ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reaktorprocesser, LKT330, Lp3 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-07 - 2011-03-27
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»3 21%
Cirka 25 timmar»7 50%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 3

- Inlämningsuppgifterna har tagit väldigt mycket tid. Hann inte göra mycket annat i kursen under veckorna.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»2 14%
75%»7 50%
100%»4 28%

Genomsnitt: 4

- Varit sjuk» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 3

- Virrigt när man har två lärare i en kurs som inte samarbetar alls.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 75%
Nej, målen är för högt ställda»3 25%

Genomsnitt: 2.25

- Svårighetsgraden på Ulfs del är mycket lägre än Dereks» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det hade varit till mycket nytta att ha någon sorts introduktion till räkneuppgifterna, börja med enkla uppgifter så att vi kan förstå tankegången, men istället så började vi med svåra uppgifter som ingen fattade.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Dereks del svävar en bit över vad som är rimligt och Ulfs möjligen under ribban.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 41%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 25%

Genomsnitt: 2.83

- Lite för många/tidskrävande uppgifter på tentan för att den ska visa vad man kan.» (I viss utsträckning)
- Labbarna verkade väldigt dåligt planerade och "handledarna" visste inte någonting... om något särskilt.» (I viss utsträckning)
- Inte direkt uppgifter som man kände igen och svårighetsraden var plötsligt högre än den varit tidigare.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»9 64%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Svårt att hänga med på mass/värmebalanserna» (Mycket liten)
- Ulf repeterade till stora delar gammalt material och sedan helt plötsligt blev det avancerat. Dereks del var väldigt svår att ta in.» (Ganska liten)
- Dereks del har inte gett mig så mycket. Ulfs del är lätt att läsa in i boken. » (Ganska stor)
- Derek hade lite för bråttom på undervisningarna och när han skulle förklara uppgifter hoppade han över steg och antog att vi förstod vad han hade gjort, men det gjorde vi inte.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»5 35%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Ingen bra kursbok (CRaCR)» (Mycket liten)
- Undantaget Chemical principles var kurslitterturen värdelös. Pga av en handskada kunde jag inte föra anteckningar under kursen och det var nästintill omöjligt att tillgodogöra sig information från litteraturen, vilken orsakade stora problem.» (Mycket liten)
- Alldeles för många olika böcker och kompendium. Böckerna man köpte var dåliga och svåra att få ut någon vettig information ur.» (Mycket liten)
- Dålig bok (Chemical reactors and chemical reactions). Gav upp att försöka förstå vad som förklarades efter två kapitel. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.07

- Tog tid innan vissa saker kom upp på hemsidan, vi var tvungna att påminna flera gånger. Dålig information om Dereks laboration och Ulfs labhandledningar var oklara.» (Ganska dåligt)
- Det här med att ställa in föreläsningar utan att meddela det?» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.5

- Fick ingen tid i stort sett att jobba på egen hand och få hjälp. Inga räknestugor trots att det stod i kurs-pm. » (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»7 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Ojämt fördelad, det kändes som att man läste två kurser istället för en.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»8 57%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.71


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 42%
Godkänt»4 28%
Gott»2 14%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3

- Planeringen stämde inte. ingen chans att fråga. Det var ingen introduktion till de nya delarna som gicks igenom. Uppgifter som skulle gås igenom under lektionstid gicks aldrig igenom. Tyckte att det var för svåra uppgifter, varav vissa inte går att lösa utan dator.» (Dåligt)
- Som sagt, det var väldigt svårt att förstå räkneuppgifterna eftersom vi började på en för hög nivå och då är det svårt att komma i fatt när man inte förstår från början» (Dåligt)
- Ulfs del är bra. Men Derek är bland de sämre lärarna jag haft. Han började inte direkt med nån mjukstart för att vi skulle ha chansen att förstå material/värme balanserna, utan körde på stenhårt från start så att man inte fattade nånting och gav upp hoppet direkt.» (Dåligt)
- Väldigt svåra delar med material-/energibalanser samt integralberäkning som t o m de duktigaste i kursen hade problem med.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt!»
- Ulf & Derek»
- Ulf»
- Inlämningsuppgifter som ger bonuspoäng»
- Dereks inlämningsuppgifter»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Planeringen borde hållas. Tycker det är dåligt att vi inte hade mer räknestugor med tillfälle att fråga. Detta trots att vi hade en extra vecka då vi inte hade något schemalagt för reaktorprocesser. »
- Inget!»
- Laborationerna. Dom var dåliga. Förvirrat, tråkigt och dålig information.»
- Laborationerna och litteraturen.»
- Derek.»
- Lägg till gruppövningar/inlämningar med fokus på material-/energibalanser då man kan lära sig mer om man samarbetar.»
- Mer övningstillfällen, bättre information, jag vill gärna se mer samarbete mellan Ulf och Derek och byt ut den värdelösa kurslitteraturen.»

16. Övriga kommentarer

- Vill bara att ni minskar tempot lite till föreläsningarna.»
- Matrialbalanser e fan sinnes»


Kursutvärderingssystem från