ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Materialval- och tillverkningsmetoder, LMS588

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-15
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»7 33%
Cirka 20 timmar»9 42%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.14

- Oklart vad man kan plugga på. Projektet var otydligt och man väntade hela tiden på att lära sig det man skulle använda sig av för att göra projektet. Den informationen kom aldrig. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»4 19%
100%»15 71%

Genomsnitt: 4.47

- Flummiga föreläsningar och otydliga skrivningar på tavlan. Gav mycket lite och valde därför att inte gå. » (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 23%
Målen är svåra att förstå»7 33%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 9%

Genomsnitt: 2.28

- Fanns det mål? Gick efter läsanvisningarna. » (Målen är svåra att förstå)
- Målen med kursen uppfylls inte med den undervisning, projekt eller tenta man får under kursens gång. En MYCKET dåligt strukturerad kurs. » (Målen är svåra att förstå)
- Jag har inte sett några direkta kursmål. Mer liknande planering.» (Målen är svåra att förstå)
- Är ganska mycket i kursen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»3 16%

Genomsnitt: 2.16

- Vi har inte fått se kursmålen, så denna fråga är svår att besvara.» (?)
- Målen var väl rimliga men man fick inte särskilt mycket hälp med att nå dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen känns tagna ur luften och kursen följer inte dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tror vi hade fått ut mer av kursen om vi läst hållfasthet innan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Oklara mål.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»12 66%
Ja, i hög grad»4 22%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Tentamen var inte bra. Det som vi gått igenom på föreläsningarna, övningarna och det som fanns på kurshemsidan var inte det som tentan testade oss på.» (Nej, inte alls)
- Nej! Under kursens gång fick man höra att uppgifter från boken skulle komma på tentan och att det var en praktisk kurs. Vad var det praktiska i kursen? och vart var frågorna från boken? Dessutom är det för många föreläsare och övningsledare inblandade som tycker att deras delar är det viktigaste. För många kockar....» (Nej, inte alls)
- Otydligt att tillverkningstekniken var en så stor del av examinationen med tanke på hur ytterst ytligt och handviftande det gåtts igenom.» (I viss utsträckning)
- 4 föreläsningar i plastisk bearbetning och övriga tillverkningsmetoder stod för 24 poäng av tentan dvs nära 50% skulle detta stämma borde också denna del stått för 50% av undervisningen vilket var långt ifrån verkligheten. » (I viss utsträckning)
- Svårt att förstå poängsättningen. Ämnen som bara snuddats vid på föreläsningarna ger 6p = 10 % av examinationen...» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att tentan var lite väl fokuserad på tillverkningsmetoderna (nästan 50% av tentapoängen fick jag för mig) med tanke på att tillverkningsmetoderna utgjorde en mycket mindre del av undervisningen.» (I viss utsträckning)
- Kursen är väldigt omfattande. Svårt att testa allt.» (I viss utsträckning)
- Mycket oklart vad som skulle ingå i examinationen då inte ens examinatorerna kunde svara på frågor om tidigare tentor. » (I viss utsträckning)
- som tur är testas inte hela kursens innehåll» (I viss utsträckning)
- Oklara mål. Så dålig svenska i examinationen så det kunde vara svårt att förstå frågorna. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.15

- Rörigt, otydligt och kasst. Alldeles för många föreläsare. Säkerligen kunde en person ha gått igenom hela tillverkningsdelen med tanke på att det knappast behövdes särskilt mycket detaljkunskap. Bra övningsledare!» (Mycket liten)
- Mycket frustrerande med svar som "det är så bara", "med erfarenhet är det lätt att välja" ocv. » (Mycket liten)
- Övningsledaren var jätteduktig och det var mycket övningarna som gav något! Föreläsningarna gick mest ut på att visa ett gäng powerpointbilder, det blir ganska meningslöst om man inte stannar upp och faktiskt förklarar vad man pratar om. Kenneth borde sluta ställa alla ovidkommande frågor som vi inte kan ha svaret på under föreläsning!» (Mycket liten)
- Övningar med Stefan mycket bra. Han förklarade det som helt misslyckades att förmedlas under föreläsningarna. De flesta föreläsningarna var förmodligen helt meningslösa att närvara på. Inhopparen då Kenneth var frånvarande var bra. Han fick under föreläsningen förklara grundläggande begrepp trots att det var bland de sista föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Men många gånger lite för snabbt.» (Ganska stor)
- Här varierar det efter föreläsare. Hamberg är intressant och verkar intresserad. Tillverkningstekniken måste det göras något åt. TYDLIGARE mål vad som är viktigt. Mer övningar.» (Ganska stor)
- svårt med så många föreläsare» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»8 40%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.35

- Sjukt dålig litteratur och lösningsförslag i materialdelen. Mycket svårt att förstå uträkningar då det bara stod svar och ibland användes formler som inte fanns i boken. » (Mycket liten)
- Materialboken var rätt bra, har inget emot att den var på engelska. Litteraturen till tillverkningsdelen var KASS. Ett hopkok av osammanhängande och dåligt kopierade OH-bilder där inte ens kursinnehållet täcks. Lycka till att anteckna på Per Öhls föreläsningar, övriga skrev knappt på tavlan utan visade gamla "så funkar det"-klipp eller slängde upp några slides. Väldigt svårt att ha koll på vad man ska kunna när man inte har nån referens. Varför kunde vi inte fått en formelsamling i början av kursen så vi vet vilka formler man ska behöva nöta in för att glömma en vecka efter tentan.» (Ganska liten)
- Saknar formelsamling, vilket är skandal för en kurs med många formler! Man ska från första dagen ha tillgång till en formelsamling så man hinner bekanta sig med den. Absolut inte få den för första gången se den på tentan.» (Ganska liten)
- Man hade behövt en formelsamling! Kennet tyckte inte han kunde ge ut en formelsamling innan han visste vad vi skulle använda på tentan, det är ett ganska konstigt resonemang eftersom vi främst behöver den INNAN tentan! » (Ganska liten)
- Förvirrande med olika beteckningar. Kenneth påstår att "vi använder" de franska standardbeteckningarna. Ett väldigt magstarkt påstående då alla övningar, de datorprogram vi använt samt delar av formelsamlingen på tentan använder sigma-y.» (Ganska stor)
- Kursboken är mycket intressant och dessutom lättbegriplig!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»3 15%

Genomsnitt: 2.75

- Fick gå tillbaka till gamla hemsidor för att finna material för att studera på. » (Mycket dåligt)
- Eftersom det är så många föreläsare är det svårt att ha koll på allt utdelat material, allt som skulle läggas upp lades inte upp och man vet knappt vem man ska fråga om det.» (Ganska dåligt)
- Varför låsa utdelat material på hemsidan? » (Ganska dåligt)
- Förutom att svar på övningstenta skulle läggas ut, men det glömdes bort.» (Ganska bra)
- Formelsamling borde ha funnits från början. Sen utlovades att en lösning till ett gammalt tentatal skulle läggas upp eftersom det inte hanns gå igenom. Detta gjordes inte. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»2 9%
Ganska dåliga»7 33%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»4 19%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 2.85

- Att hör att vi är lika dåliga på att planera som tidigare år på projektet hjälpte knappast till. Lägg om kursen och gå igenom de moment eller svara på frågor som ställs så kommer projeket att lösas smidigare. » (Mycket dåliga)
- Vi fick ingen formelsamling förrän veckan innan tentan. Detta var mycket frustrerande. Och när vi frågade föreläsaren om han kunde lägga upp en sådan på kurshemsidan fick vi till svar: "Hur skall jag kunna ge er en formelsamling när jag inte ens själv vet vilka formler som kommer på tentan." Detta kändes inte så bra. » (Mycket dåliga)
- Svårt att få vettiga svar. Fick känslan av att lärarna tyckte det var väldigt enkelt och hade svårt att förmedla förståelse.» (Ganska dåliga)
- Kennet är inte på sitt rum när vi behöver honom» (Ganska dåliga)
- hade varit bättre om man kunde fått svar istället för hänvisningar till annan litteratur och google.» (Ganska dåliga)
- När man väl fick tag i Hamberg var han mycket hjälpsam, dock sällan där.» (Ganska bra)
- Bra svar av övningsledare» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.61

- Det ända som egentligen fungerat bra, även om vi inte va många som förstod särskilt mycket» (Mycket bra)
- Bra sammanhållning i klassen ger bra samarbete.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»13 65%
Hög»3 15%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.25

- Som tidigare nämnt, oklart vad man kan plugga på.» (Låg)
- Hög eftersom kursen är väldigt ostrukturerad. För många olika begrepp på en och samma sak används. Boken sägen en sak, Kenneth en annan och Per en tredje...» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 40%
Hög»6 30%
För hög»6 30%

Genomsnitt: 3.9

- Mycket i andra kursen.» (Hög)
- Miljö och energiteknik var en jättestor kurs och denna visste man aldrig vad man skulle plugga på.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»9 45%
Dåligt»5 25%
Godkänt»4 20%
Gott»0 0%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 2.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inga rekommenderade uppgifter. Att säga att all uppgifter i boken är rekommenderade är ej lämpligt. Man bör välja ut några typ exempel som är viktiga så att man kan få en lagom mängd uppgifter och inte behöver sålla själv. En sammanställd formelsamling med de formler man inte behöver kunna bör finnas. Det borde vara lätt att sammanställa, speceillet efter att det rätt tidigt i kursen kommit förfrågningar om detta så tycker jag nog att man kan anstränga sig och sammanställa detta. Det håller liksom inte att säga att "ni ska kunna dom vanliga formlerna". För många föreläsare (och en del oengagerade föreläsare) Per Öhl var dock mycket bra, rakt på sak och bra övningsuppgifter (med svar till teoriuppgifter)! Knyta ihop det vi läste mest (materialval) med tillverkningsmetoderna mer. Materialval delen gick ibland rätt segt medan man knappt han blinka innan man hade gått igenom tillverkningsmetoder. » (Mycket dåligt)
- dåligt formulerad kurs och det känns som man inte kan mycket mer nu än innan. Känns också som vi inte hade de förkunskaper som krävdes för att verkligen fårstå kursens innehåll» (Mycket dåligt)
- Är så himla besviken på denna kurs. Jag tycker att innehållet är jätteintressant, men undervisningen har varit jättedålig. » (Mycket dåligt)
- Borde ses över från grunden vad gäller kursmaterial, upplägg och utlärandet. » (Mycket dåligt)
- Detta var tyvärr en av de sämre kurserna jag läst under mina två år på Chalmers. Detta p.g.a. att den var mycket ostrukturerad. Det kändes inte som om föreläsaren var så engagerad varken i kursen eller oss studenter. Tyvärr. » (Mycket dåligt)
- Jag är mycket besviken på kursen! Förvånande att det får finnas en så dålig kurs på Chalmers! Det är bara ett hopplock av en massa områden och det gör att vi bara får en översikt av mycket utan att egentligen förstå så mycket alls. Tänk igenom vad ni vill att vi ska få ut av kursen.» (Mycket dåligt)
- 6 olika lärare/föreläsare. Dålig förståelse för kopplingen mellan de olika delarna av kursen. Olika beteckningar av olika föreläsare, förvirrande. De flesta föreläsningarna har präglats av en översittarattityd av föreläsarna. En ovilja att förklara saker. Ibland fick man känslan av att "då blir det för enkelt". Det är helt orimligt att visa en ekvation på projektorn utan att berätta vad de olika bokstäverna betyder eller vad ekvationen ska ge. Det räcker inte att säga "detta är XXX-ekvation".» (Mycket dåligt)
- Man kan inte ha 6olika lärare i en kurs, det blir bara rörigt. Man hänger inte med, sen under sista lektionen så kan ju inte de två lärare som är där börja tjabla om vems tal det är på övningstentan?!» (Dåligt)
- Tentamen var inte vad vi lärt oss och gått igenom. Det är en praktisk kurs och tentamen var till största del krångliga teoretiska frågor.» (Dåligt)
- Det funkar inte med 70 olika lärare...» (Dåligt)
- För ostrukturerad och man visste aldrig vad man skulle plugga på» (Dåligt)
- För många föreläsare och för snabba genomgångar. Taveltekniken skulle kunna förbättras.» (Godkänt)
- Hamberg gör sitt yttersta för att göra kursen mer lättsmällt, bla genom att lägga ut läsanvisningar. Blir ändå rörigt när tillverkningstekniken kommer med i bilden. Den delen måste styras upp.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget föreläsning/övning.»
- Boken»
- Duktiga och trevliga handledare på övningarna. »
- Kursboken.»
- Själva innehållet i kursen.»
- övningsexemplen i skärande bearbetning»
- Utdelningen av det genomgående "mitt i kursen"-dokumentet och föreläsningsanvisningar samt alla viktiga övningstillfällen med tillhörande material.»
- Projektarbetet var rätt ok. CES Edupack var bra och lärorikt.»
- Gör om allt.»
- Övningsledaren! »
- Övningsledaren Stefan mycket bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre föreläsare, sätt ihop ett någorlunda enhetligt kompendium för tillverkningsgrejerna med det som ingår i kursen. Bestäm en formelsamling från början.»
- Mindre lärare och mer uppstyrt!!»
- Schemat: 4 timmar på raken är maffigt, men att det dessutom ligger måndag och fredagar är inte bra. Och mer tavelarbete, mer uppskrivet där så man får mer handskrivna anteckningar och på så sätt faktiskt lär sig mer i det vi kallar "handminne".»
- Minska antalet föreläsare, gör formelsamling, mer om tillverkningsmetoder (om samma fördelning på tentan skall gälla)»
- Att lägga ut en formelsamling redan från början, så attt man vet vilka formler man ska lära sig och inte lära sig.»
- Det vore bättre om samma lärare hade hela kursen. Som det var nu var det lite svårt eftersom de olika föreläsarna hade olika fokus i undervisningen (exempelvis gick Per inte alls igenom särskilt mycket om vad som hände med mikrostrukturen i materialet medan andra gjorde det).»
- Kvaliteten på undervisningen. Det är också dåligt med två stycken fyratimmars-lektioner. Väldigt jobbigt att ta till sig informationen när den kommer så samlat.»
- Allt annat, boken och övningsexempel i materialval. Upplägget på "projektet".»
- Den här kursen var en av de mest strukturerade när det kommer till läsligt utbildningsmaterial. Sedan det faktum att det var många lärare gjorde inte så mycket för min del utan det var riktigt snyggt redovisat av merparten.»
- Skaffa fram nåt som gör det möjligt att plugga på tillverkningsdelen»
- Han bör främst räkna mycket mer övningsuppgifter på tavlan. Han bör ha riktiga genomgångar med struktur så som rubriker, och sammanfattningar m.m. istället för att hålla sig till sina Powerpoint bilder. Han bör göra en sammanställning på alla rekommenderade övningsuppgifter så man som student vet vad som skall göras. »
- Strukturen på kursen. Ha en detaljerad plan. Se till att det finns en formelsamling. Ha en lärare(skit samma om det finns personer med mer kompetens, det betyder inte att de är bra på att lära ut!) Ta bort projektarbetet eller gör det större och mer betydande.»
- Färre folk som undervisar, samma beteckningar i bok som på föreläsning. Om projektet ska finnas så borde det vara bättre strukturerat. Tidigare inlämningsdatum, delinlämningar och mycket bättre feedback. Formelsamling från dag 1. Kinnander borde inte undervisa, var otrevlig och märkbart ointresserad.»
- Minska antalet områden. Vad har vi för nytta av att kunna räkna ut effektbehovet i en fräs t.ex? Gå igenom materialegenskaperna noga och använd samma tecken som i boken. Ge ut en formelsamling. »
- Projektet. Oklart. Vi kan för lite för att göra det ordentligt. Projektet presenterades precis i början av kursen. Då förutsattes det att vi skulle lära oss hur vi skulle göra projektet men det slutade ändå med många gissningar och ofullständig rapport.»

16. Övriga kommentarer

- Det var kul att alla lärare (utom kanske Anders Kinnander) verkade så intresserade av sitt ämne!»
- Kursen kunde varit bra om föreläsare gått in för sitt jobb lite mer. Vissa gjorde nog sitt bästa men andra var väldigt loja och ointresserade av studenterna. Pedagogiken har varit usel. Det har saknats en översiktsbild. Focus har legat på oförankrade detaljer. Alldeles för många PP-slides. Även dålig kommunikation lärare emellan, den ene vet ej vad den andra gör. Kursens upplägg skulle funkat bara det funnits en bra chef och samordnare, samt bättre förberedelse inför föreläsningar. Jobba på pedagogiken!»
- På det hela taget en mycket flummig och oklar kurs. Borde allvarligt ses över. Upplevdes av de flesta som mycket oklar. »
- Jag är nöjd.»
- Jag gillade att inte att föreläsaren första föreläsningen sa: "Ja förra året klagade ni(studenter) på detta..och ni gjorde inte så bra ifrån er på detta... på tentan." Det irriterade mig att han sa "ni" till oss, vadå vi, det var ju förra årets studenters resultat. Det ska han inte beskylla oss nya studenter för.»
- Jag tycker att programmansvarig borde överväga att ta bort kursen eller annars göra om den från grunden! Fundera igenom vad ni vill säga med kursen. »
- Det försvårar väldigt mycket att inte veta vilka formler som kommer ges på tentan. Under hela kursen har det tjatats om att vi skulle få en formelsamling men vi fick aldrig någon. Anledningen sades vara att man inte vet vilka frågor som kommer på tentan. Hur svårt är det att sammanställa en generell? Löjligt att se Per och Kenneth närmast bråka om vem som skrivit frågor på övningstentan för att ingen vill svara på hur man löser dem. De borde inte ha en kurs tillsammans om de uppenbart har personliga problem med varandra. När det tillslut utrönades vem som hade skrivit frågan var svaret vi fick "Man kan nog fräsa den.". Hade det varit fullgott svar på en tenta? Fruktansvärt dåligt språk i tentan. Ibland svårt att förstå frågorna på grund av dålig svenska. Exempel från övningstentamen vi fick ut: "Hur förhåller sig huvud spänningen, även här i verktygets rörelse riktning, i förhållande till den andra, existerande, huvud spänningen, vid härledning av effektiv spänningen som funktion av huvud spänningen, vid plant deformationstillstånd?"»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.04

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.04
Beräknat jämförelseindex: 0.26


Kursutvärderingssystem från