ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Design och kommunikation fk, LMU615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»5 31%
Cirka 30 timmar»5 31%
Minst 35 timmar»4 25%

Genomsnitt: 3.68

- Svårt att säga. Med nuvarande upplägg blir det väldigt koncentrerat på slutet. Jag har lagt all fritid de senaste 2,5 veckorna och helgerna på skissande och modellbyggande. Lämnat skolan mellan 22-tiden och midnatt under hela veckan närmast presentationen. » (Cirka 25 timmar)
- Den här kursen har varit väldigt tidkrävande med många inlämningsuppgifter att göra. Det har tagit mycket tid och den andra kursen vi läste har kommit i skymundan för många.» (Cirka 30 timmar)
- Mer framåt slutet, mindre i början» (Cirka 30 timmar)
- Jag har lagt ner väldigt mycket tid på kursen och jag tycker att den vart för krävande!» (Minst 35 timmar)
- Har lagt otroligt mycket tid på kursens uppgifter. Har upplevt det som nödvändigt för att klara uppgifterna.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 18%
100%»13 81%

Genomsnitt: 4.81


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 56%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 3.06

- Ganska svävande mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursplanen ger en bra överblick men behöver uppdateras. Skisstekniken torrpastell togs inte upp i kursen. Rapportskrivningen handlade inte om reklam. Arbetet med modellen näms inte i kursplanen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men jag tycker inte att läraren har vart pedagogisk och han har inte lärt mig så mycket. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»9 64%
Nej, målen är för högt ställda»4 28%

Genomsnitt: 2.21

- jag tycker målen var bra, dock var tentan svår, kändes som att den tog upp delar som inte behandlats i kurs» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kunskaperna är rimliga om man ser till de målen som verkligen står. Jag upplevde dock att målen som jag skulle uppnå var annorlunda och högre ställda än dem som är formulerade i kurs PM. Ur den syninkeln känner jag att mina förkunskaperna i både skisstekniken och i datorprogram som photoshop inte är tillräckliga. Känns som man måste ha bra förkunskaper i skissteknik, trots att det inte finns sådana krav i ansökan till programmet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kraven var för höga i förhållande till mängden lärarledda skissningsövningar. Många elever tog till externa källor för att behärska skissningteknikerna.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»2 14%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»5 35%
Vet ej/har inte examinerats än»2 14%

Genomsnitt: 2.5

- tentan testade vissa delar son inte direkt tagits upp i kursen» (I viss utsträckning)
- Den engelska muntliga presentationen var lyckad och det vore kul om fler engelska muntliga övningar kunde få plats i kursen. Lite mer feedback på de slutgiltiga vyskisserna skulle skulle vara kul.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.75

- Vissa moment förkom det ingen undervisning i, eftersom läraren ansåg att "de flesta" redan hade goda kunskaper i området. (De utan kunskaper fick ingen hjälp alls)» (Mycket liten)
- Många moment raskades igenom snabbt med bara bilder som grund inte hur man verkligen gick till väga. T ex photoshop övningen gick knappt igenom för det antogs att de flesta kan photoshop bra vilket är helt fel, så många fick spendera flera timmar för att komma på hur man ska gå till väga.» (Ganska liten)
- Det känns som vi får några verktyg att arbeta med, men lämnas att lära oss helt själva hur de skall brukas. Kan vara en bra inlärningsmetod, om man har obegränsat med tid, vilket vi inte har. » (Ganska liten)
- 35% skola och 65% hemma skulle nog vara en rättvis bedömning då mycket tid las på att hitta olika skissguider online och läsa skissböcker. En ordentlig genomgång i hur man ritar texturer skulle uppskattas, hellst innan kamera uppgiften.» (Ganska liten)
- Mycket bra skissövningar med Olle Wranne! Kanske onödigt att lägga in Photoshop-inlämningar mitt i kursen. I övrigt relevanta övningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»5 35%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2

- Vi har inte haft någon kurslitteratur i kursen» (?)
- har ej haft någon specifik kurslitteratur» (?)
- Har inte haft någon kurslitteratur i ämnet.» (Mycket liten)
- fanns ingen kursliteratur» (Mycket liten)
- Har eg. inte haft någon kurslitteratur» (Ganska liten)
- Kursen är baserad på skissteknik och research, utdelat material har varit av mer perifert värde.» (Ganska liten)
- det är det materialet man utgått från, men framförallt svar till frågor från boken som läraren lagt ut på kurshemsidan» (Mycket stor)
- Hade dock ingen bok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»3 18%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 2.93

- HJälpmedel laddades upp för sent och man fick inte respons på alla inlämnade uppgifter. Jag upplever läraren lite slarvig i den här frågan.» (Mycket dåligt)
- kommunikationsdelen fick vi material snabbt på kurshemsidan. men inom designbiten så fick vi materialet med viss fördröjning bland» (Ganska dåligt)
- Ibland var inte utdelat meterial upplagt på hemsidan när man verkligen behövde det utan det kom några dagar senare, lite för sent. Men allt har ändå kommit upp på hemsidan och det är bra att få tillgång till alla power point presentationer.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»5 31%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Lärare var ofta bara tillgänglig under halva lektionerna, och hann för det mesta bara hjälpa några få elever varje lektion.» (Mycket dåliga)
- Undervisningen sker i alldeles för stora grupper. Alla drar i läraren samtidigt och vill ha hjälp. Det gäller att ha vassa armbågar eller oändligt tålamod.» (Ganska dåliga)
- Bra, men kan bli ännu bättre.» (Ganska bra)
- Har varit bättre på denna kursen än de tidigare kurserna tycker jag.» (Ganska bra)
- Mycket av denna hjälp kom från diskussioner med andra elever.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 4.06

- Var en individuell prestation, men har ändå samarbetat med andra elever.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 6%
Hög»4 25%
För hög»11 68%

Genomsnitt: 4.62

- Alldeles för mycket språkövningar och allmänna biter i början. När det väl spetsades till var det alldeles för lite tid kvar för att färdigställa arbetet(rapportskrivandet)» (För hög)
- Belastningen var mycket hög vilket gjorde att man inte riktigt orkade engagera sig och lägga ner energi i alla uppgifter, även om alla uppgifter var väldigt roliga och det var ingen som kändes onödig.» (För hög)
- Tufft med både övningar som ska in varje vecka plus ett projekt vid sidan om med rapportskrivning.» (För hög)
- För kort tid på Olles skissuppgifter (utdelade torsdag eftermiddag, inlämning tisdag morgon är lite väl tight.). I övrigt blev det lite struligt för hela klassen framåt slutet, då det inte tillräckligt klart framgått hur mycket tid man hade bort lägga på vissa kursmoment, detta ledde till total kalabalik, när samtliga elever skulle bygga sina modeller samtidigt.» (För hög)
- För mycket uppgifter i skissen vilket gav för lite tid att ägna sig åt rapportskrivning och den engelska delen av kursen. Känner inte att jag lärde mig något nytt alls vad det gäller engelskan. » (För hög)
- Arbetsbelastningen var för hög under de sista 3-4 veckorna. Bilinrednings-uppgiften, vyskisserna, 3d-modellen, rapporten följt av prov (materialteknik) gjorde att det kändes som om man haft tentavecka i en månad.» (För hög)
- Belastningen var så hög att lärarna tvingades stryka ett par moment pga tidsbrist!» (För hög)
- mot slutet för hög. Borde skippa reklam-momentet som kändes lite som en extra instickare som man inte hade tid med, dessutom hade vi gott om tid i början av kursten men ingen fritid alls i slutet.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 6%
Hög»8 50%
För hög»7 43%

Genomsnitt: 4.37

- bra i början men mycket hög sista tre veckorna.» (Hög)
- Materialtekniken har helt kommit i andra hand och det är inte riktigt meningen att man bara ska ha tid och ork att fokusera på en kurs under läsperioden» (För hög)
- Design och kommunikation stal mycket tid från materialtekniken. 70% design 30% material» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 12%
Godkänt»3 18%
Gott»6 37%
Mycket gott»5 31%

Genomsnitt: 3.87

- Kursen är för krävande, känns som att det är en 10 poängs kurs!» (Dåligt)
- Det låg väl delvis på oss elever att kolla upp hur pass i fas man låg, men lite mer kunde väl lärarna gjort än att bara anta att alla hade full kontroll över situationen.» (Godkänt)
- En jätterolig kurs, men för hög arbetsbelastning. Kändes som jag inte kunde lyckas bra trots all tid jag lade ned. Väldigt frustrerande! » (Godkänt)
- En mycket bra kurs och mycket roliga uppgifter men lite för hög arbetsbelastning.» (Gott)
- En jättebra ide och roligt projekt, det blev bara för mycket i slutet. » (Gott)
- jag tycker kursen har varit bra, men var lite besviken på tentan då den tog upp saker som många inte upplevde behandlats under kursen » (Gott)
- Jag har lärt mig otroligt mycket om att förmedla skisser och fysiska modeller som "talar samma språk".» (Mycket gott)
- Kursen var väldigt kul och givande om man bortser från jusst tidspressen.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Skissdelen är mycket bra!»
- Kursen är mycket bra, specellt projektet ställer helt nya krav på oss studenter och jag har lärt mig väldigt mycket. Väldigt bra att designprojektet och rapporten är integrerade.»
- Temat, jag tycker att det var ett väldigt intressant tema.»
- Att man har kvar den röda tråden i alla delar av kursen som rapporten, skisser med mera»
- Bilprojektet borde bevaras, hade aldrig ritat bilar innan den här kursen och det var riktigt kul att lära sig några knep på hur man går till väga.»
- kursens omfattning»
- Det mesta.»
- timmarna med eget arbete då lärarna var tillgängliga för hjälp.»
- Reklamföreläsningen med utomstående föreläsare var mycket givande»
- Bra övningar och undervisning. Bra lärare.»
- Jag tycker att iden med bilprojektet och rapportskrivningen är bra och skall behållas.»
- Det mesta, mer markersövningar»
- Behåll de höga kraven på inlämningsuppgifterna men lägg till lite mer tid till skissundervisning. Förvarna om att inlämninguppgifterna kommer ta mycket tid i anspråk.»
- Rapportskrivningen på engelska»
- markerskisser och modellarbete»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det är svårt att ha rapportskrivandet som en parallell process. Jag, och flera med mig, kunde inte bestämma koncept förrän sent i kursen och då blir tiden alldeles för knapp. Rapporten ska ju beskriva processen och det skede i processen som ska bli huvuddelen i rapporten kom ju som sagt igång sent i kursen.»
- Reklamdelen är väldigt intressant men känns inte riktigt kopplat till resten av kursen och känns mest som ett onödigt ont när man behöver tiden till projektet och de andra inlämningsuppgifterna.»
- Byta lärare, kräva mindre uppgiftsinlämmningar. »
- kursupplägget»
- Minska belastningen på övningar som ska in varje vecka som inte har med projektet att göra. Försök istället göra så att övningarna är en del av projektet. Så de blir en hjälp på vägen istället för något som gör att man undanskuffar projektet för man måste hinna med inlämningsuppgifterna.»
- en tydligare tenta»
- Öka tiderna för uppgifter, lärarnas uppföljning av hur huvudprojektet ligger till, Mer lätthanterlig faktagrund för projektet.»
- Inte så många kontinuerliga inlämningar så tätt inpå tentaveckorna. den andra kursen (materialteknik) kom i andra hand pga detta. »
- Reklamföreläsningen bör läggas avsevärt tidigare»
- Förtydliga vad rapporten skall innehålla, det var väldigt otydligt.»
- Inte så mycket uppgifter i designdelen och mer fokus på den engelska delen. Ta bort reklamplanschuppgiften helt eller förändra dess upplägg mycket!!»
- Mer feedback under hela kursen»
- Lägg bilinteriörs uppgiften mycket tidigare och integrera reklam delen bättre.»
- För slutprojektet icke releventa moment borde uteslutas, så att mer tid kan läggas på projektet.»
- ingen reklamplansch. mindre tid till övning utan markers i början typ kameraövningen.»

16. Övriga kommentarer

- En mycket rolig och lärorik kurs men väldigt tung och krävande»
- Hade varit bra att i förväg veta vilka undervisningstimmar som inte var föreläsningar utan eget arbete. så man kunde förhålla sig till det.»
- I övrigt mycket bra, kunniga lärare. »
- Tycker faktiskt att kursen i stort har varit rolig och lärorik. Min skissteknik har förbättrats til viss del. »
- Vi förväntades göra arbeten i photoshop samt modeller i blått skummaterial, utan att ha fått någon direkt undervisning i de sakerna under vår tid på Chalmers.»
- rolig och bra kurs som tyvärr tog kål på en i slutet»


Kursutvärderingssystem från