ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Matematisk analys i en variabel, TMV138

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-02 - 2013-01-20
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»7 14%
Cirka 20 timmar»19 38%
Cirka 25 timmar»8 16%
Cirka 30 timmar»6 12%
Minst 35 timmar»9 18%

Genomsnitt: 2.81

- Har lagt alldeles för lite tid på den här kursen.» (Högst 15 timmar)
- jag arbetade inte så mycket själv bortsett från de två veckorna innan tentan. » (Cirka 25 timmar)
- Alle forlesninger, mye plugg ellers.» (Minst 35 timmar)
- jag har absolut ingen aning» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»0 0%
25%»5 10%
50%»8 16%
75%»13 26%
100%»24 48%

Genomsnitt: 4.12

- Kändes meningslöst att gå på föreläsningarna då föreläsaren inte förklarar något utan bara går igenom uppgifter. Föreläsningarna är dessutom väldigt röriga då han hoppar väldigt mycket och man vet inte ens vilket kapitel i boken han går igenom.. » (25%)
- dåliga föreläsningar som inte gav något. gav mer att sitta själv och lära sig. » (25%)
- I efterhand ångrar jag att jag inte deltog mer.» (25%)
- Jag kan inte koncentrera mig på Matte övningarna på grund av andra elever.» (50%)
- Går enbart på föreläsningarna och labbarna. Inte övningarna.» (50%)
- Föreläsningarna hade ett dåligt upplägg och taveltekniken gav en dålig översikt. Man visste sällan vad föreläsaren ville komma fram till och varför.» (50%)
- Skippat vissa övningstillfällen då materialet varit lätt nog att förstå.» (75%)
- Den sista månadens föreläsningar blev jag lite lat och skippade dagar då det var en ensam eftermiddagsföreläsning, eller måndag-morgon-föreläsning.» (75%)
- närmare 100 än 75 iaf» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 60%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 10%

Genomsnitt: 1.86

- Jag frågade om det fanns några kurskrav under en föreläsning. Examinatorn svarade bara att vi skulle kunna allt han har gått igenom på tavlan. Istället så finner man dokument på de 1 000 000 första decimalerna i talet e. Som är helt orelevant för kursen. Det märks tydligt att examinatorn lägger ner tid på onödiga saker.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte brytt mig om målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag arbetade helatiden utifrån målen, när ajg väl satt och arbetade själv.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»25 83%
Nej, målen är för högt ställda»4 13%

Genomsnitt: 2.1

- ingen aning» (?)
- Har ej läst målen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»6 18%
I viss utsträckning»10 30%
Ja, i hög grad»12 36%
Vet ej/har inte examinerats än»5 15%

Genomsnitt: 2.48

- En alldeles för svår tenta enligt mig och många andra, åtminstone om man jämför med tidigare år.» (Nej, inte alls)
- Alldeles för hög nivå på tentan mot tidigare år. Dessutom anser jag att fel saker testades på de olika momenten.» (Nej, inte alls)
- Tentan var betydligt svårare än alla tidigare tentor som fanns på kurshemsidan. » (Nej, inte alls)
- Mycket svår tenta, jämfört med tidigare tentor» (I viss utsträckning)
- Examinationen kändes som att den var betydligt svårare än tidigare år, dessutom hade vissa uppgifter för högstor poäng vilket medför att en stor del av provet hängde på dem.» (I viss utsträckning)
- Tentans nivå var alldeles för stor jämfört med tidigare tentor. » (I viss utsträckning)
- Tentan var lite väl krånglig och testade inte riktigt det väsentliga i kursen. » (I viss utsträckning)
- Väldigt konstigt prov med detaljer som han ej tagit upp på föreläsning. Frågor som skulle röra ett visst område hade andra detaljer i sig som inte var relevanta för frågan och om man ej kunde den detaljen kunde man inte fullfölja frågan.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var på många sett frustrerande. Istället för att vara övergripande på hela kursen fokuserade den så gott som bara på trigonometriska integraler. Exempelvis på uppgiften när man skulle räkna volymen av en kropp som roterar kring x- och y-axeln, istället för att fokusera på om man kunde teorin kring det och använda sig av en någorlunda enkel funktion var man tvungen att integrera en trigonometrisk funktion. Det hade ingen relevans på den typen av uppgift och klarade man inte integralen så kunde man inte göra klart uppgiften. Otroligt onödigt och frustrerande att ha trigonometriska integraler på så gott som alla uppgifter, hade man glömt hur man skulle räkna ut sådana var man så gott som körd. På så gott som alla exempeltentor från tidigare år fanns det tydligt "lättare" uppgifter som skulle kontrollera om man kunde kursen på en godkänd-nivå och sedan svårare uppgifter för att klara högre betyg. Denna tenta saknade det upplägget. Flera kurskamrater som hade övergripande koll på kursen, och gjorde bra ifrån sig på duggor och exempeltentor, lyckades inte. Notera att jag klarade kursen och skriver därför inte detta för att jag är bitter över att jag blivit underkänd. Utöver det hade föreläsaren, som också gjort examinationen, uttryckt under en föreläsning att: "Ja, den här uppgiften hade jag på en tenta en gång. Det var ingen som klarade den, hahaha!". Inte svårt att som student känna sig motarbetad av Reimond, att han medvetet gör det så svårt att många ska misslyckas.» (I viss utsträckning)
- Svårighetsgraden på tentan motsvarde inte dem övningstentor vi fått öva på. Vår riktiga tenta var mycket svårare!» (I viss utsträckning)
- Enligt mig var senaste tentamen mycket svårare än tidigare som funnits upplagda på kurshemsidan.» (Ja, i hög grad)
- Många tyckte den var svår, men jag tyckte den var lätt (men kanske berodde på att jag inte förstod att den avr svår) och min målsättning var 3:a och inte 5:a.» (Ja, i hög grad)
- Har ej läst målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- dock klarade jag examinationen! woohoo» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»11 22%
Ganska liten»15 30%
Ganska stor»15 30%
Mycket stor»9 18%

Genomsnitt: 2.44

- Dom föreläsningar jag varit på har inte varit speciellt givande. Som exempel kan nämnas en föreläsning där endast ett enda långt räkneexempel gicks igenom under två föreläsningstimmar. » (Mycket liten)
- slutade gå på föreläsningarna runt lp4» (Mycket liten)
- Tyvärr var det alldeles för få typexempel. Det innebar att man till stor del var tvungen att upptäcka vilken teknik som skulle användas genom "trial and error" » (Mycket liten)
- Lärde mig inget på föreläsningarna på grund av dålig/rörig undervisning» (Mycket liten)
- Har väll haft viss vägledande innebörd men allt som ofta så svävar examinatorn iväg på orelevanta och obegripliga förklaringar.» (Ganska liten)
- Dåliga och flummiga föreläsningar.» (Ganska liten)
- han var virrig i sitt lärande» (Ganska liten)
- Läraren har inte gått igenom så mycket varje lektion. Det vore bättre om han gått lite snabbare frammåt.» (Ganska liten)
- Youtube-klipp på nätet som repition/komplettering har varit till ännu större hjälp, men det är betydligt lättare att ställa frågor på föreläsningar,» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»14 28%
Ganska stor»18 36%
Mycket stor»17 34%

Genomsnitt: 3.02

- Använde nästan bara gamle tentor, och duggor» (Ganska liten)
- Föreläsningar+Youtube+Gamla tentor var oftast tillräcklgit för att det skulle fastna» (Ganska liten)
- Framför allt dokumentationen av labbarna är bra.» (Ganska stor)
- Boken fick stå för större delen av inlärningen eftersom endast ett fåtal exempel togs upp under föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Calculus har vart min räddning i denna kurs.» (Mycket stor)
- Gamla tentor och duggor är mycket händiga för att bättre förstå vad läraren försöker lära ut under föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Pga av att föreläsningarna inte var så bra fick man förlita sig på kurslitteraturen och annat utdelat material.» (Mycket stor)
- allt! mer eller mindre» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»10 21%
Ganska bra»22 46%
Mycket bra»14 29%

Genomsnitt: 3.04

- Frånsätt att kurskrav saknades så var det även dålig struktur bland gamla tentor och duggor.» (Ganska dåligt)
- Dålig, ouppdaterad kurssida.» (Ganska dåligt)
- De övningsuppgifter som anges på kurshemsidan är daterade till ett tidigare år och matchade inte detta årets upplägg, vilket krävde att man kollade varje uppgift för att själv matcha dem med upplägget.» (Ganska dåligt)
- Webbsidan hade ett bra upplägg med lättillgängliga dokument emellertid tyckte jag att informationsdelen var dåligt uppdaterad. Där skulle exempelvis meddelanden om vilka kapitel duggorna skulle beröra anslås, vilket tyvärr aldrig gjordes. » (Ganska bra)
- Allt föreläsningsmaterial och andra nyttiga saker fanns på hemsidan.» (Mycket bra)
- Det var inte så mycket som behövdes hämtas ifrån internet, förutom gamla tentor. (Visserligen fanns även alla anteckningar där, men jag använde inte den funktionen)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»22 44%
Mycket bra»15 30%
Har ej sökt hjälp»7 14%

Genomsnitt: 3.46

- För få hjälplärare på övningarna.» (Ganska dåliga)
- Jag har varit på några SI-matte tillfällen» (Ganska bra)
- Övningstillfällena var bra» (Ganska bra)
- Dock fick man inte alltid svar på det man ville veta.» (Mycket bra)
- Har ställt några frågor under övningstillfällena och fått bra svar på dessa.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»35 71%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.85

- Avser matlab.» (Ganska bra)
- Bra kurskamrater helt enkelt» (Mycket bra)
- Vi hjälptes åt för att förstå olika metoder osv.» (Mycket bra)
- Har en jeg leser mye med» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»32 65%
Hög»14 28%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.28

- En lagom mängd uppgifter. » (Lagom)
- Med tanke på att föreläsningarna inte gav något blev man tvungen att lära sig allt på egen hand» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 42%
Hög»26 53%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.61

- Blev hög ned tanke på den föregående kommentaren.» (Lagom)
- Belastningen under tentaveckan blev hög eftersom två andra kurser tog upp mycket tid. Även att lägga två tentor och en dugga tre dagar i rad gjorde att förberedelserna för den sista tentan (den här kursen) blev lidande.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»5 10%
Godkänt»24 50%
Gott»14 29%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som tidigare nämnt var föreläsaren inte bra.» (Dåligt)
- Kan bli bättre» (Godkänt)
- Föreläsningarna har varit lite under förväntning men ändå tagit upp bra information. Jag anser att tentan hade i princip samma upplägg som dom senaste 2-3 årens tentor men att svårighetsgraden på uppgifterna var svårare än tidigare år.» (Godkänt)
- tentan kändes inte alls likartad jämfört med vad som gåtts igenom på undervisningen och jämfört med de äldre tentorna» (Godkänt)
- En del föreläsningar var lite väl flummiga och ostrukturerade annars var det mesta bra!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna»
- Matlabben, Reimonds.»
- duggorna»
- duggorna»
- SI-matten»
- Duggorna»
- Duggornas upplägg. Dvs att man kommer till övnings-salarna och gör duggan där. Icke-elektroniska duggor så att säga. »
- Bra med färdiga föreläsningsanteckningar. Duggorna fungerar bra. »
- Övningsledarna»
- Duggor.»
- Kursen»
- Duggor på papper»
- Systemet med duggor är oerhört bra.»
- Läraren var rolig, gjorde det lättare att koncentrera sig. »
- Duggorna»
- Föreläsningarna var mycket högt betyg, vissa utflumningar gjordes av föreläsaren, förmodligen pga sjunkade blodscoker på eftermiddagen. Inte för att man kan begära perfektionism (räcker med att kolla på alla studenter som sitter och spelar mobilspel). »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förbättrad dokumentation»
- Föreläsningsupplägget.»
- föreläsningarna stämde inte alls överens med de rekomenderade tal vi fått ut. så man hade ingen aning om vad man faktiskt skulle göra. det slutade med att jag slutade gå på föreläsninarna. »
- Föreläsaren behöver ha ett annat upplägg. Hans anteckningar på tavlan saknade ofta struktur vilket gjorde det svårt att hänga med och att anteckna själv.»
- Läre mer om taylor-polynom og ikke bare maclaurin, som er litt vel lett.»
- Upplägget på föreläsningarna. Fler typexempel på de olika metoderna/momenten kunde behandlats. Det har tyvärr varit lite för mycket snack och lite för lite verkstad enligt min mening. De exempel som faktiskt demonstrerades har också varit i största laget. Att bara hinna med 2-4 exempel per föreläsning tyder på att de är lite för stora. Klart att man ibland måste ha med stora exempel också men inte varje gång. »
- Föreläsningsantedckningarna var ofta fel. Föreläsnigarna kändes ibland planlösa och det var svårt att se vad som egentligen skulle läras ut, dessutom fick föreläsaren alltför ofta inte fram ett svar. »
- Behövs en föreläsare som kan förklara »
- Gärna fler exempeluppgifter under föreläsningarna för att bättre förstå hur samtliga formler och bevis används i verkligheten (eller på tentan)»
- Tentamen ska vara i lika nivå som de föregående årens. Den tentan som var nu i december var mycket svårare än föregående år.»
- Möjligen göra en tenta som inte är 10 gånger svårare än alla de tidigare som varit i kursen...»
- Föreläsare, sätt att undervisa/föreläsa och även att inte göra svårighetsgraden på duggor och tentor mycket svårare än det material man får att öva på. »
- Föreläsaren»
- Öka duggor i antal och svårighet. Samt ge övningar av lika eller svårare grad än tentamen. »
- Att föreläsaren hönvisar till Kapitlerna i Boken så att man kan hänga med varje föreläsning, han följde inte ens sina egna utgivna antekningar»
- Information om tentan/ tydlig tentamen»
- Tentan. Alldeles för svår och orättvis jämfört med tidigare år som har varit mycket mycket lättare!»
- Aktuella planeringar! Större struktur i undervisningen, högre tempo under föreläsningarna.»
- mer struktur på föreläsningarna»
- Inte en föreläsare/examinator som motarbetar studenterna. Inte en tenta som så gott som enbart fokuserar på ett område, utan mer övergripande.»
- Skulle varit skönare med att ha dugga varje vecka, med t ex en bonuspoäng för varje.»
- Ny lärare, bättre tenta»
- Gör salsduggorna till web-duggor. Det motiverar något oerhört att sitta och räkna med talen över helgen. Duggor a la Jan Alva, gjorde att räkningen blev lättmotiverad, medan salsduggor kändes mer avlägset och sistaminuten-plugg istället för ett jämt flöde.»

16. Övriga kommentarer

- En ok genomförd kurs. Dock finns utrymme för förbättringar.»
- Bättre och mer konkreta föreläsningar »
- Man tycker att man ska klarar tentan ganska bra om man klarat alla gamla tentor, men så var inte fallet här. Tycker denna tentan inte motsvarade vad man förväntade sig»
- tentan kändes inte alls likartad jämfört med vad som gåtts igenom på undervisningen och jämfört med de äldre tentorna.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.14


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.14
Beräknat jämförelseindex: 0.53


Kursutvärderingssystem från