ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Sjöfartsekonomi, LNC341

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»3 14%
Cirka 20 timmar»4 19%
Cirka 25 timmar»5 23%
Cirka 30 timmar»6 28%
Minst 35 timmar»3 14%

Genomsnitt: 3.09

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 9%
100%»19 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 45%

Genomsnitt: 3.4

- Målen i kurs PM har varit lätta att förså, Men föreläsningarna har varit spretiga med vad han/hon vill få ut med föreläsningen, mer tydlighet i vad som är viktigt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Efter Göran fick feedback blev allt tydligare» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 30%
Ja, i hög grad»6 30%
Vet ej/har inte examinerats än»8 40%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»13 61%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.95

- Det har varit svårt att förstå läraren och det har varit ganska "rörigt". Mycket kunskap om hur det var för tio år sen. » (Ganska liten)
- Undervisningen har varit mycket rörig. Framför allt har jag saknat en röd tråd under föreläsningarna. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.76

- Har haft fokus på föreläsningarna. Tycker introduction to shipping är ett sömnpiller» (Ganska liten)
- Boken introduction to shipping för 525kr som vi skulle köpa kunde vi klarat oss utan..» (Ganska stor)
- Boken Introduction to shipping var väl ganska meningslös att köpa eftersom att jag inte läste den. Det behövdes heller inte för att nå målen och känna att jag klarade av tentan.» (Ganska stor)
- Sjöfartens bok tycker jag var väldigt användbar men jag är mycket kritisk till att en bok som i nyskick kostade ca 600 kr var med på listan över bökcer som krävdes för att klara kursen och som vi sedan inte öppnade under hela kursen då allt som stod i den redan fanns i sjöfartens bok. Det hade varit bättre att ha denna bok på listan över referenslitteratur. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»13 61%

Genomsnitt: 3.57

- I början var informationen på ping pong inte så bra med efter lärarnas möte med klassrepresentanterna blev det mycket bättre.» (Mycket bra)
- Allt fungerade bra på pinpong där PP låg uppe lätt tillgängligt. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»13 65%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.8

- Man kunde fråga, men det var inte alltid så lått att få svar på det man frågade om.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»16 76%
Hög»3 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

- Jag var inte beredd på att sjöfartsekonomin skulle innehålla juridik och all möjlig info om de olika sjöfartsmarknaderna. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»13 61%
Hög»6 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.19

- Första terminen och första läsperioden får inte vara för svår/tung» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»10 47%
Gott»9 42%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.47

- Jag och många med mig förstod inte under större delen av kursens gång varför den hette sjöfartsekonomi då vi knappt lärde oss något om ekonomi utan mer allmänt om sjöfart så kursen borde enligt mig ha hetat sjöfartens grunder. » (Dåligt)
- Hela kursen blev mycket bättre då vi fick ut stenciler på vad vi skulle gå igenom under lektionen. » (Godkänt)
- Kursen är mer en introduktionskurs till sjöfarten än en ekonomikurs.» (Godkänt)
- Kursen borde kanske inte heta företagsekonomi då det inte var så mkt ekonomi. Kanske skulle heta Introduktion till Shipping eller något liknande. » (Godkänt)
- I början av kursen var det mycket förvirringar och missnöjen, jag tror det beror på att ämnet ekonomi är svårt utan några förkunskaper. Men när man sedan kom in i det blev det mycket lättare att förstå och då flöt det på.» (Godkänt)
- Bra med flera olika lärare som är intresserade» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stencilerna som blev uttdelade i början av lektionen med diverse stödord och information om det som skulle gås igenom under lektionen. »
- Befraktningsspelet fast med tydligare information. »
- Den grundläggande genomgången, att få insyn i sjöfarten och dess marknader.»
- vet ej»
- De djupa förklaringarna i ekonomiska begreppen och hur det fungerar i verkligheten.»
- Befraktningsspelet var en lärorik del av kursen!»
- mycket bra kurs. man lär sig mycket genom det befraktningsspel vi fått utöva.»
- Befraktningsspelet vi gjorde var självklart kul och ett intressant sätt att lära sig de olika ekonomiska grundbegreppen och ekonomiska uträkningar. Det är nog bra att ha med nästa år.»
- Befraktningspelet. »
- Att kursen innehåller lite av allt samtidigt som det är viktigt att visa att målen är brett fördelade»
- Befrakningsspelet»
- Sista lektionerna innan tentan borde ägnas åt frågeställning, för då blev mycket klart i huvudet för min del.»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mera mål inriktat, vad ska kursen uppnå för syfte. Det varit allt mellan A till Ö från Norr till söder, mer struktur över vad som är viktigt.»
- Mer tid till ekonomidelen. Instuderingsfrågor också till sjöfartsdelen. »
- Ordningen på undervisningen. Vi fick detaljerad ekonomiundervisning innan vi hade föreläsningar inom sjöfarten.»
- att lärarna lägger mer tid för eventuella frågor»
- Att inte de olika lärarna går igenom samma saker, utan att de kanske kan prata med varandra om vad de tar upp på sina föreläsningar. T.ex. uttrycket Time Charter har vi fått lära oss 5 gånger.»
- Kursens upplägg, det har varit väldigt diffust och "hoppigt" mellan undervisning om allmän sjöfart och ekonomins grunder. Antingen bör de två ämnena skiljas åt tydligare, eller så bör kursen handla mer om just ekonomi inom sjöfart. »
- eventuellt att något mer moment bör läggas till på befraktningsspelet. kursen kan även den byta namn till ex. grundläggande kunskap om sjöfart.»
- Kursen är en ekonomikurs och jag förstår inte över huvudtaget varför vi hade två lektioner om juridik. Vem som betalar vad i en rättvist vid t.ex en olycka är ganska irrelevant om det inte innehåller hur man ska räkna ut det ekonomiskt. Juridik kan vi spara till juridik-kursen. Majoriteten var extremt stressad över bara den lilla delen juridiken tog av kursen eftersom det är en svår del att förstå. »
- Lite bättre röd tråd genom kursen. »
- Kursen kändes något spretig i sitt utförande. En tydligare uppdelning mellan ekonomi och sjöfartskunskap kanske är nödvändig. Namnet på kursen antyder att det är bara ekonomi relaterad till sjöfart som ska studeras, dock så är inte fallet. "Introduktion till sjöfart och ekonomi" hade vart mer passande titel. »
- Föreläsningarna bör ha en röd tråd och mer ekonomi anser jag krävs för att kursen ska ha det namn den har. »
- Eftersom att ursen heter sjöfartsekonomi, borde det vara mer ekonomi i kursen och kanske mindre om lag, eftersom att det kommer kurser i 2:an om det.»
-

16. Övriga kommentarer

- Bra engagemang av lärarna (Göran & Martin) Ping pong har fungerat bra.»
- Upplägget med tre lärare och tre olika delar i kursen gör det rörigt. Det var svårt att förstå vad vi egentligen skulle kunna även om kursplanen fanns. Martin använde sig av långa, långa power-points och det var svårt att ta till sig allt som sades. Jag tycker det är lite underligt att ha en så stor del av kursen tas upp av information om sjöfarten. Det hade varit mer intressant att lära sig mer ekonomi när kursen nu heter Sjöfartsekonomi. Gör en egen kurs av bara information om Sjöfart i allmänhet. »
- En kurs som varit väldigt övergripande, där man lärt sig både juridik, ekonomi och allmän sjöfartskännedom, men någon djupare förståelse i ekonomin har inte varit på tal. Men som den grundkurs det är, tycker jag upplägget varit bra. »
- Jag är ändå nöjd, har lärt mig mycket om ekonomiska begrepp och de har varit kopplat till sjöfart!»
-


Kursutvärderingssystem från