ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi och organisation, LMT965, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»3 25%
Cirka 20 timmar»4 33%
Cirka 25 timmar»4 33%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»5 41%
50%»3 25%
75%»2 16%
100%»2 16%

Genomsnitt: 3.08


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 41%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 16%

Genomsnitt: 2.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»2 25%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 2.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»8 66%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 1.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 3.25

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»4 33%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 2.58


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»4 33%
Ganska dåliga»3 25%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»1 8%
Har ej sökt hjälp»3 25%

Genomsnitt: 2.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt samarbete»3 25%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»9 75%
Hög»1 8%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.16

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 58%
Hög»5 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»5 41%
Dåligt»3 25%
Godkänt»3 25%
Gott»1 8%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningarna! Vi skulle ha en övning efter varje föreläsning men Lisa orkade aldrig ha någon... Hade varit bra med lite övningar... »
- Kursen i sig är det absolut inget fel på, väldigt nyttigt att lära sig grunderna i industriell ekonomi.»
- Det finns ingenting jag kan tänka mig är värt att bevara i den kursen.»
- Kursboken var ok»
- Tanken»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att exempeluppgifterna som Lisa går igenom ska ligga ute på nätet så man kan räkna om dem när man kommer hem. »
- Då läraren tar upp ett exempel på en frågeställning på tavlan bör hon först gå igenom ett lösningsförslag ordentligt, från grunden, så vi får vägledning. »
- Under kursen har vi haft fyra föreläsare, två av dem torbjörn och cecilia, har haft riktigt givande föreläsningar. Medan Lises och Jans föreläsningar har inte varit bra! Jan pratar för mycket, borde hålla sig till ämnet och va mer konkret. Lise borde prata tydligare och långsammare. Sen använde hon power point med massa information, men det gick så snabbt att man inte hann läsa första raden och absolut inte anteckna. Hon höll föreläsnigarna på en halv timme och sen gick hon i väg,istället för att ha en bra föreläsning på två timmar och sen stanna kvar för att hjälpa till med räkneuppgifter. Organisationen var på 20%, och skulle motsvara 20% på tentan. Men på tentan var organisationen på 30%, dåligt!! Den här kursen har ett problem med att elever struntar iden mindre organisations delen till tentan, eftersom man kan få godkänt ändå. man kanske kan istället examinera av den delen med en redovisning eller rapport. »
- Ändra följande: -Uppgiftsbok Uppgiftsboken ska vara anpassad till kursboken. Det står att den ska vara det. Men det är den definitivt INTE. -Föreläsare Satsta på färre föreläsare. Helst en. Högst två. Föreläsarna bör också ha en förståelse om hur man föreläser på det mest pedagogiska sättet. Kritiken gäller alla föreläsare men främst föreläsaren i kalkylering, LA. -Föreläsningssal. Den var kall." -Gamla tentor. Ladda upp gamla tentor tidigare en ett par dagar innan tentan nästa gång. Och helst fler än en tenta.»
- Räkneövningar med lärare på plats, läralösa räkneövingar är meningslöst! Läraren ska ju finnas där om man behöver hjälp under övningen.»
- Föreläsningarna. Kursbok och övningsbok stämde ej överens. För mycket litteratur att läsa till små delar av tentamen.»
- Föreläsaren bör vara mer kunnig inom ämnet. »
- Mer konkreta mål, inte så splittrat innehåll. Just nu känns det som man vill väl men inte har tiden...»
- Att ha först en förklarande del utan att låta studenterna räkna själva och sedan ha övninhgar verkar vettigt. Lägre tempo på föreläsningarna, vi hade 2*45 min men var ofta klara på 60 min, när tempot kunde ha sänkts och hela tiden kunde ha nyttjats dvs längre tid per visad slide.»
- Föreläsningarna, de behöver förbättras både i undervisningen och hur kunskapen lärs ut. »

16. Övriga kommentarer

- Powerpoints som använts under lektioner har inte funnits på kurshemsida förrän efter lektionen, vi har med andra ord inte kunnat skriva ut powerpointen för anteckningar/kika igenom dem innan. Tempot har även varit alldeles för högt, och detta har dessutom lett till att läraren avslutat lektionerna i förtid. Varför inte utnyttja denna tid bättre?»
- Det är bland de sämsta kurserna jag har haft. Den saknade helt och hållet organisation. Jag blev varken motiverad att plugga eller inspirerad att vilja förstå mer av ämnet. Nu, mer än någonsin, får jag en dålig känsla av att hör ordet ekonomi. Den har fått mig att vilja undvika ämnet helt och hållet i framtiden.»


Kursutvärderingssystem från