ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12, lp3 Företagsekonomi,Redovisning, SJO185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»3 14%
Cirka 20 timmar»4 19%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»3 14%
Minst 35 timmar»5 23%

Genomsnitt: 3.14

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»2 9%
75%»7 33%
100%»11 52%

Genomsnitt: 4.28


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 38%

Genomsnitt: 3.23

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»16 76%
Nej, målen är för högt ställda»4 19%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»11 52%
Ja, i hög grad»9 42%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.38


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»7 33%

Genomsnitt: 3.19

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»13 61%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.85

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»17 80%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 3.09


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 19%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»7 33%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 14%
Mycket bra»17 80%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»4 20%
Hög»12 60%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.85

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»6 28%
Hög»11 52%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.76


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Godkänt»7 33%
Gott»10 47%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.57

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket bra kurs där allt kan behållas. »
- Genomgång av uppgifter»
- Tenta i kombination med praktikfall.»
- Cops var ett bra verktyg för att skapa förståelse för branschen.»
- Övningstenta innan tentan och företagsanalysen.»
- att man ska ha bokföring eftersom det är allmännbildande»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer avsatt tid till att göra övningar där man kan få hjälp»
- Uppgiften där vi ska analysera en årsredovisning är lite för svår känns det som. Det är vår första kurs i ekonomi och efter en lektions genomgång om hur man gör ska vi kritisera vad en revisor gjort... det är inte så enkelt.»
- Mer guidelines för att göra ett bra praktikfall samt att alldeles för många poäng ägnat praktikfallet. »
- Tentan skulle inte innehålla några momsuppgifter, men det gjorde den ändå. Det fanns uppgifter där som vi inte riktigt gått igenom tillräkcligt på lektionstid. Tex. moms i utlandet etc.»
- Placera kursen på GU istället, föreläsarna känner sig mer säkra och kan då undervisa bättre. Sen kanske inte sånt man inte gått igenom ska komma på tentan, isåfall bör man veta det så att man kan studera det själv.»
- Cops barnsjukdomar»
- Det hade varit skönt med 2 timmars föreläsning och 2 timmars "räknestuga". 4 timars föreläsning blev alldeles för långt. »
- Att eleverna får svara mer o deltaga mer på det som händer på tavlan. Det har varit mycket att lärarn säger svaret innan man hinner tänka.»
- Litteraturen känns förlegad. Hade varit bra med en introduktion när terminen dras igång så folk som aldrig läst ekonomi för en grund att stå på.»
- Mer tid att göra övningar tillsammans med läraren. Det gick väldigt fort bitvis, vilket gjorde det svårt att tillgodogöra sig undervisningen. »
- Utelämnandet av vissa redovisningsmetoder såsom t ex företagsskatt osv tycker jag är dumt. Kanske bättre med inte lika långa lektioner?»

16. Övriga kommentarer

- Bra lärare som var mycket kunniga.»
- Tentan var alldeles för svår. Många satt på så mycket kunskaper men som inte kom fram eftersom tentan höll en för hög svårighetsgrad. Det har varit väldigt enkla genomgångsuppgifter men sen känner man sig lite lurad när man kommer till tentan, varför inte gå igenom det svåraste på föreläsningarna?»
- Bra att ha två lärare som var kunniga och skapade ett gott klimat...»
- En del saker gick vi igenom alldeles för fort. Särskilt på Kristinas lektioner. Kanske kan läraren ha lite mer tålamod med oss som inte är så intresserade och duktiga på ekonomi för att göra det lite roligare»
- Tentamen kändes lite svårare än nödvändigt, många hade svårt att klara av frågorna. »
- Gruppugiften var svårttolkad. Vad man skulle göra för att uppnå fullpoäng. »
- På tentan kom det saker som läraren sa INTE skulle komma exempelvis moms. Samt import mm som vi inte har gått igenom.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från