ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V1 Byggande i samhället ht10 VBF051, VBF051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-20 - 2011-02-01
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten ha en helhetsbild av byggande i samhället.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»25 78%
Mycket bra»6 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.15

- Hade önskat att det var ännu bättre. » (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten ha en helhetsbild av V-utbildningen.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»19 59%
Mycket bra»7 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

- När man snackar med äldre om vad de har läst och ska läsa känner jag inte att det stämmer övernens med den bild som jag har fått på BIS-en.» (Ganska dåligt)
- de föreläsningar som är om olika masterutbildningar etc har ofta varit för hög el låg nivå på. de har då blivit tråkiga och omöjliga att koncentrera sig på. dessutom är det jobbigt att lärarna bara nämner något om en sak och sedan säger: "men det behöver vi inte gå igenom nu, de lär ni er sen i denna kursen"» (Ganska dåligt)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten ha kännedom om V-ingenjörens arbetssätt och metoder. Hur har detta lärandemål uppfyllts.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»9 28%
Ganska bra»21 65%
Mycket bra»1 3%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.68

- bra med studiebesök och att få följa ett projekts gång» (Ganska bra)
- Jag tycker att det var väldigt mycket som man var tvungen att ta reda på själv. Jag önskar att föreläsarna kunde ha lagt sig på en grundligare nivå för att vi som helt oinvigda skulle haft en chans att hänga med.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten ha förståelse för byggandets tekniska problemområden.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»23 71%
Mycket bra»4 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.96

- Se ovan.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten behärska grunderna för skriftlig och muntlig kommunikation. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 15%
Ganska bra»18 56%
Mycket bra»9 28%

Genomsnitt: 3.12

- man har fått lära sig i princip allt om skrivande själv, el jag har bara använt sådan info jag hade med mig sen tidigare. dessutom verkar lärana ge olika besked om det mesta ang hur man ska skriva och det som verkade vara bra skrivet och inget fel på på delinlämningen blev kritiserat som väldigt dåligt när vi fick tillbaka rapporterna. vi fick dessutom inte knappt någon negativ kritik vid det första muntliga framförandet. då vet man ju inte vad man kan förbättre. svenskadelen i kursen borde förbättras mycket till kommande år och lärarna borde vara mer konsekventa i sin info.» (Dåligt)
- inget nytt har framgått under föreläsningar, utan enbart tidigare kunskaper har krävts» (Ganska bra)
- dålig feedback på rapporten» (Ganska bra)
- Jag tycker att det jag använt mig av till största delen var mina tidigare kunskaper. Den här delen var okonsekvent då hon som skulle bedöma det ofta inte hade det tekniska kunnandet och därför inte förstod vad som var rätt förklarat och inte. Ang slutredovisningen så fick vi väldigt knapphändig information om hur en plansh skulle se ut och vad den skulle förmedla. Detta var väldigt luddigt. Och oppositions-delen var ännu sämre. Alla gjorde helt olika för ingen visste vad som förväntades av oss. Tydligare exempel är att föredra!» (Ganska bra)

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs ska studenten vara medveten om gruppdynamiska processer. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 15%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»10 31%

Genomsnitt: 3.15

- lite väl basic, kunde vart fler exempel» (Dåligt)
- inget man tänkte på så mycket» (Ganska bra)
- Konfliktfasen var tydlig, märkte jag.» (Ganska bra)
- Denna del var väl genomtänkt och här lärde jag mig mycket.» (Mycket bra)

7. Finns något ytterligare mål, utöver ovan nämnda du uppnått? Om ja, vad?

- Nej »

8. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 18%
Målen är svåra att förstå»4 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 31%

Genomsnitt: 2.81

- Bara man läser målen är det ingen större svårighet att förstå dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

9. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 53%
Ja, i hög grad»11 34%
Vet ej/har inte examinerats än»4 12%

Genomsnitt: 2.59

- Egentligen var det ju bara rapporten som gav grund för betyget, och den speglar ju inte alla mål, exempelvisa gruppdynamiska processer. » (I viss utsträckning)
- Jag är väldigt förvånad över bedömningen på projektet. Kändes som att alltför stor del av bedömningen låg på små detaljer istället för helheten. Dessutom var det väldigt missvisande då vår handledare berömde både rapport, plansch och muntlig presentation och sen i betygsamtalet så sitter en människa vi aldrig sett med och kritiserar just de delar handledaren berömt. Hur tydliga är era rättningsmallar?» (I viss utsträckning)
- sedan tycker jag att om dessa mål är så pass viktiga borde väl det vara dom som bestämmer vilket betyg. och kanske inte anmärkningar på små saker i texterna som stav- eller syftningsfel.» (Ja, i hög grad)
- Har inte läst målen särskilt noga, men det tror jag.» (Ja, i hög grad)
- Inget jag har reflekterat över.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har studiebesöken varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»7 21%
Mycket stor»21 65%

Genomsnitt: 3.53

- De gav en bild av arbetslivet men hur mycket som jag kommer att ta med mig vet jag inte. Med det inte sagt att jag inte vill ha kvar dem.» (Ganska liten)
- Ofta pratade de som höll i föreläsningarna om mycket som inte var relevant för oss, eftersom de antagligen inte hade fått tillräcklig information om vad vi ville veta. » (Ganska stor)
- tyvärr är det först i efterhand som man vet vilka frågor man vill ställa..man vet för lite när man är på studiebesöket» (Mycket stor)
- de studiebesök jag varit på har varit jättebra och vi fick både mycket info om själva bygget och om byggande och byggbranschen i allmänhet» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»7 21%
Ganska liten»16 50%
Ganska stor»8 25%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.09

- många va ganska innehållslösa, och en föreläsnig som omfattade hela processen hade varit bra att ha» (Ganska liten)
- Det var svårt att hålla intresset uppe när man kände att det inte skulle vara något man har nytta av ändå.» (Ganska liten)
- Oftast väldigt orelevanta föreläsningar. Den tiden kunde använts till annat. » (Ganska liten)
- intressanta, men irrelevanta för examinationen, kunde hoppa över dem utan problem för att klara kursen» (Ganska stor)
- Det fanns delvis för mkt information man hann inte ta upp allting» (Ganska stor)

12. Hur relevant innehåll tycker du föreläsningarna har haft generellt?

32 svarande

Sällan eller aldrig relevant»1 3%
Ganska sällan relevant»16 50%
Ganska ofta relevant»14 43%
Mycket ofta eller alltid relevant»1 3%

Genomsnitt: 2.46

- se tidigare konetar» (Ganska sällan relevant)
- Föreläsningarna var ofta alldeles för djupgående och som nybörjare på ämnet fanns det ingen chans att hänga med och ta till sig informationen. » (Ganska sällan relevant)
- Kunde har varit mer anpassade till själva projekten» (Ganska ofta relevant)
- Men man minns det inte.» (Ganska ofta relevant)
- Jag har fått mer kunskap om de olika områdena vad det gäller V-utbildningen och byggande i samhället i allmänhet, men jag tycker att många föreläsningar har varit för ingående. Hade kanske varit bättre att korta ner dem och istället få mer tid till själva rapporten. » (Ganska ofta relevant)

13. Till hur stor hjälp har delen om gruppdynamik varit för ditt sätt att arbeta med andra?

31 svarande

Mycket liten»7 22%
Ganska liten»15 48%
Ganska stor»8 25%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.09

- Vi började bråka ändå.» (Mycket liten)
- visste sedan tidigare hur det är att arbeta i grupp, men det är alltid en lärdom» (Ganska liten)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»14 45%
Ganska liten»13 41%
Ganska stor»4 12%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.67

- Hade vi en kursbok???» (Mycket liten)
- Häftet om kommunikation var helt slöseri med pengar! Det användes inte alls.» (Mycket liten)
- Har ju knappt haft ngn kurslitteratur » (Mycket liten)
- Vi hade väl ingen kurslitteratur?!» (Ganska liten)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»6 19%
Ganska bra»15 48%
Mycket bra»8 25%

Genomsnitt: 2.93

- om materialet som används till en föreläsning finns att tillgå innan föreläsningen skapar det en större förståelse på föreläsningen samt ökar möjlighet att ställa väl formulerade frågor till föreläsaren. Något som kan var till gagn för alla. detta fungerar inte när ex powerpoint pressentationer kommer ut 5 dagar EFTER föreläsningen. » (Mycket dåligt)
- Det var ofta svårt att komma in på kurshemsidan» (Mycket dåligt)
- Saker kunde ha kommit upp snabbare och det kunde ha varit tydligare var saker och ting gick att hitta.» (Ganska dåligt)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»22 68%
Hög»7 21%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.18

- Hade heldre sett att man läste BIS som vanliga kurser under en period. Det skapas mycket arbete runtomkring bara för att hålla alla kurser i luften samtidigt då man ska ligga i fas med, matte, BIS och programering samtidigt. Bättre att läsa två kurser, lägga krutet på det och sen gå vidare. » (För låg)
- det belev vad man gjorde det till. ville man lägga ner mycket tid och satsa på ett högre betyg så gjorde man det. annars kunde man slappa genom hela kursen också.» (Lagom)
- ganska lugnt i början och mycket i slutet dock.» (Lagom)
- Ibland var det för mycket samtidigt som man hade den tunga mattekursen, så att man inte hann med någon av dem» (Hög)
- Det blir dock vad man gör den till, känner jag.» (Hög)
- Det gick i perioder. I mitten var det en paus, men under de "aktiva perioderna" var det mycket som skulle göras. » (Hög)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»10 31%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Hade velat haft mer hjälp med den skriftliga delen och planschen men det fanns ingen att fråga.» (Ganska dåliga)
- Handledarna hjälpte till vid behov.» (Ganska bra)
- Det skulle vara bra med något handledartillfälle precis innan rapporten skulle in» (Ganska bra)
- det hade varit bra om man haft handledningstid med svenskalärarna någon gång under lp2. och kanske med handledarna också. när vi hade mycket handledningstid under lp1 hade man inte så många frågor för man hade inte kommit igång så mycket med skrivandet utan var mer i fasen att samla så mycket info som möjligt.» (Ganska bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 37%
Mycket bra»19 59%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- En av mina gruppmedlemmar och jag kom inte riktigt överens. Antalet människor som hon kommer överens med är för övrigt lätträknat.» (Ganska dåligt)
- Dåligt i början men bättre mot slutet då vi lärde känna varandra bättre» (Ganska bra)

19. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»17 53%
Hög»13 40%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.43

- Det är väl så här det blir nu antar jag. » (Lagom)

20. Vad tycker du om att handledningen var obligatorisk i Lp1 men inte i Lp2?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»7 24%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 2.82

- visste inte om detta» (?)
- Förstår inte frågan.» (?)
- vi hade ju aldrig schemalagd handläggningstid i lp2, vilket var synd. och som sagt innan så hade man inte så många frågor under lp1» (?)
- Förstår meningen med det men efter den första och andra gången så fanns det inte så mycket att prata om. då gick man dit bata för att man var tvungen. hadde varit bättre att ha två möten i början och sen bara en tid/vecka då man kunde få hjälp vid behov. » (Ganska dåligt)
- Jag tycker att de obligatoriska handledningstillfällena borde vara utspridda mer. Det hade varit bättra att ha färre obligatoriska möten i lp1 och några obligatoriska även i lp2» (Ganska dåligt)
- Ett obligatoriskt pass i Lp2 för att kolla läget hade inte varit fel.» (Ganska dåligt)
- Handledning lite senare!» (Ganska dåligt)
- Det kändes som att det egentligen var mer mot slutet som man hade behövt mer handledning. Vi hade inte så mycket att säga på handledningen i Lp1. » (Ganska dåligt)
- Man lärde sig jobba mer självständig» (Ganska bra)
- visste ej om detta» (Ganska bra)

21. Vad tycker du om delredovisningen i slutet på Lp1?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»16 50%
Mycket bra»13 40%

Genomsnitt: 3.28

- Fick mycket lite konstruktiv kritik, och många brister i vår text som påtalades vid slutredovisningen togs inte alls upp vid delredovisningen trots att texten var i princip den samma.» (Mycket dåligt)
- Hade velat haft mer precis kritik och förslag på vad som skulle kunna förbättrats. Lärarna bara berömde och sen sågade dom det när det väl kom till slutredovisningen.» (Ganska dåligt)
- kunde även testat på opposition, den var svår att genomföra utan instruktioner» (Ganska bra)
- då tyckte jag det var jättebra att man fick testa att redovisa, men nu i efterhand har jag insett att vi inte fick någon bra kritik om hur vi skulle förbättra och det känns som att det är det som är hela meningen med delredovisningen. nu fick vi mest bara kritik på tex ord som var felstavade el att vår powerpoint borde peka mer på det vi pratade om. när vi sedan fick kritik efteråt andra inlämningen kom det fram massa saker som vi gjort fel. » (Ganska bra)
- » (Mycket bra)
- bra att få öva en gång» (Mycket bra)
- Bra att stämma av lite och få en chans att se vcad man bör jobba på. » (Mycket bra)
- Man insåg verkligen vad man behövde förbättra, och det skulle man nog inte ha gjort annars.» (Mycket bra)
- Jättebra sätt att träna inför slutredovisningen och få respons på det!» (Mycket bra)
- Perfekt att få prova sina vingar och ha något att bygga vidare på inför slutredovisningen.» (Mycket bra)

22. Vad tycker du om examinationsformen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»21 65%
Mycket bra»10 31%

Genomsnitt: 3.28

- fast det kanske är lite mycket olika moment och lite för lite info om tex opponering. dessutom kändes reflektionsuppgiften inte så välarbetad från lärarnas håll, tex att man bara kunde få godkänt på den, men den kunde ändå höja el sänka slutbetyget och att första frågan var 3 rader utan punkt el komma. » (Ganska bra)
- Ett väldigt relevant examinationssätt för den här kursen tycker jag!» (Mycket bra)


Önskade åtgärder

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Obligatoriska handledningar, två redovisningar och studiebesök. Det var vad jag tyckte var viktigast.»
- studiebesöken»
- Studiebesöken hos olika entreprenörer i branschen. »
- Studiebesöken»
- Delinlämningen»
- Delredovisningen, främst den muntliga.»
- studiebesöken.»
- Studiebesöken»
- Studiebesöken! Och deltidsredovisning, deltidsinlämning och examinationssättet. »
- studiebesöken och att man faktiskt får träna på att skriva rapporter och redovisa. tanken med kursen är väldigt bra. »
- Delredovisningen med feedback. Perfekt att få chans att slipa på sitt arbete med hjälp av kritiken, och skönt också att ha presenterat arbetet en gång inför slutredovisningen så att den inte känns lika stor/allvarlig.»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Blanda grupperna mer, gör inte smågrupper av phaddergrupperna. Man vill lära känna nya människor också. Tydligare instruktioner för hur man gör en muntlig opponering.»
- relevansen i föreläsningarna, framförallt i munslig och skriftlig kommunikation»
- Feedbacken på rapporten va dålig.. ärligt talat så vet jag inte vad som va bra med vår rapport, kritiken handlade till största del om formalia»
- Läs kursen som en av två under LP 1 och dra inte ut på det under så lång tid. »
- Bättre upplägg av schemat mer strukturerad»
- Bättre, mer relevanta föreläsningar.»
- Tydlighet måste ges när det gäller Harvardsystemet.»
- tydligheten i de muntliga/skriftliga delarna.»
- För de första grupperna låg studiebesöken innan föreläsningen som var tänkt att förbereda inför besöket.»
- Korta ner föreläsningarna för att få mer tid till rapportskrivning. Att inte veta att vi skulle ha betygsinformation förrän ca en vecka innan var väldigt dåligt eftersom det är en sak man vill vara med på, men många redan hade planerat att åka hem för jullov innan den var då vi inte hade någon på schemat. Skriv i PM att betygsinfo kommer att vara under tentaveckan!»
- Tydligare info om rapportskrivningen»
- delinlämningen bör komma fram mer kritik i. lärarna bör vara mer sammanpratade och ge samma info. svenskadelen (som varit under all kritik) bör hålla högre nivå så att man faktiskt lär sig något och inte hålla tidig gymnasienivå. sedan bör man kanske se över hur föreläsningarna hålls, så att de faktiskt blir intressanta och värda att gå på. det var otroligt få studenter på flera av föreläsningarna i slutet av Lp1.»
- Betygssamtalet bör finnas med på schemat långt tidigare så att man inte riskerar att ha rest hem (i vårt fall till jul, då biljetterna bokas långt i förväg!). Föreläsningarna bör också vara mer grundläggande.»


Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från