ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Cell- och molekylärbiologi 2, KMG050, Lp3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»8 30%
Cirka 20 timmar»10 38%
Cirka 25 timmar»6 23%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»4 15%
75%»2 7%
100%»19 73%

Genomsnitt: 4.46


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 15%

Genomsnitt: 2.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»11 78%
Nej, målen är för högt ställda»2 14%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 33%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 2.8


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 23%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»12 46%

Genomsnitt: 3.15

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»8 30%
Mycket stor»16 61%

Genomsnitt: 3.53

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»17 65%

Genomsnitt: 3.65


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»6 23%
Mycket bra»14 53%
Har ej sökt hjälp»4 15%

Genomsnitt: 3.73

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»20 76%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 88%
Hög»2 7%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.15

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»18 69%
Hög»6 23%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»3 11%
Gott»13 50%
Mycket gott»9 34%

Genomsnitt: 4.15

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maurizio är go!»
- Dina! Hon är en otroligt bra och inspirerande lärare.»
- Konsultationstillfällena i slutet av kursen, de ger en bra sammanfattning. Google Doc dokumentet, en bra kannal för att ställa frågor. Det var bra att det togs upp exempel från "det verkliga livet" på hur kunskapen appliceras i industrin. »
- Jag tyckte det var roligt att kursen innehöll en fördjupningsdel om olika relevanta ämnen. Bra att få komma i kontakt med vetenskapliga artiklar. Engagerad och kunnig examinator som höll givande föreläsningar.»
- Dina! Och upplägget på hela kursen.»
- Dina - den bästa föreläsaren vi har på bt!»
- Dina som föreläsare och kursansvarig!»
- Tydliga revision points»
- Fler föreläsningar, mindre eget arbete. Alla föreläsningarna kom på drygt en vecka! Sprid ut mer.»
- Revisionlectures»
- Dina och Maurizio! »
- The presentations - a good idea»
- The litterature exercise and the motivated teachers.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag anser att Maurizio borde förbättre sin attityd mot studenterna, kan ibland vara väldigt nedlåtande och ovillig att lyssna. Det är också tydligt för mig att han inte har tillräckligt stor kunskap inom några av projekt ämnena, vilket är lite synd. Dessutom var tentan inte helt förväntad då det nästan inte var med några av ämnena som hade poängterats som viktiga under lektionerna.»
- De uppgifter som kom på tentan upplevde jag inte representerade det som Dina och Maurizo hade poängtetat som viktiga. Maurizo kan bli bättre på att förklara. Om det är något man inte förstår, så blir det inte bättre av att man upprepar samma förklaring en gång till.»
- Ännu tydligare beskrivning och förklaringar på förläsningarna vad gäller delarna av kursen som vi ska ha detaljkunskap kring. »
- Mer skrivet på tavlan»
- Kanske göra så att det obligatoriska momentet med "literature exercise" får separata poäng i kursen eller att de i alla fall ger mer bonus till tentan.»
- Should be less slides per lecture! Maybe some more lectures, one or two, so a single lecture isn"t filled with 70 powerpoint-slides.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket innehåll för få poäng.»
- Det totala intrycket av kursen har varit bra, Dina är en mycket duktig föreläsare som är mån om att alla ska förstå. Maurizo har svårt att ta kommentarer från studenter som ifrågasätter det han säger. Det märks att han inte är insatt i alla projekt som redovisades, men kunde fortfarande inte ta kritik från kanske studenter som är mer insatta.»
- Bra att denna kurs och metabolismen överlappar varandra.»
- Gränserna på tentamen fanns inte med vilket var väldigt störigt. För att vara rn 4,5hp-kurs inehöll den väldigt mycket. Man kanske ska se över innehållet eller poängen. »
- A very good course!»


Kursutvärderingssystem från