ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbetsvärdering 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-03 - 2013-06-15
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Bakgrundsfrågor

1. Vid vilken institution har du gjort ditt kandidatarbete?*

66 svarande

ARKX01 - Arkitektur»0 0%
BMTX01 - Bygg- och miljöteknik»0 0%
DATX02 - Data- och informationsteknik»0 0%
ENMX02 - Energi och miljö»0 0%
FUFX02 - Fundamental fysik»0 0%
KBTX01 - Kemi- och bioteknik»0 0%
MCCX02 - Mikroteknologi och nanovetenskap»0 0%
MTTX02 - Material- och tillverkningsteknik»7 10%
MVEX01 - Matematiska vetenskaper»2 3%
PPUX03 - Produkt- och produktionsutveckling»13 19%
RRYX02 - Radio- och rymdvetenskap»0 0%
SJOX02 - Sjöfart och marin teknik»4 6%
SSYX02 - Signaler och system»5 7%
TEKX04 - Teknikens ekonomi och organisation»2 3%
TIFX02 - Teknisk fysik»2 3%
TMEX02 - Tillämpad mekanik»31 46%

Genomsnitt: 13.19

2. Hur många har ni varit i er grupp?*

66 svarande

0 0%
3 4%
24 36%
7 10%
32 48%

Genomsnitt: 4.03

3. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbetet?*

66 svarande

Ja»62 93%
Nej»4 6%

Genomsnitt: 1.06

- Haft förtursplats» (Ja)
- Det är ett område som tilltalar mig och som jag vill utvecklas inom. » (Ja)
- Det var från början inte som jag tänkte att det skulle vara men arbetet gick att forma väldigt lätt till ett projekt vi kände att vi ville göra.» (Ja)
- Mycket intressant arbete med tydlig koppling till verkligheten.» (Ja)
- Dock gavs alldeles för lite information om själva kandidatarbetet och om vilka förkunskaper som krävdes. Handledaren som lade ut arbetet var från ett annat land och förstod inte att man behövde specificera krav. Mailade och fråga vad man behövde veta innan deadline för val av kandidatarbete men personen förstod inte och sa att den e öppen för alla bachelorstudenter. Visade sig att jag inte alls hade förkunskapen som krävdes men det gick bra ändå.» (Ja)
- kom på kandidatarbetet själv och kontaktade institutionen.» (Ja)
- Kandidatarbetet var INTE vad jag hade tänkt mig.» (Nej)
- Beskrivning av projektet under anmälan-fasen var annorlunda jämfört med den beskrivning vi fick under första dagen. Inriktningen tycktes ha ändrats. » (Nej)

4. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

66 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»21 31%
Jag använde portalen för att få information»59 89%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»6 9%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»5 7%
Jag/vi hade ett eget förslag»3 4%


Arbetet i gruppen

5. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

66 svarande

Dåligt»1 1%
Mindre bra»1 1%
Växlande bra»12 18%
Bra»21 31%
Mycket bra»31 46%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De andra i gruppen hade egna kommunikationskanal och det slutar med att jag blev utesluten från gruppen.» (Dåligt)
- Alla var inte lika motiverade, dök inte upp på möten och gjorde ej det de sade att de skulle göra.» (Mindre bra)
- Väldigt mycket olika viljor samt bristfällig kommunikation gruppen emellan.» (Växlande bra)
- skiftande attityder i gruppen...» (Växlande bra)
- En av gruppmedlemmarna har inte arbetat alls.» (Växlande bra)
- Har haft en person i gruppen som var överambitiös och svår att samarbeta med. » (Växlande bra)

6. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

66 svarande

Dåligt»4 6%
Mindre bra»7 10%
Växlande bra»14 21%
Bra»14 21%
Mycket bra»27 40%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag blev utesluten ur gruppen av handledare på grund av min dåliga skrivförmåga. » (Dåligt)
- Handledaren sjukskrevs direkt och ingen ersatte denne egentligen. Det har varit svårt att genomföra projektet utan vägledning och att kunna ha ett "bollplank" att föra diskussion med.» (Dåligt)
- Handledaren kan inte svenska. Rapporten måste skrivas på svenska. Tror inte vår handledare bidrog med något.» (Dåligt)
- Handledare som blev sjuka, oklara roller för inblandad initiativtagare mm. » (Mindre bra)
- Examinatorn vart sjukskriven halvvägs in i projektet» (Växlande bra)
- Språksvårigheter samt att handledaren var ovan vid sättet att skriva kandidatarbeten vid Chalmers» (Växlande bra)
- Har varit endel oklarheter med vad som ska göras då det har kommit ny information fram till dom sista veckorna,» (Växlande bra)
- det har varit mycket oklart vem som haft handledarrollen och vem som haft examinatorsrollen. Dessutom har vi haft en initiativtagare till arbetet som inte har någon anslutning till chalmers som gått in och tagit en handledarroll. Denna person har haft ett mycket stort egenintresse i projektet och med många medel försökt vrida resultatet till hens fördel. Detta har självklart stört arbetet eftersom mycket energi gått åt att hålla hen ur vägen.» (Växlande bra)
- Handledaren var inte helt lätt att ha att göra med hela tiden. Handledningen har gått bra, men kommunikationen var inte alltid lätt. Ibland gick man ifrån handledningen helt uppgiven och kände att handledaren inte ens lyssnade på en.» (Växlande bra)
- Inledningsvis bra! Under senare delen av kandidatarbetet var dock handledaren frånvarande väldigt mycket och examinator svarade sparsamt på mail. Svårt att få hjälp under rapportskrivandet vilket istället resulterat i ganska mycket att ändra i retur. » (Växlande bra)
- Handledarens engelskanivå var betydligt lägre än oss studenter. Dessa resulterade i missuppfattningar som man man irriterade sig otroligt mycket på. » (Växlande bra)
- Hans prioritet låg inte i vårt projekt.» (Växlande bra)
- Vår handledare var väldigt bra.» (Mycket bra)
- Har haft Peter Apell som handledare. Hela gruppen är överens om att han har varit superbra, både engagerad och kunnig!» (Mycket bra)

7. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

66 svarande

Ja»16 24%
nej»21 31%
Inget jag kommer på»29 43%

Genomsnitt: 2.19

- Information om obligatoriska moment » (Ja)
- Ytterligare en gruppdynamikövning istället för gruppdynamikföreläsning skulle rekomenderas, gärna väldigt tidigt i projektet så man lär sig hur de andra i gruppen reagerar och fungerar i ett projekt. Årets föreläsare var bra.» (Ja)
- Att jag kunde diskutera mer öppet med min handledare och gruppen.» (Ja)
- En riktig handledare samt en riktig frågeställning.» (Ja)
- Tydligare problemformulering i startfasen. Handledaren sa i princip att vi fick göra vad vi ville.» (Ja)
- Mer insatt examinator vad gäller vad kandidatgruppen bör göra kontinuerligt under arbetets gång.» (Ja)
- Har saknat kontakt med examinator. » (Ja)
- Praktisk och administrativ information (jag har inte fått någon direkt från instutitionen utan all information har jag fått från klasskompisar i andra kandidatgrupper och sedan frågat min examinator om det stämmer) Jag har också saknat en kurshemsida.» (Ja)
- En hemsida där allt är samlat och där man kan se och anmäla sig till allt. » (Ja)
- En opartisk handledare saknades under lång tid.» (Ja)
- Det här gäller väl Chalmers över lag, men ett system för att berätta om handledare/examinatorer "missköter" sig. Inte något som innebär anmälning utan mest ett forum för att förmedla saker som man inte tycker känns helt ok. Så att programansvariga, exempelvis, kan föra en diskussion med dessa. Som exempel: en handledande person slänger ur sig åsikter om hur "kvinnor är" när jag tillsammans med mina manliga projektkamrater kliver in på ett handledningstillfälle.» (Ja)
- Jag går själv E och har inte fått någon handledning inom mitt ämne» (Ja)
- Lite bättre kontroll » (Ja)
- Information på ett ställe.» (Ja)
- Tillgång till material och verktyg så som lödtenn, kablar, sladdar, avbitare, skruvmejslar osv. Vibbar varit i RAM-labbet, där var stökigt. » (Ja)

8. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angivna på hemsidan för kandidatarbete?

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/kandidat-och-examensarbete/kandidatarbete/Sidor/Syfte-mal-och-upplagg.aspx

66 svarande

Ja»56 84%
Nej»10 15%

Genomsnitt: 1.15

- Vi arbetade de dagar då det ej va randra föreläsningar» (Ja)
- Ja, i stort sett har vi det. De sista veckorna blev det mer tid vi fick lägga.» (Ja)
- Skulle önska att det var mer enhetligt institutionerna emellan och att bokningar och närvaro hanterades i ett system liknande det som GU/Fackspråk använder.» (Ja)
- Men även andra tider då projektet krävde fler timmar.» (Ja)
- Hur ska man annars veta när man ska vara färdig?» (Ja)
- Inte helt och hållet. » (Ja)
- Delvis» (Ja)
- Inte helt och hållet, vi har haft hålltiderna som riktlinjer och sedan bestämt egna tider tillsammans med handledare» (Nej)
- Jag vet inte, vi använde oss av ett gemensamt schema på google som allt fördes in i. En i gruppen la in viktiga datum, om de var härifrån vet jag inte.» (Nej)

9. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

66 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»45 68%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»27 40%
Det visste vi inte»6 9%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»13 19%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»5 7%

- Även midterm rapport och presentation» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade)
- Mycket på grund av förseningar» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK)
- Utan en riktig handledning fick vi gissa oss till hur vi låg till.» (Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- Konstiga svarsalternativ » (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade)

10. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

66 svarande

5 h»0 0%
10 h»3 4%
15 h»11 16%
20 h»23 34%
25 h»22 33%
30 h»7 10%

Genomsnitt: 4.28

- Ungefär 10. Den låga siffran mest pga att vår handledare insisterade på att vi i början bara skulle läsa lite relaterat material och inte dra igång förrän 1½, månad ungefär. Blivit mer tid under sista månaden.» (10 h)
- Vissa veckor 8h andra 48» (15 h)
- Vissaa veckor mer tid, några veckor lite mindre tid. I snitt 15-20h/vecka.» (15 h)
- Ojämnt fördelat. lite tid i början och extremt mycket den sista månaden-» (15 h)
- Lite från vecka till vecka men vi uppfyllde nog de 400h med råge» (20 h)
- Ju närmare deadline ju mer tid.» (20 h)
- Svårt att uppskatta, vissa veckor har vi nog närmat oss 80-90h men de flesta veckorna låg vi nog kring 25h.» (25 h)
- Ibland mer.» (30 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Generella kompetenser

11. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

66 svarande

Inte alls»13 19%
Till en viss del»24 36%
Svårt att peka på något specifikt»22 33%
Till en stor del»7 10%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»0 0%

Genomsnitt: 2.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mötet med fackspråk och Bengt berglund var givande. Även gruppdynamikövningen, allt annat kändes väldigt onödigt.» (Inte alls)
- Vissa saker kändes inte relevant för vårt arbete. Vi skrev en rapport som inte var tekniskt lagd och fick därför en helt annan utformning än det som förelästes om. » (Till en viss del)
- gruppdynamiken var användbar» (Till en viss del)
- Endast mötena med fackspråk kändes mycket relevanta och användbara!» (Till en viss del)
- Bra hjälp från fackspråk och från vetenskapsmetodiksmanmen» (Till en viss del)
- Vad menas med "stödet inom generella kompetenser"? Otydlig fråga.» (Svårt att peka på något specifikt)
- Vissa delar i fackspråk kändes onödigt, det hade vi redan gått igenom i Ingmetodik samt IKOT.» (Till en stor del)
- Alla moment har på något sätt upplevts som relevanta, inte minst responsen på rapporten från fackspråkshandledningarna.» (Till en stor del)
- Handledningarna var riktigt bra!» (Till en stor del)

12. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

66 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»34 51%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»60 90%
Informationskompetens (Biblioteket)»8 12%
Vetenskapsmetodik: föreläsningar»49 74%
Vetenskapsmetodik: handledning»51 77%
Gruppdynamik: föreläsning»52 78%
Gruppdynamik: gruppövningar»51 77%
Annat:»4 6%

- Även immaterialrätt som var mycket bra och intressant.» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Annat:)
- Handledningen med Bengt gav oss mest av följande moment.» (Vetenskapsmetodik: handledning)
- immaterialrätt» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Annat:)
- Dom flesta av ovanstående har ju varit obligatoriska vilket gör att de har ingått men alla har inte bidragit till att göra arbetet bättre om det är det ni syftar på?» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk))
- Vetenskapsmetodiken var inte så bra speciellt inte föreläsningarna» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Informationskompetens (Biblioteket), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Imaterialrätt» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Annat:)
- Jag tycker att alla tre handledningstillfällen har varit mycket bra och gett ett bättre slutresultat» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk))
- Tumregeln att obligatoriska moment är dåliga moment gäller tyvärr i detta fallet. Gruppdynamik var lite roligt men jag tror inte vi applicerade någonting av det. Det hjälper inte att fackspråk, examinator och vetenskapsmetodik har olika åsikter.» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Annat:)

13. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

66 svarande

Ja»3 4%
Nej»26 39%
Det är OK»37 56%

Genomsnitt: 2.51

- Hur man kan hjälpa den svagaste gruppmedlemmen att bidra.» (Ja)
- Redan i ettan bör en kortare skrivkurs ges, samt att en formateringsmall i Word eller liknande bör finnas.. Idag slösas massor med tid på formaliteter i många grupper» (Ja)
- mer etik än det som ges i vetenskapsmetodik och immaterialrätt» (Ja)
- Det enda som hjälpe oss var handledningar ho fackspråk. Resterande kan raderas ur programmet.» (Nej)
- Det borde inte vara obligatoriskt.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.34


Arbetets innehåll

14. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

66 svarande

Nej, för att...»8 12%
Ja»46 69%
Delvis ...»12 18%

Genomsnitt: 2.06

- Vi kunde inget om CFD och arbetet bestod till stor del av CFD» (Nej, för att...)
- Jag fick två veckor innan rapporten ska in att jag skriver dåligt och bör uteslutas från gruppen.» (Nej, för att...)
- Det visade sig handla mer om biologi än vad vi trodde från början men det har varit roligt att lära sig något nytt!» (Nej, för att...)
- FEM CFD ADAMS osv hade vart bra att kunna bättre.. » (Nej, för att...)
- teorin i projektet inte ingår i någon kurs» (Nej, för att...)
- Som maskinare har vi något för lite reglertekniska kunskaper över lag.» (Nej, för att...)
- det krävdes kunskap från en kurs delar av gruppen läste i lp4» (Nej, för att...)
- Skulle ha haft nytta av lite mer CFD-kunskaper» (Ja)
- Projektet var för simpelt och inte utmanande.» (Ja)
- Vissa delar hade varit bättre om man haft förkunskap inom. » (Delvis ...)
- Som en grupp hade vi tillräcklig förkunskap, men tror inte vi enskilt hade tillräckliga förkunskaper för alla moment.» (Delvis ...)
- Arbetet hade nog blivit bättre om vi hade haft mer förkunskaper.» (Delvis ...)
- Inom vissa områden, men vi blev tvungna att tidigt avgränsa den inledande litteraturstudien för att arbetet skulle rymmas i en 15hp kurs.» (Delvis ...)
- Det var mycket vi behövde lära oss, men det var också tanken med projektet» (Delvis ...)
- Några av de kunskaper vi behövde ingick i kursen vi läste i Lp4» (Delvis ...)
- resterande löste sig då vi utbildar oss för att bli ingenjörer» (Delvis ...)
- men det var en hel del fordonsdynamik som introduceras först på masternivå, men då fick man lära sig någonting nytt i alla fall.» (Delvis ...)
- Hade varit bra med nån mer person med Automation/Mekatronik bakgrund. (Vi var 3 från M och 1 från Z)» (Delvis ...)

15. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

66 svarande

Ja, tack vare ...»56 84%
Nej, för att ...»4 6%
Delvis, mest för att ...»6 9%

Genomsnitt: 1.24

- Ämnet» (Ja, tack vare ...)
- Man kunde fortsätta undersöka ämnet hur länge man än ville, de fanns alltid optimersmöjligheter.» (Ja, tack vare ...)
- Tack vare att vi fick utforma det själva så pass mycket» (Ja, tack vare ...)
- Omfattningen av projektet» (Ja, tack vare ...)
- nya kunskaper om CFD och bilar» (Ja, tack vare ...)
- Intressant och bra projekt, bra återkoppling från handledare och examinator, stor möjlighet till utvecklingsarbetets utformning» (Ja, tack vare ...)
- vi fick lära oss ett cad-program från scratch» (Ja, tack vare ...)
- Det har varit väldigt lärorikt på många sätt! Jättenöjd!!» (Ja, tack vare ...)
- Arbetets karaktär och utmaning ändrades i takt med arbetet. » (Ja, tack vare ...)
- ...att det är ett område som jag är mycket intresserad av.» (Ja, tack vare ...)
- Det var mycket nytt att lära sig och det var det som gjorde det mer spännande.» (Ja, tack vare ...)
- Eget intesse» (Ja, tack vare ...)
- att mycket var helt nytt och att vi arbetade med ett konkret problem (även om förutsättningarna inte var klarlagda från start)» (Ja, tack vare ...)
- att man fått möjlighet till att jobba med nya programvaror och inom ett område man inte kunde så mycket om innan.» (Ja, tack vare ...)
- Arbetsuppgiftens karaktär» (Ja, tack vare ...)
- Arbetet gav stora möjligheter att själva avgränsa och bestämma vad som skulle undersökas. » (Ja, tack vare ...)
- Att lära sig ett nytt datorprogram är alltid utmanande» (Ja, tack vare ...)
- Det var en del av en doktorsavhandling som gick ut på att forska och komma på nytt.» (Ja, tack vare ...)
- att vi fått väldigt fria tyglar att angripa problemet. Problemet förändrades även efter de resultat vi kom fram till.» (Ja, tack vare ...)
- Stimulerande öppet problem. En väldigt hög motivationsfaktor i vårt arbete har varit att vi har jobbat med ett riktigt företag och ett verkligt problem. » (Ja, tack vare ...)
- att arbetet har grundats i en induktiv ansats inom ett, för gruppen, ej tidigare utforskat ämnesområde.» (Ja, tack vare ...)
- Svårighetsgraden på teorin» (Ja, tack vare ...)
- att det liknande inte ett skolarbete utan pga att vi samarbetade med ett företag så blev det jobbliknande.» (Ja, tack vare ...)
- ...erfarenheten av kontakt med företag och personer ute i näringslivet.» (Ja, tack vare ...)
- att det var öppet formulerat och nivån kunde vi själva lägga.» (Ja, tack vare ...)
- intensiva litteraturstudier och företagsbesök samt utförlig rapportskrivning med extremt många diskussioner inom gruppen.» (Ja, tack vare ...)
- tack vara att vi sattes i sitvationer där vi ej har haft den kunskapen vi behöft, och fortfarande löst problemen.» (Ja, tack vare ...)
- Ämnet och kopplingen till riktiga projekt.» (Ja, tack vare ...)
- All information som kunde hittad inom ämnet och att det inte innan kändes helt färdigforskat.» (Ja, tack vare ...)
- Eftersom man inte hade de förkunskaper som krävdes har jag lärt mig fantastiskt mycket» (Ja, tack vare ...)
- intressant ämne.» (Ja, tack vare ...)
- Ämnet.» (Ja, tack vare ...)
- ...mycket intressant mål, bra resurser, goda kunskaper hos handledaren.» (Ja, tack vare ...)
- Mycket roligt och lärorikt att praktiskt få jobba med reglertekniska uppgifter.» (Ja, tack vare ...)
- det var ett område ingen av oss arbetat med tidigare» (Ja, tack vare ...)
- Jag fick inte vara med hela vägen.» (Nej, för att ...)
- Vi fick knappt användning av något vi har lärt oss under dessa 3 år..» (Nej, för att ...)
- mest informationsinsamling och inga beräkningar som vi i gruppen inledningsvis trott.» (Nej, för att ...)
- Det har varit lite otydligt vad som skulle göras.» (Delvis, mest för att ...)
- Det blev väldigt mycket bygge och för lite fokus på teori och tester.» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

16. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

66 svarande

Nej, för att...»2 3%
Ja»54 81%
Delvis ...»10 15%

Genomsnitt: 2.12

- jag får presentera själv senare.» (Nej, för att...)
- Dålig projektor» (Nej, för att...)
- Men gärna lite längre presentation. Kanske 25 minuter» (Ja)
- Borde dock inte behöva redovisa samma arbete 2 ggr för exakt samma folk i samma sal. Hade varit kul om det blandats mer som man fått se fler arbeten.» (Ja)
- Konstig fråga» (Ja)
- Vissa delar gick inte att presentera på ett vettigt sätt.» (Delvis ...)
- Svårt att presentera ett så omfattande arbete för folk som inte läst det. » (Delvis ...)
- Vi visade vår stirlingmotor. Dock kunde vi inte starta den pga att den blivit skadad.» (Delvis ...)
- För mycket arbete och för kort presentationstid» (Delvis ...)
- ...rapport skrivandet var ganska stressig.» (Delvis ...)
- men det var allt för djupgående för att kunna presentera allt för klasskamraterna.» (Delvis ...)
- Vid redovisningstillfället var det väldigt dåligt att det inte fanns någon form av samordnare som hade övergripande ansvar. Vid opponering blev vi avbrutna utav redovisande gruppens handledare då han ansåg att vi gick över tiden, men i själva verket var det hans egna grupp som presenterade som höll en presentation som var nästan fyra minuter för lång. Det var verkligen skit dåligt eftersom det verkade som att vi, som opponerade, som hade planerat dåligt. Det är mycket upprörande. Opponeringen anser jag är ett väldigt viktigt moment för inlärning men när ingen grupp mer eller mindre tar det seriöst skapas en kultur där det är svårt att få den andra gruppen att verkligen ta in de frågor som vi förberett samt att vi själva inte får någon vettig feedback. » (Delvis ...)

17. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

65 svarande

Nej, för att...»2 3%
Ja»63 96%

Genomsnitt: 1.96

- Hade flera tentor att plugga till.» (Nej, för att...)
- arbetet jag opponerade på var välidgt långt och i vissa fall svårläst vilket gjorde att det var svårt att hinna med det på en vecka.» (Nej, för att...)
- Nu fanns både tid för att pusta ut efter innlämningen av rapporten och förberedelse av presentation och opposition. Det var skönt men tiden kunde varit kortare utan stress.» (Ja)

18. Har det funnits något som du har saknat vid redovisningen?

66 svarande

Nej»57 86%
Ja, nämligen»9 13%

Genomsnitt: 1.13

- Mer spridning på grupperna. Lite tråkigt att höra samma grupp två gånger.» (Ja, nämligen)
- Tycker tiden är knapp och man får inte riktigt fram allt man skulle vilja ha med i en presentation.» (Ja, nämligen)
- Ordentlig tid att rätta till rapporten efter oppositionen» (Ja, nämligen)
- En stor publik.» (Ja, nämligen)
- någon som höll i redovisningsstrukturen. Att någon kollade av opponeringen eller "arrangerade" redovisningarna lite mer. Ibland gick till exempel olika examinationer in och bestämde vad som skulle gälla vid ett givet tillfälle, vilket kändes fel. Vi fick tex inte slutföra vår ena opponering eftersom en examinator tyckte vi höll på för länge när det egentligen var hans grupp som drog över tiden på redovisningen. Blev lite olika villkor för olika grupper.» (Ja, nämligen)
- Examinator! Vi såg honom endast på ett möte under de första veckorna av arbetet. » (Ja, nämligen)
- Kändes lite oseriöst med endast examination och 4-5 andra där.» (Ja, nämligen)
- samordnare» (Ja, nämligen)
- Möjlighet att starta förbränningsmotorn. Tillgång till remote slideshow (fjärrkontroll till PP)» (Ja, nämligen)


Examination

19. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

65 svarande

Ja»34 52%
Nej, för att ...»21 32%
Delvis, mest för att ...»10 15%

Genomsnitt: 1.63

- I mitt fall har examinatorn även varit handledare även om det ser annorlunda ut på papper.» (Ja)
- Jag är förvirrad och är utesluten från gruppen.» (Nej, för att ...)
- Vi har inte haft någon handledare och vår examinator skulle ta denna roll, men inget hände.» (Nej, för att ...)
- De har inte varit där eller inte hjälpt oss i vårt arbete. Ingen har läst hela rapporten vid presentationstillfället. » (Nej, för att ...)
- Handledaren har varit lite flummig och man har haft det svårt att veta vad han menar i vissa tillfällen» (Nej, för att ...)
- Båda har fungerat som handledare vilket har varit bra för vår uppgift.» (Nej, för att ...)
- De har båda haft en liknande roll under hela arbetet.» (Nej, för att ...)
- Handledaren roll har varit tydlig men inte examinatorns» (Nej, för att ...)
- ...kontakten med examinator har varit dålig.» (Nej, för att ...)
- Träffade aldrig vår examinator. Han kom inte på redovisningen. Vi såg bara vår handledare. » (Nej, för att ...)
- vi har haft krångel med vilken examinator vi skulle ha då våran vart sjukskriven. » (Nej, för att ...)
- Examinatorn var frånvarande under hela arbetet, svårt att få svar på mail. Handledaren var väldigt bra inledningsvis men sista månaden var han mestadels frånvarande, himla dålig timing för rapportskrivande och avslutande av arbetet.» (Nej, för att ...)
- vi träffade aldrig examinatorn, så visste inte riktigt vad hans roll var...» (Nej, för att ...)
- Oklara roller » (Nej, för att ...)
- lite svårt att veta hur mycket inflytande handledaren egentligen har.» (Delvis, mest för att ...)
- Lite förvirrande, men inte i någon negativt bemärkelse» (Delvis, mest för att ...)
- Svårt att säga vid denna tidpunkten.» (Delvis, mest för att ...)
- Handledre och examinator har båda varit med på alla möten så jag vet inte riktigt skillnaden utom att den ena satte betyget och den andra inte verkade ha så mycket att säga till om» (Delvis, mest för att ...)
- Vi visste vem som var examinator men inte handledare.» (Delvis, mest för att ...)
- Handledarens roll har varit klar, men vi bytte examinator och fick inte en ny förrän sista två veckorna.» (Delvis, mest för att ...)

20. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Rapporten1.1

- Ej fått betyg en...» (?)
- Vet inte vad jag får för betyg» (?)
- har ej fått betyg än» (?)
- Vi hade ingen avsämning med examinatorn.» (?)
- har ej fått mitt betyg ännu» (?)
- Har dock inte fått betyg än..» (?)
- Vi har aldrig träffat examinatiorn.» (?)
- Ingen hade koll på vad min grupp gjorde i oppositionen.» (?)
- Har träffat examinator 1 gång vilket var första dagen. Sen har vi varken sett eller hört något från personen ifråga.» (?)
- Har inte fått betyget» (?)
- Alternativ ett och två har samma innebörd i vårt projekt.» (?)
- "Brist på avstämning med examination" i det här fallet.» (?)
- har ej fått något betyg än» (?)
- Har inte fått betyg än.» (?)
- jag har ej fått mitt betyg än» (?)
- Hade aldrig avstämning med examinator.» (?)
- Har ej fått betyg» (?)
- Ej fått betyg ännu...» (?)
- Har inte fått betyg än.» (?)

21. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

61 svarande

Ja, med lika delar»27 44%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»6 9%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»3 4%
Jag vet inte»25 40%

Genomsnitt: 2.42

- se ovan» (?)
- Jag lade ner mer tid och arbetade en hel del mer än flera av mina gruppkamrater.» (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)
- Det är ingen som har koll på hur sakerna jag har gjort har fungerat, då jag går E och handledare och examinator sitter under maskin och så vitt jag vet ej tagit in expert hjälp.» (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)
- har ej fått betyg än» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget än» (Jag vet inte)
- har ej fått betyg ännu» (Jag vet inte)
- Har ännu inte fått mitt betyg.» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyg än» (Jag vet inte)
- Vet ej vilket betyg jag kommer att få ännu.» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget» (Jag vet inte)
- Har ej fått betyg» (Jag vet inte)
- har inte fått betyg än...» (Jag vet inte)
- Ej fått slutgiltigt betyg än» (Jag vet inte)
- Har inte fått slutgiltigt betyg ännu» (Jag vet inte)

22. Har du har uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

59 svarande

Ja»33 55%
Nej»15 25%
Det borde funnits»11 18%

Genomsnitt: 1.62

- har ej fått betyg än» (?)
- Ingen aning.» (?)
- Såpass liten grupp att min enskilda prestation gör stor skillnad för resultaten » (Ja)
- Mitt svar är ja om det menas olika betyg på gruppen som helhet, vilket är min tolkning av frågan. Om frågan syftar på olika betyg på olika personer inom gruppen så är svaret på den frågan nej.» (Ja)
- Vet inte, då det inte varit relevant i vårt projekt. Ämnet har aldrig dryftats.» (Nej)
- Vårt arbete borde delats upp tydligare. Nu var alla involverade i alla delar, vilket ledde till att det blev svårt att urskilja vem som var ansvarig för vad.» (Nej)
- Nej, men min grupp skrev rapporten på engelska vilken inte var modersmål för oss och det kanske borde spela större roll i betyget? Svår fråga dock.» (Nej)
- Svårt att veta då betyg inte tilldelats» (Det borde funnits)
- har ej fått betyg ännu» (Det borde funnits)
- Vi bestämde att ha gemensamt betyg från början vilket är både bra och dåligt. Har tyvärr insett att kvalitén hos vissa personer inte håller. Rapportskrivandet har visat att vissa har haft en väldigt låg nivå vilket är konstigt då de har gått 3 år här på chalmers.» (Det borde funnits)
- Inte en aning. Det har aldrig varit aktuellt i vår grupp att få individuella betyg. Alla har jobbat likadant. » (Det borde funnits)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.45
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från