ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VBF056 Byggnadsmaterial, VBF056

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-09 - 2009-04-05
Antal svar: 99
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna förstå viktiga samband mellan byggnadsmaterialens struktur och egenskaper. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

99 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»59 59%
Mycket bra»36 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.31

- Jag har inte förstått sambandet.Däremot vet jag att det finns en tabell någonstans som beskriver sambandet. Jag har lärt mig slå upp samband i tabeller utan att förstå innebörden.» (Mycket dåligt)
- om kursen var litte längre kunde man behärska det målet på jätt bra sätt» (Ganska bra)
- trä och betong kan man lite om, knappast några andra.» (Ganska bra)
- Framförallt tack vare en mkt bra kursbok» (Mycket bra)
- Bra med lab» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna beskriva växelverkan mellan material och miljö.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

98 svarande

Mycket dåligt»4 4%
Ganska dåligt»23 24%
Ganska bra»53 55%
Mycket bra»15 15%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.83

- Jag upplever inte att vi har diskuterat miljö alls, åtminstonde inte på det sätt jag definierar miljö det vill säga materialens bealstning på naturen och hur man motarbetar det.» (Mycket dåligt)
- Jag har lärt mig mycket om hur miljön påverkar matrial men inte ett dugg om hur matrialen påverkar miljön! Jag frågade NN, men det fanna tydligen inte utrymme i kursen för detta. Riktigt dåligt!!» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Betong har en mycket stor CO2 påverkan. Om denna sades endast att man inte visste hur stor den var. Inget sades om hur man vilka alternativ som var mer miljövänliga. » (Ganska dåligt)
- Tror att det går att få in ett ännu bredare perspektiv än vad som gavs i kursen.» (Ganska dåligt)
- temp.rörelser hos trä är det enda man kan.» (Ganska dåligt)
- Kunde varit betydligt mer anknytning till miljön! » (Ganska bra)
- Med miljö som i miljövänlig har det inte funnits någon tydlig koppling, men det var kanske inte heller meningen...» (Ganska bra)
- Med detta svar avser jag miljön i bemärkelsen av omgivande temperatur, luftfuktighet,konkakt med fritt vatten osv.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna bedöma material, såväl befintliga som nya, under hela deras livslängd. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

98 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»20 21%
Ganska bra»61 64%
Mycket bra»12 12%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.87

- Jag känner mig chanslös att bedöma material vars egesnakper inte är uppradade i en redan färdig tabell.» (Mycket dåligt)
- Betong har vi ju gått igenom, men knappat de övriga materialen i den omfattning som jag väntat mig.» (Ganska dåligt)
- Uppfyllt om det med material enbart räknas trä och betong.» (Ganska dåligt)
- Ganska dålig bild av "nya" material men bättre på de mer klassiska materialen.» (Ganska dåligt)
- För få inslag av nyutvecklade, miljövänligare/effektivare material.» (Ganska dåligt)
- det var många material som vi har läst om, det känns svårt att man säger att man kan bedöma alla material» (Ganska dåligt)
- Jag kan endast bedöma trä och betong.» (Ganska dåligt)
- Däremot har den ekonomiska faktorn sopats under mattan. Ett materials hållbarhet bygger ju i stor utsträckning på att det är ekonomiskt hållbart. När jag ställde frågan om vilken cementtillsats som var bäst ur ett ekonomiskt perspektiv fick jag svaret att det inte var relevant för kursen. Fler än jag var förvånade över den reaktionen. » (Ganska bra)
- Teorin bakom har man god koll på, men hur det påverkar i praktiken är mer oklart» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna värdera information om byggnadsmaterial och kommunicera med personer i byggbranschen. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

98 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»15 16%
Ganska bra»59 64%
Mycket bra»15 16%
Vet ej»7

Genomsnitt: 2.95

- Allt för mycket detaljer och för få samband mellan olika delar av kursen. Målet att kunna kommunicerar med andra personer i byggbranschen har helt misslyckats, jag har inte pratat med någon i branschen och där med fått ett kvitto på att jag kan det.» (Mycket dåligt)
- I alla hänseenden utom det ekonomiska och det miljömässiga. » (Ganska dåligt)
- Fått bra koll på termer etc. Däremot saknas lite praktiska tillämpningar. Labbarna har gett lite praktisk insikt, men de känns mer inriktade mot forskning och utveckling än egentligt nyttjande» (Ganska bra)
- Hade varit bra om fler uttryck som används ute på arbetsplatserna hade används istället för de "akademiskt korrekta"» (Ganska bra)
- Ganska bra: mest när det gäller betongindustrin.» (Ganska bra)
- Svårt att bedöma nu innan man kommit i riktig kontakt med branschen...» (Ganska bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

98 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 16%
Målen är svåra att förstå»5 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»46 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»31 31%

Genomsnitt: 2.93

- Jag skulle vilja säga att målen är irrellevanta och helt behöver skrivas om.» (Målen är svåra att förstå)
- Det finns ingen informationsgallring, läraren verkar inte veta vad som är viktigt och misslyckas därigenom med att kommunicera detta till eleverna.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen står som frågor nu. Men inte läst dem annars.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Eftersom teorin är så omfattande skulle det vara till hjälp om det specificerades vilka avsnitt det läggs mest vikt vid på tentamen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursens mål är begripliga. Det som är för mig helt obegripligt är att kursen inte strävar efter att uppfylla dessa mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dock har kursens innehåll inte motsvarat målen. Framförallt inte miljöaspekten. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

87 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»81 93%
Nej, målen är för högt ställda»5 5%

Genomsnitt: 2.04

- Fortfarande menar jag att det är fel mål, men om dessa mål är kvar så är kraven fel.» (Nej, målen är för lågt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

89 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»40 44%
Ja, i hög grad»45 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 2%

Genomsnitt: 2.52

- jag försör ine frågan» (?)
- Examinationen fokuserar allt för mycket på detaljer, inte på sammanhang. Detaljerna kan jag slå upp i boken. En vis man sa något i stil med "Det är indatan som är svår, utdatan kan vem som helst behandla. Jobbar du med indata får du bra betalt och tvärt om med utdatan." Jag upplver att fokus legat på utdata allt för mycket.» (Nej, inte alls)
- Examinationen testade om eleven lyckats memorera sidan 273. Examinationen tycktes över huvud taget inte vara representativ för den tid kursen ägnat på olika ämnen.» (Nej, inte alls)
- Pga brett teoriinnehåll, är det svårt att ta till sig allt» (I viss utsträckning)
- Som vanligt önskar man ju en mycket bredare examination, med tanke på kursens bredd.» (I viss utsträckning)
- I allmänhet för denna kurs är det fel saker som är svåra. Det svåra i t.ex. en räkneuppgift är oftast inte strategin utan att lista ut vilken tabell för trä de tänker sig att man ska titta i. Jag tycker att teoridelen inte speglade det viktiga med byggnadsmaterial. Att känna till definitionen på PVK känns inte lika relevant som att kunna t.ex. jämföra två olika material ur hållbarhetssynpunkt, miljösynpunkt och ur en ekonomisk aspekt. » (I viss utsträckning)
- Jag anser att vissa delar som examineras är ganska irrelevanta och skulle kunna ersättas med andra typer av frågor inom andra bitar av ämnet. För stor fokus på vad som står exakt i boken, utan att ta hänsyn till om det är rimliga frågor eller ej.» (I viss utsträckning)
- Uppgift 4 på andra delen var något helt okänt och främande. På teoridelen var det för många olika saker som dom kunde fråga om och det var omöjligt att kunna allt på den tiden vi hade. Kändes som att man behövde tur med att man kunde alla frågor.» (I viss utsträckning)
- Det är naturligtvis svårt att testa alla områden, dock tyckte jag att en del frågor hade kunnat vara lite mer väsentliga och haft mer fokus på det vi lagt mest tid på. » (I viss utsträckning)
- elak tenta» (I viss utsträckning)
- Examinationen var ganska snäv i relation till kursens omfattning. Dvs många stora bitar i kursen testades inte, enligt min upplevelse.» (I viss utsträckning)
- Vissa konstiga frågor- samt räkningstal.» (I viss utsträckning)
- Den teoretiska delen på tentan visade endast om man lyckats memorera hela boken utantill eller inte.» (I viss utsträckning)
- Väldigt bra examnation, aven med betongproportioneringen.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen som vi fick göra (V2 2009) var en av de mest relevanta jag gjort» (Ja, i hög grad)
- Man kan diskuterade formuleringarna på några av årets tentafrågor. I min mening var det något otydligt vad som sökes och skulle beräknas, och många trodde att flera uppgifter var svårare än vad de var och hoppade därmed helt över dem.» (Ja, i hög grad)
- svår räknedel på tentan - i jämförelse med äldre tentor.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

97 svarande

Mycket liten»30 30%
Ganska liten»36 37%
Ganska stor»24 24%
Mycket stor»7 7%

Genomsnitt: 2.08

- Jag har inte varit på mer än kanske 3 föreläsningar men tror andåså jag skrev väldigt bra på tentan. Det är på tok för mycket rak upprepning av vad som står i boken och bara läsa av powerpoint hela tiden. Försök kanske förklara mer svåra begrepp och annat som är svårt att förstå, inte sånt som man snabbt läser sig till.» (Mycket liten)
- Den typ av föreläsning som hålls är inte värd att gå på eftersom det enbart blir ett uppläsande av boken. Powerpoint-föreläsningar är inte heller bra enligt min mening, kan säkert fungera bra men inte när det som sägs är det som står på sliden. Blir oinspirerande och det kändes inte värt tiden att gå på föreläsningarna tillslut när man kan läsa boken själv.» (Mycket liten)
- Jag har inte gått på merparten av föreläsningarna. De har varit av undermålig kvalité. Boken säger samma sak som föreläsningarna och kompletterar inte varandra.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är upplagda som powerpoint-presentationer. Oftast när man använder PP-presentationer ställer man upp de viktigaste ekvationerna och ledorden och talar sedan fritt utifrån dessa. Så har det inte fungerat. Man hinner inte anteckna, det är svårt att förstå vad som är viktigt, och om man ändå bestämmer sig för att anteckna det man hinner så ledsnar man då det blir så mycket upprepning under en föreläsning att det inte känns värt att anteckna. Kanske skulle det förbättras om föreläsnaren utarbetade ett eget, nytt material, t.ex. egna pp-presentationer. Föreläsningarna är så direkt kopplade till boken att man inte får ut så mycket mer av att vara på föreläsningarna jämfört att läsa i boken. Det är synd då det säkert finns väldigt mycket kunskap och erfarenhet som man då inte får del av. » (Mycket liten)
- Föreläsaren håller föreläsningarna mha en powerpoint, som i princip följer boken exakt. Du lär dig därför minst lika bra med att läsa boken eller powerpointen själv.» (Mycket liten)
- Det som sägs på föreläsningarna är ganska exakt det som finns att läsa i boken, och som läses på halva tiden själv. Så föreläsningarna tillförde inte någonting utöver boken, eller hjälpte mig förstå det som stod i boken bättre.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är det är det stora problemet i kursen enligt mig. Att satsa på att gå genom 90 PowerPointslides fyllda med text på ungefär lika många minuter gjorde det omöjligt för mig att hänga med på föreläsningen och gjorde inlärningen minimal. Jag tycker föreläsningen borde ägna mycket mer tid åt att SKAPA FÖRSTÅELSE hos oss studenter istället för att upprepa det som redan står i boken, precis som det står i boken.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är kopior av texten i boken och ger inte mycket extra kunskap. Jag gick på endast en liten del av föreläsningarna då de kändes onödiga och ointressanta.» (Mycket liten)
- Ingen alls» (Mycket liten)
- Gick försnabbt med powerpoint presentationen. Man hann inte skriva ner innan föreläsaren bytte sida, plus att de flesta föreläsningarna låg inte ute i god tid på studie portalen. Eftersom att det gick så snabbt så lyssnade man mest passivt och kunde inte lära sig.» (Mycket liten)
- Hade "näst intill ingenting"-alternativt funnits hade jag nog valt den.» (Mycket liten)
- Snälla, skippade att ha powerpoints i form av långa romaner. Vi har en bok vi kan läsa ur. Gör egna powerpoints så slipper ni överraskningar. Flera av föreläsningarna var nästan ett rent rabblade ur boken och inte särskilt roande. Antalet medverkade på föreläsningarna talar väl sitt tydliga språk... Mitt udda men seriösa förslag: Om det nu är ont om pengar (som uttalats att det är) så dra ner på föreläsningarna och ha fler övningar. Ge läshänvisningar och börja övningarna med en frågestund på genomläst avsnitt och eventuella tillägg från lärare. Ha sedan övning med räkning och/eller genomgång av praktiska exempel.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gav väldigt lite, oengagerade föreläsare med power point-presentationer utan röd tråd. Jag, liksom många andra, slutade att gå på föreläsningarna då att enbart läsa i boken gav bättre resultat.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna behandlade bara det som stod i boken, och på ett sämre sätt, på powerpoint-slides som någon annan hade gjort och som läraren inte tycktes ha gått igenom i förväg. Det fanns ingen urskiljning av information, inget sätt att strukturera och prioritera upp inlärningen. » (Mycket liten)
- Totalt onödiga då läraren inte är pedagogisk, utan rabblar bara ur sina anteckningar och dessutom är fruktansvärt dålig på att förklara saker och sällan förstår när elever ställer frågor.» (Mycket liten)
- Väldigt sega föreläsningar. NN går väldigt snabbt fram och följer boken väldigt mycket, ...(dock är både Ingemar och Bengt mkt kunniga och har varit väldigt bra under ex. labbar...)» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- NN har undervisat om saker som inte är i närheten av hans område och det är inte ok. Hu ska han undervisa för oss när han inte själv kan grejerna. På de mest grundläggande sakerna kunde han inte ge svar fast han föreläste om det. Inte hans fel, mun hur tänktes det när han skulle föreläsa?» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Exakt som boken» (Ganska liten)
- De läste bara rätt av slidsen. Men konstigt nog kom jag ihåg de områden jag lyssnat på än de jag hoppade över.» (Ganska liten)
- Ofta mkt information. Många slides ca 50 st. Svårt att föra anteckningar och hinna lyssna samtidigt. Och det är inte direkt att man hinner komma hem och skriva av alla slides. » (Ganska liten)
- Jag tyckte att hälften av föreläsningarna var bra, var sotr skillnad mellan föreläsarnna.» (Ganska liten)
- Föreläsarna bör vara försiktiga med att ha stora textstycken på sina powerpoints, samt med att läsa innantill från dem. Det leder till oinspirerande föreläsningar! Var istället lite mer spontana, utgå från stödord och bilder/diagram på power point och prata fritt! Detta kräver ni som föreläsare av oss studenter då vi redovisar muntligt.... ledord: inspirerande!» (Ganska liten)
- Allt som sades på föreläsningarna stod i boken.» (Ganska liten)
- Det är väldigt mycket info som ska in så det blir lätt tråkigt att lyssna. Kanske man skulle korta ner föreläsningstimmar och till exempel gå igenom det mest viktiga å kanske istället ha instuderingsfrågor som skall lämnas in före vissa föreläsningar så man vet grunderna och sen kan börja direkt på det mer komplexa. Kanske ha nåt sorts deltest mitt i kursen i form av dugga eller liknande också!» (Ganska liten)
- Föreläsningarna blir väldigt sega, borde variera dem på något sätt.» (Ganska liten)
- Ska ni läsa innantill från powerpoint-slides kan ni lika gärna lägga ut slidesen på kursportalen och hoppa föreläsningen. Dessutom används precis samma figurer och diagram som finns i boken. Det känns inte meningsfullt att gå på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- faktis jag var beronde på boken.» (Ganska liten)
- Jag tycker att det var för mycket text på powerpoit presentationerna så att man inte han med att anteckna eller läsa. Ibland kändes det som om föeläsarna bara stod och mässade och malde på. Kanske ställa fler frågor och så så att man som kursdeltagare blir mer delaktig och aktiv under föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Lite väl fullklottrade powerpoint-föreläsningar i vissa fall... Bättre att ha färre punkter och mindre text och istället berätta mer utöver dessa på föreläsningar.» (Ganska liten)
- hälften av föreläsningarna var för min del meningslösa att gå på, eftersom det som togs upp på dessa ofta var ordagranna citat från boken. Jag saknade generellt en vilja att fördjupa/förtydliga kurslitteraturen från samtliga föreläsare. Däremot var laborationerna bra!» (Ganska liten)
- Man förväntar sig att förläsaren ska utveckla det som t.ex. står i boken eller på powerpointen men när han (nn) läser innantill kan man ju lika gärna ladda ner filen och läsa den själv, hemma!» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- NNs föreläsningar fungerar ej. Nästan inga är närvarande, De flesta går på alla andra föreläsningar. Han borde göra sina egna power-point:ar.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Beroende på föreläsare och ämne.» (Ganska stor)
- En del föreläsare kändes för oengagerade så att man inte lärde sig något på föreläsningarna .» (Ganska stor)
- För många diagram gör att man tappar intresset och vissa och finns även föreläsningar som man upplever att de inte ger än någonting. Vissa föreläsningar känns som om du kan läsa i boken på en kvart och du lär dig mer av det än att gå på föreläsning som är 2timmar.» (Ganska stor)
- Har ej prioriterat föreläsningarna med NN eftersom det som sägs står ordagrant på powerpointen som finns på hemsidan. Det kändes mer effektivt att läsa hemma, vilket förstås är tråkigt. » (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

9. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

98 svarande

Mycket liten»19 19%
Ganska liten»37 37%
Ganska stor»34 34%
Mycket stor»8 8%

Genomsnitt: 2.31

- Beror på att jag inte gått på dem heller, så vet inte hur kvalitén var.» (Mycket liten)
- För lite räkneövningar. (inga) Inga räkneövningar där man har fått sitta själv och räkna med lärarhjälp.» (Mycket liten)
- Gick inte på dem» (Mycket liten)
- Det tillförs inte så mkt mer än det som går att läsa sig till i övningsbokens facit.» (Mycket liten)
- Gick på för få för att kunna bedöma.» (Mycket liten)
- Eftersom övningsledaren bara skrev av facit så kändes det som att det gav mer att göra talen på egen hand.» (Mycket liten)
- Läraren läser för det mesta innantill i boken där lösningar på uppgifterna visas. » (Mycket liten)
- Nästa exakt som övningsboken» (Ganska liten)
- Bättre än föreläsningarna. Ett tips är att inte räkneledaren läser innantill från facit, ger ett intryck av att det finns brister i kunskapen. Använd egna ord.» (Ganska liten)
- De hade gett mer om räkneövningarna inte var en uppläsning av bokens lösningsförslag. Jag är läskunnig och kan ta till mig dem själv.» (Ganska liten)
- Boken är så bra att det mesta gick att lista ut själv.» (Ganska liten)
- Inte liten för att räkneövningarna varit dåliga, utanför att facit till övningarna är väldigt bra. Jag tycker räkneövningarna varit bra. » (Ganska liten)
- Då föreläsaren skriver exakt samma lösning som finns i övningsboken kan man även här läsa sig till allting själv. Du lär dig oftast av att räkna tal själv, därav gav räkneövningarna ganska lite.» (Ganska liten)
- jag tycker att kursen var litte stor så det behöver mer tid för räkneövningar än vad som ställdes i schemat » (Ganska liten)
- Räkneövningarna var bättre än föreläsningarna, mer konkret inriktade på de uppgifter vi hade att utföra. Däremot var det svårt att ställa frågor och få bra svar.» (Ganska liten)
- Det var användbart att titta på exempel när man skulle räkna tal själv. Men ofta var facit i boken väl så hjälpsamt som en räkneövning.» (Ganska liten)
- Vore bättre att få räkna mer själv istället för att titta på när någon annan gör det» (Ganska liten)
- Väldigt bra övningar, borde göras mer "reklam" för dem då de ger bättre insikt än föreläsningarna» (Ganska stor)
- Utan dom blir det svårt att förstå hur man skall göra inlämningsuppgifterna.» (Ganska stor)
- Kan förklara beräkningarna mer nogrant föär ökad förståelse.» (Ganska stor)
- Skulle vara bättre om NN inte gick igenom lösningarna med hjälp av facit.» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

10. Till hur stor hjälp har laborationerna och laborationsredovisningen varit för din inlärning?

98 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»16 16%
Ganska stor»47 47%
Mycket stor»34 34%

Genomsnitt: 3.16

- Tar mer tid än nytta» (Ganska liten)
- Har mest upplevt dem som ett onödigt moment som är svårt att koppla till målen.» (Ganska liten)
- Bra upplägg, men jag hade missat vikten av att verkligen vara förberädd. Mitt eget fel dock.» (Ganska liten)
- Bra att få en inblick, dock mer tidskrävande än vad den hade behövt vara... mycket på grund av brist i ledning eller liknande exempel.» (Ganska stor)
- Det hade varit intressant att få göra en större del av det praktiska själv, t.ex. fått rigga mätutrustningen. Ett förslag till nästa år är att på något vis blanda V- och AT-studenter i större utsträckning. Jag läser AT och av en slump hamnade jag med en V-grupp och det var jättebra. T.ex. kunde i vissa grupper en plats eller två vara reserverade för AT-studenter. Det kräver dock att tid avsätts i schemat för att arbeta med laborationerna. » (Ganska stor)
- laborationerna känns som sagt väldigt teoretiska och forskningsinriktade. Vore bättre om man kan ha dem utifrån ett användar och funktionsperspektiv.» (Ganska stor)
- Man fördjupar sig i vissa uppgifter, missar andra. Detta beror bl a på för stora labgrupper. Max 3 är idealt. Man kan då lättare samordna sina tider, och har större möjlighet att varkligen arbeta TILLSAMMANS» (Ganska stor)
- Väldigt förvirrande laborationer och dåligt strukturerad information vilket ledde till att laben blev onödigt krånglig. Men det är alltid bra att tvingas till att lösa uppgifter så att man lär sig något innan tentaveckan.» (Ganska stor)
- Svårt att förstå labuppgifterna.» (Ganska stor)
- Laborationsarbetet var det som framförallt inspirerade till att studera.» (Ganska stor)
- Jätte bra med praktsika moment.» (Ganska stor)
- Väldigt bra, fick en att fatta.» (Mycket stor)
- Väldigt bra att ha laborationera att gå tillbaka å få en bild av hur det verkligen fungerar och det underlättar när man sitter med böckerna å försöker förstå hur allt fungerar.» (Mycket stor)
- Laborationerna var till mycket stor hjälp och jag anser att mer tid och tyngd kan läggas på dem på bekostnad av någon annan del av kursen.» (Mycket stor)
- Väldigt vettiga laborationer!» (Mycket stor)
- Bra att kunna testa i verkligheten.» (Mycket stor)
- Det var bra att se materialen i verkligheten, och räkna med autentiska fall.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har studiebesöket varit för din inlärning?

96 svarande

Mycket liten»9 9%
Ganska liten»39 40%
Ganska stor»31 32%
Mycket stor»17 17%

Genomsnitt: 2.58

- Inget. Det saknar helt koppling till målen enligt mig. Samtidigt är det trevligt att få se verkligheten, men då hade ett besök på en byggarbetsplats varit mer uppskattat.» (Mycket liten)
- Kul att se, bra för motivationen. Men inte för inlärningen.» (Mycket liten)
- Men är intressant och viktigt» (Ganska liten)
- Kul att se färdig betong, men hade gått att läsa in också.» (Ganska liten)
- Hjälper inte inlärningen så mycket men, kul och intressant att se hur det fungerar i verkligheten.» (Ganska liten)
- Studie besöket var på en betong fabrik, och hade gevetvis betydelse för förståelsen av betong kapitlet, men för övriga av kursens moment hade det självklart föga inverkan. Studie besöket varade i två timmar, ställer man detta i relation till föreskriven studie tid, ca 200h för kursen så utgör studie besöket ca 1% av kursen. Jag är dock tacksam för att vi fick möjligheten och tycker att det var en trevlig kontrast till den teoretiska sidan av kursen. » (Ganska liten)
- i och med att det fanns en obligatorisk inlämningsövning innan, gjorde det att man redan hade lärt sig hur reningen gick till. och pga det kändes besöken som upprepande » (Ganska liten)
- Var intressant och kul men inte så otroligt lärorikt egentligen.» (Ganska liten)
- Gav inte speciellt mycket.. Visst var det roligt att komma ut och se det hela på plats, men inlärningen skedde för min del via föreläsningar och kurslitteratur. » (Ganska liten)
- Dock var det en rolig eftermiddag - och intressant att se betongtillverkning i verkligheten.» (Ganska liten)
- Mer intressant och roligt att komma ut och se hur det fungerar i praktiken, snarare än att det gav mer kunskap om hur betongen är uppbyggd och fungerar.» (Ganska liten)
- Definitivt ett intressant inslag i lärandet och en möjlighet att se hur det fungerar i verkligheten. Men jag tycker att de var för korta, eller för enkla för att kunna ge en djup insikt.» (Ganska liten)
- Intressant att se och besöka, men inte till så stor hjälp för kursen.» (Ganska liten)
- Väldigt intressant men har inte gett så mkt för inlärningen» (Ganska stor)
- Färdig btg, BRA!! Lackarebäck, ok Ryaverken, ok» (Ganska stor)
- Lärorikt och intressant att komma ut i verkligheten.» (Ganska stor)
- Roligt med praktiskt.» (Ganska stor)
- Intressant!» (Ganska stor)
- Det var väldigt intressant. Ändå bättre hade det varit om man fått gjuta eller blanda något!» (Mycket stor)
- Jättekul att få komma ut på studiebesök! Lärorikt och intressant. » (Mycket stor)
- Studiebesöket var jätte bra tyckte jag!» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

96 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 4%
Ganska stor»18 18%
Mycket stor»74 77%

Genomsnitt: 3.72

- Boken är pratig och i många fall inkonsikvent när det gäller beteckningar. Samma sak behandlas i allt för många kapitel. För mycket detaljer.» (Ganska liten)
- Tycker att kurslitteraturen var mkt bra förutom kapitlet om fogar.» (Ganska stor)
- Kursboken var enda informationskälla då föreläsningarna höll låg klass. Dock efterlyses fräschare, nyare och mer inspirerande litteratur (jag vet att förslag på böcker har kommit från AT).» (Ganska stor)
- Men oklar i vissa formuleringar och tunt räkningsutförande.» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Nöjd med kursmaterialet» (Ganska stor)
- Instuderingsfrågorna ovärderliga, räkneuppgifterna lite sämre men de gamla tentauppgifterna var riktigt bra. Bra bok, sammantaget mycket bra kurslitteratur» (Mycket stor)
- Boken tillsammans med tentor har gjort allt.» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Boken är bra och omfattande, men vissa resonemang i texten är otydliga och ngt svävande. Termen "immunitet" fanns med på tentans teoridel, står det verkl om immunitet i boken i samband med korrosion?! Jag missade detta totalt....» (Mycket stor)
- Boken är det jag har använt mig mest av i kursen och den är bra. Tycker dock att föreläsningarna på ett bättre sätt kunde komplettera och lyfta fram saker, istället för att bara kopiera boken.» (Mycket stor)
- Boken var ganska bra och informativ. » (Mycket stor)
- Bra bok! Och riktigt bra med instuderingsfrågor, det underlättar inlärningen. » (Mycket stor)
- boken tycker jag var jätt bra bok det var lätt att förstå och var väldigt tydlig jag gillade drn faktis och jag tänker inte sälja den(:» (Mycket stor)
- Bra och intressanta böcker!» (Mycket stor)
- Man behövde boken mycket för tabeller och diagram.» (Mycket stor)
- Det är främst genom boken jag lärt mig kursen.» (Mycket stor)
- Det var mycket användbart. Däremot kan man fråga sig om det verkligen är fördelaktigt för inlärning att så slaviskt följa kursmaterialet. Det är dessutom inte världens mest inspirerande eller nytänkande bok.» (Mycket stor)
- Det är det enda jag använt. Försökt memorera boken och löst uppgifter.» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

96 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 4%
Ganska bra»45 46%
Mycket bra»47 48%

Genomsnitt: 3.44

- Alldeles för sena med att klargöra vad som förväntades i form av labredovisning, gäller både första inlämningen och returen!» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna måste komma ut tidigare så att man har tid att skriva ut dom.» (Ganska dåligt)
- studieportalen användes för lite.» (Ganska dåligt)
- Ibland lades föreläsningsanteckningarna ut ett tag efter lektionen» (Ganska bra)
- Det enda som var dåligt var att man anmälde sig till labben på papper som gick runt i salen. Mycket smidigare om man kan anmäla sig på studieportalen.» (Ganska bra)
- Bra att de använder kurs-hemsida överhuvudtaget, inte alla som gör det. Skulle kunna tillämpa funktionen "anmälan till olika aktiviteter" på portalen istället för att ha en lapp som får gå runt som man ska fylla i, råkar man sitta längst bak så få man "skit"-tider! » (Ganska bra)
- Önskvärt att ni är snabbare med att lägga upp powerpoints. » (Ganska bra)
- Gruppindelningarna borde ha gjorts via hemsidan.» (Ganska bra)
- Bra med information på kursportalen.» (Ganska bra)
- Inget krångel alls. tydligt upplägg, klara gruppindelningar och tider.» (Mycket bra)
- Förslag till nästa år: Anmälan till laborationsgrupper på nätet!» (Mycket bra)
- Det var väldigt bra att alla föreläsningarna fanns på kurshemsidan!» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

96 svarande

För låg»1 1%
Låg»6 6%
Lagom»60 62%
Hög»24 25%
För hög»5 5%

Genomsnitt: 3.27

- Vilket var rätt skönt.» (Låg)
- Helt perfekt, nu hade jag tid att lära mig det grundligt och ordentligt, kommer att komma ihåg det då samt har fått en förståelse som brukar utebli pga tidsbrist.» (Lagom)
- har tydliga toppar vid labben men kan ha varit dåligt planerat från min sida.» (Lagom)
- Dock väldigt ojämn fördelning över läsperioden med lågt tempo i början och betydligt högra i slutet. Sprid ut övningarna mer!» (Lagom)
- Bra arbetsbelastning.» (Lagom)
- Mkt omfattande teori» (Hög)
- Det var väldigt mycket att läsa, och väldigt informativ, tillsammans med alla räkneuppgifter blev det ganska mycket. » (Hög)
- det behövs mycke tid särsild teori del man hinner knappt smälta in den första föreläsningar inna den andra påbörjar. » (För hög)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

96 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»9 9%
Ganska bra»38 39%
Mycket bra»22 22%
Har ej sökt hjälp»25 26%

Genomsnitt: 3.61

- Det var svårt att få svar på den ställda frågan från föreläsare, de svarade oftast på något annat, och man gav tillslut upp.» (Mycket dåliga)
- Under föreläsningar och räkneövningar verkade frågeställningar i stort sett oönskade. När de ställdes fick man sällan bra svar.» (Mycket dåliga)
- Frågor på föreläsningarna, besvaras inte eller på ett konstigt sätt.» (Ganska dåliga)
- Läraren är dålig på att förstå frågan när elever ställer dem och är väldigt inkörd i gamla spår och står och rabblar utantill. Frågar man något utöver det som står i hans papper blir han ställd.» (Ganska dåliga)
- Kunde varit bättre. Men samtidigt är vi många studenter.» (Ganska bra)
- Det gick alltid att ställa frågor, även om det ofta hände att när man ställde en fråga som föreläsaren inte kunde besvara, och då ibland sa att han skulle kolla upp, inte gjorde det. Det kan ju också bero på att studenten inte frågade igen, men jag kna inte minnas någon gång som något blev uppkollat. » (Ganska bra)
- fast jag har fortfarande många frågor som jag ville fråga men lärare hinner inte besvara på alla frågor under rasten annars får man svaret om de har gott tid » (Ganska bra)
- Det fanns gott om möjligheter. Dock uppmuntrades det inte riktigt, då det märktes att läraren blev defensiv när han inte kunde svara.» (Ganska bra)
- Har sökt hjälp via e-post, vilket fungerade mycket bra.» (Mycket bra)
- Även utanför föreläsningar och räkneövningar har man kunnat söka hjälp och fått snabba svar!» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

96 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»5 5%
Ganska bra»23 23%
Mycket bra»66 68%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.63

- Dåligt intresse från vissa av gruppmedlemmarna» (Ganska dåligt)
- Tyvärr var min lab-grupp ganska dåliga och gjorde arbetsbelastningen högre för mig.» (Ganska dåligt)
- för stora labgrupper» (Ganska bra)
- På AT sitter vi alltid några i ritsalen och pluggar tillsammans innan tenta och det fungerar jättebra. » (Mycket bra)
- Bra med labbgrupper som samarbetar, ger en bra inlärningsstruktur. » (Mycket bra)
- Dock var det lite tråkigt att inte grupperna för laborationen var förbestämda. Det pratas ju om att integrera V & AT bättre, och det här hade kunnat vara ett jättebra tillfälle att blanda V- och AT-studenter i grupperna.» (Mycket bra)

17. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

94 svarande

För låg»0 0%
Låg»12 12%
Lagom»53 56%
Hög»22 23%
För hög»7 7%

Genomsnitt: 3.25

- Jag läser byggingenjörprogrammet så min värdering ska nog inte räknas in» (Lagom)
- Bra arbetsbelastning.» (Lagom)
- Läste 150%» (För hög)
- jag fick ha egen genomgång innan kursen start för att kunna hänga med sen, det var en stressig kurs kan jag nogg säga » (För hög)


Önskade åtgärder

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna, räkneövningarna»
- Samma kurslitteratur, laborationer och sättet att redovisa dem på, alltså diskussion med lärare.»
- Laborationerna och tillhörande uppgifter/redovisning.»
- laboration, kanske i en "lättare" tappning. »
- Labborationsmomenten, mycket lärorika då man får se att det stämmer med verkligheten.»
- Det finns inget värt att bevara.»
- Laborationer har varit givande»
- Laborationer, studiebesök, föreläsningar .»
- bengt»
- kurslitteraturen, labbarna och studiebesöket»
- labben»
- Studiebesöket var intressant och roligt, men kanske egentligen inte fyller något av kursmålen, men jag tycker snarare att målen bör ändras än studiebesöket tas bort. För att göra det mindre kostsamt kanske inte lärare behövde närvara, utan alla fick en gemensam genomgång i skolan, på så vis kunde kanske ett till studiebesök genomföras: Förslag: Studiebesök till Råvara, så man får se fler och även en del nya material. »
- Laborationen»
- laborationer och studiebesök»
- Laborationerna, de var mycket givande.»
- Labbarna och studiebesöket»
- Studiebesök och laborationer!»
- Laborationerna»
- Kursboken var bra»
- Kurslitteraturen»
- Studiebesöket.»
- Studiebesöket, laborationerna...»
- Laborationen»
- Det är inte mycket, men laborationerna!»
- Labar»
- Boken, mycket bra bok!»
- Betongproportioneringsuppgiften kan formuleras mycket tydligare. Nu fick man gissa sig till vad man skulle skriva in vilket resulterade i retur på uppgiften. Dessutom fanns det slarvfel i kalkylbladet »
- Laborationerna och redovisningen»
- Viktigt med labbar så man får se hur det fungerar på riktigtoch inte bara på pappret. »
- Bengts föreläsningar, och labben!»
- labben och studiebesöken»
- Räkneövningar»
- Studiebesöken»
- kurslitteratur var jätte bra och labber (var givande för min del)»
- Bra med studiebesöket och labbarna eftersom det gav en bättre förståelse.»
- Laborationer och studiebesök»
- Tycker det mesta har varit till belåtenhet»
- Laborationerna. »
- Kurslitteraturen.»
- Laborationerna.»
- studiebesöket, labbarna»
- Demoräkningar.»
- Studiebesöken»
- grupparbetet»
- Bengt. Studiebesök & labb.»
- räkneövningarna. Gav mycket!»
- Labbar och studiebesök»
- Labbarna och redovisningsformen.»
- Inget»
- Studiebesöket»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Friare från boken och mindre på föreläsningarna. Det blir maraton i pp med lite mycket information. Bättre förberedda och vägledda räkneövningar, inte bara skriva av övningsfacit utan förklara hur man gör och vad man ska tänka på vid olika slags övningar.»
- Antalet gruppmedlemmar, för många i år»
- Föreläsningarna, något MÅSTE göras.»
- Någon slags förändring på föreläsningarna hade åtminstone fåt mig att gå på flera. Eftersom de följer boken i stor utsträckning hade mer fokus kunnat läggas på de enligt kursledarna viktigaste partierna och lämnat annan tid till egna studier i boken.»
- vissa delar av föreläsningarna. »
- Räkneövningarna skulle ändras till genomgångar där man förutsätter att eleven har räknat de problem som övningen tar upp. En del föreläsningar har varit sega och intresset för lärandet har minskat, de borde bli mer drivande. Kunskapsbrist hos en föreläsare inom vissa områden.»
- Finns mycket som behöver förändras, men jag tror att det som skulle göra byggnadsmaterial en intressant kurs som speglar ett intressant ämne är att förändra föreläsningarna, i första hand. »
- Allt i kursen. Gör om gör rätt. Börja med att titta på målen och föreläsningarnas upplägg. Använd tavlan i föreläsningarna. PowerPoint är värdelöst som hjälpmedel om det bara gäller text och fakta. Det är bra om man har intressanta bilder. Kursens koppling till övriga kurser är svår att förstå, kunskapen känns irrelevant. »
- Inget egentligen.»
- Upplägget på föreläsningarna har varit mycket tråkigt »
- S.k räknestuga ska införas. Lärarna kanske ska tänka på att göra lite effektivare slides, det blir lätt långa och många powerpoints. Eftersom det är mycket att prata om så känns det som att vi bara skrapade på ytan och inte satte oss in i materialen så mycket som jag skulle ha gjort. effektivare föreläsningar.»
- belysandet av mindre viktig information i boken så att fokus hamnar på det viktiga.»
- vore kanske inte så dumt om man i gruppindelningen gjorde om systemet så att de sista grupperna nödvändigtvis inte måste göra båda labbarna mellan 16-19 utan att det kanske kunde vara mer bättre spridning av de sena labbtiderna.»
- längre studiebesök»
- Minst en föreläsning om nya material! Det blir massa trä och betong men inget nytt, smart och spännande. Hur aktuellt är egentligen betong för framtiden, med sin klimatpåverkan? Mycket större fokus på miljö och ekonomi, så att man i en praktisk situation kan argumentera för att välja ett eller annat material. Mindre fokus på detaljkunskap som man vid behov kan slå upp istället. Skall man fortsätta med powerpoint-formatet måste nya powerpointslides tillverkas. Kanske kunde teoridelen utvecklas, bort med de torra instuderingsfrågorna och utforma egna frågor som blir mer som praktiska fall där man får argumentera för ett visst materialval för en särskild funktion, i en viss miljö. Kanske kunde laborationerna vara kopplat till detta där man kunde testa de material man kommit fram till och utvärdera sina slutsatser. »
- Föreläsningarnas upplägg bör ses över ordentligt. Man tycker det borde ge en hint till föreläsare när det under första gångerna är fullsatt för att sedan sjunka till under 20 pers per gång... (och då läser både V och AT kursen)»
- Btg-proportioneringen kan följas upp mer och syftet med denna kan tydliggöras. Någon form av räknestuga skulle underlätta min inlärning.»
- Upplägget på labbarna»
- Att man får ut mer av att gå på föreläsningarna/räkneövningarna genom att inte bara ta upp det som står på powerpointen/i övningsboken, utan mer övergripande.»
- Betongproportioneringsuppgiften, hade behövts mer ledning innan och bättre uppföljning efter.»
- Trycka lite mer på vad som är viktigt för att få en övergripande förståelse för material i byggande. Inte bara citera fakta ur boken på föreläsningar utan kanske mer analytiskt inriktat så att man stimuleras att tänka själv.»
- Upplägget på föreläsningar: De gången föreläsaren använde tavlan och förklarade med hjälp t.ex. enkla figurer var det inga problem att förstå honom. Tyvärr hände detta extremt sällan. Helt okej att visa bilder och diagram på overhead, men att läsa innantill från en powerpointpresentaion under större delar av föreläsningen gav ingen utdelnign för min del.»
- Kursen bör bli mer relevant för oss i AT. De viktigaste bitarna ur fukt och värmeberäkning osv bör bevaras för framtida kurser som Byggnadsfysik osv, men annars bör fokus läggas mer även på den arkitektoniska biten av material. Kursen borde vara jätteintressant men var tråkig, vilket är väldigt synd.»
- Föreläsningarna behöver göras nåt med. Färre föreläsningar och sortera ut vad som är viktigast att prata om på föreläsningar. Grunderna kan man läsa i boken på egen hand och kanske ha nån inlämning med instuderingsfrågor innan varje nytt område inför föreläsning. Bra med att man börjar läsa i boken i tid! Är väldigt mycket information i denna kursen så förstår att det e svårt å få det intressant på föreläsningarna!»
- förläsning i form av OH-bilder är inte bästa metod att föreläsa på.»
- Fem timmars tenta»
- Föreläsningarna när Ingemar stod och läste av powerpoint bordes slopas. Mycket skulle kunna göras istället, som att gå egenom räkneexempel eller vad som helst.»
- Föreläsningarna - för mkt info för snabbt, bättre selektera mer vad som verkligen är viktigt och SKIPPA resten»
- Litteraturen. Föreläsningsupplägget, mer bilder och fler aktuella exempel från verkligheten. Ok med slide show-upplägg om man kortar ner antalet slides till hälften och antalet ord till 1/4...»
- Riktlinjer för vad man ska kunna för teoridelen. Omöjligt att kunna alla teorifrågor till alla kapitel. Se även kommentarer ovan.»
- En del föreläsningar var lite långtråkiga och för mycket att bara mata information, så framställningen där tycker jag att man kan jobba med!»
- Föreläsningarna. Att använda sig av enbart Powerpoint på föreläsningarna har varit riktigt jobbiga, dels för inlärnigen, dels för hålla koncentrationen uppe ock så för hastigheten under föreläsningen. Man hinner varken lyssna eller skriva av det som står på powerpointen. Skulle man bestämma sig för att enbart satsa på få in det föreläsaren säger skulle det ändå varit för högt tempo.»
- Orättvist att de som har labb först får en vecka längre tid på sig att sätta ihop sin rapport än de som har labb sist. Åtgärda! Man ska kunna anmäla sig till en tid på studiebesök och en annan för labbarna, inte få ett paket med tider! Tycker att grupperna får turas om att ha "dåliga" tider (fredag 16-19)»
- Nogrannare beskrivning sv btgproportioneringsuppgiften och tydligare labhandledningar (bl.a mikrometerskruv förklaring skulle vara bra)»
- Räknestuga innnan tentamen med möjlighet att få ställa frågor man har inför tentamen.»
- Lägga mer tid och kraft på det viktiga och kanske inte ens fråga på tentan om glas eller gips eller nån specialare av nåt material. Inrikta sig på att alla ska förstå byggnadsmaterialen betong, stål och trä mäst. »
- Jag tycker att Ingemars föreläsningar inte var givande. Detta är inget personpåhopp utan syftet är att minska missnöjet till nästa år och öka kursen kvalité. Ingemars föreläsningar består av powerpoint-slides, till 99% packade med text tagen ur boken, och föreläsningen går ut på att han läser direkt ur powerpoint-slide:sen. Denna undervisningsmetod tycker jag är olämplig. Eftersom Ingemar hade hand om de mindre viktiga kapitlarna, och dessa redan är mycket väl beskrivna i boken, tycker jag att denna tid borde kunna läggas åt annat, exempelvis övningstillfällen med handledning.»
- Mer kunniga föreläsare/föreläsare som inte läser innantil, eller repeterar exakt vad som står i boken, och vet vad det är för slides på powerpointpresentationen, som de har.»
- för mycket powerpoint på föreläsningar!!!!! Lättare att lära sig genom att läraren skriver på tavlan.»
- Föreläsningar»
- jag tycker den här kursen är väldigt viktig för oss därför behöver man längre tid på sig för att känna sig hemma bla. övningar är tidskrävande.»
- Jag skulle gärna velat ha räkneövningarna lite tidigare på läsperioden.»
- Roligare föreläsningar»
- Vissa powerpoint-föreläsningar var som sagt lite väl plottriga... Bättre att ha färre punkter och att istället prata mer omkring dessa. Detta gäller dock inte alla föreläsningar.»
- Större engagemang från lärarna. Är det ens ok att lägga ut bilder/material från boken i form av slides på hemsidan - upphovsrättsligt? Stora delar av powerpointpresentationerna som Ingemar använde var ju rena utdrag ur kursboken.»
- Föreläsningarna! Skär ner på dem, ge istället läshänvisningar och gör snabbare genomgångar med frågemöjligheter på genomläst avsnitt i samband med övningar. »
- Räkneövn. i mindre grupper/klassrum»
- Saknade schemalagda räknestugor, då man kan vara säker på att få hjälp med räkneuppgifter. Räkneövningarna är bra, men fler räknestugor, tack.»
- att man som förut får blanda sitt eget betongrecept»
- Rekommenderade räkneövningar borde finnas. Demoräkningar hade låg niva jämfört med tentatalen.»
- Tentor som behandlar större del av boken/kursen»
- Lite mer information om redox reaktioner och andra kemiska reaktioner som har med kursen att göra. »
- Föreläsningarna, gör dem intressanta och värda att gå på!»
- PowerPointen på föreläsningen innehöll lite väl mycket av text i punkt form. Istället kanske man kunde ta in lite mer bilder.»
- Större vikt vid labbar och redovisning»
- Byta lärare, till en med lite nya idéer och som har läst pedagogik. Mer hands-on, se på mer material, testa och labba mer.»
- Föreläsningarna»


Övriga kommentarer

20. Övriga kommentarer

- Byggingenjör som läser den första kursen med V.»
- Intressant, rolig och bra kurs, tack»
- Jag upplever kompetensen hos lärarlaget vara låg. Allt för många gånger har svaret på följdfrågor varit att man inte vet, trots att man tidigare poängterat att något är viktigt. Lärarna är dessutom dåliga på att lyssna på och förstå eleverna. Eleverna ges sällan möjlighet att förklara sig eller ställa färdigt sina frågor. Man drar sig för att fråga om ens fråga blir förbisedd eller om man nästan blir förnedrad.»
- Kursen verkar ha givit god föreberedelse för Byggnadsfysiken som nu börjat. Betongpropotoneringsuppgiften kändes väldigt konstig. Först räknar man precis enligt de formler som står i dokumentet, vilket kan göras ganska förståelsebefriat, sen får man ett svar med de rätta svaren i marginalen, fyller i dem, och blir godkänd. Vad lärde man sig på det? Det är naturligtvis studentens eget ansvar att räkna igenom igen och se vad som blir fel, men det är en lustig uppföljning att skicka facit som ett förprogramerat program tagit fram, det känns nästan oseriöst. Ett förslag hade varit att man satt i en sal och räknade på det med övningsledarna där och blev godkänd på plats, då kunde de visa på vad som blivit fel utan att ge en facit. Kanske kom uppgiften lite tidigt i kursen, innan man hade förkunskaperna. »
- Kursen har inte lyckats lära ut de nödvändiga kunskaperna för att uppfylla kursmålen. Den har inte heller lyckats inspirera mig tillräckligt för att söka dessa kunskaper på egen hand.»
- Byggnadsmaterial skulle kunna bli en riktigt intressant och mångfasetterad kurs. Dock krävs lite framåtanda att se nyheter och omdaningar i verklighetens samhällsbyggnation, inte bara fortsätta med gamla invanda mönster.»
- Personligen tyckte jag tentamens räknedel var ganska svår i fämförelse med tidigare år. »
- En utav dem svåraste kurserna jag läst. Inte för att kursinnehållet i sig är svår att förstå, utan för att undervisningsnivån var låg. »
- Intressant kurs!»
- Dåligt organiserade föreläsningar, bättre att ta med det viktigaste på föreläsningarna, och hinna med allt. och sedan läsa resten i boken själv»
- --»
- Bengt är mycket bra»
- En intressant kurs som tyvärr föll på undervisningen.»
- Bra kurs. »


Kursutvärderingssystem från