ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M2 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-03-26 - 2015-04-23
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Är du kvinna eller man?

46 svarande

Kvinna»18 39%
Man»28 60%

Genomsnitt: 1.6

2. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

46 svarande

Mycket bra»31 67%
Bra»13 28%
Så där»2 4%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.36

- Det som irriterar mig är den låga standarden på komitéer och föreningar som bara existerar för att roa sig själva (främst MAK, M-sex & Rustet)» (Bra)
- Jag trivs relativt bra med utbildningen i sig. Jag har träffat fantastiskt bra med alla fina vänner jag träffat. Något jag tycker är fullkomligt värdelöst är dock den så kallade "tradition" och "Chalmersanda" som genomsyrar hela skolan, men sektionen i synnerhet. Redan från dag ett försöker de äldre studenterna sätta sin prägel på de yngre, för att dem ska bli exakta kopior av dem själva, som älskar alla meningslösa Chalmerstraditioner. Då jag själv inte har haft något problem med att skaffa kompisar som inte håller föreningar och andra traditioner särskilt högt är det inte den sociala biten som är mest problematiskt. Det största problemet är att sektionen inte utvecklas så bra som den skulle kunna. Istället för att göra meningsfulla förändringar så planterar man dem redan etablerade traditionerna ännu djupare. Traditioner som ofta är bakåtsträvande och kontraproduktivt mot utveckling. Tag två mycket konkreta exempel: 1. Sektionsmötena - I snarare ÄNNU ett forum för föreningsaktiva och även styret (som ändå består av gamla föreningsaktiva) att leka, istället för att uträtta något meningsfullt. 2. Styret - Består som sagt mest av gamla föreningsaktiva. Väldigt svårt att ta på allvar då dem i nästan alla forum jag stött på de lagt samma fokus på att spexa istället för att göra något meningsfullt. Inte nog med det. Istället för att lägga pengar på att till exempel rusta upp Winden så lägger man stora summor och framför allt otroligt mycket energi på att köpa in en bautasten. En enorm j*vla sten. Jag låter den sjunka in lite... » (Bra)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

46 svarande

Ja mycket»25 54%
Ja»18 39%
Någorlunda»3 6%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.52

- Vissa moment i några kurser kan ibland kännas tveksamma, men i nästan alla fall mycket bra!» (Ja mycket)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

46 svarande

Fantastiskt bra»17 36%
Bra»20 43%
Ganska bra»8 17%
Dåligt»1 2%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.84

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp av lärare (föreläsare, övningsledare och handledare)?

Kommentera gärna!

45 svarande

Mycket bra»20 44%
Ganska bra»25 55%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.55

- De allra flesta är trevliga och hjälpsamma» (Mycket bra)
- Tycker det är bra när lärare är tillgängliga för att hjälpa vid deras kontor. Alltså utöver schemalagda lektioner.» (Mycket bra)
- Älskar att "öppna dörrar" gäller för det mesta!» (Mycket bra)
- Särskilt handledarna svarar otroligt snabbt på mail, även kvälls-/nattid.» (Mycket bra)
- Tillgänglighet är väldigt varierande» (Ganska bra)
- Det är beroende av kurs» (Ganska bra)

6. Känner du dig bekväm med att ställa frågor under undervisningen (föreläsning, övning, lab, räknestuga etc)?

Kommentera gärna!

45 svarande

Ja, alltid»6 13%
Ja, oftast»30 66%
Tveksamt»9 20%
Nej, inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.06

- Gör det aldrig men vet inte varför.» (?)
- Övning , lab etc går det jättebra dock känns det för mig iallafall att ibland kan det gå åt mycket tid åt att förstå något och blir dock svårt att hinna med det under föreläsningar» (Ja, oftast)
- Uppmuntran skadar aldrig!» (Ja, oftast)
- Frågar hellre de jag sitter bredvid» (Tveksamt)

7. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildning?

46 svarande

Mycket nöjd»29 63%
Nöjd»17 36%
Inte så nöjd»0 0%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.36

- Lilian är en riktig klippa!» (Mycket nöjd)
- Kurserna i matematik under första året har stor utvecklingspotential. Även kursen i hållbar utveckling. Jag vill lära mig mer om ämnet!» (Mycket nöjd)
- Hade velat se programledningen oftare, känns anonyma» (Nöjd)

8. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

46 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»2 4%
Ja, fast det kunde varit bättre»15 32%
Ja»29 63%

Genomsnitt: 3.58

- Enkäter är tråkiga» (Nej, inte i den utsträckning dom borde)
- Skulle behöva ha högre svarsfrekvens, även om det inte beror på programmet utan snarare på engangemanget från studenterna.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Har inget konkret förslag men det är väldigt lätt att glömma bort dom där utvärderingarna på mailen» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- mer kursspecifika frågor vore bra, alltså mer anpassade efter aktuell kurs.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Det är ju svårt att få en bra bild över hur studiemiljön ser ut i en enkät eftersom det troligtvis är en viss grupp som svarar på alla enkäter. Troligtvis tycker och tänker denna grupp liknande.» (Ja, fast det kunde varit bättre)

9. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

46 svarande

Nej inte alls»1 2%
Någorlunda»8 17%
Ja men kan bli bättre»9 19%
Ja»28 60%

Genomsnitt: 3.39

- Ibland känns det inte som studenternas röst blir hörd och att programledningen kan ibland upplevas som lite konflikträdd.» (Ja men kan bli bättre)
- Förutsätter att det är så men vet egentligen inte.» (Ja)
- Mycket bra studentinflytande!» (Ja)
- Tycker verkligen förbättringar sker!» (Ja)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»14 31%
Hög»28 62%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.6

- Periodvis alldeles för hög, i övrigt hög men mer relevant hög.» (För låg)
- Något hög, men genomförbart och mycket kul!» (Hög)
- På ett bra sätt! » (Hög)
- Den är väldigt hög men det var man inställd på innan man började. » (Hög)
- Det går ju såklart i vågor men generellt sett så känns den rätt så hög. Men man vänjer sig.» (Hög)
- Högt är bra.» (Hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

44 svarande

Högst 30 timmar»2 4%
30-40 timmar»8 18%
40-50 timmar»24 54%
50-60 timmar»9 20%
Mer än 60 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.97

- Svår uppskattning. Olika mycket periodvis, needless to say, svårt att komma ihåg. Känns lagom dock för heltidsstudier. » (?)
- Men jag borde göra mer.» (30-40 timmar)
- Skulle säga perioder om 30-40 och 40-50» (40-50 timmar)
- Projektkurserna är väldigt arbetskrävande. Dessa kurser tar mycket tid från övriga kurser. » (40-50 timmar)
- Min kalender på datorn anger ett snitt på 32 h/ vecka effektiv tid (alltså inga raster eller luncher) schemalagt, sen tillkommer grupparbeten och studier hemma.» (40-50 timmar)
- Jag räknar inte mer än 60h effektiv tid, men det är troligtvis mer än 60h om man jämför med ett vanligt jobb.» (Mer än 60 timmar)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

45 svarande

Ja»16 35%
Nej»29 64%

Genomsnitt: 1.64

- Lilian.» (Ja)
- Studievägledaren » (Ja)
- Lillian kan häjlpa om det är något som inte går som det ska. » (Ja)
- studievägledare» (Ja)
- Behöver jag hjälp med att förstå och lösa uppgifter går jag till handledare framför allt och därefter föreläsare» (Ja)
- Antar att det är studievägledaren» (Ja)
- Studievägledare, kurator» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Enelund» (Ja)
- Vad jag har förstått det som så är det Lillian isåfall. » (Ja)
- SYO? VO i M-styret?» (Nej)

13. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

45 svarande

Aldrig»31 68%
Någon enstaka gång»14 31%
Några gånger»0 0%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.31

- Otrevlig attityd» (Någon enstaka gång)
- Ingenjörsmetodiken....» (Någon enstaka gång)
- Så få gånger att det är oundvikligt» (Någon enstaka gång)
- Har fått dryga kommentarer på frågor under föreläsningen » (Någon enstaka gång)

14. Har du någon gång upplevt diskriminering eller kränkning på Chalmers?

Om "ja", beskriv gärna situationen.

46 svarande

Nej»38 82%
Ja, diskriminering»4 8%
Ja, kränkning»3 6%
Ja, både och»1 2%

Genomsnitt: 1.28

- Men det förekommer föreläsare som ger uttryck för en förlegad kvinnosyn inför hela klassen» (Nej)
- Jag tycker att det dras för många sexistiska, rasistiska, homofobiska, osv skämt. Kan tänka mig att studenter som bryr sig mer om vad omgivningen tycker kan ta illa upp och känna sig både kränkta och diskriminerade. » (Nej)
- Lärare kan uttrycka sig nedvärderande om kvinnor, ofta görs det omedvetet men tonen om kvinnors kompetens kommenteras ofta...» (Ja, diskriminering)
- Fick en rasistisk kommentar under pubrundan» (Ja, diskriminering)
- Jag har inte upplevt diskriminering mot mig personligen. Jag har dock varit med om att före detta föreningsaktiv (före förvånande) ifrågasatt huruvida min kompis verkligen känner att han hör hemma på Chalmers och hur samma före detta föreningsaktiv uttryckt sig "jag tycker inte du känns som en Chalmersist". För vissa kan detta ses som helt oskyldigt beteende men som nyanländ student som så många andra i samma situation faktiskt är osäkra på sitt vara eller icke vara på Chalmers så kan det vara otroligt jobbigt och sårande att höra såna kommentarer. Man kan dessutom tycka att meningen med föreningar att de ska vara inkluderande och inte EXKLUDERANDE!» (Ja, diskriminering)
- Jargong som följer normer är tråkigt. » (Ja, kränkning)
- Som tjej kan man uppleva saker kränkande, tex när en föreläsare beskrev vissa uppgifter som "manliga".» (Ja, kränkning)
- Ofta i grupper och projekt när man är ensam kvinna med män.Det är en hård ton och min kunskap värderas lägre, man får inget ansvar, behandlas som att man inte kan eller förstår nått. Svårt att få vara med i diskussioner gällande projektet och att få utföra arbetsuppgifter. » (Ja, både och)

15. Vem skulle du vända dig till om du upptäcker/upplever diskriminering eller kränkning?

Kommentera gärna

46 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Programansvarig»14 30%
Studeivägledare»19 41%
Utbildningssekretare»2 4%
Lärare»12 26%
Studerandeombudsman»10 21%
Samo (teknologsektionens skyddsombud)»17 36%
Chalmers jämställdhetssamordnare»9 19%
Chalmers kurator»12 26%
Annan»8 17%

- Sociala enheten» (Samo (teknologsektionens skyddsombud), Annan)
- Dessa människor är dom jag känner igen» (Programansvarig, Studeivägledare, Lärare)
- Vet inte vem/vart de andra alternativen är/ligger.» (Programansvarig, Studeivägledare, Lärare)
- Kanske tar tag i saken på egen hand.» (Annan)
- Det som känns naturligt under omständigheterna. » ()

16. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

46 svarande

Ja, absolut»31 67%
Ja, kanske»12 26%
Tveksamt»3 6%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.39

- Otroligt bra!» (Ja, absolut)
- Jag är mycket nöjd med M och dess högkvalitativa studieutbud. » (Ja, absolut)
- Eventuellt hade jag valt ett mer teoretiskt program.» (Ja, kanske)
- Jag har börjat bli mer intresserad av människa-teknikkurserna, det lutar mot en master på I. Men jag tror ändå jag vill ha en kandidat på M om jag ska välja om. » (Ja, kanske)
- Det är en hel del kurser som inte passar mig personligen, utan det finns andra program som antagligen hade passat mig bättre. Med det sagt så trivs jag superbra på Maskinteknik, och kurserna är oftast bra (även om de inte passar mig personligen).» (Ja, kanske)
- Skulle vilja ha en mix mellan TD och M» (Ja, kanske)
- Tycker överlag att det är en bra utbildningen men har under tidens gång insett att jag skulle kunna valt något annat och då också varit nöjd, eller tom varit lite mera nöjd med valet jag har gjort. » (Ja, kanske)
- Beror inte på att jag skulle vara missnöjd över programmet utan att jag har ett brett intresse och kunnat tänka mig andra ingenjörslinjer också. » (Ja, kanske)
- Hade nog valt en mindre manlig/hård utbildning» (Tveksamt)Kursutvärderingssystem från