ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Företagsförlagt projektarbete, LNC261

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-09-19
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»3 13%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»20 86%

Genomsnitt: 4.47

- 40 timmar i veckan + 40 timmar rapportskrivning.» (?)
- med praktikrapport och redovisning» (Högst 15 timmar)
- Detta är ju praktik, klart man gjort sina 40 timmar veckan plus att med arbetet har man nog snarast uppåt en 45 timmar i veckan. Så denna kurs sett ur den synvinkeln motsvarar ju mer än heltid...» (Minst 35 timmar)
- heltid, nästan ännu mer. » (Minst 35 timmar)
- 8timmar på praktikplatset och 5 till 10 timmar helger» (Minst 35 timmar)
- Arbetstid 8.30-17.00» (Minst 35 timmar)
- 40h på praktikplatsen plus en del timmar på rapporten varje vecka.» (Minst 35 timmar)
- Heltidsarbete 40h i veckan» (Minst 35 timmar)
- Med tanke på att man har jobbat heltid och samtidigt skall skriva ett arbete på ca 60 h över 8 veckor blir det endel ...» (Minst 35 timmar)
- 40 timmars arbetsvecka på praktikplatsen sedan även minst en timma varje dag med rapportskrivning. » (Minst 35 timmar)
- arbets dagar plus rapportskrivning,» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»23 100%

Genomsnitt: 5

- jag har missat några dagar men tar en extra vecka för att få ihop 8 hela veckor. » (100%)
- Heltid på arbetsplatsen» (100%)
- efter som det var på ett företag så utgår jag från att ni menar om man varit där eller ej.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 56%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 13%

Genomsnitt: 2

- Rapporten vi ska skriva är luddig och känns mer som ett försök att verka betydelsefullt än vad de faktiskt ger oss ngt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Ligger i ens egna händer att göra sin praktik till det bästa » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 78%
Nej, målen är för högt ställda»3 21%

Genomsnitt: 2.21

- inte läst målen» (?)
- Att arbeta heltid på ett nytt jobb och samtidigt skriva en såpass omfattande rapport med så många delinlämningar funkar inte. Man skjuter på rapporten och gör så lite som möjligt vilket inte blir bra.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det funkar inte att skriva ett arbete vid sidan av praktiken. praktiken tar alldeles för stor del av all tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Är märkligt att vi skall vara på praktiken 40h/v och samtidigt skriva en rapport som kräver x antaltimmar/v förstår inte hur den ekvationen går ihop när vi läser på 100% dvs motsvarande 40h/v» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»2 10%
Vet ej/har inte examinerats än»13 68%

Genomsnitt: 3.36


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»7 35%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»2 10%
Mycket stor»9 45%

Genomsnitt: 2.65

- ingen undervisning» (Mycket liten)
- Svårt att svara på med tanke på att det är praktik?» (Mycket liten)
- Lätt att kontakta lärare via pingpong och snabba svar» (Ganska stor)
- ej undervisning» (Ganska stor)
- Om med undervisning menas upplärningen ute på företaget.» (Mycket stor)
- Undervisning i form av lärande i praktiken» (Mycket stor)
- Praktikplatsen hjälpte mycket för att underlätta rapportskrivningen» (Mycket stor)
- på företaget.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»11 61%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.55

- har ej haft något kurs material» (Mycket liten)
- ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Vi hade ingen kursliiteratur» (Mycket liten)
- Vid skrivningen av rapporten användes en del litteratur, även om det var upp till oss själva att hitta denna. » (Ganska liten)
- Jag förstog bättre vad är speditionbranschen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»8 33%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.62

- Blir mycket rörigt med pingpong. Tanken är god, men eftersom jag inte förstod alls hur sidan fungerade så blev det otroligt svårt att lösa praktikrapporten. Det är under all kritik att man förväntas förstå och lära sig sidan själv, speciellt när sidan är sådär och tiden under praktiktiden knapp. Mycket frustrerande» (Mycket dåligt)
- När det gäller utdelning av platser fungerade det extremt dåligt. Hemsidan uppdaterades i princip aldrig. I mars stod det fortfarande att "sök innan 11 dec". När det gäller praktikrapporten fungerade det mkt bra. » (Ganska dåligt)
- Rörig information med för många moment och inlämningar i ping pong, känns onödigt.» (Ganska dåligt)
- För själva praktiken fungerade det bra men tycker dock inte att kommunikationen mellan responsgruppen fungerade särskilt bra vilket medförde att det var svårt att få gjort det som skulle göras i tid.» (Ganska dåligt)
- Bra upplägg med pingpong» (Ganska bra)
- Dock borde ett email dyka upp när något postas på pingpong så att inget missas. » (Ganska bra)
- PingPong var ett bra verktyg för att kommunicera med sin grupp. Information om hur processen att söka praktikplats går till kom ut lite sent och bör läggas i samband med redovisningarna av föregående års praktiker och även i samarbete med Shippings praktikmingel! Information om praktikredovisningen skall ges i tid! och vara schemalagt för tvåorna.» (Ganska bra)
- All kommunikation med lärare har skötts via pingpong och det har fungerat bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»12 50%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.62

- Via pingpong har Carl svarat på eventuella frågor. » (Ganska bra)
- Hjälpen fanns i begränsad upplaga, via mail. Att få hjälp på plats i skolan är mer eller mindre omöjlig med tanke på att man jobbar 40 h i veckan ...» (Ganska bra)
- Calle var väldigt hjälpsam med praktikrapporten. » (Mycket bra)
- Min handledare har hjälpt mig. Skolan har inte hjälpt mig ett dugg» (Mycket bra)
- Utmärkta, pedagogiska kollegor på praktikplatsen» (Mycket bra)
- Calle har svarat snällt på alla frågor.» (Mycket bra)
- på företag» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»5 21%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»7 30%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.17

- Det här betyder väl responsgruppen i det här fallet och för min grupp fungerade det inte alls och tycker det var tråkigt att det inte fanns kompletterande uppgifter eller någon alternativ uppgift för att bli färdigt med kursen och kunna bli godkänd om det inte fungerade med gruppen. » (?)
- Vi var indelade i responsgrupper. Arbetet i min responsgrupp fungerade jätte dåligt då jag inte ens fick någon respons. » (Mycket dåligt)
- I min responsgrupp har de inte alls varit delaktiga, la inte upp något osv.. Andra studenter har varit bra, vi är tre på min praktikplats och vi har varit snälla mot varandra. » (Ganska dåligt)
- Alla går inte att få tag på. Svårt nör man ör beroende av de andra i gruppen och hur ofta de kollar sina mail/pingpong. I min grupp svarade ingen förrens dagen innan första inlämningen, en annan är utomlands..» (Ganska dåligt)
- Svårt när all kotakt sker över internet. Svårt när man inte kunnade prta ihop sig innan kursen började. Jag hade gärna valt min responsgrupp själv så man vet att de som är med har samma ambitioner som en själv. » (Ganska dåligt)
- Borde få välja sin responsgrupp själv för att underlätta och höja kvaliteten på rapporterna» (Ganska bra)
- Vår responsgrupp var på samma plan och alla samarbetade och försökte ha en bra diskussion över pingpong. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 25%
Hög»9 37%
För hög»9 37%

Genomsnitt: 4.12

- men med tanke på att vi jobbade full arbetstid + skrev en rapport så kan det anses som rätt drygt.» (Lagom)
- Att arbeta heltid och utöver det fila på en rapport kändes lite väl overkill... » (Hög)
- Det blir mycket när det är meningen man ska göra 40h på arbetsplatsen plus skriva en ordentlig och seriös rapport.» (Hög)
- » (Hög)
- Det var mycket då man förutom de många timmarna på praktiken på kvällen fick sätta sig med arbetet för att blifärdig i tid. » (Hög)
- Jag gör ett projekt på min praktikplats och att dessutom behöva göra en praktikrapport har varit hårt. Jag får göra en del på praktikrapporten när praktiken är slut. Detta borde jag ev ta upp på prakikplatsen men projektet där är mer spännande än praktikrapporten.. » (För hög)
- Själva praktiktiden var lagom och bra. Däremot är själva praktikrapportens omfattning och tidsåtgång alldeles för hög. Vi har under denna läsperiod haft mer att lära oss och lagt ner mer tid än någon annan läsperiod. Att vi då också ska skriva en omfattande praktikrapport på 60 timmar under praktikperioden gör att arbetsbelastningen på kursen blir alldeles för hög. En rapport i mycket mindre omfattning skulle fungera mycket bättre. Om det absolut måste skrivas en rapport av den här omfattningen tycker jag det momentet kan läggas under en annan läsperiod där arbetsbelastningen inte är så hög från början.» (För hög)
- Tanken med praktikrapport + respons är jättebra. Men som sagt, tiden är inte direkt på ens sida och det blir svårt att skriva en bra rapport samtidigt som man jobbar, ger respons och pluggar.» (För hög)
- Rapporten var alldeles för "uppstyrd". 8 sidor instruktioner för 5 sidor rapport.....» (För hög)
- För mycket med både 40 timmars arbetsvecka samtidigt som man skulle få tiden att räcka till att skriva en rapport. Var bl.a. ett krav att ha med vetenskapliga källor till texten som var ganska svårt att få tag i eftersom jag inte hann till biblioteket innan det stängde efter att jag kom från jobbet. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 33%
Hög»11 45%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.87

- Se ovan» (Hög)
- Hade varit bra om arbetet varit mindre omfattande» (Hög)
- Rapporten tog mycket tid» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 21%
Gott»6 26%
Mycket gott»12 52%

Genomsnitt: 4.3

- Praktiken - mkt bra Rapporten - mindre bra, bör tänkas om» (Godkänt)
- Själva praktiken förtjänar ett mycket gott omdöme men praktikrapporten drar ner betyget» (Gott)
- Praktik är ovärderligt. Lärt mig mycket nytt samtidigt som man helt plötsligt ser tillämpningen på mycket som man läst innan...» (Mycket gott)
- Ta inte bort pratik från vårt program, det är SÅ lärorikt!» (Mycket gott)
- Helt klart programmets höjdpunkt så här långt. Otroligt viktigt att komma ut i "verkligheten" och få en bättre bild vad programmet faktiskt gett en ur utbildningssynpunkt. » (Mycket gott)
- Själva praktiken har varit kanon, trots den höga belastningen. Jätteroligt att få använda sina teoretiska kunskaper i arbetslivet och man får ett bevis på att man valt rätt linje.» (Mycket gott)
- Praktiken var toppen! Super bra! Men inte i kombination av sådan rapportskrivning som vi gjorde.» (Mycket gott)
- att lära sig av verkligheten är det bästa» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hela praktiken givetvis. »
- Praktikminglet, men försök att lägga det lite tidigare..»
- Själva praktikperioden är guld värd. Upplägget med pingpong, Carl Johan är mkt snabb med att svara och hjälpsam.»
- Praktikrapporten»
- Kämpa för studenternas skull och se till hitta praktikplatser till alla. »
- praktiken!»
- Praktiken»
- Praktiken måste bevaras, men måste ändra på hur rapporten ska skrivas.»
- pingpong upplägget.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Få information om praktiken tidigare och tydligare. Praktikrapporten är bra ur inlärningssynvinkel men jag kan tycka att utformingen är lite väl "seriös" i förhållande till givna förutsättningar. 40h arbetsvecka + sen info ang rapportskrivningen. »
- Rapporten med responsarbetet kändes lite överflödigt med tanke på att man redan jobbar heltid (vilket ju är klart mer betungande än en vanlig läsperiod där man har mycket håltimmar osv)) men får erkänna att det givetvis var intressant att läsa om vad de andra hade gjort fast man fick ju bara läsa de som var i samma grupp. Man borde givetvis få läsa allas...»
- Gör studenten väl medveten om att man söker praktik själv. »
- Skolan bör ta större ansvar för utdelning av platser. Jag fick min plats i december men det var trist att många inte hade fått någon sista veckan i lp3. »
- Upplägget med rapporten»
- Få reda på responsgrupperna tidigare. »
- Hjälpa studenter som vill gå till sjöss att få ett praktikplats. »
- Snälla gör alla framtida elever en tjänst och ta bort Rapportmomentet! Det är bra att lära sig skriva rapporter men det hade man kunnat göra under vilken annan kurs som helst förutom under praktiken. Jag arbetar 40h i veckan på en ny arbetsplats och ska samtidigt försöka skriva en rapport??????? Självklart lägger jag ner allt min tid på att lära mig mig mitt arbete och försöka prestera gott där! Inte fan har jag tid/motivation att försöka analysera min praktik!. Har du någon gång varit ny på en arbetsplats så förstår du vad jag menar...»
- bort med arbetet. man får inte ut så mycket av det. bättre med bara arbetet på plats»
- Praktikrapporten»
- Förbättrade kunskaper om pingpong, samt kanske ett annorlunda upplägg gällande rapporten. Det största minustecknet sätts dock på förberedelserna inför praktiken. Väldigt dålig information från skolansvariga. Hjälp finns att få sägs det, men vad jag har hört så har engagemanget varit sådär. Jag tycker platssystemet är rätt orättvist. Jag hade turen att få en praktikplats, men om jag inte hade fått den hade jag med 100% säkerhet varit utan praktik när kursen väl drog igång. Och detta beror främst på min ålder. Jag tillhör de yngre med minst jobberfarenhet i klassen. Och de som är i min ålder hade exakt samma problem. Att söka praktik i dessa tider, med 60 sökande på 40 platser, leder till att vi med mindre erfarenhet av JOBB väljs bort. Vi får inte ens komma på intervju. Och det försår jag helt och hållet att rederierna/företagen gör. Men det skall inte handla om erfarenhet av jobb, i grund och botten skall alla sökande ha mer eller mindre samma kunskaper och förutsättningar att göra ett gott intryck. Alla har vi studerant på samma linje och kurser. Praktik var något man blev lovad när man sökte denna utbildning och är något alla elever skall få chansen till. Sen kan självklart inte skolan hjälpa att konjunkturen ser ut som den gör. Men kanske en förändring av praktiken är att överväga, exempelvis dela upp klaseen till höst/vår så att gruppen minskas med 50 % och fler får praktikmöjlighet? Ett annat förslag är att låta de elever som inte får praktik på våren få läsa någon kurs tillsammans med SOL3 och få gå ut på praktik under trean då de kurserna läses?»
- Rapporten. Det är bra att det sätts krav på rapporten men i den utsträckning det ställdes krav på oss så borde arbetstiden på praktikplatsen förkortas med 5 timmar/vecka så att de 5 timmarna kan användas till rapportskrivning. »
- Rapportarbetet, med skrivning och respons. »
- Rapporten borde inte ligga samtidigt alt. så måste det vigas tid från de 40h till den och inte adderas på »
- informationen skall vara klar och tydlig! Uppmuntra utlandspraktik!»

16. Övriga kommentarer

- C-J har skött admnin ang praktikrapporten på ett emninent sätt. Tydlig info och snabba svar. »
- roligt med praktik, men vet att många inte fick göra så mycket.. »
- Grymt bra med praktik! Helt otroligt lärorikt att få vara ute i arbetslivet! Skippa rapporten!»
- Hoppas jag inte framstår som en surpelle då jag har skrivit mycket om det negativa. Så är självklart inte fallet, då det finns så mycket positivt med praktiken att det är omöjligt att få ner det i ord. Det har varit en kanontid och jag är otroligt nöjd med min praktiktid då det har varit fantastiskt roligt. »
- Redovisningen av praktiken är under all kritik. Först att vi fick reda på en halv vecka innan att vi skulle redovisa, gjorde att vi fick för lite tid att förbereda oss. Sedan så trodde vi att meningen var att vi skulle redovisa för SOL 2, men inte en enda tvåa var på en redovisning. Visade sig senare att vara redovingstillfällen inte ens var inlagda på deras schema samt att de även några tillfällen hade egna föreläsningar vid våra redovisningar. »
- schemalägg redovisningarna för tvåorna. Det är för dem vi gör det. »


Kursutvärderingssystem från