ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi Bt, KFK162

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-05
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»4 10%
Cirka 20 timmar»10 27%
Cirka 25 timmar»9 24%
Cirka 30 timmar»7 18%
Minst 35 timmar»7 18%

Genomsnitt: 3.08

- Inlämningsuppgifter var bra, men tor lite för mycket tid» (Cirka 30 timmar)
- Eftersom det var enda kursen jag läste under den perioden satsade jag 100%.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»7 18%
100%»29 78%

Genomsnitt: 4.75

- Har varit på alla föreläsningar men missat ett antal övningar. » (75%)
- Väldigt bra föreläsningar och räknestuga (Helene Åmand)» (100%)
- Mycketbra föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 45%

Genomsnitt: 2.91

- minns inte om jag har läst dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Björns studievägledning är fantastiskt bra. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Glasklart» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Fick ofta en korrt repetition eller hänvisningar till var mankunde kolla upp saker som man inte kunde/kommer ihåg från tidigare.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 30%
Ja, i hög grad»18 60%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 2.8

- Var glad över allt jag lärt mig och kände en viss saknad över delar vi gått igenom men som ej dök upp på tentan. Tentan kändes ganska snäv i sin utformning och kunde täckt upp vissa av kursens områden bättre.» (I viss utsträckning)
- Det är såklart svårt att täcka in hela kursen på 4 frågor, men det lyckades han ganska bra med.» (I viss utsträckning)
- Bra tenta!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»17 45%
Mycket stor»18 48%

Genomsnitt: 3.43

- väldigt bra föreläsare och övningsledare» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var mycket bra och jag lärde mig verkligen jättemycket på dem, men övningarna med Kristina var lite svåra att följa ibland för att förklaringarna gick lite för fort.» (Mycket stor)
- Vill verkligen berömma vår övningsledare Helen Åhman för hennes engagemang och väl genomförda övningstillfällen som var ett stort stöd till föreläsningarna och som tillämpade deras information på ett mkt bra sätt. » (Mycket stor)
- Föreläsningarna var oftast väldigt bra, man förstod principerna även om det var lite svårare att räkna på det sedan.» (Mycket stor)
- Björn har varit jättebra och förstående för att det inte är helt lätt alla gånger. Det har funnits mycket utrymme för att diskutera kursen under föreläsningarna vilket är jättebra» (Mycket stor)
- Bra planerat, bra hantering av oförutsägbara händelser, bra genomfört.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar med björn! Systemet med föreläsnings anteckningar tycker jag fungerar mycket bra! Övningarna med Helene var också mycket bra! De är båda två mycket pedagogiska i sitt utlärningssätt » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»11 29%
Ganska stor»17 45%
Mycket stor»9 24%

Genomsnitt: 2.94

- Vissa delar som var oklara kunde lätt hitta sina svar i kurslitteraturen men det mesta hämtades ifrån föreläsningsmaterial och övningstillfällen. så när väl boken behövdes var den bra, men mycket av den hanns inte med och var mer djupgående i vissa ämnen än vad kursern tog upp vilket gjorde det en aning svårt att sålla och begränsa sig men samtidigt hade vi bra sidhänvisningar som på förhand plockat ut det mest väsentliga.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var inte så bra, alldeles för få exempel.» (Ganska stor)
- Trotts att det var samma författare till denna bok som till grundkursens bok så kändes denna inte alls lika pedagogisk och det tog en stund innan man begrep all (kan också bero på att vi inte började på kap ett och att boken är tänkt att läsas från början till slut)» (Ganska stor)
- AdP var jättetrevlig och intressant» (Mycket stor)
- Nya boken kändes mycket bättre en den tidigare mer "läs"-inriktade.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 40%
Mycket bra»21 56%

Genomsnitt: 3.54

- Föredrar kurssidor fristående från studieportalen. » (Ganska bra)
- Jag tycker att det hade varit bra att få de sk "handouts" som man fick på föreläsningarna några dagar innan föreläsningen så att det hade varit lättare att förbereda sig för föreläsningen. » (Ganska bra)
- Studieguiden kom alldeles för sent. Hann aldrig använda den.» (Ganska bra)
- Föreläsningsmaterialet var helt suveränt och Björn ska ha en stor eloge till det samt att han knöt an till det på ett bra sätt i sina föreläsningar.» (Mycket bra)
- Man blev informerad om alla ändringar som rörde en, väldigt effektivt och konsekvent. Mycket bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 5%
Mycket bra»33 89%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 4

- Övningsledarna var mycket bra och hjälpsamma» (Mycket bra)
- Både av Björn och räkneövningsledarna» (Mycket bra)
- Det gick alltid bra att ställa frågor i den mån examinator och räkneledare var tillgängliga, vilket de var större delen av tiden. Mycket bra!» (Mycket bra)
- Björn är en mkt angagerad lärare och han tar sig tiden att se till att man förstår om man ställer frågor. » (Mycket bra)
- Alltid fått hjälp av både examinator och övningsledare om jag frågat. Jättebra och lätta att få tag på!» (Mycket bra)
- På övingarna gavs många chanser » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»27 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Bra kamratanda, bra genomgående motivation hos de flesta. » (Mycket bra)
- Bra att man får jobba i grupp, det lär man sig mycket på!!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»14 37%
Hög»20 54%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.54

- Inlämningsuppgifterna kändes ganska tunga och det kändes lite som att man inte hann börja plugga inför tentan förrän ganska sent eftersom man hela tiden hade någon inlämningsuppgift/labbrapport att göra. » (Hög)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid och kraft. Kanske för mycket.» (Hög)
- Det var jobbigt med inlämningsuppgifterna, de tog väldigt mycket tid. Dessutom låg en av inlämningsuppgifterna samtidigt som en inlämningsuppgift i Tillämpad Matematik. Vilket gjorde att man inte hann räkna vanliga uppgifter eller hänga med i det som gicks igenom på föreläsningarna.» (Hög)
- För hög map inlämningsuppgifterna - man lärde sig inte så mycket att det var värt den tiden det tog. » (Hög)
- Det krävdes en hel del arbete för att täcka upp all material, något jag ej hade klarat så bra om jag hade läst någon mer kurs samtidigt, speciellt inte den som just då går pararellt. Å andra sidan förloras lätt helhetsbilden om kursen kortas ner. » (Hög)
- Kursen innehöll väldigt många olika delar vilket gör kursen tyngre, även inlämningarna krävde lite för mycket tid (även om dessa är frivilliga). Dessutom laborationsrapporter som tar mycket tid.» (Hög)
- inlämningsuppgifterna tog lite för lång tid» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 32%
Hög»14 37%
För hög»11 29%

Genomsnitt: 3.97

- läser lite annorlunda kurser» (Lagom)
- Eftersom jag läste endast denna kursen så gick det ganska smidigt, men som sagt hade det varit tuffare om jag hade läst en till samtidigt.» (Lagom)
- Lite för hög, det berodde dock mest på den andra kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 5%
Gott»19 51%
Mycket gott»16 43%

Genomsnitt: 4.37

- Björn är en ovanligt bra föreläsare. Det är alltid tydligt och viktiga delar i kursen repeteras över kursens gång. Mycket uppskattat!» (Mycket gott)
- Jag tyckte att det var en mycket intressant kurs och att man fick mycket hjälp med att lära sig sakerna. Labbarna kändes relevanta och lärorika.» (Mycket gott)
- Det var synd att föreläsningarna sällan började i tid med tanke på att vi inte alltid han igenom allt vi skulle göra.» (Mycket gott)
- Björn är en fantastisk föreläsare» (Mycket gott)
- Bra jobbat med planering och genomförande!» (Mycket gott)
- främst eftersom björn är så bra» (Mycket gott)
- Mycket bra upplägg, men lite för tidskrävande. Jättebra med frågestund!!» (Mycket gott)
- Mycket bra kurs! På rätt nivå kunskapsmässigt. Labbarna kändes relevanta för kursen. Alla inblandade föreläsare/övningsledare var mycket bra! Bra pedagogik » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Björns klockrena föreläsningar.»
- Studievägledningarna»
- Föreläsaren, kurslitteraturen och det utdelade materialet. »
- Föreläsningsbladen och powerpointpresentationerna är mycket bra.»
- Föreläsningsupplägget, övningstillfällena med övningar som berör det aktuella kunskapsområdet. »
- Föreläsnings anteckningarna var väldigt bra att ha.»
- Föreläsaren och räkneövningsledarna. Sammanfattningarna av föregående föreläsning på föreläsningen.»
- sättet att undervisa och lagom tempo under föreläsningar»
- Björns öppenhet och goda pedagogik»
- allt!»
- Björn! Bra med övningar och föreläsningar.»
- Björn och Helen!!! Tycker att det mesta bör bevaras! Möjligen lite mindre (inte färre) inlämningsuppgifter! Examinator och övningsledare har haft ett mycket trevligt bemötande och intresse för eleverna!»
- Systemet där föreläsningsanteckningar delas ut på varje föreläsning är bra. Inlämnings uppgifter är ett bra sätt att lära sig på. Övnings lektionerna var mycket bra! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen skulle kunna gå lite djupare än vad den har gjort»
- En idé hade varit att ta använda uppgifter från boken som inlämningsuppgifter istället så att man verkligen kommer igång med att plugga till tentan och läsa i boken. »
- Kurslitteraturen lite väl avancerad för kursen?»
- Labbarna var i sig mycket bra och även inlämningsuppgifterna som gjorde att man fick en mkt bra förståelse, MEN kanske att labbrapporterna inte borde vara en så stor del av labben som de var. det tog lång tid, när tiden var knapp och många labbar lågt sent i perioden vilket gjorde arbetsbördan större. hellre då att kunskap i anslutning till labben testas på plats just då med frågor och liknande istället för efterarbetet med labbrapporterna som är mkt stressande.»
- Att föreläsningarna börjar på utsatt tid.»
- mindre material på föreläsningar då man ej hinner med allting på 2 timmar»
- Fler övningstentor vore bra. Inte så omfattande inlämningsuppgifter. Att inlämningsuppgifterna i Fysikalisk Kemi inte krockade med inlämningsuppgifterna i Tillämpad Matematik.»
- Laborationshandledningarna, särskilt kinetiklaborationen. »
- Laborationshandledningarna har varit under all kritik! Det är inte acceptabelt att man får en labbhandledning att plugga på innan labben, och sedan under labbtillfället får en helt annan att följa. Då faller hela idén med att förbereda sig innan labben. Det är av yttersta vikt att labbhandledningarna uppdateras varje år så de inte är flera år gamla och strider mot själva genomförandet!!!»
- inga konkreta exempel, men som med allt annat så går det säkert att förbättra kursen på något sätt. Tror dock ej att det blir några större förändringar.»
- räknestuger där man kan räkna själv och ställa frågor, liknande de man har haft i matten»
- Helst inte tenta på måndag ,)»
- Lite tydligare instruktioner angående inlämningsuppgifterna»

16. Övriga kommentarer

- väldigt bra föreläsare»
- =)»
- Bra och trevlig kurs!!»
- Bra kurs! »
- Bra föreläsare/kursansvarig!»


Kursutvärderingssystem från