ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Handledarenkät

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-08 - 2012-11-08
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: sakib sistek»
Klass: Övriga

1. För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa: sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller med ytterligare erfarenhet detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»2 22%
uppfyller väl detta mål»7 77%
kan ej besvara denna fråga»0 0%

Genomsnitt: 3.77

2. För högskoleingenjörsexamen skall studenten: visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»4 44%
uppfyller väl detta mål»5 55%
kan ej besvara denna fråga»0 0%

Genomsnitt: 2.55

3. visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»5 55%
uppfyller väl detta mål»4 44%
kan ej besvara denna fråga»0 0%

Genomsnitt: 2.44

4. visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»2 22%
uppfyller väl detta mål»7 77%
kan ej besvara denna fråga»0 0%

Genomsnitt: 2.77

5. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»3 33%
uppfyller väl detta mål»6 66%
kan ej besvara denna fråga»0 0%

Genomsnitt: 2.66

6. visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»3 33%
uppfyller väl detta mål»6 66%
kan ej besvara denna fråga»0 0%

Genomsnitt: 2.66

7. visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»3 33%
uppfyller väl detta mål»2 22%
kan ej besvara denna fråga»4 44%

Genomsnitt: 3.11

8. visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»3 33%
uppfyller väl detta mål»6 66%
kan ej besvara denna fråga»0 0%

Genomsnitt: 2.66

9. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»4 44%
uppfyller väl detta mål»5 55%
kan ej besvara denna fråga»0 0%

Genomsnitt: 2.55

10. För högskoleingenjörsexamen skall studenten: visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»3 33%
uppfyller väl detta mål»5 55%
kan ej besvara denna fråga»1 11%

Genomsnitt: 2.77

11. visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»2 22%
uppfyller väl detta mål»3 33%
kan ej besvara denna fråga»4 44%

Genomsnitt: 3.22

12. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.*

9 svarande

uppfyller inte detta mål»0 0%
uppfyller detta mål»4 44%
uppfyller väl detta mål»5 55%
kan ej besvara denna fråga»0 0%

Genomsnitt: 2.55

13. Anser du att våra studenter är anställningsbara.*

9 svarande

nej»0 0%
ja med tvekan»1 11%
ja»3 33%
ja i hög grad»5 55%
kan ej besvara denna fråga»0 0%

Genomsnitt: 3.44

14. Egna kommentarer*

- Förmågan att formulera problem(-et) samt argumentera för valda lösningar kan utvecklas ytterligare. D.v.s. större självständighet.»
- Mycket bra»
- De överraskade mig positivt!»
- Alex och Themis har med stort mod och energi tagit sig an uppgiften. Framdriften i projektet går enligt plan och Alex och Themis uppfyller alla våra förväntningar.»
- Studenten har jobbat mycket energiskt och självständigt. Det har varit enkelt att få igång studenten i de olika uppgifterna.»
- Tycker att frågorna är av lite väl "teoretisk" nivå. Känns lite baserade på högskoleverkets floskelgenerator. Hade nog varit mer relevant att fråga kring hur de som utför arbetet passar in och uppfyller näringslivets behov. Men det kanske inte är syftet med undersökningen. Hade önskat kommentarsfält kring varje fråga, för att kunna förtydliga vad svaret gäller. »
-
- De studenter vi mottog från CTH Lindholmen var mycket driftiga, lyhörda och visade sig vara ett bra tillskott i arbetslivet. En har fått anställning hos oss, en studerar vidare.»
- Vi hade ett mkt gott samarbete senast och de visade samarbetsförmåga och bra förståelse för problemställningar samt visade kreativitet.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från