ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3-4 11/12 Engelska, LSP021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-04-17 - 2012-05-03
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

28 svarande

Mycket dåligt»8 28%
Dåligt»9 32%
Godkänt»9 32%
Gott»2 7%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen har varit otydlig, inte bidragit med någon ny kunskap och det känns meningslöst att lägga in en liten 1,5 poängs kurs bara för att fylla ut.» (Mycket dåligt)
- Kursen känns helt meningslös, och mer som slöseri med tid än att den gett mig något» (Mycket dåligt)
- Alldeles för stor för 1,5hp» (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt ostrukturerad kurs. Det vore bättre att faktiskt skriva en rapport på engelska i någon av de andra kurserna. Det var bara ett störande moment som ingen såg någon nytta med så som upplägget var. Kursen kan inte fortsätta nästa år såhär!» (Mycket dåligt)
- Det var 1.5 hp mer än vad de 30 hp terminen kräver. Det är orimligt att kräva oss att studera mer än 100%, det gör vi nämligen redan de flesta veckor.» (Mycket dåligt)
- Den bidrar inte till att öka studenternas kunskap inom engelska. Om programmet tycker det är lämpligt att man ska studera språk på en byggingenjörsutbildning borde de "vanliga" kurserna hållas på engelska för att på det viset öka kunskaperna. Jag personligen tycker inte att det är berättigat att bedriva utbildning inom språk på detta sätt då det minskar antal hp. inom ämnesorådena. Kanske vore det en idé att göra engelska till valbarkurs för teknologer med ett gediget intresse. » (Dåligt)
- Varför?» (Dåligt)
- Föreläsningarna var en repetition av föregående kurs. Dåligt och rörigt uppstyrt med övningstillfällena. Ej bra att ha samtidigt som övriga kursers handledningar. » (Dåligt)
- Kursen kändes fruktansvärt onödig och med rörig organisation och dålig information» (Dåligt)
- Själva innehållet i kursen är helt ok men den ligger helt fel. Sista terminen är det mycket som det är och ingen är nog Motiverad att läsa 1,5 HP för mycket samtidigt som man gör exjobb. Bättre att slå ihop den med den andra engelskan så att det blir en ordentlig kurs!» (Godkänt)
- Genrellt oklart med information om kursen, vad som krävdes och skulle göras.» (Godkänt)
- enda posetiva va väl att man fick feedback på sitt engelska cv.» (Godkänt)
- Bra kurs men nivån kunde ligga högre.» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.17


Lärandemål

efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. använda sig av strategier för att formulera och strukturera CV och personligt brev på engelska
2. presentera sig själv och sina meriter i intervjusituation i samband med arbetsansökan
3. presentera ett tekniskt projektarbete skriftligt i rapportform
4. presentera ett tekniskt projektarbete i poster och muntlig posterpresentation


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 57%

Genomsnitt: 3.21

- inte intresserad av att läsa dessa heller» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen kan dock diskuteras. Är det verkligen lämpligt att teknologen ska lära sig att skriva CV och hålla arbetsintervjuer på engelska under högskoletiden? Detta behandlas väl inom ramen för gymnasieutbildning. Uppskattningsvis är det ändå max 5 % som söker sig utomlands strax efter avslutad utbildning. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 14%
Ja, målen verkar rimliga»14 50%
Nej, målen är för högt ställda»10 35%

Genomsnitt: 2.21

- Målen är rimliga, men ej med hänsyn till kursens poängtal. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kan i viss mån tycka att det var mycket jobb för lite poäng. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kunskapsmässigt är de helt klart rimliga men i förhållande till poängtal upptar de alldeles för mycket tid. » (Nej, målen är för högt ställda)
- man la ner samma tid för en kurs av 7,5 poäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Rapporten var för mycket. Hade räckt med CV och en liten presentation.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på att det är en 1.5p kurs som kräver mer jobb än en del 7.5p kurser är det fullkomligt galet att ha kursen som den är nu» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är för mycket arbete för de få poäng som kursen innebär. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»5 17%
I viss utsträckning»14 50%
Ja, i hög grad»6 21%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 2.25

- ´,där var ingen examination» (Nej, inte alls)
- I målen står det att studenten SKA KUNNA... Men examinationen gick ut på att studenten SKA HA... Alltså lär kursen inte ut några specifika kunskaper som ska användas för att nå målen. Studenten står endast med sina tidigare kunskaper.» (Nej, inte alls)
- Viss examination låg inplanerad då delar av klassen var i Holland. Dåligt planerat. Lägg deadline innan eller efter nästa gång. » (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»17 60%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»5 17%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.57

- Inte lärt mig nåt nytt det har bara varit en belastning. Att skriva CV var en bra övning.» (Mycket liten)
- Vi har inte haft någon undervisning som har lärt oss något vi kan ha nytta av i kursen, så den gav inget!» (Mycket liten)
- Vilken undervisning?» (Mycket liten)
- Det var ingen undervisning som behövdes för att få G. Skall pengar slösas på undervisning i en såhär onödig obligatorisk kurs bör läromålen vara högre ställda, så att det för de flesta studenter krävs att de går på undervisningen för att få godkänt.» (Mycket liten)
- Nivån på föreläsningarna var för låg för att känna att man behövde närvara. » (Ganska liten)
- Bra med uppdelade grupper, underlättade lärande.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»19 67%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»4 14%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.46

- Vi har inte haft någon!» (Mycket liten)
- Vilken litteratur?» (Mycket liten)
- Dokumenten var skrivna i Microsoft Word. Använd PDF om ni vill att alla ska ha möjlighet att läsa det på dagens tekniska plattformar (läs mobila enheter som tablets och dyl).» (Mycket liten)
- Kompendiet vi fick kan vara bra att ha i framtiden, dock användes det inte direkt i kursen. » (Ganska liten)
- Den databaserad kurslitteraturen var riktigt bra.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»7 25%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 2.78

- Dokumenten var skrivna i Microsoft Word. Använd PDF om ni vill att alla ska ha möjlighet att läsa det på dagens tekniska plattformar (läs mobila enheter som tablets och dyl).» (Mycket dåligt)
- väldigt rörig organisation» (Ganska dåligt)
- som sagt, rörigt med övningstillfällena. I övrigt bra. » (Ganska dåligt)
- Eftersom kursen skulle göras i samarbete med projektarbetskursen blev det en hel del förvirring då föreläsningar i Engelska schemalagdes samtidigt som möten i projektarbetet. Även vad som skulle görasa på engelska var svårt att förstå.» (Ganska dåligt)
- Var dock rörigt upplägg med ha engelska såpass integrerat i de kurser som vi lästa samtidigt.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 32%
Hög»7 25%
För hög»12 42%

Genomsnitt: 4.1

- Lagom belastning, men fokus på fel saker. » (Lagom)
- Även om kunskaperna inom engelska inte har ökat efter kursen är det ändå väldigt många moment för att vara en kurs på 3,5 hp. ( detta kanske uppfattas som motsägelsefullt) » (Hög)
- Hög i förhållande till 1,5hp» (Hög)
- För antalet HP» (Hög)
- För hög i förhållande till antal poäng. » (För hög)
- Kursen är mycket större än 1,5 poäng. Speciellt tråkigt när jag känner folk i åk 3 på andra program, som läser samma kurs, men deras är mindre. De har även samma kurs-PM. Skillnaden är att vi skulle skriva en hel rapport, men de skulle bara skriva en abstract till en svensk rapport. Något jag verkligen tycker ni borde se över, då lika ska vara lika för alla studenter.» (För hög)
- i förhållande till kursens betydelse» (För hög)
- För hög om man ser till kursens poäng. » (För hög)
- återigen, 1.5p mer arbete än 7,5p kurser... Tänk om, tänk rätt» (För hög)
- För sett till poängantalet» (För hög)
- fann ingen mening med att läsa ytterligare en kurs engelska när vi lästa hade fullt upp med andra kurser» (För hög)
- Det var 1,5 hp utöver de 30 hp vi skall läsa på en termin. » (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 17%
Ganska bra»13 46%
Mycket bra»5 17%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.21

- Frågor har ställts angående presentation och poster, både till engelska avd. och ansvariga lärare på projektkurser, men olika svar har fått och det har varit rörigt!» (Mycket dåliga)
- Otydligt när man skulle träffa läraren. Missade en del tillfällen. Men fattar inte varför vi hade behövt gå dit ändå.» (Ganska dåliga)
- Fick dock bra mailsvar vid behov. » (Ganska dåliga)
- Det gick att ställa frågor, men man fick inga bra svar. Lärarna var inte samordnade vilket gjorde att frågade man något till engelskalärarana svarade de inte samma som lärarna i projektkurserna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.78

- Vi har försökt hjälpa varandra utefter den informationen vi fått.» (Mycket bra)
- Bra att man kunde kombinera kursen med annat grupparbete. » (Mycket bra)
- Vi slängde ihop en rätt dålig rapport under en heldag och fick godkänt.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 53%
Hög»12 42%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.5

- Mycket att göra med exjobbet så man är omotiverad till den här lilla extra-kursen. » (Hög)
- Jag läste endast en projektarbeteskurs och tyckte det var mycket. Projektarbete Husbyggnad kräver mycket tid.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Behåll den goda erfarenheten hos lärarna.»
- Inget»
- Ingenting. Kursen har inte gett mig något nytt överhuvudtaget. »
- Bra med grupparbete. Bra att klassen delades upp i olika klassrum. Hjälper inlärning att vara mindre grupper.»
- gör en ordentlig teknisk engelskakurs eller ännu hellre, baka in den här sista poängen i den första kursen och gör den större och mer meningsfull»
- CV. »
- Inget! ta bort kursen eller gör den fristående från projektkurserna.»
- inte denna kurs»
- Redovisningen av projektet var bra att ha på engelska. »
- Inget»
- De muntliga presentationerna var givande»
- inte denna kurs i engelska. lägg in den i engelskakursen man har första året.»
- Rapporten är en bra övning. CV är också bra, men kanske att den ska göras lite mer i samarbete med handledare så att man kan få hjälp med hur man ska göra.»
- Att tvingas prata engelska inför andra, dock kanske några fler under redovisning»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort tvånget om en "poster", i många fall leder det bara onödiga utgifter.»
- Kändes som det var ganska "tunga" uppgifter under våren för att uppnå 1,5hp»
- Ta bort kursen»
- Kursen bör uteslutas ur kursplanen. »
- Om den ska behållas bör det finnas ett tydligare upplägg och engelskan måste komma överens med lärarna i de olika projektkurserna om hur det ska redovisas i varje kurs. Fungerade inte bra i år.»
- Se tidigare kommentar. Se till att kursen är lika stor för alla som läser den. Och att skriva en hel rapport motsvarar mycket mer än 1,5 poäng, det går inte att säga emot. »
- Slå ihop engelskakurserna till 1 ordentlig kurs! »
- Klarare information kring uppgifter i kursen.»
- fundera över kursens meningsfullhet, finns det något syfte med de arbetsuppgifter vi hade i år? fånga upp det syftet och korrigera arbetsuppgifterna eftre vad ni vill ge ut av kursen»
- Ta bort rapporten. Det var alldeles för mycket arbete för 1,5 poäng. »
- Allt! Om samarbetet mellan engelskan och projektkurserna skall finnas kvar måste en stor förändring göras. Eftersom det i de olika projektkurserna fanns olika förutsättningar för hur arbetet skulle genomföras och se ut så fungerade inte samarbetet med engelskan lika i de olika kurserna vilket gjorde att det blev endel förvirring och frågor. Lärarna i de olika kurserna, projekten och engelskan, sa olika saker vilket gjorde att det var svårt att veta vad som skulle göras. För några grupper blev det dubbelt arbete jämfört med andra eftersom vi inte hade fått samma information. »
- ta bort denna kurs»
- Det borde funderas över om kursen skall finnas kvar alls.»
- Integrera engelska i andra kurser!!!»
- Högre nivå på föreläsningarna. Kändes som att de var utformade för nybörjare tycker det är otäckt att prata engelska..»
- ta bort kursen»
- Fler obligatoriska moment. Samarbetet med projektkurserna och hur det egentligen fungerar bör kollas över. För de som läste husbyggnad blev det två redovisningar på samma sak. Lite konstigt. »
- Ta bort kursen/gör den ej obligatorisk.»
- Kursen borde vara frivillig så att de som känner att det är värt kan gå den och de andra slipper.»
- Sammarbetet mellan de sammankopplade kurserna var mycket dåligt»
- Tydligare direktiv så att man vet vad som förväntas att man ska göra. Och framförallt så att lärarna vet vad som gäller. Nu när man frågade en lärare sa denne något, när man frågade nästa sa den något annat vilket resulterade i total förvirring. Problemet var att vi inte visste hur den här rapporten skulle skrivas, om det skulle vara samma text som i produktionen/hustekniken eller om man skulle skriva något helt nytt. Om man ska skriva något nytt så anser jag att det överskider tiden för vad poängen kräver av en. »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Totalt onödig kurs som inte passar in på något sätt. Rapporten kändes totalt malplacerad och gav absolut ingeting, varken som moment i engelskakursen eller i (för min del) husbyggnadskursen. Rapporter kan vi redan skriva och den passade inte in tillsammans med husbyggnadskursen, det slutade med att man bara skrev något för skrivandets skulle och inte för att det var relevant.»
- En rapport + redovisning är för mycke för 1,5 poäng!!»
- Engelska är så otroligt viktigt, det är därför ni lägger in extra engelska trots allt, schabbla då inte bort det med meningslösa kurser, gör dem meningsfulla så att de byggingenjörer som går ut i arbetslivet är föredömen i branchen.»
- Kanske att man fokuserar på glosor. Byggtermer översatta från svenska till engelska. »
- Ändra på kursen!»
- På fullaste allvar måste ni tänka om kring denna kurs. Är det 1.5p får det fan vara arbetsbelastning därefter»
- Om man ser till de förkunskaper vi har känns denna kurs oerhört meningslös och jag kan inte påstå att jag har förbättrat min engelska överhuvudtaget.»
- Engelska är ett viktigt inslag i utbildningen, men kanske ska vi övas i det på ett mer tekniskt sätt. Läsa tekniska rapporter och analysera skriftligt.. Som det är nu är det väldigt luddigt allting. »
- Rikigt bra stöd från lärarna!»
- 1,5 HP för denna kursen är i dagsläget låg. Se över belastningen lite mer och kanske kolla på att utöka kursen, engelska är mycket bra att kunna. En parentes kan vara att en kurs i polska kanske hade vart bra. I byggvärlden värderas kunskaper i polska högre än engelska. Hela saken med engelska i utbildningen bör kollas över. Jag skulle vilja ha mer. Kan vara bra att tänka på att alla kommer från olika bakgrund och har olika kunskaper i engelska. Vissa har problem med de grundläggande kunskaperna. »
- Jag lärde mig tyvärr ingenting på denna kurs. Det hade varit mycket bättre om dessa moment ingick i den engelskakursen som var tidigare i utbildningen, då hade jag tagit det mer seriöst. Nu kändes det bara som om dessa 1,5 hp var inklämda för att fylla ut. Jag fick godkänt på mitt CV men det var det sämsta CV jag någonsin skrivit. Jag tror dock att om denna kurs ändå ska vara kvar där den är idag, ge studenterna tydligare direktiv så att vi förstår vad vi ska göra. Allt blir roligare och mer motiverande då. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.17
Beräknat jämförelseindex: 0.29

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från