ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Marin säkerhetsengelska, sjo508

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-12
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»14 77%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.38

- Bra och lärorika lektioner, inte så mycket som behövdes repeteras hemma» (Högst 15 timmar)
- Är ganska svårt att studera denna kursen hemma eftersom man ej har tillgång till de bra programmen.» (Högst 15 timmar)
- Eftersom det var så lite tid utlagt på schemat och att kursen kom in så sent i läsperioden så blev det svårt att finna tid att plugga till kursen.» (Högst 15 timmar)
- inte mycket eget arbete hemma» (Högst 15 timmar)
- Enbart de obligatoriska lektionerna» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»18 100%

Genomsnitt: 5

- obligatoriskt...» (100%)
- Har varit på alla obligatoriska föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 66%

Genomsnitt: 3.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Inte för avancerat men har ändå lärt mig mycket.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 33%
Ja, i hög grad»11 61%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.72

- Mycket bra examination. Det kändes verkligen som att det man lärt sig under kursen testades..» (Ja, i hög grad)
- Har inte fått resultaten än» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»11 61%

Genomsnitt: 3.44

- En lektion i språklabbet hade varit tillräcklig! Det blev tjatit jobbigt.» (Ganska liten)
- Nästan allt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.22

- Ett väldigt stort häffte för lite glosor» (Ganska liten)
- De mareial vi fått utdelat vid lektionstillfällena har varit bra. Däremot är jag i hög grad skeptisk till kompendiet, SMCP. De avsnitt vi behandlat i detta, har vederbörande lärare kopierat och delat ut till oss. Tycker att man tydligare kunde informerat detta vid kursens start och på så sätt besparat oss elever från den kostnaden.» (Ganska stor)
- Nästan allt material vi har fått har varit på datorn på lektionen och har fungerat bra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»5 29%

Genomsnitt: 3.23

- Inte mycket utdelat material eftersom vi fick allt vi behövde på lektionerna...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.61

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 72%
Har ej sökt samarbete»3 16%

Genomsnitt: 4.05

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 16%
Lagom»13 72%
Hög»2 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

- Aldeles för mycet timmar för vad vi skulle lära oss, vi kunde gått igenom mer på den tid vi hade!» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»8 44%
Hög»7 38%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.55

- Fem kurser under samma läsperiod är inte det roligaste sättet att börja en utbildning på, speciellt när man har gymnasiet som högsta utbildning. Men det har inte varit omöjligt, bara lite tufft» (Hög)
- Det var en del att göra och man orkade inte alltig plugga när man kom hem» (Hög)
- Mycket hög, i och med att vi läste fem kurser som skulle tentas av under samma vecka.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 11%
Godkänt»5 27%
Gott»8 44%
Mycket gott»3 16%

Genomsnitt: 3.66

- För mycket timmar, för lite at göra på timmarna, gjorde samma saker helatiden..» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Många övningar och på sätt mycket repetition funkar bra när det gäller språk och man får in informationen i huvudet.»
- Upplägget»
- Muntliga övningar.»
- Övningspassen så klart.»
- Fortsätt ha mycket övningar!»
- Upplägget vid sista övningstillfället med muntlig tentamen fungerade bra.»
- En dag i språklabbet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer av allt om det går, för att hitta lite mer rutin.»
- Stavning och grammatik är inte intressant, vi skall lära oss att prata inte skriva.»
- Lite mer tid.»
- Minska övningarna i MarEng och kör mer parövningar.»
- Tydligare med att man kan utföra kursen med ett godkänt resultat, trots att inte köpa SMCP-kompendiet.»
- Alla timmar borde inte vara obligatoriska, isf vill jag lära mig mer, inte bara sitta med datorn och tala in glosor eller läsa upp medelanden för andra kompisar.»

16. Övriga kommentarer

- Gruppindelningarna krånglade till det på lektionerna. Jag vet att det inte har med denna kurs att göra, men det faktum att det var problem gjorde att det inte alltid fanns plats för alla elever och man tvingades samsas om datorer och annan utrustning. Lärarna på kursen ska ha en eloge för att de alltid försökte göra det bästa av situationen, men de kunde fått bättre förutsättningar av skolan.»
- Rolig kurs, har lärt mig mycket.»
- Uppfyllde inte förväntningarna, läraren verkade inte jätteitresserad av att lära ut!»


Kursutvärderingssystem från