ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Säkerhet, SJO515

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»2 22%
Cirka 20 timmar»5 55%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 22%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.22

- Inte mycket mer än lektionerna» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 11%
100%»8 88%

Genomsnitt: 4.88


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 55%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 22%

Genomsnitt: 2.11

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 71%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Hade bara teoretiskt prov, skulle kanske haft ett scenario där man ska utföra hlr t ex.» (I viss utsträckning)
- tentan var ett skämt » (I viss utsträckning)
- Bra om samma person som haller forelasningarna skriver tentan. Svarforstada fragor med luddiga svars alternativ. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»6 66%

Genomsnitt: 3.33

- men bra att ha tycker jag.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 2.87

- Jag köpte aldrig första hjälpen boken. Men power pointarna var ju inte så bra att gå tillbaka och titta på för tentans skull.» (?)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»7 77%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3

- som sagt...power pointsen...övningstentan var kass» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 3.77

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»7 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»1 11%
Låg»2 22%
Lagom»6 66%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Sag dock inte att man bara behover vara med pa letionerna och lyssna och lasa igenom anterckningarna en gang. Sa ar det inte! och om ni inte vill att kunskapen bara ska bli yttligt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»6 66%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Resultatet av att lägga COLREG tentan, MFA, och Lasthantering i samma tenta period kommer nog tyvärr bli att merparten av eleverna glömmer det mesta, eftersom det blir fråga om korvstoppning för att lära sig till tentan...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 22%
Gott»5 55%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- I stort sätt allt.. Det har varit kul och lärorikt med de praktiska övningarna och det skall definitift bevaras.»
- De praktiska utbildningarna var bra genomförda och strukturerade.»
- bra med lite praktiska moment och inte bara läsa.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mindre latin...»
- Att samma power point presentationer som används på föreläsningarna läggs ut på ping-pong.»
- Ett praktiskt prov hade varit bra.»
- tentan testadse inte riktigt om man fått färdighet i kursen eller ej»

16. Övriga kommentarer

- mindre latin...»
- Bra lärare i alla de olika delmomenten. Väl genomförd kurs och framförallt en rolig kurs, "praktiska saker är alltid roligare än teoretiska"»
- en dags praktik på sjukhus vore inte fel. »


Kursutvärderingssystem från