ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Organisk kemi del A 2009 Lp2, LKT104

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»3 21%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»4 28%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.35

- Vet inte riktigt hur många timmar av kursen som gått och kan inte uppskatta hur mycket jag själv gjort.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»3 21%
50%»0 0%
75%»2 14%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.21

- Legat i svininfluensa, så missade en hel del» (25%)
- Missat några övningar och en föreläsning så det ligger nog närmare 100%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 42%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 42%

Genomsnitt: 2.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»8 61%
Vet ej/har inte examinerats än»2 15%

Genomsnitt: 2.92


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»10 71%

Genomsnitt: 3.64

- Föreläsningarna är i min mening lite luddiga och behandlar ämnet ganska vagt och generellt.» (Ganska liten)
- Gunnar är fantastisk!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»7 50%

Genomsnitt: 3.28

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»2 14%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»7 50%

Genomsnitt: 3.14

- Labhandledningarna var inte utdelade tillräckligt tidigt» (Mycket dåligt)
- Labb-PM finns inte på hemsidan, mycket underlig distribution av dokument och info i allmännhet. Malins hanterande av labbrapporter är dock mycket bra.» (Mycket dåligt)
- Rättningen av de skriftliga rapporterna var jättebra.» (Ganska bra)
- Labhandledningarna hade varit bra att få ut tidigare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.57

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- Gyllene klass!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»13 92%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Bra blandning av praktiska och teoretiska moment» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 14%
Gott»6 42%
Mycket gott»6 42%

Genomsnitt: 4.28

- Stort utrymme för förbättringar i fråga om utdelat material och föreläsningarna» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Joakim Becker!»
- Gunnar!»
- Gunnar och Malin»
- Gunnar Westman»
- Allt»
- Labbarna och hanteringen av labbrapporterna»
- Föreläsaren.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationsuppgifterna bör ligga på webben»
- Kanske att labbarna har gjorts i förväg så labbhandledaren vet vad som ska hända och eleverna kan utföra laborationen ordentligt.»
- Hade varit bra om det fanns facit till uppgifterna i boken. Lösningsboken som fanns att låna på lektionerna stämde inte alls bra överens med uppgifterna i boken vi använde.»
- Vet ej»
- Inget»
- Utdelat material måste hanteras på ett bättre sätt. Varför inte kurshemsidan?»
- Vet inte.»

16. Övriga kommentarer

- Ger alla pluspoäng till både Gunnar och Malin. Bra föreläsningar, bra hjälp om man behöver och aldrig att man känner att dom tittar ner på en och anser att man ska kunna det man behöver fråga om. »
- Jag är mycket nöjd med kursen och tycker inte att det är något särskilt som behövs ändras.»
- Mycket bra föreläsare»


Kursutvärderingssystem från