ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Brukarcentrerad produktdesign, PPU035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»1 12%
Cirka 20 timmar»3 37%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»3 37%
Minst 35 timmar»1 12%

Genomsnitt: 3

- ungefär 4h/vecka första halvan, sedan sjukt mycket när projektarbetet drog igång.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 12%
75%»0 0%
100%»7 87%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 50%

Genomsnitt: 3.5

- kursmålen är tydliga med att det är intervjumetoder mm, vi ska lära oss. dock är vissa handledare väldigt resultatinriktade och fokuserar för mkt på hur bra den slutgiltiga lösningen i projektet blir.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»2 25%
Vet ej/har inte examinerats än»3 37%

Genomsnitt: 3

- Duggan var bra men under projektredovisningen hamnade lite för mycket fokus på detaljer som inte ingick i kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3.12

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 2.62

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 25%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 3.12


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»1 12%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»3 37%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Vår handledare (torbjörn) var inte till någon nytta. handledningstillfällena blev mest att visa vad vi gjort sen sist. han kom inte med något konstruktivt och kunde inte svara på någon av våra frågor. dåligt!» (Mycket dåliga)
- De frekventa handledningstillfällena upplevdes mycket positivt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 28%
Hög»5 71%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- låg i början, väldigt hög andra halvan av lp» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 12%
Hög»4 50%
För hög»3 37%

Genomsnitt: 4.25

- tunga projekt i vardera kursen blev rätt jobbigt.» (Hög)
- två stora projekt samtidigt är för mycket. speciellt om man som föreslagit ej gjorde om samma ämne i både kurserna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 25%
Gott»4 50%
Mycket gott»2 25%

Genomsnitt: 4

- kändes som det var ganska mkt upp till oss vad som skulle bli av hela kursen. lite få föreläsningar.» (Godkänt)
- Kursinnheållet upplevs utgöra viktiga element som kan vara av stor nytta i arbetslivet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- projekt är ju kul, men kanske initeras tidigare i kursen»
- Projektarbetet var bra!»
- Gästföreläsningen var bra och även MariAnnes föreläsningar.»
- projekt var bra och många handledningstillfällen»
- Läraren! MariAnn var toppen. Kunnig och hade många egenupplevda exempel.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- under redovisningen av projektet ifrågasatte en handledare de riktlijer vi följt och de riktlinjer hade diskuterats fram med en annan handledare. kommunikationen måste bli bättre mellan lärarna.»
- Kursens namn... "Produktdesign" handlar det inte om...»
- fler föreläsningar. vettiga handledare.»
- Två stora projekt under samma läsperiod var tufft! Projektet i denna kurs kändes väldigt bra men det fick ändå lida i slutändan pga av vårt proejkt i annan kurs.»
- Att projektet gås igenom mer grundligt verbalt, som ett komplement till projekt-pm.»
- se till att de som sätter betyg och ger kritik på redovisningarna (inga namn nämnda...) är insatta i vad kursen handlar om och vad som ligger utanför kursens område. dumma idiotfrågor mitt under redovisningar uppskattas inte. inte heller frågor som visat att lärarna inte lyssnat under redovisningen!»
- Bättre presentation i början, så man kunde förstå hur man skulle börja med projektet. Vi fick knappt veta vad vi skulle göra. Bättre ordning på handledningstider, man ska inte behöva leta på läraren om denne har handledningstid uppsatt på schemat, men inte finns att nå. »

16. Övriga kommentarer

- intressant kurs, skulle vilja ha mer övningar/rollspel etc i början av kursen så att man får träna på intervjuer etc. »


Kursutvärderingssystem från