ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik, LKT325

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-14 - 2007-12-23
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»5 45%

Genomsnitt: 3.45

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 9%
75%»7 63%
100%»3 27%

Genomsnitt: 4.18

- Exakt cirka 85%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 54%

Genomsnitt: 3.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»8 80%

Genomsnitt: 3.6


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»9 81%

Genomsnitt: 3.81

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»7 63%

Genomsnitt: 3.45

- Jag läser mest mina anteckningar från föreläsningar» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3.45


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»5 45%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.54

- våra övnings tillfälle låg i schemat efter 5-timmars föreläsning så man orkade inte koncentrera sig. tom man missade en/några övnings tillfälle helt och hållet.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt samarbete»2 18%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»9 81%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.81

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»8 72%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.72


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 36%
Gott»6 54%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.72

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kurslitteraturen»
- Schemat är ganska bra lagt.»
- Bevara föreläsaren U samt föreläsaren på Test och variansanalys » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inte lägga övnigen efter 4 timmars föreläsning»
- lägg inte många timmar på en och samma dag »
- Att vi som kemiingenjörer får behålla samma lärare under HELA läsperioden. Dvs, inte få en ny föreläsare de sista veckorna. Det blir omständigt, rörigt och förvirrande då de två föreläsarna givetvis har samma kunskaper, men olika sätt att tillgripa problem och lära ut!»
- Mer undervisningstid för de svåra kapitlarna.»
- Helst en och samma lärare under hela kursen»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs, framförallt U:s del!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från