ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-4 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, TDA516

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-27 - 2010-10-25
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»19 63%
Cirka 20 timmar»6 20%
Cirka 25 timmar»2 6%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.66

- Blev mycket fokus på kandidatarbetet. » (Högst 15 timmar)
- Då 7.5hp var utspridda över två perioder blev det naturligt färre timmar per vecka än om den hade gått på en period.» (Högst 15 timmar)
- Kunde så mycket engelska redan.» (Högst 15 timmar)
- Runt 15 timmar per vecka denna period, och några timmar per vecka i period 3.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»3 10%
75%»13 43%
100%»12 40%

Genomsnitt: 4.16

- Allt utom grammatikdelarna» (75%)
- Har hoppat över några av de alternativa grammatikövningarna.» (75%)
- Ej det ickeobligatoriska extramomenten, men grammatiken» (75%)
- Kännde att en av föreläsningarna i slutet behövdes prioriteras bort. Annars gick jag på även gramatiken som var rätt bra.» (75%)
- Alla schemalagda lektioner, men inte uttalsövningen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 68%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 24%

Genomsnitt: 1.86

- Såvitt jag har sett har mål inte gåtts igenom.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»8 40%
Ja, i hög grad»10 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.55

- Flervalsfrågor ger överlag en ganska dålig bild över hur pass bra man behärskar ett språk. Det muntliga och skriftliga provet funkade bäst.» (I viss utsträckning)
- De mål jag kan tänka mig skulle jag kunna tänka mig att de testade mig.» (I viss utsträckning)
- Jag vet inte riktigt vad gränserna för godkänt var men tentan kändes ändå lagom utmanande» (Ja, i hög grad)
- Tentamen och den muntliga presentationen tillsammans utgjorde en bra examination» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Vad anser du om Ingenjörskompetensdelen av kursen (karriärplanering, seminarier/workshops och studiebesök)?

30 svarande

Gav inte något»2 6%
Gav en del»10 33%
Givande»14 46%
Mycket givande»4 13%

Genomsnitt: 2.66

- deltog inte» (Gav inte något)
- Ska det vara obligatoriska föreläsningar bör dessa innehålla åtminstone lite nyttigt vilket inte alla hade.» (Gav en del)
- Säkert bra idé men när man inte vet vad som ger poäng plus att det framställs som att ingenjörsutbildningen är värdelös utan denna kurs så blir man lite omotiverad.» (Gav en del)
- Studiebesöket gav väldigt mycket, samt karriärplaneringen gav lite tankeställningar. Dock så kändes redovisningen väldigt onödig.» (Gav en del)
- Övningarna definitivt mer givande än föreläsningarna. Studiebesöket ganska intressant.» (Givande)
- Bra att få tid att fokusera på sig själv på detta sätt.» (Givande)
- Var bättre än jag hade föreställt mig. Roligt att personen vi intervjuade var så engagerad.» (Givande)
- Framförallt själva studiebesöket tycker jag var trevligt.» (Mycket givande)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»9 30%
Ganska stor»13 43%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.66

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»14 46%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»5 16%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 1.96

- Hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Skrev ganska liten då jag inte använde den så mycket, dock tycker jag att hemsidan där man kunde träna engelska var väldigt bra.» (Ganska liten)
- EngOnline var ganska bra, fast skulle behöva lite vidareutveckling för att bli perfekt.» (Ganska stor)
- EngOnline var bra» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»15 50%
Mycket bra»10 33%

Genomsnitt: 3.16

- Rörigt med wikin.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för många olika ställen att leta efter information på» (Ganska dåligt)
- Informationen fanns där, men det var ofta rörigt och utspritt. » (Ganska bra)
- PDF-schemat över uppgifter var lite otydlig så tabellen borde struktureras om något.» (Ganska bra)
- Lite förvirrande med både kurshemsida och wiki.» (Ganska bra)
- Lite utspridd information, men det var inget större problem» (Ganska bra)
- Råkade vid ett tillfälle radera en kompis text på wiki, även om det inte var någon större förlust.» (Ganska bra)
- För många olika sidor med informatin/uppgifter.» (Ganska bra)
- Rätt bra, även wikkin. Kunde varit mer information på wikkin. Alla uppgifter var inte med och så, kudne lika gärna länkat till dem där.» (Ganska bra)
- Fungerade bra inom varje del, men ingenjörskompetensen och engelskadelen sköttes på helt olika sätt.» (Ganska bra)
- Wiki var ett plus.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 24%
Mycket bra»15 51%
Har ej sökt hjälp»7 24%

Genomsnitt: 4

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 33%
Mycket bra»20 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»12 40%
Lagom»15 50%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Arbetsbelastningen var egentligen rätt låg men, det kan nog va svårt att motivera många att göra mer när kursen ligger paralellt med kandidatarbetet» (Låg)
- Tillräckligt, eftersom kandidatarbetet tog mycket tid.» (Låg)
- Kompenserades dock av att mycket tid lades på kandidatarbetet.» (Låg)
- Låg, vilket var bra med tanke på att den går parallellt med projektarbetet.» (Låg)
- Arbetsbelastningen var låg, men med tanke på att kursen gick samtidigt som kandidatarbetets sista hälft så fanns det inte heller mer tid att lägga på den...» (Låg)
- Dock låg slutpresentationen väldigt dåligt till alldeles i samband med deadline för kandidatarbetsrapporten.» (Lagom)
- Var ganska lätt kurs att smälta, men fanns ändå att göra om man ville göra extra(engonline) vilket var bra. Måste ju ändå få bra på tentan.» (Lagom)
- Med tankte på att kommunikationen skulle läsas på 75% så var det mycket tid som gick åt.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»6 20%
Hög»16 53%
För hög»7 23%

Genomsnitt: 3.96

- Kunde ha lagt mer tid på kandidaten.» (Lagom)
- Kandidatarbetet tog mycket tid och energi» (Hög)
- Kandidatarbetet är tungt» (Hög)
- Kandidatarbetet tog en del tid» (Hög)
- Projektarbetet var intensivt.» (Hög)
- Kandidatarbetet tar väldigt mycket tid i slutfasen.» (För hög)
- Kandidatprojektet har blivit väldigt snedbalanserat för oss.» (För hög)
- Kandidatarbetet var högt, men läste även en extra-kurs.» (För hög)
- Läste extra kurs.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»7 23%
Gott»16 53%
Mycket gott»5 16%

Genomsnitt: 3.8

- Engelskan tycker jag var bra men den andra delen hade varit bättre att lägga på att jobba med våra projekt, föreläsningar inom design av system eller något liknande. Mjuka värden är såklart viktiga men ett par föreläsningar gör ingen skillnad och är bara slöseri med tid. » (Dåligt)
- Gör det snyggare i framtiden. Nu var det bara en kurs man skulle beta av. » (Dåligt)
- Kändes något onödig för mig, men kan säkert vara bra för andra. Retorikmomenten var väldigt bra.» (Godkänt)
- Engelskaundervisningen var på väldigt skiftande nivå. Ibland var den mycket grundläggande, ibland höll den en mer avancerad nivå. Kanske oundvikligt på ett sätt, om det nu är så att många gör fel på små (enligt mig) enkla detaljer. » (Gott)
- En del gott men många delar mycket gott.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Retoriken och talövningar»
- Innehållet var i stort mycket bra»
- Det mesta var rimligt»
- studiebesök, engelsk grammatik»
- Möte med person i arbetslivet (kompetensdelen) och mer eller mindre allt i engelskadelen.»
- De små undervisningsgrupperna, EngOnline, övningarna.»
- Övningar i att skriva korrekt i olika sammanhang och genomgång av grammatik är nyttigt.»
- De muntliga delarna.»
- Tänket om att man behöver se lite hur arbetslivet fungerar.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre ställen att leta info på, lätt upp allt på wikin och strunta i pingpong, studieportalen och kurshemsidan.»
- Tydligare struktur och ordning. »
- Jag anser att uttalsövningen i språklabbet(?) borde vara obligatoriskt, möjligtvis att man ersätter argumentative speech med den. Det var en del personer under slutpresentationen som hade uppenbara problem med uttalet.»
- Hmm... kanske att den muntliga presentationen i engelskan var dagen innan uppvisning och (utsatt) inlämningsdatum av rapporten, vilket gjorde det lite extra stressigt där i början av veckan men rätt tomt efteråt.»
- Inte lägga slutpresentationerna så nära deadline för kandidatrapporten!»
- Slutpresentationen bör kanske inte läggas dagen innan kandidatrapporten ska lämnas in, utan några dagar senare»
- Ett eller två extra obligatoriska grammatiktest för att motivera till grammatikstudier.»
- Gör det intressant! Det kändes som en väldigt förlegad kurs i många avseenden. Ska ni ha seminarier om arbetslivet kan det dessutom vara fördelaktigt att inte måla upp "chefen" som en idiot som inte kan något och som alla måste leva med. Det ger inte direkt en bra bild av arbetslivet där förmodligen flera av oss kommer att inneha någon slags chefpost.»

17. Övriga kommentarer

- rörigt med alla moment i engelskan med critique, det var oklart hur många vi skulle göra, och hur tentan var upplagd. inte heller bra med alla deadlines som egentligen inte var deadlines, tråkigt om man sitter och jobbar på kvällen om det inte gör något om man lämnar in det för sent...»
- Trevligt med en lärare som har engelska som modersmål!»
- Duktiga föreläsare, väldigt lärorik kurs!»


Kursutvärderingssystem från