ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 12/13 Byggnadsmekanik, LBT032

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-13
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 4%
Gott»12 54%
Mycket gott»8 36%

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra föreläsningar!» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.18


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- bestämma dimensionerande laster
- analysera enklare konstruktioner, såväl statiskt bestämda som statiskt obestämda vid såväl elastiskt som plastiskt tillstånd.
- bestämma deformationer


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 77%

Genomsnitt: 3.59

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 13%
Ja, i hög grad»18 81%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.9

- Tyckte tentan var rätt kass. Visade inte helheten på delmomenten. Liknade inte äldre tentorna. Skippa lämna ut tentorna om du ändå inte tänker göra en som inte är av samma upplägg. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»14 66%

Genomsnitt: 3.52

- bra, men titta gärna igenom innan föreläsningen att era exempel är rätt. Vad var det, 4-5 uppgifter med fel lösningsgång och i snitt 2,5 exempel/föreläsning. » (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»4 19%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.52

- Ge ut en litteratur som stämmer överrens med kursen!!!» (Mycket liten)
- byggmekanik boken har varit väldigt dålig, den borde bytas ut. inte använt den enda gång!» (Ganska liten)
- Dock irriterande att uttryck och förkortningar skiljer sig så mycket mellan föreläsningar och den rekommenderade kurslitteratuern, introduktion till strukturmekaniken.» (Ganska stor)
- Boken som visserligen är frivillig att köpa, känns helt onödig. Annat material som blivit utdelat av Steve har varit väldigt bra.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»11 52%

Genomsnitt: 3.47

- Var väl en del fel (i facit) i det utdelade materialet. Facit kunde dessutom innehålla mera "hjälp" till uppgifterna såsom delsvar. Ibland kunde man inte ha en aning om vad man gjorde för nåt» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 52%
Hög»8 38%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.42

- Mycket dålig kommunikation på inlämningsuppgifterna. Vet inte om ni hade tänkt igenom det alls. Det måste ni lösa inför nästa årskurs.» (Hög)
- Den enorma hemuppgiften var för svår, för omfattande och tog för lång tid. Lärde mig knappt någonting på den och om jag spenderat så lång tid som den tog på att öva på själva grundmetoderna skulle jag lätt ha satt en femma. Bättre med fler men mindre uppgifter.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Bra att man kan komma och knacka på när som helst! Mycket uppskattat.» (Mycket bra)
- Steve ska ha en stor eloge för all hjälp han varit till.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»17 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»15 71%
Hög»4 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09


Supplemental instruction (SI)

Under läsperiod 4 erbjöds ni hjälp med inlärningen i form av SI. Att vara med på SI-mötena var helt frivilligt.

12. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

21 svarande

5 23%
1-2»5 23%
3-4»8 38%
5 eller fler»3 14%

Genomsnitt: 2.42

- Minns inte riktigt hur många men jag tror jag var på alla utom en» (5 eller fler)

13. Om du deltagit i SI under kursen, hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

16 svarande

Mycket viktig»2 12%
Viktig»3 18%
Lite viktig»10 62%
Inte alls viktig»1 6%

Genomsnitt: 2.62


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Steves föreläsningar med powerpointpresentationer. Det utdelade materialet»
- Steve som föreläsare och examinator. Exempelsamlingen var extremt bra!»
- SI»
- Hemräkningsuppgifterna med närmevärden. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre kurslitteratur»
- Delsvar på uppgifterna i det utdelade materialet»
- Boken bör inte nämnas eller stå med som kurslitteratur för det får bara folk att tänka, precis som jag, att "den är säkert bra att ha så jag köper den". Den är enligt mig, som sagt, helt onödig»
- Ett annat upplägg på inlämningsuppgifterna.»
- Den enorma hemuppgiften var för svår, för omfattande och tog för lång tid. Lärde mig knappt någonting på den och om jag spenderat så lång tid som den tog på att öva på själva grundmetoderna skulle jag lätt ha satt en femma. Bättre med fler men mindre uppgifter.»


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker Steve var en väldigt bra föreläsare med tydliga exempel man kunde nyttja sig av vid egen räkning av liknande typ uppgifter. »
- Bra undervisning, kul med praktiska exempel i form av ett snöre vid tavlan. Ser fram emot kommande kurser!»
- Under kursen "hållfasthetslära" tyckte jag först att Steve verkade väldigt omotiverad och uttråkad av att undervisa under föreläsningarna, men nu i byggnadsmekaniken tycker jag det har blivit mycket bättre. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.18
Beräknat jämförelseindex: 0.79

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från