmer bra delvis)

17. Arbetet med praktikfallet har hjälpt mig att skapa förståelse för Industriell Verksamhetsutveckling

70 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»0 0%
Instämmer bra delvis»9 12%
Instämmer helt»61 87%

Genomsnitt: 3.87

- Bra att alla gjorde samma fall och sen en jämförande redovisning. Kunde vara större del av kursen. » (Instämmer helt)
- Jättebra caseuppgift, bästa vi har haft hittills på I.» (Instämmer helt)
- Caset var bästa hittills, kändes som att man behövde lära sig för att kunna jobba med det!» (Instämmer helt)
- Kursen var intressant pga caset. » (Instämmer helt)
- Mycket bra!» (Instämmer helt)
- Praktikfallet blev segt på slutet men annars var det bra.» (Instämmer helt)
- Utgjorde 90% av kursens nytta» (Instämmer helt)
- Bästa inslaget i kursen, men skulle gärna haft mer ledning i praktikfallet. Nu var man lite utelämnad i början och visste inte alls vad det var meningen att man skulle göra riktigt..» (Instämmer helt)
- mkt bra sätt att lära sig. Saknar dock något tydligare riktlinjer och mer handledning.» (Instämmer helt)
- Jättebra!» (Instämmer helt)
- Mycket lärorikt case!» (Instämmer helt)
- Detta var absolut det roligaste caset så här långt, det var jättekul att få något mer konkret.» (Instämmer helt)
- Jättebra att få jobba med frågorna på riktigt och inte bara läsa sig till det!» (Instämmer helt)
- Omfattande, ett bra sätt att ta till sig och applicera kurslitteraturen» (Instämmer helt)

18. Företagsspelet har hjälpt mig att skapa förståelse för Industriell Verksamhetsutveckling

70 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»3 4%
Instämmer bra delvis»22 31%
Instämmer helt»44 62%

Genomsnitt: 3.55

- Kom för tidigt i kursen.» (Håller inte med delvis)
- Företagsspelet var kick-ass och bland det mest innovativa hittills i hela utbildningen.» (Instämmer helt)
- Som sagt innan, bra intro, enkelt men ändå gav det förståelse för hur komplext det kan vara att producera även enkla produkter. » (Instämmer helt)
- Deltog ej.» (Instämmer helt)
- Roligt med lite verklighetstrogen övning.» (Instämmer helt)
- Ett riktigt rolig övning som gav en jättebra start på kursen och dess innehåll.» (Instämmer helt)
- Företagsspelet var en jättebra öppning av kursen som direkt satte igång tankeverksamheten!» (Instämmer helt)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»3 4%
Ganska stor»33 47%
Mycket stor»32 45%

Genomsnitt: 3.35

- Kompendiet och Kotters artikel stor, Rubenowitz ganska liten. » (Ganska stor)
- Bra komplement med power-pointsen.» (Ganska stor)
- Används mycket i case» (Ganska stor)
- Bra kompendium. Boken kändes lite mindre värd att plugga in i lika stor utsträckning. » (Ganska stor)
- Många artiklar i kompendiet kändes överflödiga, de kan kortas ned.» (Ganska stor)
- Bra kompendie.» (Mycket stor)
- Kompendiet är jättebra, bokan är sådär. Boken är onödigt svårläst och har mycket långa formuleringar till ingen nytta.» (Mycket stor)
- Kompendiet var bra, MEN: Mycket litteratur var gammal som gatan, Rubenowitz från 70-talet och artiklar om den svenska modellen från tidigt 90-tal. Ellegård från 92. En rejäl uppfräschning hade varit på sin plats. Förstår inte varför http://www.produktionslyftet.se/ har diskuterats?» (Mycket stor)
- Kursmaterialet var faktiskt ovanligt intressant i den här kursen. Rubenowitz var lite dryg till och från.» (Mycket stor)
- Jag har använt mig mycket av kursmaterialet. » (Mycket stor)
- Kompendiet tycker jag var innehållsrikt och bra utvalda artiklar! » (Mycket stor)
- både kompendiet och boken var bra» (Mycket stor)

20. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»33 47%
Mycket bra»37 52%

Genomsnitt: 3.52

- Önskvärt om slides finns tillgängliga innan föreläsningen.» (Ganska bra)
- Sidan i sig uppdaterades snabbt och bra, men studentportalen är katastrofalt dålig, så försök gärna göra en separat sida på samma sätt som matematiska vetenskaper brukar göra med sina kurshemsidor.» (Ganska bra)
- Alltid bra att ha pp innan föreläsningarna. Man har så mycket fördel av att ha anteckningarna på slidesen direkt och allt samlat på ett ställe. Det underlättar väldigt mycket för inlärningen!» (Ganska bra)
- Krångligt att få tag på artiklar» (Ganska bra)
- Inga problem.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»24 34%
Mycket bra»26 37%
Har ej sökt hjälp»20 28%

Genomsnitt: 3.94

- Vore tacksamt om vi kunnat få en genomläsning av rapporten vid något av handledningstillfällena. » (Ganska bra)
- Handledning bra» (Ganska bra)
- Det har funnits mycket frågetid på föreläsningarna men jag hade nog hellre sett att denna tiden fylldes med praktiska exmepel. Det är det man undrar men man kan ju inte fråga om det, vi är så stor klass att det är få som vågar ställa frågor. Hade men haft ett mer konkret fall så tror jag studenterna skulle ställa mer frågor. Nu är det så abstrakt och frågorna kommer i efterhand.» (Ganska bra)
- Handledarna har varit superbra!» (Mycket bra)
- vi fick mycket bra hjälp av våran handledare, Björn.» (Mycket bra)
- Samtliga föreläsare kunde lägga ut väldigt mycket om man ville ha förtydliganden med mera.» (Mycket bra)
- Björn, vår handledare var bra.» (Mycket bra)

22. Björn Söderberg gjorde ett bra jobb (handledare)

54 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»2 3%
Instämmer bra delvis»12 22%
Instämmer helt»39 72%

Genomsnitt: 3.64

- Har inte varit i kontakt» (?)
- Ingen aning, hade Ludvig.» (?)
- Hade inte honom. » (Håller inte alls med)
- Kändes inte som att vi fick ut överdrivet mycket av handledningstillfällen. Han tryckte mest på att argumentationen var viktig, vilket redan stod i bedömningskriterierna. Inget fel alltså, men ingen stor hjälp i arbetet heller.» (Håller inte med delvis)
- Hade ej» (Håller inte med delvis)
- Hade ej» (Instämmer bra delvis)
- hade inte Björn» (Instämmer bra delvis)
- Mycket relevant och bra handledning. Bästa jag haft på I.» (Instämmer helt)
- Mycket bra handledning» (Instämmer helt)
- Vi fick bra svar på våra frågor. Tycker att det var den bästa handledningen av alla case hittills.» (Instämmer helt)
- jättebra handledare!!» (Instämmer helt)
- Ge handledarna tid att läsa arbeten, känns snålt med två "tipps" tillfällen som ändå mest rörde struktur-diskussioner» (Instämmer helt)
- svarade på frågor och gav bra feedback» (Instämmer helt)
- Man vill ju alltid ha mer ledning i om man är på rätt spår men detta var ju ett väldigt fritt case och helt annorlunda mot tidigare. Jag hade nog ändå velat ha lite mer ledning, och kanske en mer handledning ganska sent. Det är då man kommit någonstans.» (Instämmer helt)
- Han är inte bara bra. Charmig och söt också ,) Man fick hjälp när man behövde och gav bra/värdefulla tips!» (Instämmer helt)
- Jättebra» (Instämmer helt)
- Mycket bra!» (Instämmer helt)

23. Ludvig Alfredson gjorde ett bra jobb (handledare)

44 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»2 4%
Instämmer bra delvis»9 20%
Instämmer helt»33 75%

Genomsnitt: 3.7

- hade björn» (?)
- Bör läsa igenom arbetet till andra tillfället » (Håller inte med delvis)
- Jag tycker Ludvig var duktig, men i vissa frågor blev svaret för öppet. Man kunde enligt honom "göra hur som helst" i princip. » (Instämmer bra delvis)
- Bra. MEN, det var mycket mycket olika syn på hur arbetet skulle se ut. De som bedömde hade inte pratat igenom det tillräckligt mellan varandra.» (Instämmer bra delvis)
- Litet minus då vi inte fick någon genomläsning, men jättebra annars. » (Instämmer bra delvis)
- Ludvig var vår handledare, och vi tyckte han var jättebra. Tack för hjälpen!» (Instämmer helt)
- Ludvig var mycket bra som handledare. » (Instämmer helt)
- Ludvig var inte vår handledare, men hjälpte oss en gång när Björn inte var där.» (Instämmer helt)
- skulle ge mer matig handledning om vi ges möjlighet att skicka in utkast inför handledningstillfällena» (Instämmer helt)
- Ja, pragmatisk och kunnig.» (Instämmer helt)
- hade honom inte » (Instämmer helt)
- Hade inte honom som handledare så svårt att säga.» (Instämmer helt)
- Ludvig ska hyllas! Han svarade snabbt på frågor, både på mail och på sitt kontor när vi hade lite frågor i slutet. Bra svar och stort engagemang. Dessutom är han smart och förstod de problem vi hade.» (Instämmer helt)

24. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»18 25%
Mycket bra»50 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

- För stora grupper på praktikfallet, det finns alltid folk som gömmer sig bakom andras arbete då.» (Ganska bra)
- Lite tråkigt att det blir lite "tävling" mellan de olika casegrupperna..» (Ganska bra)
- Det skulle vara bäst om gruppindelningen gjordes av examintorn istället» (Ganska bra)
- för stora grupper» (Mycket bra)

25. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

För låg»8 11%
Låg»7 10%
Lagom»47 67%
Hög»8 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Mycket låg arbetsbelastning. Utöver tiden praktikfallet tog var det bara föreläsningstimmarna och en dag innötning av punktlistor inför tentan. » (För låg)
- Det var alldeles för låg. » (För låg)
- Det känns definitivt som att att det går att klämma in väsentligt mer i kursen, framförallt för att fördjupa sig i relevanta ämnen såsom lean eller kanske six sigma. » (För låg)
- låg i förhållande till flervariabel, blev mycket mer plugg till den kursen.» (Låg)
- Hade varit lägre om man hade vetat att tentan gick ut på att skriva ner några listor med principer.» (Lagom)
- Efter kejset var det väldigt lugnt» (Lagom)
- Tonvikten låg på caset» (Lagom)
- Praktikfallet blev mer arbete än väntat, men det var givande arbete!» (Hög)
- Lite för hög i slutet av kursen och lite för låg i början.» (Hög)

26. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

70 svarande

För låg»2 2%
Låg»6 8%
Lagom»28 40%
Hög»29 41%
För hög»5 7%

Genomsnitt: 3.41

- Det kändes som ett förlängt jullov. » (För låg)
- Den extra läsveckan gjorde tempot mycket lågt.» (Låg)
- På grund av den extra veckan. Annars hade den nog totalt sett varit hög.» (Lagom)
- Är alltid jobbigt att hinna med i både en mattekurs och skriva ett arbete samtidigt..» (Hög)
- Flervariabel samtidigt gör det mesta jobbigt. Jag hade gärna sett att man hade tentan i Läsvecka istället 5, då har man naturliga kunskaper för att förstå helheten när caset skrivs klart.» (Hög)
- Fler varren drog upp belastningen» (Hög)
- Flervariabelsanalysen är kanske den tyngsta kursen man läser, tillsammans med en till tenta och en enorm rapport blir det mycket jobb i slutet av perioden.» (För hög)
- Läser två program så denna kursen har inte riktigt varit högsta prioritet mer än att göra ett bra case» (För hög)


Sammanfattande frågor

27. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 4%
Godkänt»18 25%
Gott»28 40%
Mycket gott»21 30%

Genomsnitt: 3.95

- Jag gillade företagsspelet och vissa av föreläsningarna men hade gärna sett mer föreläsningar om t.ex. Lean som är en stor del av kursen. Gärna mer föreläsningar från människor som jobbar med LEAN och liknande inte bara om implementering som Skanska handlade om. Jag tyckte även att caset var väldigt bra.» (Dåligt)
- Dras ned av tentan.» (Godkänt)
- Godkänt tack vare case och handledare.» (Godkänt)
- Praktikfallet var bra, föreläsningarna var bra men tentamen var mycket dålig och sänker kursens betyg. » (Godkänt)
- Tycker tentans utantill-karaktär drar ner helheten. Många bra föreläsningar och bra case!» (Godkänt)
- Ett bra och intressant kursinnehåll, men upplevelsen blir totalt sett låg då föreläsningarna har varit varierande och tyvärr ofta lagts på en allför basal nivå.» (Godkänt)
- Det är ett intressant ämne men jag tror det går att kräva mer från oss studenter i form av kursinnehåll. Praktikfallet var mycket bra.» (Godkänt)
- Caset var det som utgjorde kursen» (Godkänt)
- Roligt och givande case!» (Gott)
- Bra innehåll och en bra balans mellan produktionstekniska och arbetsmiljömässiga områden» (Gott)
- Väldigt intressant. Men som sagt, hade gärna sett föreläsningar från människor som jobbar med verksamhetsutveckling inom industrin just nu. En föreläsning i slutet av kursen som behandlade hur ni löste problemen i Swedish Match hade också varit väldigt intressant.» (Gott)
- Men föreläsare som söver hela klassen är aldrig lyckat, oavsett hur bra materialet är.» (Gott)
- Intressant kurs fast inte på grund av föreläsningarna utan caset och att det är ett intressant område. Jag tycker att det hade kunnat vara så mycket mer inspirerande. » (Gott)
- Intressant kurs, även om den inte var så krävande. » (Gott)
- Bästa kursen på I!» (Mycket gott)
- TYckte det var en rolig kurs. Till tentan behövde man bara kunna massor av "listor" där jag redan kunde innebörden från caset. » (Mycket gott)
- Tycker att praktikfallet var riktigt kul och lärorikt. Tycker dock att redovisningen som skulle vart en postersession blev lite fel då vi faktiskt bara hade en vanlig redovisning, bara att vi bytte ut en powerpoint mot en poster. Skulle vi faktiskt haft en postersession så som Fia beskrev en sådan, så hade det varit bättre. Sen anser jag att det är en ganska skev fördelning på kursens totala poäng med en tenta på 60p och ett case på 40p. Detta då caset tar så sjukt mycket mer tid än att plugga till en tenta.» (Mycket gott)
- Har lärt mig mycket som jag tror jag kommer ha användning för i framtiden. » (Mycket gott)
- Rolig kurs!» (Mycket gott)
- Trevlig kurs, känns som om men skulle vilja göra ett djupdyk i detta ämne!» (Mycket gott)

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Företagsspelet»
- Företagsspelet, caset och postersession.»
- Pratikfall, företagsspelet, upplägg, handledare, litteratur»
- Praktikfallet»
- Caset och handledarna»
- kursinnehållet»
- Praktikfallet»
- Företagsspelet»
- Företagsspelet, föreläsare, praktikfallet och kurslitteratur»
- Case, bra föreläsningar»
- företagsspel och praktikfall»
- företagsspelet»
- Praktikfallet!»
- Kejset och företagsspelet.»
- Magnus, Björn»
- case, Lindér, »
- Samma typ av case»
- Företagsspel, praktikfall»
- Caseutformningen - mycket bra.»
- Företagsspel, föreläsningar, hur praktikfallet är upplagt.»
- Företagsspelet, praktikfallet och föreläsningen om Lean Production.»
- Företagsspelet och caset»
- Praktikfallet»
- Företagsspelet och upplägget på caset»
- Caset»
- Företagsspelet och det verklighetsnära projektet.»
- spelet, caset.»
- Arbetsmotivation»
- Den här typen av case! Kul och lärorikt. Det är först när man får använda teori i praktien och kunna analysera vad som kan göras bättre som man verkligen förstår och får med sig lärdomar från kursen!»
- caset»
- Legofabriken»
- Caset»
- Företagsspelet, Torbjörn, poster. »
- Torbjörns föreläsning och caset!»
- Caseupplägget, Torbjörn och Björn. »
- Företasspelet»
- handledarna och caset»
- Företagsspelet och case. »
- företagsspelet, ludvig, björn»
- Praktikfallet var väldigt bra, bortsett från att det från handledarnas håll inte var helt tydligt hur viktigt det var att ha med siffror och beräkningar i slutrapporten. Som vi fick höra av vår handledare var siffrorna viktiga och det var oerhört viktigt att de siffror man presenterar är rätt enligt de förutsättningar och antaganden man har gjort. Men sedan när vi presenterar arbetet under postersessionen så framgår en helt annan bild, det vill säga att siffrorna inte över huvud taget verkar spela någon roll.»
- Kejset»
- Ludvig och caset.»
- Caset»
- Caset och företagsspelet»
- Företagsspelet och caset!»
- Caset. »
- Caset»
- Ett bra case»

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kommnunikationsinslaget»
- Fias föreläsningar och en utveckling av tentan!»
- Föreläsarna»
- Tentan»
- Föreläsningarna, de ger inte mycket idag och är väldigt få.»
- det är ingen ide att ha en tenta som alla kommer att få femma på. tentan är så typad att det går att lära sig kursen på 2 dygn utan att ha varit på föreläsningar. Inte OK! Det sänker motivationen för de bästa studenterna om det är för lätt att få femma.»
- Tentamen borde göras mycket mer utmanande så att det inte för de flesta studenter räcker med 10 timmars innötning av listor för att få högsta betyg på den. »
- Att föreläsningarna var så lika litterturen, nästan alla föreläsningar har man kunnat läsa sig till... Hade blivit intressantare med andra exempel eller historier från "verkligheten"»
- Ändra redovisningsformen. Eventuellt ta bort någon av Fias föreläsningar, kändes som man redan kunde det hon gick igenom.»
- Tentan»
- mindre typad och mer resonerande,självtänkande examination»
- Slipa på redovisningsformen av postern.»
- Det går att göra kursen mycket mycket tuffare. Det är ett väldigt viktigt ämne men det går att ha flera föreläsningar inom Lean och tentan är så typad att det är skrämmande. Exakt samma frågor förekommer varje år.»
- Mindre grupper, våga köra posterredovisning fullt ut, istället för en stor muntlig presentation och lite poster... Analytiska uppgifter på tentan!»
- Vore kul med fler praktiskt exempel, kanske korta filmklipp som visar hur det faktiskt kan se ut olika fabriker. En del i klassen förstod inte alls hur en fabrik såg ut inuti.»
- Utöka koppling till kvalitetsdelen, Perssons föreläsningar MÅSTE vara mer än upprepning av litteraturens rubriker!»
- Till tentan lönade det sig att råplugga olika punkter istället för att få förståelde och samband mellan de olika delarna. »
- posterpresentation. Själva postern fyllde egentligen ingen funktion eftersom presentationerna var precis som vilken annan presentation som helst (där man använder sig av powerpoint). Dock var det säkert okej övning för de i gruppen som gjorde den.»
- Mer aktuell litteratur och föreläsningar. Flytta tentamen till läsvecka 5.»
- Förändrad redovisning.»
- Svårighetsnivå på tentan.»
- Mer föreläsningar och mer djupgående kursinnehåll.»
- Redovisningen av caset»
- Annorlunda tentafrågor?»
- Lite mer utrymme för kreativitet på tentan, även om det blir svårare att rätta då. Gärna nån gästföreläsning av någon som verkligen jobbar med verksamhetsutveckling, typ konsulter eller liknande.»
- Fler föreläsningar och övningar till dessa.»
- Ta bort postersessionen och kommunikationsinslaget, tar mer tid än vad det är värt i poäng, samtidigt som en redovisning inte bör innefatta fler poäng. Jag anser att redovisningen bara borde vara obligatorisk utan att motsvara 20% av den totala poängen, alltså obligatorisk utan poängsättning. 8 poäng på en redovisning gör att ett case som egentligen ligger på en 5a kan sjunka till en 4a. »
- mindre typad tenta»
- Utvecklande föreläsningar bör införas. En tentamen som testar förståelse istället för korttidsminne bör införas.»
- Tenta i mitten av läsperioden»
- Handledningstillfällena var väldigt dåliga. Antingen har man ordentliga handledningar då man får tillfälle att få en del feedback, gärna att man kan lämna in ett utsakt, annars kan man lika gärna strunta i handledningar och endast besvara frågor på mail. »
- Jan Lindér. Och som skrivet ovan, mer erfarenheter exempel och inspiration! Detta är en kurs som jag tror alla studenter på I verkligen tycker är intressant så det borde gå att få mer engagemang, kanske mindre klasser på några föreläsningar? Mer som företagsspelet??»
- Fler inspererande föreläsningar tack !»
- Om man skall ha en poster, så är det bättre att använda den för dess egenliga syfte, inte redovisa till den»
- ta bort skanska!»
- Lite mer krävande examination. Kanske gå in lite mer på djupet där man kan dra paralleller mellan principer, modeller och exempel.»
- Besök i en tillverkning! få se ett löpande band t ex. En bättre tentamen! »
- se under frågan tenta»
- Tentamen var katastrofal. Den var mycket dåligt utformad och gav inte utrymme för studenten att visa på de kunskaper som denne har fått under kursens gång. Det enda tentamen testade var vem som är bäst på att komma ihåg punktlistor, snarare än hur duktig studenten är på att föra resonemang och koppla ihop olika teorier och begrepp.»
- Tentan bör förbättras avsevärt och likt andra ekonomitentor innehålla minikejs »
- Jan Lindérs föreläsningar och tentamen.»
- Kanske mindre grupper i caset, svårt att samordna sex personer. Språkföreläsningen bör ligga senare.»
- Föreläsningarna speglade mycket vad som stod i kurslitteraturen, vilket gjorde det lite meningslöst att gå på föreläsningarna. Hade varit bättre om de tog upp sånt som kan vara svårt/inte går att läsa.»
- Det vore roligt att se hur något fungerar i praktiken, ta med studenterna och åk blåtåget i volvo fabriken. Det tror jag hade varit uppskattat! Ta bort postern och ha istället språkmomentet i hur man redovisar på ett bra sätt, typ retorik moment. »
- Försök att få till ett studiebesök i en fabrik så att man får se hur ett löpande band ser ut etc.»
- roligare föreläsningar, mer utmanande och analytisk tenta»

30. Övriga kommentarer

- Nej»
- Bra kurs!»
- Ludvig Alfredsson är lik Jan Rippe, stort plus!»
- Förlag är att lägga tentan tidigare i läsperioden så att man kan fokusera på case och matte mot slutet! Skulle underlätta mycket !!»
- Postersessionen fungerade rätt bra, men förmodligen inte bättre än vad en vanlig redovisning skulle ha gjort. »
- Gör om, gör rätt.»
- Mycket intressant kurs, som har medfört många bra insikter!»
- Det vore kul med ett studiebesök, på t.ex. Volvo. Även om det är svårt att organisera så vore det lika lärorikt som flera föreläsnignar att gå runt lite på torslandaverken»


Kursutvärderingssystem från