ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 10/11 Matematik, del A, LMA033 0299

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-03-18
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål för de tre delkurserna i LMA033 Matematik

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

1) förstå hur matematik byggs upp genom definitioner och satser samt ha kunskap om matematisk bevisteknik, använda de elementära funktionerna och deras viktigaste egenskaper samt färdighet i beräkning av derivator och integraler

2) ha en djup förståelse för samspelet mellan en funktions derivata och dess graf samt förståelse för vilka kvalitativa slutsatser som kan dras med hjälp av en funktions graf

3) använda grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser och determinanter

4) ha färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem, räkning med geometriska vektorer speciellt med tillämpningar på linjer och plan, matriskalkyl, beräkning av determinater och att använda minsta kvadratmetoden


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 71%

Genomsnitt: 3.42

- Dessutom har Håkan gått igenom dem dels första föreläsningen dels på den sista.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Vad är skillnad på djup förståelse och bara vanlig förståelse?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Vi har dock inte gått i genom vektorer, matriser och determinanter» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 80%
Nej, målen är för högt ställda»5 20%

Genomsnitt: 2.2

- ingen aning, men kursen var lagom svår iaf.» (?)
- Omöjligt att lära sig över 20 definitioner och 20 satser utantill, på så kort tid. Känns helt onödigt att kunna alla dessa utantill då man helt klart kommer glömma bort dem inom en snar framtid eftersom man ej använder sig utav dessa någongång.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker att innehållet i kursen var väldigt stor i jämförelse med poängantalet och den kunskap som krävdes vid tentamen. » (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»22 84%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.96

- gjorde inte tentan, sjuk.» (Nej, inte alls)
- Vi fick en oerhört svår tenta som inte liknade de övningstentor vi fått tillgång till innan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»27 96%

Genomsnitt: 3.89

- Bäcker är en katastrof! har pratat med andra från andra klasser och alla säger det samma, han är säkert duktig på matte men värdelös på att lära ut! Och det känns inte som om han har riktigt lust att lära oss saker.» (Mycket liten)
- Bra lärare!» (Mycket stor)
- Föreläsningsanteckningar nödvändiga!» (Mycket stor)
- Håkan rules!» (Mycket stor)
- Mkt tydliga genomgångar och bra hjälp.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.53

- Dålig kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Jag använde Håkan Blomqvist bok istället, den är lättare att förstå. » (Ganska liten)
- Stor del av inlärningen skedde med hjälp av föreläsningsanteckningar och utdelade hemuppgifter.» (Ganska stor)
- har inte använt mig av boken men de lösblad som delats ut har varit bra.» (Ganska stor)
- Håkans hemräkningsuppgifter har varit guld.» (Mycket stor)
- Lasse är grym!» (Mycket stor)
- Boken är inget vidare med de utdelade övningsuppgifterna har varit till stor hjälp» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»16 57%

Genomsnitt: 3.5

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 32%
Hög»17 60%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.75

- det var tur att inte matten var svårare än den var eftersom det var en tuff period i övrigt» (Lagom)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»15 53%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.57

- Fler räkneövningar önskas till nästa gång då det behövs fler tillfällen att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Många elever vid övningstillfällena gjorde att man inte fick tillräckligt med hjälp. » (Ganska bra)
- det hade varit uppskattat med fler övningstillfällen» (Ganska bra)
- Det blev väldigt långa hjälpköer på övningstillfällena.» (Ganska bra)
- Alldeles för stora grupper på de hjälplektioner som varit.» (Ganska bra)
- Många studenter på varje övningstillfälle. Svårt för läraren att hinna hjälpa alla.» (Ganska bra)
- Har gått på övningar, SI och mattesupporten.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.78

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 28%
Hög»17 60%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.82

- Denna fråga tolkar jag som att det inte bara gäller mattekursen utan alla kurser totalt under läsperioden.» (Hög)


Supplemental Instruction (SI)

Under läsperiod 2 erbjöds ni hjälp med matematikinlärningen i form av SI. Det fanns tre byggstudenter (från åk 2 och 3) som arrangerade SI-möten en gång i veckan. Att vara med på SI-mötena var helt frivilligt.

11. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

27 svarande

7 25%
1-2»4 14%
3-4»9 33%
5-6»7 25%

Genomsnitt: 2.59

- Då jag går ett annat program än Bygg har jag inte fått så mycket information om när SI haft sina "möten".» (0)
- Jag var med på alla, vet inte hur många det var.» (5-6)
- Mycket bra idé med SI-matte. » (5-6)

12. Om du deltagit i SI under kursen: hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

20 svarande

Mycket viktig»5 25%
Viktig»10 50%
Lite viktig»5 25%
Inte viktig alls»0 0%

Genomsnitt: 2

- SI var toppen!» (Mycket viktig)
- På SI-passen behandlades ganska generella problem som löstes gemensamt, vilket var mycket värdefullt.» (Viktig)
- Bra att repetera och få tillfälle att diskutera i grupp om matematik. » (Lite viktig)
- Mycket viktig angående de teoretiska delarna, mindre viktigt angående räknedelarna» (Lite viktig)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI-pass, Håkan Blomqvist»
- Håkan!»
- SI och Håkan Blomqvist»
- Håkan»
- Tyckte kursen var bra upplagd och mycket bra lärare.»
- SI-matten»
- Håkan!»
- Läraren»
- håkan b (läraren)»
- SI»
- SI.»
- si-matten + Håkan»
- SI, Samma lärare (håkan)»
- Allt»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer info om SI.»
- Litteraturen»
- Bättre kurslitteratur. Mindre satser och definitioner som skall kunnas utantill, det viktigaste är att förstå hur de är uppbyggda.»
- Kurslitteraturen är inte tillräcklig! Väldigt dåliga förklaringar och få räknetal. Har istället använt mig lite av tekniska basårets bok där mer utförliga texter finns om ex bevis. »
- Pressa på eleverna från början. Få oss att förstå hur viktigt det enskillda arbetet är!»
- vet ej»
- fler övningstillfällen.»
- Kurslitteraturen var inte den bästa.»
- Boken börde bytas ut, den är inte särskillt pedagogisk»
- Läromedel»


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Det känns som att kursen nästan sprängs i smömmarna för att den innehåller så mycket. Man kanske ska minska fokus på att lära sig bevis utantill och lägga mer fokus på det logiska?»


Kursutvärderingssystem från