ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


kursvärdering i Strömningsmekanik, MTF052

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-29 - 2007-11-06
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»2 3%
Cirka 20 timmar»9 16%
Cirka 25 timmar»18 33%
Cirka 30 timmar»13 24%
Minst 35 timmar»11 20%

Genomsnitt: 3.41

- mer på slutet » (Högst 15 timmar)
- Osäker på arbetstiden men den har varit vad jag tycker kan förväntas» (Cirka 20 timmar)
- mer på slutet, mycket med lab och inlämning bra sådana dock» (Cirka 25 timmar)
- Mycket tid gick åt till strömningen. Hade i princip inte tid att öppna böckerna i det andra ämnet» (Cirka 25 timmar)
- Även om man pluggade under veckorna fick man ta mycket tid av helgen till att plugga strömning.» (Cirka 30 timmar)
- Aldrig slitit så mycket i en kurs som den här.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»1 1%
75%»11 20%
100%»40 75%

Genomsnitt: 4.69

- Räkneövningarna skippade jag en hel del då det ofta var lättare att gå igenom lösningarna för sig själv. Super att dessa låg ute för varje övning.» (75%)
- Då jag inte gick på föreläsning var orsaken en schemakrock för min del» (75%)
- Deltog i de flesta räkneövningar men i färre föreläsningar.» (75%)
- Var på allt, detta gjorde dock att jag inte han plugga så mycket, hade jag gjort om den hade jag inte gått på så många föreläsningar, de ger nästan ingenting, vilket är synd... För att våran föreläsare och examinator i kursen verkligen har talets gåva och skulle kunna göra kursen till något mycket bättre... Men som sagt härledningar ger inte mycket i det stora hela...» (100%)
- Väldigt mycket, fort och tydligt. Att folk inte är så rappa på Affes föreläsningar är inte så konstigt då det är ett jävla tempo.» (100%)
- föreläsningarna var bra. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 37%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 32%

Genomsnitt: 2.54

- Jag har inte läst kursPM. Har inget kursPM. Men kan helt klart se en röd tråd i kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Dock svårt att hinna med att lära sig allt de innfattar...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»33 84%
Nej, målen är för högt ställda»6 15%

Genomsnitt: 2.15

- Målen på hemsidan är ganska öppna och inte så specifika när det gäller arbetsinsatsen. Men jag kan helt klart se en röd tråd. Tycker att arbetsbörden är på gränsen till för mycket. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Tror dock inte att målen hade varit orimliga med annan prioritering och ett annat fokus på föreläsningarna. Att fokusera på annat och inte bara härleda ekvationer...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 32%
Ja, i hög grad»26 56%
Vet ej/har inte examinerats än»4 8%

Genomsnitt: 2.71

- För mycket teori och härledningar!» (I viss utsträckning)
- Ganska stora och många uppgifter på tentan! skulle behöva mer tid eller färre uppgifter!» (I viss utsträckning)
- Tentan speglade inte det som vi hade lagt ner mest tid på.» (I viss utsträckning)
- Väldigt ont om tid på tentan. Tråkigt då man inte fick chans att visa allt man kunde pga tidsbrist!» (I viss utsträckning)
- Ingen NS på tentan. Konstigt. » (I viss utsträckning)
- Jag tycker tentan återspeglade kursen väl» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»11 20%
Ganska stor»24 45%
Mycket stor»15 28%

Genomsnitt: 2.96

- På tok för kompakt schema, svårt att ta till sig allt när man inte hinner smälta det.» (Ganska liten)
- Räkneövningar var bra. För lite exempel på föreläsningarna. Bra med lite repetition i början på varje föreläsning.» (Ganska liten)
- Undervisningen i sig har inte bidragit så mycket, dock material sammansatt av de involverade i kursen, typ lösningar till övningstal har hjälpt mycket.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte varit till så stor hjälp, räkneövningarna har däremot varit det.» (Ganska stor)
- missa en föreläsning - fatta ingenting» (Ganska stor)
- Mycket röriga föeläsningar med både OH och tavelskrivning! Svårt att få ett grepp om vad som är viktigt då precis allt gårs igenom i ett super högt tempo på föeläsningarna! Alldeles för högt tempo på föreläsningarna! Med 21 föreläsningar är det ynligt att man inte ens kan ha en sista repetitions och sammanfattande föreläsning!» (Ganska stor)
- Föreläsningar till liten hjälp, räkneövningar större hjälp» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar. Går lite snabbt fram ibland.» (Mycket stor)
- Övningarna var riktigt bra, Föreläsningarna var nästan bara härledningar.» (Mycket stor)
- Har inte riktigt hängt med på föreläsningarna men övningarna har varit till väldigt stor hjälp, jag gick hos Rasmus.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»31 58%
Mycket stor»18 33%

Genomsnitt: 3.26

- Mycket svårbegriplig bok!» (Ganska liten)
- Hyffsat bra bok, mer begriplig än alf-erik iaf.» (Ganska stor)
- Om litteratur ändras så kan väl åtminstone listor med läshänvisningar samt rekommenderade tal uppdateras.» (Ganska stor)
- Boken var väldigt bra!» (Mycket stor)
- bra bok med mycket exempel, för djävla dyr bara» (Mycket stor)
- Det är jobbigt med för mycket litteratur kan jag känna. Vi fick ut så mycket extramaterial att det inte fick plats i en pärm. Hur ska man ha tid att ta sig igen det?» (Mycket stor)
- Bra men tjatig kursliteratur och lite svårt att veta vad man ska läsa ibland. LabbPM 22 har varit till stor hjälp. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»25 47%
Mycket bra»25 47%

Genomsnitt: 3.39

- Snabbt uppdaterad kurshemsida, uppskattas!» (Ganska bra)
- det var ordning o reda :)» (Mycket bra)
- Hemsidan med lösningar har fungerat mycket bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»28 52%
Mycket bra»17 32%
Har ej sökt hjälp»7 13%

Genomsnitt: 3.54

- kunde varit några räknestugor, det var ganska lätt o fastna på uppgifter. på räkneövningar fanss inte alltid tid till extra frågor om t.ex. teori o hemuppg. » (Ganska bra)
- Dock hade man inte hunnit med att skaffa sig den kunskap under den tiden för att ställa de frågor man senare ville ha svar på, då våran tid upptogs av inlämninguppgifter i båda våra ämnen...» (Mycket bra)
- Rasmus är den bästa handledaren hittills, lär av honom!» (Mycket bra)
- Mycket hjhälpsamma doktorander. Var bara att gå upp på institutionen och fråga om man undrade något.» (Mycket bra)
- Bra övningsledare!» (Mycket bra)
- Bra och engagerade övningsledare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 26%
Mycket bra»38 71%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.75

- Fyra medlemmar per grupp i konstruktionsuppgiften är för många. Alla kan inte vara med och bidra vilket medför att vissa hamnar utanför och inte lär sig något. Det räcker med två per grupp.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 5%
Lagom»4 7%
Hög»31 58%
För hög»15 28%

Genomsnitt: 4.09

- Extremt mycket med 3 övningar i veckan och alf-eriks tempo var ju nästan absurt.» (Hög)
- Strömningsmekanik är ett komplext ämne och kursen är väldigt bred. Det kräver mycket tid för inlärning.» (För hög)
- Föreläsaren måste lära sig att sålla ut vad som är viktigt för en yrkesaktiv m-student, och vad som är överflödigt. Med nivån på denna kursen kändes det som om han ville att alla skulle doktorera.» (För hög)
- Alldeles för mycket grejer att lära sig! Jag tycker strömningsmekanik kursen ska ta upp övergripande begrepp och fenomen, inte som nu gå in i detaljer på allt! Man borde kunna ta bort vissa delar i kapitlen som är för ingående och lämna dem till senare kurser i master programmet Applied mechanincs.» (För hög)
- Extremt tung kurs, mycket omfattande, föreläsningarna handlade nästan enbart om härledningar och kunskap man behövde fick man ofta skaffa sig själv genom boken eller på annat håll.» (För hög)
- På gränsen till för hög arbetsbelastn.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»7 13%
Hög»21 39%
För hög»23 43%

Genomsnitt: 4.22

- Jag läste inte miljöteknik utan annat» (Hög)
- Den var för hög då man inte lärde sig speciellt mycket på de inlämningsuppgifter som vi hade i miljön... De uppgifter vi fick där var nästan bara enhetsdrabbel som inte gav annat än mindre tid åt resten. I alla fall inlämning nr 1 i miljö & energitekniken.» (För hög)
- Miljön var ok, men strömningen "körde över" miljön för det var så många moment som skulle göras.» (För hög)
- Detta har varit den absolut tyngsta perioderna sen jag började i ettan. Miljö-kursen som går parallellt har en mycket hög arbetsbelastning också och dess tillsammans blir nästintill outhärdligt. Hela helgerna går åt att försöka ligga i fas och ändå är det inte säkert att man hinner med allt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 5%
Godkänt»18 33%
Gott»24 45%
Mycket gott»8 15%

Genomsnitt: 3.69

- Dåligt planerad och lite väl fokuserad på djup teori.» (Dåligt)
- STRESS, STRESS och STRESS!!!» (Godkänt)
- svårt och mycket men bra» (Gott)
- Lärorik kurs. Tråkigt att det sista gicks igenom så nära inpå tentan. » (Gott)
- det var en rolig men svår kurs, affe är en bra lärare så man kände sig motiverad. föreläsningar i kombination med oh-häftet o boken gav god förståelse. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken är bra. Första labben är bra. Konstruktionsövningen är bra.»
- Boken, Affe som är en bra föreläsare»
- Föreläsningsanteckningarna borde finnas kvar som stöd och våran examinator. Dock så bör upplägget på föreläsningarna, att bara köra härledningar ger nästan ingenting...»
- Laborationerna»
- anknytningen till verkliga exempel, rörböjars krafter mm»
- upplägget. det gav en helhet. mycket bra»
- Utformningen av tentan»
- Lab 1 var mycket bra.»
- vet ej.»
- Affe som föreläsare, han är grym!»
- På en av övningarna fick man räkna själv varje gång och önvledaren räknade bara ett tal på tavaln, det var mkt bra, fick man mer tid att fråga på det man behövde hjälp med. så borde det vara på alla kurser, iallafall att en av övningssalarna har det så.»
- Alf Eriks sköna föreläsningar och dom mycket kunniga handledarna. »
- Räkneövningar och föreläsdningar»
- Lösningarna till hemuppgifterna, övningarna»
- Kursliteratur. labbar och inlämningar»
- Övningsledarna!»
- Labb 22 - Omströmmande kroppar var bra och lärorik. Bra upplägg och struktur, övningarna följde det man gått igenom på föreläsningarna.»
- Föreläsningar och övningar»
- affe!»
- Överlag bra.»
- Mindre härledningar och mer koppling till vverkligheten så man får grepp på det!!»
- kundtruktionsuppgifterna»
- Första labben var verkligen bra, andra helt ok. Fortsätt att lägga ut lösningar från övningarna.»
- labb 22 »
- Den tydliga uppdelningen med olika räkneövningsledare anpassat efter olika behov. Mkt bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hoppa över härledningar för delar av kursen som kan ses som ej centrala. Mer konkreta exempel på föreläsningarna och lägre takt.»
- Sprida ut mer på schemat samt få Alf-erik att ta det lite lugnare och kanske dra lite mer exempel under föreläsningarna.»
- Konstiga labbuppgifter. »
- Föreläsningarnas upplägg... och ett bättre sammarbete med kursen som går parallellt...Att kanske köra ena kursen ena dagen och andra kursen andra dagen, och inte ha så mycket inlämningar...»
- Mindre härledningar på föreläsningar. Mer räknade exempel under föreläsningar. Laboration med tryckmätning kring omströmmade kroppar borde antingen delas upp i två steg, eller kortas ner.»
- Uppgifterna efter laboration (eller något annat). Det gick inte att sköta räkningen som förväntas gå vansinnigt fort OCH laborationsuppgifterna när man måste sitta med matlab till 22 varje kväll.»
- affe skulle kanske ta det lite lugnare om det går..»
- inget. jätte bra kurs»
- Antal hemtal. Blev tillsammans med labbar för stor belastning.»
- Lab 2 var inte nått vidare bra.»
- Mer praktiska exempel under föreläsningarna och mindre härledningar. Vindtunneldemonstrationen kan även vara lite "häftigare". Den var allt annat än inspirerande tyvärr.»
- Eventuellt mer uppstyrda räknestugor, alltså mer än en på hela kursen.»
- ganska mkt nytt sista veckan innan tentan, det var inte så bra eftrsom man inte hade mkt tid att lära sig det på.»
- Mer chans tills räknestugor, mer övning i problemlösning för dessa tal. Mer tid för själva kursen helt enkelt (men detta är lite svårt att realisera, det är man medveten om)»
- Meningsfullare Laborationer (tänker främst på vindtunneldemonstrationen), samt att de tar den tid som står på schemat(tänker främst poå omströmmade kroppar)!»
- Färre föreläsningar med mer relevant material för m-utbildningen. För långt ifrån alla studenter ska bli flygplanskonstruktörer, så avsnitt om överljudsplan känns ganska orelevant. »
- väl mycket material för att hinna förstå allt. »
- Ha relevanta terorifrågor på tentan! Mer tid elller mindre krävande frågor på tentan. Mindre omfattning. »
- Labben vindtunneldemonstration var inte så givande. Det är intressant att se hur det går till men övningsledaren var inte så entusiastisk och då blir det inte så roligt.»
- Konstruktionsuppgiften och vindtunnellabben gav nästan ingenting och tog bara mycket tid.»
- lab 1 som var så lång att den inte hanns med, inte så kul att sitta kvar en timme på en fredageftermiddag om man inte räknat med det, men labben var bra o gav förståelse. »
- För mycket schemalagda aktiviteter. Gör om vindtunnellaben.»
- Mer labbar»
- Mindre härledningar»
- Mindre härledningar, skapa lite sammanhang istället, man blir helt blind av alla bokstäver och konventioner och får ingen bild av vad som egentligen händer. »
- Jag fick inte ut så mycket av konstruktionsövn och vindtunnellabben.»
- Föreläsningarna och vindtunnellabben som var helt meningslös. Släng in nån modell i vindtunneln och visa med rök hur strömningen ser ut istället för att blåsa osynligt luft på en liten mätare. De värdena kan man få ändå efter labben.»

16. Övriga kommentarer

- 36660220»
- bra. »
- bra föreläsare»
- Välorganiserat!»
- Affe e en bra föreläsare!»
- En svår kurs, leds dock av mycket kunnig och trevlig personal, som har gjort kursen både kul och intressant»
- Slutsats: dra ner på totalt material i kursen! Lab 1 låg lite tidigt i perioden, förläsaren hade inte gått igenom Cd t.ex. »
- Intressant men svår kurs. Miljö&Energitekniken borde inte ha så tidskrävande inlämningsuppgifter, för lite tid att plugga.»
- Jag tyckte det var otydligt vilka tal som skulle räknas i LB. Jag vet inte vad det var för utvärdering som kom med tentan men min och ett fåtal andra utvärderingar kom är inte med där. De blev sönerrivna och slängda av tenta vakten. Han sa att de kom in för sent och att någon redan varit där och hemtat alla kursutvärderingar. Jag vet inte riktigt vad som gick fel men det är FÖR JÄVLIGT att det kan bli så. Jag funderade allvarligt på att lägga ner att göra kursutvärderingar på maskins kurser. Jag brukar göra mina kursutvärderingar noggrant och tänka på att de skall tillföra utvärderingen något. »
- Väldigt omfattande kurs.»


Kursutvärderingssystem från