ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-1 Fysik för ingenjörer IT, FFY621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-15 - 2008-11-02
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»5 29%
Cirka 25 timmar»5 29%
Cirka 30 timmar»4 23%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.82

- Mycket tid till tutorialuppgifter, för lite (ingen) handledning.» (Cirka 20 timmar)
- inkl. tentaplugg om 6h*5dagar» (Cirka 25 timmar)
- Mer arbete under de veckor som tutorials var placerade.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»2 11%
50%»0 0%
75%»8 47%
100%»7 41%

Genomsnitt: 4.17

- Föreläsningar kolliderade med min andra kurs och kunde därför ej vara med så mycket som jag önskade» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 29%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 35%

Genomsnitt: 2.76

- Svårt att veta hur detaljerat man ska lära sig. Allting gås igenom djupt, men examinationen är mer ytlig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.13

- Men det var den svårste och jobbigaste kursen som ja någonsin läst.» (Ja, målen verkar rimliga)
- det är alldeles för mycket i en och samma kurs, man lär sig bara massa formler men hinner inte på riktigt förstå något.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»4 23%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 2.82

- För lite tid till föreläsningar och handledning.» (Ganska liten)
- vill ha fler föreläsningar, gärna med räkneövningar inbakade.» (Ganska stor)
- Lärde sig mycket av tutorials, räkneövningar var mycket bra och föreläsningarna höll en god nivå.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar och lärare som gjorde svåra saker enkla att förstå» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.05

- Använde enbart boken för att lösa uppgifter när vi pluggade inför tentan.» (Ganska liten)
- Ja, utan bok skulle man ju vara helt körd med så få föreläsningar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»6 35%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 2.7

- Dåligt med information om flyttade lektioner. Dåligt att betygsgränser för 4, 5, inte fanns med på tentamen.» (Ganska dåligt)
- Få uppdateringar och nytt utdelat material uppmärksammades inte på första sidan.» (Ganska dåligt)
- Skulle vilja ha tillgång till fler övningstentor, helst innan dagen före tentan.» (Ganska dåligt)
- Visst utdelat material nästan oläsligt. Tvetydliga frågor på tutorials.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»2 11%
Ganska dåliga»3 17%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»2 11%
Har ej sökt hjälp»5 29%

Genomsnitt: 3.29

- Fanns möjlighet i samband med föreläsningar och vi kunde även ha ett separat möte när vi behövde hjälp. Skulle kanske vara bra att ha ett tillfälle i de veckorna där tutorials ska in där man kan komma och ställa frågor.» (Ganska bra)
- Krystyna var mycket tillmötes gående när vi sökte henne för hjälp med en av tutorialuppgifterna, trots att vi inte hade avtalat tid.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»4 23%

Genomsnitt: 4.11

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»9 52%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.52

- För hög den första veckan. I övrigt bra.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 23%
Hög»8 47%
För hög»5 29%

Genomsnitt: 4.05

- Mycket inlämningar hopade sig på slutet.» (Hög)
- Jag tog tre kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»3 17%
Godkänt»4 23%
Gott»6 35%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.41

- intressant och lärorik» (Gott)
- Kursen hade bra upplägg men jag var inte så intresserad av ämnet.» (Gott)
- Det är kul med fysik!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lagom med laborationer och tutorials.»
- de sjukt jobbiga tutorialsarna. gjorde så man tvingades jobba och tänka under läsperioden, gjorde tentapluggandet mindre panikartat»
- tutorials och labben»
- Tutorials.»
- Räkneövningarna»
- Räkneövningarna»
- Obligatoriska tutorials är bra»
- Tutorialuppgifterna»
- Gillade upplägget med tutorials.»
- Den praktiska labben var ett skönt avbrott som gjorde en lite inspierad. Mycket bra.,»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En halv veckas mer tid innan tutorial 1 då det är mycket material (10 kapitel) att täcka.»
- fler föreläsningar och räkneövningar»
- mer teori i förhållande till räkneuppgifter hade gett en fullständigare bild av ämnet.»
- Tydligare vad kraven är.»
- Ge små tips på tutorialuppgifter»
- Fler handledartillfällen. Minst ett varje vecka där man gör av läraren rekommenderade uppgifter ur boken och där man kan få hjälp med dom.»
- Något enklare tutorials eller en övningstimma där man kan få vägledning. Alldeles för lätt att köra fast på dem.»
- övningstillfällen, räknestunder, och hjälp övningar för tutorial»
- Bör kunna läggas upp lite mer som matematisk modellering. Fler möjligheter att få hjälp (inte svar, bara en handvisning om att man är på rätt väg eller om man förtsått frågorna rätt) med veckouppgifterna gör att man kanske kan ha flera också. Alltså.. en eller två sånna pass *i veckan*! Kanske inte köra uppgifter ända fram till tentaveckan. »
- Inför fler räkneövningar och handledningstilfällen inför tutorials. Mer tydligt skrivna frågor på tutorials.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från